Power BI Premium nedir?What is Power BI Premium?

Kuruluşunuz için ayrılmış ve gelişmiş kaynakları edinmek için Power BI Premium kullanabilirsiniz. Böylece kuruluşunuzdaki kullanıcılar, Power BI hizmetini daha iyi performans ve daha yüksek yanıtlama hızıyla kullanabilir.You can use Power BI Premium to get dedicated and enhanced resources for your organization, so users in your organization can use the Power BI service with better performance and responsiveness. Örneğin, siz ve kuruluşunuz bir Power BI Premium aboneliğiyle şunlara erişim elde edersiniz:For example, with a Power BI Premium subscription, you and your organization's users get access to:

  • Daha büyük ölçek ve performansGreater scale and performance
  • Kapasiteye göre lisanslama esnekliğiFlexibility to license by capacity
  • Self servis ile kurumsal BI'ı birleştirmeUnify self-service and enterprise BI
  • Şirket içi BI'ı Power BI Rapor Sunucusu ile genişletmeExtend on-premises BI with Power BI Report Server
  • Bölgeye göre veri yerleşimi desteği (Multi-Geo)Support for data residency by region (Multi-Geo)
  • Kullanıcı başına lisans satın almadan verileri herkesle paylaşmaShare data with anyone without purchasing a per-user license

Yönetici portalı

Bu makalede Power BI Premium'un önemli özellikleri tanıtılır.This article introduces key features in Power BI Premium. Gerektiğinde, daha ayrıntılı bilgiler içeren makalelerin bağlantıları sağlanır.Where necessary, links to additional articles with more detailed information are provided. Power BI Pro ve Power BI Premium hakkında daha fazla bilgi için Power BI fiyatlandırması konusunun Power BI özelliklerinin karşılaştırması bölümüne bakın.For more information about Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Abonelikler ve lisanslamaSubscriptions and licensing

Power BI Premium iki SKU (Stok Saklama Birimi) ailesinde sağlanan kiracı düzeyi bir Microsoft 365 aboneliğidir:Power BI Premium is a tenant-level Microsoft 365 subscription available in two SKU (Stock-Keeping Unit) families:

  • P SKU’ları (P1-P5) eklemeye ve kurumsal özelliklere yöneliktir, aylık veya yıllık taahhüt gerektirir, aylık faturalanır ve şirket içinde Power BI Rapor Sunucusu’nu yüklemek için bir lisans içerir.P SKUs (P1-P5) for embedding and enterprise features, requiring a monthly or yearly commitment, billed monthly, and includes a license to install Power BI Report Server on-premises.

  • EM SKU'ları (EM1-EM3) kurumsal eklemeye yöneliktir, yıllık taahhüt gerektirir, aylık faturalanır.EM SKUs (EM1-EM3) for organizational embedding, requiring a yearly commitment, billed monthly. EM1 ve EM2 SKU'ları yalnızca toplu lisans planlarıyla sağlanır.EM1 and EM2 SKUs are available only through volume licensing plans. Bunları doğrudan satın alamazsınız.You can't purchase them directly.

Alternatif bir yaklaşım Azure'da Power BI Embedded aboneliği satın almaktır.An alternative approach is to purchase a Power BI Embedded subscription in Azure. Taahhüt gerektirmeyen tek bir A (A1-A6) SKU ailesi vardır ve uygulamalarda, portallarda ve web sitelerinde Power BI'ın markasını değiştirerek kullanımının karşılığı olarak ya da P veya EM kapasitelerini test etmenin bir yolu olarak saatlik faturalanır.There is a single A (A1-A6) SKU family that requires no commitment and is billed hourly for use white labeling Power BI in applications, portals, and websites or as a way to test P or EM capacities. Tüm SKU'lar kapasiteleri oluşturmak için sanal çekirdekler getirir ama EM SKU'ları daha küçük ölçekli eklemeyle sınırlanmıştır.All SKUs deliver v-cores to create capacities, but the EM SKUs are restricted for smaller scale embedding. Dörtten az sanal çekirdeği olan EM1, EM2, A1 ve A2 SKU'ları ayrılmış altyapı üzerinde çalıştırılmaz.EM1, EM2, A1, and A2 SKUs with less than four v-cores do not run on dedicated infrastructure.

Bu makale P SKU'larına odaklansa da, buradaki açıklamaların büyük bölümü A SKU'larına da uygundur.While the focus of this article is on the P SKUs, much of what is described is also relevant to the A SKUs. Premium aboneliği SKU'larının aksine, Azure SKU'ları hiçbir taahhüt süresi gerektirmez ve saatlik faturalanır.In contrast to the Premium subscription SKUs, Azure SKUs require no time commitment and are billed hourly. Bunlar tam esneklik getirerek ölçek büyütmeye, ölçek küçültmeye, duraklatmaya, sürdürmeye ve silmeye olanak tanırlar.They deliver full elasticity enabling scale up, scale down, pause, resume, and delete.

Azure Power BI Embedded büyük ölçüde bu makalenin kapsamı dışında kalır ama iş yüklerini test etmek ve ölçmek için pratik ve ekonomik bir seçenek olarak Premium kapasiteleri iyileştirme makalesinin Test Yaklaşımları bölümünde açıklanmıştır.Azure Power BI Embedded is largely out of scope for this article, but it is described in the Testing Approaches section of the Optimizing Premium capacities article as a practical and economic option to test and measure workloads. Azure SKU'ları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure Power BI Embedded Belgeleri.To learn more about Azure SKUs, see Azure Power BI Embedded Documentation.

Satın almaPurchasing

Power BI Premium abonelikleri Microsoft 365 yönetim merkezinde yöneticiler tarafından satın alınır.Power BI Premium subscriptions are purchased by administrators in the Microsoft 365 admin center. Özel olarak yalnızca Genel yöneticiler veya Faturalama Yöneticileri SKU satın alabilir.Specifically, only Global administrators or Billing Administrators can purchase SKUs. Satın alındığında, kiracı kapasitelere atamak üzere alışverişe karşılık gelen sayıda sanal çekirdek alır; bu sanal çekirdek havuzu olarak bilinir.When purchased, the tenant receives a corresponding number of v-cores to assign to capacities, known as v-core pooling. Örneğin, P3 SKU satın almak kiracıya 32 sanal çekirdek sağlar.For example, purchasing a P3 SKU provides the tenant with 32 v-cores. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium'u satın alma.To learn more, see How to purchase Power BI Premium.

Ayrılmış kapasitelerDedicated capacities

Power BI Premium ile ayrılmış kapasiteler elde edersiniz.With Power BI Premium, you get dedicated capacities. İş yüklerinin başka müşterilerle paylaşılan bilgi işlem kaynaklarında çalıştırıldığı paylaşılan kapasitenin tersine, ayrılmış kapasite özel olarak kuruluşun kullanımına yöneliktir.In contrast to a shared capacity where workloads run on computational resources shared with other customers, a dedicated capacity is for exclusive use by an organization. Barındırılan içerik için güvenilir ve tutarlı bir performans sağlayan ayrılmış bilgi işlem kaynaklarıyla yalıtılmıştır.It's isolated with dedicated computational resources, which provide dependable and consistent performance for hosted content. Aşağıdaki kaynakların size ayrılmış kapasitede değil paylaşılan kapasitede depolandığına dikkat edin:Note that the following resources are stored in shared capacity rather than your dedicated capacity:

Çalışma alanları kapasitelerin içinde yer alır.Workspaces reside within capacities. Her Power BI kullanıcısının Çalışma Alanım olarak bilinen kendi kişisel çalışma alanı vardır.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. İşbirliğine olanak tanımak için ek çalışma alanları oluşturulabilir.Additional workspaces known as workspaces can be created to enable collaboration. Kişisel çalışma alanları da dahil olmak üzere çalışma alanları varsayılan olarak paylaşılan kapasitede oluşturulur.By default workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity. Premium kapasiteleriniz varsa, hem Çalışma Alanlarım hem de çalışma alanları Premium kapasitelere atanabilir.When you have Premium capacities, both My Workspaces and workspaces can be assigned to Premium capacities.

Kapasite düğümleriCapacity nodes

Abonelikler ve Lisanslama bölümünde açıklandığı gibi, iki Power BI Premium SKU ailesi vardır: EM ve P. Tüm Power BI Premium SKU'ları kapasite düğümleri olarak sağlanır; bunlardan her biri işlemci, bellek ve depolamadan oluşan belirli bir miktar kaynağı temsil eder.As described in the Subscriptions and Licensing section, there are two Power BI Premium SKU families: EM and P. All Power BI Premium SKUs are available as capacity nodes, each representing a set amount of resources consisting of processor, memory, and storage. Kaynaklara ek olarak, her SKU'nun saniyede kurulan Canlı Bağlantı ve DirectQuery bağlantılarının sayısıyla ve paralel model yenilemesi sayısıyla ilgili çalışma sınırlamaları vardır.In addition to resources, each SKU has operational limits on the number of DirectQuery and Live Connection connections per second, and the number of parallel model refreshes.

İşleme, arka uç ile ön üç arasında eşit olarak bölünmüş belirli sayıda sanal çekirdekle gerçekleştirilir.Processing is achieved by a set number of v-cores, divided equally between backend and frontend.

Arka uç sanal çekirdekleri temel Power BI işlevselliğinden sorumludur: sorgu işleme, önbellek yönetimi, R hizmetlerini çalıştırma, veri yenileme, raporlar ile resimlerin sunucu tarafında işlenmesi.Backend v-cores are responsible for core Power BI functionality, including query processing, cache management, running R services, model refresh, and server-side rendering of reports and images. Arka uç sanal çekirdeklerine sabit bir miktar bellek atanır ve bu bellek öncelikli olarak etkin veri kümeleri olarak da bilinen modelleri barındırmak için kullanılır.Backend v-cores are assigned a fixed amount of memory that is primarily used to host models, also known as active datasets.

Ön uç sanal çekirdekleri web hizmetinden, pano ve rapor belge yönetiminden, erişim hakları yönetiminden, zamanlamadan, API'lerden, karşıya yüklemelerden ve indirmelerden, kısacası kullanıcı deneyimiyle ilgili her şeyden sorumludur.Frontend v-cores are responsible for the web service, dashboard and report document management, access rights management, scheduling, APIs, uploads and downloads, and generally for everything related to the user experiences.

Depolama kapasite düğümü başına 100 TB olarak ayarlanır.Storage is set to 100 TB per capacity node.

Aşağıdaki tabloda her Premium SKU'sunun (ve eşdeğer boyutlu A SKU'sunun) kaynakları ve sınırları açıklanır:The resources and limits of each Premium SKU (and equivalently sized A SKU) are described in the following table:

Kapasite DüğümleriCapacity Nodes Toplam sanal çekirdek sayısıTotal v-cores Arka uç sanal çekirdek sayısıBackend v-cores RAM (GB)RAM (GB) Ön uç sanal çekirdek sayısıFrontend v-cores DirectQuery/Canlı Bağlantı (saniyede)DirectQuery/Live Connection (per sec) Model Yenileme ParalelliğiModel Refresh Parallelism
EM1/A1EM1/A1 11 0,50.5 33 0,50.5 3,753.75 11
EM2/A2EM2/A2 22 11 55 11 7,57.5 22
EM3/A3EM3/A3 44 22 1010 22 1515 33
P1/A4P1/A4 88 44 2525 44 3030 66
P2/A5P2/A5 1616 88 5050 88 6060 1212
P3/A6P3/A6 3232 1616 100100 1616 120120 2424
P4/A7 1P4/A7 1 6464 3232 200200 3232 240240 4848
P5/A8 1P5/A8 1 128128 6464 400400 6464 480480 9696

1 - Yalnızca özel istek üzerine.1 - By special request only. 100 GB'tan çok daha büyük modeller için.For very large models greater than 100 GB.

Not

Daha küçük SKU'ları (örneğin iki P1 SKU'su) birleştirmek yerine tek bir büyük SKU (örneğin tek P2 SKU'su) kullanmak tercih edilebilir.Using a single larger SKU (e.g. one P2 SKU) can be preferable to combining smaller SKUs (e.g. two P1 SKUs). Örneğin P2 ile daha büyük modeller kullanabilir ve daha iyi bir paralellik elde edebilirsiniz.For example, you can use larger models and achieve better parallelism with the P2.

Kapasite iş yükleriCapacity workloads

Kapasite iş yükleri kullanıcılarının kullanımına sunulan hizmetlerdir.Capacity workloads are services made available to users. Varsayılan olarak, Premium ve Azure kapasiteleri yalnızca çalışan Power BI sorgularıyla ilişkili veri kümesi iş yüklerini destekler.By default, Premium and Azure capacities support only a dataset workload associated with running Power BI queries. Veri kümesi iş yükleri devre dışı bırakılamaz.The dataset workload cannot be disabled. AI (Bilişsel Hizmetler), Veri akışları ve Sayfalandırılmış raporlar için ek iş yükleri etkinleştirilebilir.Additional workloads can be enabled for AI (Cognitive Services), Dataflows, and Paginated reports. Bu iş yükleri yalnızca Premium aboneliklerinde desteklenir.These workloads are supported in Premium subscriptions only.

Eklenen her iş yükünde, bu iş yükü için kullanılabilecek maksimum belleğin yapılandırılmasına (toplam kullanılabilir belleğin yüzdesi olarak) izin verilir.Each additional workload allows configuring the maximum memory (as a percentage of total available memory) that can be used by the workload. Maksimum bellek için varsayılan değerler SKU tarafından belirlenir.Default values for maximum memory are determined by SKU. Bu ek iş yüklerini yalnızca kullanıldıklarında etkinleştirerek kapasitenizin kullanılabilir kaynaklarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.You can maximize your capacity's available resources by enabling only those additional workloads when they're used. Ayrıca bellek ayarlarını yalnızca belirlenmiş varsayılan ayarlarınızın kapasite kaynak gereksinimlerinizi karşılamadığı durumlarda değiştirebilirsiniz.And you can change memory settings only when you have determined default settings are not meeting your capacity resource requirements. Bir kapasite için iş yükleri kapasite yöneticileri tarafından Yönetim portalındakiKapasite ayarları veya Kapasite REST API'leri kullanılarak etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir.Workloads can be enabled and configured for a capacity by capacity admins by using Capacity settings in the Admin portal or by using the Capacities REST APIs.

İş yüklerini etkinleştirme

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasitedeki iş yüklerini yapılandırma.To learn more, see Configure workloads in a Premium capacity.

Kapasiteler nasıl çalışır?How capacities function

Power BI hizmeti her zaman kapasite için belirlenen sınırları aşmadan kapasite kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.At all times, the Power BI service makes the best use of capacity resources while not exceeding limits imposed on the capacity.

Kapasite işlemleri etkileşimli veya arka plan olarak sınıflandırılır.Capacity operations are classified as either interactive or background. Etkileşimli işlemler isteklerin işlenmesini ve kullanıcı etkileşimlerine (filtreleme, Soru-Cevap sorgulama vb.) yanıt verilmesini içerir.Interactive operations include rendering requests and responding to user interactions (filtering, Q&A querying, etc.). Genel olarak içeri aktarma modeli sorgulaması yoğun bellek kaynağı kullanırken, DirectQuery ve Canlı Bağlantı modellerinin sorgulaması yoğun CPU kullanır.Generally, import model querying is memory resource-intensive, while querying DirectQuery and Live Connection models is CPU-intensive. Arka plan işlemleri veri akışı ile içeri aktarma modeli yenilemelerini ve pano sorgusunu önbelleğe almayı içerir.Background operations include dataflow and import model refreshes, and dashboard query caching.

Mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için etkileşimli işlemlerin her zaman arka plan işlemlerinden daha öncelikli olduğunun anlaşılması önemlidir.It's important to understand that interactive operations are always prioritized over background operations to ensure the best possible user experience. Kaynaklar yetersizse arka plan işlemleri kaynaklar serbest kaldığında işlenmek üzere kuyruğa eklenir.If there are insufficient resources, background operations are added to a queue for processing when resources free up. Veri kümesi yenilemeleri gibi arka plan işlemleri, işlemin ortasında Power BI hizmeti tarafından durdurulabilir ve kuyruğa eklenebilir.Background operations, like dataset refreshes, can be stopped mid-process by the Power BI service and added to a queue.

İçeri aktarma modellerinin sorgulanabilmesi veya yenilenebilmesi için tümüyle belleğe yüklenmesi gerekir.Import models must be fully loaded into memory so they can be queried or refreshed. Power BI hizmeti kullanılabilir belleğin maksimum kullanımını güvence altına alacak gelişmiş algoritmalar kullanarak bellek kullanımını yönetir ve kapasitenin fazla işlenmesine neden olabilir: Kapasitenin birçok içeri aktarma modelini depolaması mümkün olsa da (Premium kapasite başına maksimum 100 TB), birleşik disk depolamaları desteklenen belleği aştığında (ve sorgulama ile yenileme için ek bellek gerektiğinde), bunların tümü aynı anda belleğe yüklenemez.The Power BI service manages memory usage by using sophisticated algorithms to ensure maximum use of available memory, and can cause over-committing the capacity: While it's possible for a capacity to store many import models (up to 100 TB per Premium capacity), when their combined disk storage exceeds the supported memory (and additional memory is required for querying and refresh), then they cannot all be loaded into memory at the same time.

Dolayısıyla içeri aktarma modelleri kullanıma göre belleğe yüklenir ve bellekten kaldırılır.Import models are therefore loaded into and removed from memory according to usage. İçeri aktarma modeli sorgulandığında (etkileşimli işlem) ve henüz bellekte olmadığında veya yenilendiğinde (arka plan işlemi) yüklenir.An import model is loaded when it is queried (interactive operation) and not yet in memory, or when it's to be refreshed (background operation).

Modelin bellekten kaldırılması çıkarma olarak bilinir.The removal of a model from memory is known as eviction. Bu, Power BI'ın modellerin boyutuna bağlı olarak hızla gerçekleştirebildiği bir işlemdir.It's an operation Power BI can perform quickly depending on the size of the models. Kapasitede hiçbir bellek baskısı olmazsa, modeller yalnızca belleğe yüklenir ve orada kalır.If the capacity is not experiencing any memory pressure, models are simply loaded into memory and remain there. Öte yandan modeli yüklemek için kullanılabilir bellek yetersizse, Power BI hizmetinin önce belleği boşaltması gerekir.However, when insufficient memory is available to load a model, the Power BI service will first need to free-up memory. Son üç dakika içinde [1] kullanılmamış olan modelleri arayıp etkinlik dışı olan bu modelleri belirleyerek ve bunları çıkararak belleği boşaltır.It frees memory by detecting models that have become inactive by seeking models that have not been used in the last three minutes [1], and then evicting them. Çıkarılabilecek etkinlik dışı kalmış model yoksa Power BI hizmeti arka plan işlemleri için yüklenmiş modelleri çıkarmayı dener.If there are no inactive models to evict, the Power BI service seeks to evict models loaded for background operations. Denemelerin 30 saniye boyunca [1] başarısız olması durumunda, son çare etkileşimli işlemin başarısız olmasıdır.A last resort, after 30 seconds of failed attempts [1], is to fail the interactive operation. Bu durumda, rapor kullanıcısına işlemin başarısız olduğu bildirilir ve kısa süre sonra yeniden denemesi önerilir.In this case, the report user is notified of failure with a suggestion to try again shortly. Bazı durumlarda modeller hizmet işlemlerinden dolayı bellekten kaldırılabilir.In some cases, models may be unloaded from memory due to service operations.

Veri kümesi çıkarmanın normal ve beklenen bir davranış olduğunu vurgulamak önemlidir.It's important to stress that dataset eviction is a normal and expected behavior. Birleşik boyutları kullanılabilir belleği aşabilecek modelleri yükleyerek ve kaldırarak bellek kullanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışır.It strives to maximize memory usage by loading and unloading models whose combined sizes can exceed available memory. Bu davranış tasarım gereğidir ve rapor kullanıcılar açısından saydam olarak gerçekleştirilir.This is by design, and transparent to report users. Yüksek çıkarma oranlarının kapasitede verimsiz kaynak kullanımına işaret ediyor olması şart değildir.High eviction rates do not necessarily mean the capacity is insufficiently resourced. Bununla birlikte yüksek çıkarma oranlarından dolayı sorgu veya yenileme yanıt süreleri zarar görürse, sorun haline gelir.They can, however, become a concern if query or refresh responsiveness is suffering because of high eviction rates.

Modellerin belleğe yüklenmesini gerektirdiğinden, içeri aktarma modellerinin yenilenmesi her zaman bellek yoğun işlemlerdir.Refreshes of import models are always memory intensive as models must be loaded into memory. İşleme için ek bellek gerekir.Additional memory is required for processing. Tam yenileme modele gereken belleğin yaklaşık olarak iki katını kullanabilir.A full refresh can use approximately double the amount of memory required by the model. Bu sayede model işlenirken bile sorgulanabilir çünkü yenileme tamamlanana ve yeni model verileri kullanılabilir duruma gelene kadar sorgular mevcut modele gönderilir.This ensures the model can be queried even when being processed, because queries are sent to the existing model, until the refresh has completed and the new model data is available. Artımlı yenileme daha az bellek gerektirir ve daha hızlı tamamlanabilir; dolayısıyla kapasite kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltabilir.Incremental refresh will require less memory and could complete faster, and so can substantially reduce pressure on capacity resources. Modeller için yenilemeler, özellikle karmaşık Power Query dönüştürmeleri ya da karmaşık olan veya büyük tablolara dayanan hesaplanan tablolar/sütunlar içeren yenilemeler de yoğun CPU kullanabilir.Refreshes can also be CPU-intensive for models, especially those with complex Power Query transformations, or calculated tables/columns that are complex or are based on large tables.

Sorgular gibi yenilemeler de modelin belleğe yüklenmesini gerektirir.Refreshes, like queries, require the model be loaded into memory. Bellek yetersizse Power BI hizmeti etkin olmayan modelleri çıkarmayı dener ve bu mümkün olmazsa (tüm modeller etkinse) yenileme işi kuyruğa alınır.If there is insufficient memory, the Power BI service will attempt to evict inactive models, and if this is not possible (as all models are active), the refresh job is queued. Yenilemeler normalde sorgulardan bile daha yoğun CPU kullanır.Refreshes are typically CPU-intensive, even more so than queries. Bu nedenle eş zamanlı yenileme sayısında kapasite sınırları vardır; yuvarlak olarak arka uç sanal çekirdek sayısının 1,5 katına ayarlanır.For this reason, there are capacity limits on the number of concurrent refreshes, set to 1.5 x the number of backend v-cores, rounded up. Eş zamanlı yenilemelerin sayısı çok fazlaysa, zamanlanmış bir yenileme kuyruğa alınır.If there are too many concurrent refreshes, a scheduled refresh will be queued. Böyle bir durum olduğunda yenilemenin tamamlanması daha uzun sürer.When these situations occur, it takes longer for the refresh to complete. Kullanıcı isteği veya API çağrısı tarafından tetiklenen yenilemeler gibi isteğe bağlı yenilemeler üç kez [1] yeniden denenir.On-demand refreshes such as those triggered by a user request or an API call will retry three times [1]. Hala yeterli kaynak bulunamazsa yenileme başarısız olacaktır.If there still aren't enough resources, the refresh will then fail.

Bölüm notları:Section notes:
[1] Değişebilir.[1] Subject to change.

Bölgesel destekRegional support

Genel yöneticiler ve Power BI hizmeti yöneticileri yeni kapasite oluştururken, kapasiteye atanan çalışma alanlarının tutulacağı bir bölge belirtebilir.When creating a new capacity, Global administrators and Power BI service administrators can specify a region where workspaces assigned to the capacity will reside. Bu işlem Multi-Geo olarak adlandırılır.This is known as Multi-Geo. Multi-Geo ile, kuruluşlar içeriği belirli bir bölgedeki veri merkezlerine dağıtarak veri yerleşimi gereksinimlerini karşılayabilir. Bu bölge Microsoft 365 Aboneliğinin tutulduğunu bölgeden farklı olabilir.With Multi-Geo, organizations can meet data residency requirements by deploying content to datacenters in a specific region, even if it's different than the region in which the Microsoft 365 Subscription resides. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium için Multi-Geo desteği.To learn more, see Multi-Geo support for Power BI Premium.

Kapasite yönetimiCapacity management

Premium kapasitelerin yönetimi kapasite oluşturma veya silmeyi, yönetici atamayı, çalışma alanı atamayı, iş yüklerini yönetmeyi, izlemeyi ve kapasite performansını iyileştirmek amacıyla ayarlamalar yapmayı içerir.Managing Premium capacities involves creating or deleting capacities, assigning admins, assigning workspaces, configuring workloads, monitoring, and making adjustments to optimize capacity performance.

Genel yöneticiler ve Power BI hizmeti yöneticileri kullanılabilir sanal çekirdeklerden Premium kapasite oluşturabilir veya mevcut Premium kapasitelerde değişiklik yapabilir.Global administrators and Power BI service administrators can create Premium capacities from available v-cores, or modify existing Premium capacities. Kapasite oluşturulurken kapasite boyutu ile coğrafi bölgesi belirtilir ve kapasiteye en az bir kapasite yöneticisi atanır.When a capacity is created, capacity size and geographic region are specified, and at least one capacity admin is assigned.

Kapasiteleri oluşturma işleminde yönetim görevlerinin çoğu Yönetim portalında tamamlanır.When capacities are created, most administrative tasks are completed in the Admin portal.

Yönetici portalı

Kapasite yöneticileri kapasiteye çalışma alanları atayabilir, kullanıcı izinlerini yönetebilir ve başka yöneticiler atayabilir.Capacity admins can assign workspaces to the capacity, manage user permissions, and assign other admins. Kapasite yöneticileri ayrıca iş yüklerini yapılandırabilir, bellek ayırmalarını ayarlayabilir ve aşırı yüklenmiş kapasitede işlemleri sıfırlayarak gerekirse kapasiteyi yeniden başlatabilir.Capacity admins can also configure workloads, adjusting memory allocations, and if necessary, restart a capacity, resetting operations in a capacity becomes overloaded.

Yönetici portalı

Yine kapasite yöneticileri kapasitenin sorunsuz çalıştığından emin olunmasını sağlayabilir.Capacity admins can also make sure a capacity is running smoothly. Doğrudan Yönetim portalında veya Premium kapasite ölçümleri uygulamasını kullanarak kapasitenin durumunu izleyebilirler.They can monitor capacity health right in the Admin portal or by using the Premium capacity metrics app.

Kapasite oluşturma, yönetici atama ve çalışma alanı atama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasiteleri yönetme.To learn more about creating capacities, assigning admins, and assigning workspaces, see Managing Premium capacities. Roller hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI ile ilgili yönetici rolleri.To learn more about roles, see Administrator roles related to Power BI.

İzlemeMonitoring

Premium kapasitelerin izlenmesi yöneticilerin kapasitelerin nasıl performans gösterdiğini anlamasını sağlar.Monitoring Premium capacities provides administrators with an understanding of how capacities are performing. Kapasiteler Yönetim portalı veya Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulaması kullanılarak izlenebilir.Capacities can be monitored by using the Admin portal and the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Portalda izleme, son yedi gün içinde kapasitenizde yerleştirilen yükleri ve kullanılan kaynakları gösteren, ortalaması alınmış üst düzey ölçümlere hızlı bir bakış sağlar.Monitoring in the portal provides a quick view with high-level metrics indicating loads placed and the resources utilized by your capacity, averaged, over the past seven days.

Yönetici portalı

Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulaması kapasitenizin performansıyla ilgili en ayrıntılı bilgileri sağlar.The Power BI Premium Capacity Metrics app provides the most in-depth information into how your capacities are performing. Uygulamada bir üst düzey pano ve daha ayrıntılı raporlar sağlanır.The app provides a high-level dashboard and more detailed reports.

Ölçüm uygulama panosu

Uygulamanın panosunda bir ölçüm hücresine tıklayarak daha kapsamlı bir raporu açabilirsiniz.From the app's dashboard, you can click a metric cell to open an in-depth report. Raporlarda, ayrıntılı ölçümler ve kapasitelerinizi sorunsuz çalıştırmayı sürdürmek için ihtiyacınız olan en önemli bilgilerde detaya gitmek için filtreleme özelliği sağlanır.Reports provide in-depth metrics and filtering capability to drill-down on the most important information you need to keep your capacities running smoothly.

Sorgu bekleme süresi sayılarının düzenli aralıklarla zirve yapması olası CPU doyma noktasına işaret eder

Kapasiteleri izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Yönetim portalında izleme ve Power BI Premium Kapasite Ölçümleri uygulamasıyla izleme.To learn more about monitoring capacities, see Monitoring in the Power BI Admin portal and Monitoring with the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Kapasiteleri iyileştirmeOptimizing capacities

Premium yatırımınızdan kullanıcılarınız için iyi performansı ve kendiniz için de en yüksek değeri elde ettiğinizden emin olmak açısından, kapasitelerinizi en iyi şekilde kullanabilmeniz kritik önem taşır.Making the best use of your capacities is critical to assuring users get the performance and you're getting the most value for your Premium investment. Yöneticiler önemli ölçümleri izleyerek performans sorunlarını en iyi nasıl giderebileceklerini saptayabilir ve gerekli önlemi alabilir.By monitoring key metrics, administrators can determine how best to troubleshoot bottlenecks and take necessary action. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium kapasiteleri iyileştirme ve Premium kapasite senaryoları.To learn more, see Optimizing Premium capacities and Premium capacity scenarios.

Kapasite REST API'leriCapacities REST APIs

Power BI REST API'leri bir Kapasite API'leri koleksiyonu içerir.The Power BI REST APIs include a collection of Capacities APIs. Yöneticiler API'lerle Premium kapasitenizin çeşitli yönlerini programlı olarak yönetebilir. Örneğin iş yüklerini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir, kapasiteye çalışma alanları atayabilir ve daha birçok işlem yapabilirler.With the APIs, admins can programmatically manage many aspects of your Premium capacities, including enabling and disabling workloads, assigning workspaces to a capacity, and more.

Büyük veri kümeleriLarge datasets

SKU'ya bağlı olarak, Power BI Premium boyunu en çok 10 GB olan Power BI Desktop (.pbix) model dosyalarının karşıya yüklenmesini destekler.Depending on the SKU, Power BI Premium supports uploading Power BI Desktop (.pbix) model files up to a maximum of 10 GB in size. Model yüklendiğinde, Premium kapasiteye atanmış bir çalışma alanında yayımlanabilir.When loaded, the model can then be published to a workspace assigned to a Premium capacity. Ardından veri kümesi boyutu 12 GB’a ulaşana kadar yenilenebilir.The dataset can then be refreshed to up to 12 GB in size.

Boyutla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerSize considerations

Büyük veri kümelerinin kaynak kullanımı yoğun olabilir.Large datasets can be resource-intensive. 1 GB’ın üzerindeki veri kümeleri için en az P1 veya A4 SKU kullanmalısınız.You should have at least a P1 or an A4 SKU for any datasets larger than 1 GB. Büyük veri kümelerini A3 düzeyine kadar olan A SKU'larını kullanan çalışma alanlarında yayımlama işlemi başarılı sonuç verebilse de bu veri kümelerini yenileme işlemi yapılamaz.Although publishing large datasets to workspaces backed by A SKUs up to A3 could work, refreshing them will not.

Aşağıdaki tabloda, .pbix dosyasını karşıya yüklemek veya Power BI hizmetinde yayımlamak için önerilen SKU'lar gösterilmektedir:The following table shows the recommended SKUs for .pbix file upload or publish to the Power BI service:

SKUSKU .pbix dosyasının boyutuSize of .pbix
P1/A4P1/A4 3 GB’tan küçük< 3 GB
P2/A5P2/A5 6 GB’tan küçük< 6 GB
P3/A6, P4, P5P3/A6, P4, P5 10 GB'a kadarup to 10 GB

Power BI Embedded A4 SKU’su P1 SKU, A5 = P2 ve A6 = P3’e eşittir.The Power BI Embedded A4 SKU is equal to the P1 SKU, A5 = P2 and A6 = P3.

Bir veri kümesinde büyük modelleri etkinleştirirseniz, .pbix dosya boyutu sınırlamaları dosyaları karşıya yükleme veya yayımlama işlemleri için geçerli olmaya devam eder.If you enable large models on a data set, the .pbix file size limitations still apply to file upload or publish. Ancak, artımlı yenileme ve büyük modellerin birleştirilmesiyle, veri kümeleri bu sınırlamalardan çok daha fazla büyüyebilir.However, with incremental refresh and large models combined, datasets can grow much larger than these limits. Büyük modellerle veri kümesi boyutu yalnızca Power BI Premium kapasitesi boyutuyla sınırlıdır.With large models, the dataset size is limited only by the Power BI Premium capacity size.

.pbix dosyalarınız, verileri yüksek oranda sıkıştırılmış durumda gösterir.Your .pbix files represent data in a highly compressed state. Muhtemelen veriler belleğe yüklenirken genişletilir ve veri yenileme sırasında birkaç kez daha genişletilebilir.The data will likely expand when loaded in memory, and from there it may expand several more times during data refresh.

Büyük veri kümeleri için zamanlanmış yenileme çok uzun sürebilir ve yoğun kaynak kullanabilir.Scheduled refresh of large datasets can take a long time and be resource-intensive. Bunu göz önünde bulundurarak çok fazla örtüşen yenileme zamanlamamak önemlidir.It's important to not schedule too many overlapping refreshes. Daha hızlı ve daha güvenilir olmasının yanı sıra daha az kaynak tükettiği için artımlı yenileme yapılandırılması önerilir.It's recommended incremental refresh is configured, because it's faster, more reliable, and consumes fewer resources.

Veritabanı en son uzun bir süre önce kullanılmışsa, büyük veri kümelerinin ilk raporunun yüklenmesi uzun zaman alabilir.The initial report load of large datasets can take a long time if it has been a while since the last time the dataset was used. Yüklenmesi nispeten uzun süren raporların ilerleme durumunu göstermek için bir yükleme çubuğu görüntülenir.A loading bar for longer-loading reports displays the load progress.

Premium kapasitede sorgu başına bellek ve süre sınırları çok daha yüksek olsa da filtre ve dilimleyicileri kullanarak görsel öğeleri yalnızca gerekli öğelerin görüntüleneceği şekilde kısıtlamanız önerilir.While the per-query memory and time constraints are much higher in Premium capacity, it's recommended you use filters and slicers to limit visuals to display only what is necessary.

Artımlı yenilemeIncremental refresh

Artımlı yenileme Power BI Premium'da büyük veri kümelerini bulundurmanın ve tutmanın çok önemli bir parçasını sağlar.Incremental refresh provides an integral part of having and maintaining large datasets in Power BI Premium. Artımlı yenilemenin birçok avantajı vardır; örneğin yalnızca değişmiş verilerin yenilenmesi gerektiğinden yenileme işlemi daha hızlı yapılır.Incremental refresh has many benefits, for example, Refreshes are faster because only data that has changed needs to be refreshed. Yenilemeler daha güvenilir olur çünkü geçici veri kaynaklarına uzun süreli bağlantıların sürdürülmesi gerekli değildir.Refreshes are more reliable because it's unnecessary to maintain long-running connections to volatile data sources. Kaynak tüketimi azaltılır çünkü yenilenecek verilerin daha az olması, belleğin ve diğer kaynakların genel tüketimini azaltır.Resource consumption is reduced because less data to refresh reduces overall consumption of memory and other resources. Artımlı yenileme ilkeleri, Power BI Desktop’ta tanımlanır ve Premium kapasitedeki bir çalışma alanına yayımlandıktan sonra uygulanır.Incremental refresh policies are defined in Power BI Desktop, and applied when published to a workspace in a Premium capacity.

Yenileme ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium’da artımlı yenileme.To learn more, see Incremental refresh in Power BI Premium.

Sayfalandırılmış raporlarPaginated reports

P1-P3 ve A4_A6 SKU'larında desteklenen sayfalandırılmış raporlarda, SQL Server Reporting Services'teki Rapor Tanımlama Dili (RDL) teknolojisi temel alınır.Paginated reports, supported on P1-P3 and A4_A6 SKUs, are based on Report Definition Language (RDL) technology in SQL Server Reporting Services. RDL teknolojisine dayansa da, şirket içinde yükleyebileceğiniz indirilebilir bir raporlama platformu olan ve Power BI Premium'da da sağlanan Power BI Rapor Sunucusu ile aynı değildir.While based on RDL technology, it's not the same as Power BI Report Server, which is a downloadable reporting platform you can install on-premises, also included with Power BI Premium. Sayfalandırılmış raporlar yazdırılabilen ve paylaşılabilen bir sayfaya sığacak şekilde biçimlendirilir.Paginated reports are formatted to fit well on a page that can be printed or shared. Tablo birden fazla sayfaya yayılsa bile veriler bir tabloda gösterilir.Data is displayed in a table, even if the table spans multiple pages. Kullanıcılar ücretsiz Power BI Rapor Oluşturucusu Windows Desktop uygulamasını kullanarak sayfalandırılmış raporlar yazar ve bunları hizmette yayımlar.By using the free Power BI Report Builder Windows Desktop application, users author paginated reports and publish them to the service.

Power BI Premium'da Sayfalandırılmış raporlar, Yönetim portalı kullanılarak bir kapasite için etkinleştirilmesi gereken bir iş yüküdür.In Power BI Premium, Paginated reports are a workload that must be enabled for a capacity by using the Admin portal. Kapasite yöneticileri bunu etkinleştirebilir ve ardından kapasitenin genel bellek kaynaklarının bir yüzdesi olarak bellek miktarını belirtebilir.Capacity admins can enable and then specify the amount of memory as a percentage of the capacity's overall memory resources. Diğer iş yükü türlerinden farklı olarak Premium sayfalandırılmış raporları kapasite içinde kapsanan bir alanda çalıştırır.Unlike other types of workloads, Premium runs paginated reports in a contained space within the capacity. İş yükünün etkin olup olmadığına bakılmaksızın, bu alan için belirtilen en büyük bellek kullanılır.The maximum memory specified for this space is used whether or not the workload is active. Varsayılan değer %20'dir.The default is 20%.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Premium’da sayfalandırılmış raporlar.To learn more, see Paginated reports in Power BI Premium. Sayfalandırılmış raporlar iş yükünü etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. İş yüklerini yapılandırma.To learn more about enabling the Paginated reports workload, see Configure workloads.

Power BI Rapor SunucusuPower BI Report Server

Power BI Premium'a dahil edilen Power BI Rapor Sunucusu, web portalı olan şirket içi bir rapor sunucusudur.Included with Power BI Premium, Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal. Şirket içinde BI ortamınızı oluşturabilir ve raporları kuruluşunuzun güvenlik duvarının arkasında dağıtabilirsiniz.You can build your BI environment on-premises and distribute reports behind your organization's firewall. Rapor Sunucusu, kullanıcıların SQL Server Reporting Services'in zengin, etkileşimli ve kurumsal raporlama özelliklerine erişmesini sağlar.Report Server gives users access to rich, interactive, and enterprise reporting capabilities of SQL Server Reporting Services. Kullanıcılar daha iyi, daha hızlı kararlar alabilmek için verileri görsel olarak inceleyebilir ve desenleri hızla keşfedebilir.Users can explore visual data and quickly discover patterns to make better, faster decisions. Rapor Sunucusu kendi koşullarınızda yönetmenizi sağlar.Report Server provides governance on your own terms. Gerekirse zamanı geldiğinde Power BI Rapor Sunucusu buluta geçişi kolaylaştırır ve kuruluşunuz bulutta tüm Power BI Premium işlevselliğinin avantajından yararlanabilir.If and when the time comes, Power BI Report Server makes it easy to migrate to the cloud, where your organization can take full advantage of all Power BI Premium functionality.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Rapor Sunucusu.To learn more, see Power BI Report Server.

Sınırsız içerik paylaşmaUnlimited content sharing

Premium ile kuruluşunuzun içindeki veya dışındaki herkes tek tek lisans satın almadan sayfalandırılmış ve etkileşimli raporlar dahil Power BI içeriğinizi görüntüleyebilir.With Premium, anyone, whether they're inside or outside your organization can view your Power BI content including paginated and interactive reports without purchasing individual licenses.

İçerik paylaşımı

Premium ayrıca içeriği görüntüleyen alıcılarda Pro lisansı gerektirmeden içeriğin Pro kullanıcıları tarafından geniş ölçekte dağıtılmasını sağlar.Premium enables widespread distribution of content by Pro users without requiring Pro licenses for recipients who view the content. İçerik oluşturucularına Pro lisansları gerekir.Pro licenses are required for content creators. Oluşturucular veri kaynaklarına bağlanır, verileri modeller ve çalışma alanı uygulamaları olarak paketlenen raporlar ve panolar oluşturur.Creators connect to data sources, model data, and create reports and dashboards that are packaged as workspace apps. Pro lisansı olmayan kullanıcı Görüntüleyici rolüne sahip olduğu sürece Power BI Premium kapasitesindeki çalışma alanına yine de erişebilir.User without a Pro license can still access a workspace that's in Power BI Premium capacity, as long as they have a Viewer role.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI lisansı.To learn more, see Power BI licensing.

Power BI Premium’da Analysis Services (Önizleme)Analysis Services in Power BI Premium (Preview)

Yakından bakıldığında Power BI Premium çalışma alanlarına ve veri kümelerine gereken gücü kurumsal açıdan kanıtlanmış Microsoft Analysis Services Vertipaq altyapısı sağlar.Under the hood, the enterprise proven Microsoft Analysis Services Vertipaq engine powers Power BI Premium workspaces and datasets. Analysis Services, açık kaynak XMLA protokolünü destekleyen istemci kitaplıkları ve API’ler aracılığıyla programlama ve istemci uygulama ve araç desteği sağlar.Analysis Services provides programmability and client application and tool support through client libraries and APIs that support the open-standard XMLA protocol. Varsayılan olarak, Power BI Premium kapasite veri kümesi iş yükleri bir XMLA uç noktası aracılığıyla Microsoft ve üçüncü taraf istemci uygulamalarından ve araçlarından gelen salt okunur işlemleri destekler.By default, Power BI Premium capacity dataset workloads support read-only operations from Microsoft and third-party client applications and tools through an XMLA endpoint. Kapasite yöneticileri, uç nokta üzerinden okuma/yazma işlemlerini devre dışı bırakma veya bu işlemlere izin verme tercihini yapabilir.Capacity admins can also choose to disable or allow read/write operations through the endpoint.

Salt okunur erişim sayesinde, SQL Server Management Studio (SSMS) ve SQL Server Profiler gibi Microsoft araçları ile DAX Studio ve veri görselleştirme uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları XMLA, DAX, MDX, DMV ve Trace olaylarını kullanarak Premium veri kümelerine bağlanabilir ve bunları sorgulayabilir.With read-only access, Microsoft tools like SQL Server Management Studio (SSMS) and SQL Server Profiler, and third-party apps such as DAX Studio and data visualization applications, can connect to and query Premium datasets by using XMLA, DAX, MDX, DMVs, and Trace events. Okuma/yazma erişimi sayesinde, Analysis Services projeleri uzantısına veya açık kaynaklı Tablosal Düzenleyici’ne sahip Visual Studio gibi kurumsal modelleme araçları, tablosal modelleri Premium çalışma alanlarına veri kümesi olarak dağıtabilir.With read/write access, enterprise data modeling tools like Visual Studio with Analysis Services projects extension or the open source Tabular Editor can deploy tabular models as a dataset to a Premium workspace. Son olarak, SSMS gibi araçlar sayesinde yöneticiler, betik meta veri değişikliklerinde ve gelişmiş veri yenileme senaryolarında Tablosal Model Betik Dilini (TMSL) kullanabilir.And with tools like SSMS, admins can use Tabular Model Scripting Language (TMSL) to script metadata changes and advanced data refresh scenarios.

Daha fazla bilgi için bkz. XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısı.To learn more, see Dataset connectivity with the XMLA endpoint.

SSMS

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community