Power BI’a erişmek için özel bağlantılarPrivate links for accessing Power BI

Azure ağında, Power BI’ın Azure Ağ Özel uç noktaları aracılığıyla güvenli erişim sağlamasına olanak veren Azure Özel Bağlantılar özelliği sunulur.Azure networking provides the Azure Private Links feature that enables Power BI to provide secure access via Azure Networking Private endpoints. Azure Özel Bağlantı ve Özel Uç Nokta ile veri trafiği Microsoft'un özel omurga ağı altyapısı üzerinden geçer ve bu sayede internet üzerinden geçmemiş olur.With Azure Private Links and Private Endpoints, data traffic is sent privately using Microsoft's backbone network infrastructure, and thus the data doesn’t traverse the Internet.

Özel bağlantılar, Power BI kullanıcılarının Power BI hizmetindeki kaynaklara erişmek için Microsoft'un özel ağ omurgasını kullanmasını sağlar.Private links ensure that Power BI users use the Microsoft private network backbone when going to resources in the Power BI service.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure Özel Bağlantı.You can learn more about Azure Private Links.

Özel bağlantılar, kuruluşunuzun Power BI yapıtlarına (raporlar veya çalışma alanları gibi) giden trafiğin her zaman kuruluşunuz tarafından yapılandırılan özel bağlantı ağ yolundan geçeceğini garanti eder.Private links guarantee that traffic going into your organization’s Power BI artifacts (such as reports, or workspaces) always follow your organization's configured private link network path. Power BI yapıtlarına doğru giden kullanıcı trafiğinin kurulan özel bağlantı üzerinden gelmesi gerekir. Ayrıca Power BI'ı yapılandırılan ağ yolundan gelmeyen tüm istekleri reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz.User traffic to your Power BI artifacts must come from the established private link, and you can configure Power BI to deny all requests that don’t come from the configured network path.

Özel bağlantılar, Power BI'dan dış (bulutta veya şirket içinde bulunan) veri kaynaklarınıza giden bağlantılar için güvenlik garantisi vermez.Private links do not guarantee that traffic from Power BI to your external data sources, whether in the cloud or on premises, is secured. Bunu gerçekleştirmek için veri kaynaklarınızın güvenliğini sağlayacak güvenlik duvarı kuralları ve sanal ağlar yapılandırmanız gerekir.Rather, you must configure firewall rules and virtual networks that further secure your data sources.

Power BI için Azure Özel Uç Nokta, Azure Özel Bağlantı tarafından sunulan ve Power BI hizmetine özel ve güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlayan bir ağ arabirimidir.Azure Private Endpoint for Power BI is a network interface that connects you privately and securely to the Power BI service, powered by Azure Private Link.

Özel Uç Nokta tümleştirmesi, hizmet olarak platform (PaaS) hizmetlerinin müşterinin sanal ve şirket içi ağlarından dağıtılıp özel olarak erişilmesini sağlar. Bu senaryoda hizmet, müşterinin ağının dışında çalıştırılmaya devam eder.Private Endpoints integration enables Platform as a Service (PaaS) services to be deployed and accessed privately from customer's virtual and on-premises networks, while the service is still running outside of customer’s network. Özel Uç Nokta, istemcilerin belirli bir hizmete bağlanmasını sağlayan tek ve yönlü bir teknolojidir. Ancak hizmetin, müşteri ağına bağlantı kurmasına izin vermez.Private Endpoints is a single, directional technology that lets clients initiate connections to a given service, but it does not allow the service to initiate a connection into customer network. Hizmetin müşteri ağındaki ilke yapılandırmasından bağımsız olarak çalışmasını sağladığından bu Özel Uç Nokta tümleştirme deseni yönetim yalıtımı sunar.This Private Endpoint integration pattern provides management isolation, since the service can operate independently of customer network policy configuration. Bu Özel Uç Nokta modeli çok kiracılı hizmetler için aynı hizmette barındırılan diğer müşterilere ait kaynaklara erişimi engelleme amacıyla bağlantı tanımlayıcıları sağlar.For multi-tenant services, this Private Endpoint model provides link identifiers to prevent access to other customers' resources hosted within the same service. Özel Uç Nokta ile tümleştirme kullanılarak hizmetlerden yalnızca sınırlı bir PaaS hizmeti kaynağı kümesine erişim sağlanabilir.When using Private Endpoints, only a limited set of other PaaS service resources can be accessed from services using the integration.

Power BI hizmeti, Hizmet Uç Noktası değil Özel Uç Nokta kullanır.The Power BI service implements Private Endpoints, and not Service Endpoints.

Özel Bağlantılar, Power BI hizmetiyle birlikte kullanıldığında şu avantajları sağlar:Using Private Links with Power BI provide the following benefits:

 1. Özel Bağlantılar, trafiğin Azure omurgasından geçerek Azure bulut tabanlı kaynaklarına yönelik özel uç noktaya ulaşmasını sağlar.Private Links ensure that traffic will flow over the Azure backbone to a private endpoint for Azure cloud-based resources.

 2. Şirket içi erişim gibi Azure harici altyapılardan ağ trafiği yalıtımı sağlanması için müşterinin ExpressRoute veya Sanal Özel Ağ (VPN) yapılandırmasına sahip olması gerekir.Network traffic isolation from non-Azure based infrastructure, such as on-premises access, would require customers to have ExpressRoute or a Virtual Private Network (VPN) configured.

Power BI’da, kuruluşunuzun Power BI’a özel olarak erişmesini sağlayan bir uç nokta yapılandırıp kullanabilirsiniz.In Power BI, you can configure and use an endpoint that enables your organization to access Power BI privately. Özel bağlantılar yapılandırmak için Power BI yöneticisi olmanız, Azure’da Sanal Makineler ve Sanal Ağlar gibi kaynaklar oluşturma ve yapılandırma iznine sahip olmanız gerekir.To configure private links you must be a Power BI administrator, and have permissions in Azure to create and configure resources such as Virtual Machines (VMs) and Virtual Networks (V-Net).

Özel bağlantılardan Power BI’a güvenli şekilde erişmenizi sağlayan adımlar şunlardır:The steps that enable you to securely access Power BI from private links are:

 1. Power BI için özel bağlantıları etkinleştirmeEnable private links for Power BI
 2. Azure portalda Power BI kaynağı oluşturmaCreate a Power BI resource in the Azure portal
 3. Sanal ağ oluşturmaCreate a virtual network
 4. Sanal makine (VM) oluşturmaCreate a virtual machine (VM)
 5. Özel uç nokta oluşturmaCreate a private endpoint
 6. Uzak Masaüstü (RDP) kullanarak bir sanal makineye bağlanmaConnect to a VM using Remote Desktop (RDP)
 7. Sanal makineden Power BI’a özel olarak erişmeAccess Power BI privately from the virtual machine
 8. Power BI için genel erişimi devre dışı bırakmaDisable public access for Power BI

Aşağıdaki bölümlerde, her bir adım için ek bilgiler sağlanmaktadır.The following sections provide additional information for each step.

Başlamak için app.powerbi.com adresine gidip Power BI’da yönetici olarak oturum açın ve Yönetici portalına gidin.To get started, log in into Power BI at app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. Kiracı ayarları’nı seçip Gelişmiş Ağ’a gidin ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Azure Özel Bağlantı’yı açmak için radyo düğmesinin durumunu değiştirin.Select Tenant settings and scroll to the Advanced Networking, then toggle the radio button to turn on Azure Private Link, as shown in the following image.

Kiracınız için özel bağlantının yapılandırılması yaklaşık 15 dakika sürer. Kiracının Power BI hizmetleriyle özel olarak iletişim kurması için ayrı bir FQDN yapılandırılması da buna dahildir.It takes approximately 15 minutes to configure a private link for your tenant, which includes configuring a separate FQDN for the tenant in order to communicate privately with Power BI services.

Azure Özel Bağlantı’yı etkinleştirme

Tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.Once completed, you can move on to the next step.

Azure portalda Power BI kaynağı oluşturmaCreate a Power BI resource in the Azure portal

Daha sonra Azure portalda oturum açın ve bir Azure Şablonu kullanarak Power BI kaynağı oluşturun.Next, sign into the Azure portal and create a Power BI resource, using an Azure Template. Power BI kaynağı oluşturmak için, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ARM şablonu örneğindeki parametreleri değiştirin.Replace the parameters in the ARM template example, shown in the following table, to create a Power BI resource.

ParametreParameter DeğerValue
<resource-name> myPowerBIResourcemyPowerBIResource
<tenant-object-id> 52d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d452d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d4

ARM şablonu oluşturmaCreate the ARM template

{
 "$schema": "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {},
 "resources": [
   {
     "type":"Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI",
     "apiVersion": "2020-06-01",
     "name" : "<resource-name>",
     "location": "global",
     "properties" : 
     {
        "tenantId": "<tenant-object-id>"
     }
   }
 ]
}

Görüntülenen iletişim kutusunda, hüküm ve koşulları kabul etmek için onay kutusunu işaretleyip Satın Al’ı seçin.In the dialog that appears, select the checkbox to agree to the terms and conditions, and then select Purchase.

Hüküm ve koşulları kabul edip şablonu satın alın

Sanal ağ oluşturmaCreate a virtual network

Sonraki adım, sanal ağ ve alt ağ oluşturmaktır.The next step is to create a virtual network and subnet. Bir sanal ağ ve alt ağ oluşturmak için, aşağıdaki tabloda yer alan örnek parametreleri kendinizinkilerle değiştirin.Replace the sample parameters in the table below with your own to create a virtual network and subnet.

ParametreParameter DeğerValue
<resource-group-name> myResourceGroupmyResourceGroup
<virtual-network-name> myVirtualNetworkmyVirtualNetwork
<region-name> Orta ABDCentral US
<IPv4-address-space> 10.1.0.0/1610.1.0.0/16
<subnet-name> mySubnetmySubnet
<subnet-address-range> 10.1.0.0/2410.1.0.0/24
 1. Ekranın sol üst kısmındaki Kaynak oluştur > Ağ > Sanal ağ seçeneğini belirleyin veya arama kutusuna Sanal ağ yazarak arama yapın.On the upper-left side of the screen, select Create a resource > Networking > Virtual network or search for Virtual network in the search box.

 2. Sanal ağ oluştur bölümündeki Temel Bilgiler sekmesinde aşağıdaki bilgileri seçin:In Create virtual network enter or select the following information in the Basics tab:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Proje ayrıntılarıProject details
  AbonelikSubscription Azure Aboneliğinizi seçinSelect your Azure Subscription
  Kaynak GrubuResource Group Yeni oluştur seçeneğini belirleyin, <resource-group-name> değerini girin, ardından Tamam’ı seçin veya parametrelere göre var olan bir <resource-group-name> seçin.Select Create new, enter <resource-group-name>, then select OK, or select an existing <resource-group-name> based on parameters.
  Örnek ayrıntılarıInstance details
  NameName <virtual-network-name> değerini girinEnter <virtual-network-name>
  RegionRegion <region-name> seçeneğini belirleyinSelect <region-name>

  Aşağıdaki resimde Temel Bilgiler sekmesi gösterilmektedir.The following image shows the Basics tab.

  Sanal ağ oluşturma, Temel Bilgiler sekmesi

 3. Ardından IP Adresleri sekmesini veya formun en altındaki Sonraki: IP Adresleri düğmesini seçin.Next, select the IP Addresses tab or select the Next: IP Addresses button at the bottom of the form. IP Adresleri sekmesinde şu bilgileri girin:In the IP Addresses tab, enter the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  IPv4 adres alanıIPv4 address space <IPv4-address-space> değerini girinEnter <IPv4-address-space>

  Sanal ağ oluşturma, IP Adresleri sekmesi

 4. Alt ağ adı bölümünde varsayılan sözcüğünü seçin ve Alt ağı düzenle bölümünde aşağıdaki bilgileri girin:In Subnet name select the word default, and in Edit subnet, enter the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Alt ağ adıSubnet name <subnet-name> değerini girinEnter <subnet-name>
  Alt ağ adres aralığıSubnet address range <subnet-address-range> değerini girinEnter <subnet-address-range>

  Sanal ağ oluşturma, Alt ağı düzenle sekmesi

 5. Ardından Kaydet’i ve sonra Gözden geçir ve oluştur sekmesini seçin veya Gözden geçir ve oluştur düğmesini seçin.Then select Save, and then select the Review + create tab, or select the Review + create button.

 6. Ardından Oluştur’u seçin.Then, select Create.

Bu adımları tamamladıktan sonra, bir sonraki bölümde açıklandığı gibi bir sanal makine (VM) oluşturabilirsiniz.Once you've completed these steps, you can create a virtual machine (VM), as described in the next section.

Sanal makine (VM) oluşturmaCreate a virtual machine (VM)

Bir sonraki adım, sanal ağ ve sanal makinenin barındırılacağı alt ağın oluşturulmasıdır.The next step is to create virtual network, and the subnet to host the virtual machine (VM).

 1. Azure portalınızdaki ekranın sol üst tarafında Kaynak oluştur > İşlem > Sanal Makine seçeneğini belirleyin.On the upper-left side of the screen in your Azure portal, select Create a resource > Compute > Virtual Machine.

 2. Sanal makine oluştur - Temel Bilgiler bölümünde aşağıdaki bilgileri seçin:In Create a virtual machine - Basics enter or select the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Proje ayrıntılarıProject details
  AbonelikSubscription Azure Aboneliğinizi seçinSelect your Azure Subscription
  Kaynak GrubuResource Group Önceki bölümde oluşturduğunuz myResourceGroup öğesini seçin.Select myResourceGroup which you created in the previous section.
  Örnek ayrıntılarıInstance details
  NameName myVm değerini girinEnter myVm
  RegionRegion Orta ABD’yi seçinSelect Central US
  Kullanılabilirlik seçenekleriAvailability options Varsayılan Altyapı yedekliliği gerekmez değerini değiştirmeyinLeave the default No infrastructure redundancy required
  GörüntüImage Windows 10 Pro’yu seçinSelect Windows 10 Pro
  BoyutSize Varsayılan Standart DS1 v2 değerini değiştirmeyinLeave the default Standard DS1 v2
  YÖNETİCİ HESABIADMINISTRATOR ACCOUNT
  Kullanıcı adıUsername Seçtiğiniz bir kullanıcı adını girinEnter a username of your choosing
  ParolaPassword Seçtiğiniz bir parolayı girin.Enter a password of your choosing. Parola en az 12 karakter uzunluğunda olmalı ve belirlenen karmaşıklık gereksinimlerini karşılamalıdırThe password must be at least 12 characters long and meet the defined complexity requirements
  Parolayı OnaylaConfirm Password Parolayı yeniden girinReenter password
  GELEN BAĞLANTI NOKTASI KURALLARIINBOUND PORT RULES
  Genel gelen bağlantı noktalarıPublic inbound ports Varsayılan Yok değerini değiştirmeyinLeave the default None
  TASARRUF EDİNSAVE MONEY
  Zaten bir Windows lisansınız var mı?Already have a Windows license? Varsayılan Hayır değerini değiştirmeyinLeave the default No
 3. Ardından şunu seçin: İleri: DisklerThen select Next: Disks

 4. Sanal makine oluştur - Diskler bölümünde varsayılan değerleri değiştirmeyin ve Sonraki: Ağ seçeneğini belirleyin.In Create a virtual machine - Disks, leave the defaults and select Next: Networking.

 5. Sanal makine oluştur - Ağ bölümünde aşağıdaki bilgileri seçin:In Create a virtual machine - Networking, select the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Sanal ağVirtual network Varsayılan MyVirtualNetwork değerini değiştirmeyinLeave the default MyVirtualNetwork
  Adres alanıAddress space Varsayılan 10.1.0.0/24 değerini değiştirmeyinLeave the default 10.1.0.0/24
  Alt ağSubnet Varsayılan mySubnet (10.1.0.0/24) değerini değiştirmeyinLeave the default mySubnet (10.1.0.0/24)
  Genel IPPublic IP Varsayılan (new) myVm-ip değerini değiştirmeyinLeave the default (new) myVm-ip
  Genel gelen bağlantı noktalarıPublic inbound ports Seçilenlere izin ver seçeneğini belirleyinSelect **Allow selected **
  Gelen bağlantı noktalarını seçinSelect inbound ports RDP’yi seçinSelect RDP
 6. Gözden geçir ve oluştur’u seçin.Select Review + create. Azure’ın yapılandırmanızı doğrulayacağı Gözden geçir ve oluştur sayfasına yönlendirilirsiniz.You're taken to the Review + create page where Azure validates your configuration.

 7. Doğrulama başarılı iletisini gördüğünüzde Oluştur’u seçin.When you see the Validation passed message, select Create.

Özel uç nokta oluşturmaCreate a private endpoint

Bu bölümde açıklanan sonraki bölüm, Power BI için özel bir uç nokta oluşturulmasına yöneliktir.The next step, which is described in this section, is to create a private endpoint for Power BI.

 1. Azure portal ekranının sol üst tarafında Kaynak oluştur > Ağ > Özel Bağlantı Merkezi (Önizleme) seçeneklerini belirleyin.On the upper-left side of the Azure portal screen Create a resource > Networking > Private Link Center (Preview).

 2. Özel Bağlantı Merkezi - Genel Bakış bölümünde, Bir hizmetle özel bağlantı oluşturma seçeneğinde Özel uç nokta oluştur seçeneğini belirleyin.In Private Link Center - Overview, on the option to Build a private connection to a service, select Create private endpoint.

 3. Özel uç nokta oluştur (Önizleme) - Temel Bilgiler bölümünde aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:In Create a private endpoint (Preview) - Basics enter or select the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Proje ayrıntılarıProject details
  AbonelikSubscription Azure Aboneliğinizi seçinSelect your Azure Subscription
  Kaynak GrubuResource Group myResourceGroup öğesini seçin.Select myResourceGroup. Önceki bölümde bunu oluşturdunuzYou created this in the previous section
  Örnek ayrıntılarıInstance details
  NameName myPrivateEndpoint değerini girin.Enter myPrivateEndpoint. Bu ad daha önce alındıysa benzersiz bir ad oluşturunIf this name is taken, create a unique name
  RegionRegion Orta ABD’yi seçinSelect Central US

  Aşağıdaki resimde Özel uç nokta oluşturma - Temel Bilgiler penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Create a private endpoint - Basics window.

  Özel uç nokta oluşturma, temel bilgiler

 4. Bu bilgiler tamamlandıktan sonra Sonraki: Kaynak seçeneğini belirleyin ve Özel uç nokta oluşturma - Kaynak sayfasında aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:Once that information is complete, select Next: Resource and in the Create a private endpoint - Resource page, enter or select the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  Bağlantı yöntemiConnection method Dizininizde bir Azure kaynağına bağlanın seçeneğini belirleyinSelect connect to an Azure resource in my directory
  AbonelikSubscription Aboneliğinizi seçinSelect your subscription
  Kaynak türüResource type Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI öğesini seçinSelect Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI
  KaynakResource myPowerBIResourcemyPowerBIResource
  Hedef alt kaynakTarget sub-resource KiracıTenant

  Aşağıdaki resimde Özel uç nokta oluşturma - Kaynak penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Create a private endpoint - Resource window.

  Özel uç nokta oluşturma, kaynak

 5. Bu bilgiler düzgün şekilde seçildikten sonra Sonraki: Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve Özel uç nokta oluştur (Önizleme) - Yapılandırma bölümünde aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:Once that information is properly input, select Next: Configuration and in the Create a private endpoint (Preview) - Configuration and enter or select the following information:

  AyarlarSettings DeğerValue
  NETWORKING
  Sanal ağVirtual network myVirtualNetwork öğesini seçinSelect myVirtualNetwork
  Alt ağSubnet mySubnet öğesini seçinSelect mySubnet
  ÖZEL DNS TÜMLEŞTİRMESİPRIVATE DNS INTEGRATION
  Özel DNS bölgesi ile tümleştirmeIntegrate with private DNS zone Evet’i seçinSelect Yes
  Özel DNS BölgesiPrivate DNS Zone Şunu seçin:Select
  (New)privatelink.analysis.windows.net(New)privatelink.analysis.windows.net
  (New)privatelink.pbidedicated.windows.net(New)privatelink.pbidedicated.windows.net
  (New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com(New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com

  Aşağıdaki resimde Özel uç nokta oluşturma - Yapılandırma penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Create a private endpoint - Configuration window.

  Özel uç nokta oluşturma, yapılandırma

  Ardından Gözden geçir ve oluştur seçeneğini belirleyin. Böylece Azure’ın yapılandırmanızı doğrulayacağı Gözden geçir ve oluştur sayfası görüntülenir.Next select Review + create, which displays the Review + create page where Azure validates your configuration. Doğrulama başarılı iletisini gördüğünüzde Oluştur’u seçin.When you see the Validation passed message, select Create.

Uzak Masaüstü (RDP) kullanarak sanal makineye bağlanmaConnect to a VM using Remote Desktop (RDP)

myVM adlı sanal makinenizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki adımları kullanarak İnternet’ten buna bağlanın:Once you've created your virtual machine, called myVM, connected to it from the Internet using the following steps:

 1. Portalın arama çubuğuna myVm değerini girin.In the portal's search bar, enter myVm.
 2. Bağlan düğmesini seçin.Select the Connect button. Bağlan düğmesini seçtikten sonra Sanal makineye bağlan sayfası açılır.Once you select the Connect button, Connect to virtual machine opens.
 3. RDP Dosyasını İndir’i seçin.Select Download RDP File. Azure bir Uzak Masaüstü Protokolü (.rdp) dosyası oluşturur ve bunu bilgisayarınıza indirir.Azure creates a Remote Desktop Protocol (.rdp) file and downloads it to your computer.
 4. İndirilen .rdp dosyasını açın.Open the downloaded .rdp file.
 5. İstendiğinde Bağlan’ı seçin.If prompted, select Connect.
 6. Önceki adımda sanal makine oluştururken belirttiğiniz kullanıcı adını ve parolayı girin.Enter the username and password you specified when creating the VM in the previous step.
 7. Tamam’ı seçin.Select OK.
 8. Oturum açma işlemi sırasında bir sertifika uyarısı alabilirsiniz.You may receive a certificate warning during the sign-in process. Bir sertifika uyarısı alırsanız Evet’i veya Devam’ı seçin.If you receive a certificate warning, select Yes or Continue.

Sanal makineden özel olarak Power BI’a erişmeAccess Power BI privately from the VM

Bir sonraki adım, aşağıdaki adımlar kullanılarak, önceki adımda oluşturduğunuz sanal makineden özel olarak Power BI’a erişilmesidir:The next step is to access Power BI privately, from the virtual machine you created in the previous step, using the following steps:

 1. myVM sanal makinesinin Uzak Masaüstünde PowerShell’i açın.In the Remote Desktop of myVM, open PowerShell.

 2. nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net değerini girin.Enter nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net.

 3. Şuna benzer bir ileti alırsınız:You'll receive a message similar to this:

  Server: UnKnown
  Address: 168.63.129.16
  
  Non-authoritative answer:
  Name:  52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net
  Address: 10.1.0.4
  
 4. Tarayıcıyı açın ve app.powerbi.com adresine giderek Power BI’a özel olarak erişin.Open the browser and go to app.powerbi.com to access Power BI privately.

Power BI için genel erişimi devre dışı bırakmaDisable public access for Power BI

Son olarak, Power BI için genel erişimi devre dışı bırakmanız gerekir.Lastly, you need to disable public access for Power BI.

App.powerbi.com adresinde yönetici olarak oturum açın ve Yönetici portalı’na gidin.Log in into the app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. Kiracı ayarları’nı seçip Gelişmiş ağ bölümüne gidin.Select Tenant settings and scroll to the Advanced networking section. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, Genel İnternet Erişimini Engelle bölümünde açma/kapatma düğmesini etkinleştirin.Enable the toggle button in the Block Public Internet Access section, as shown in the following image. Sistemin, kuruluşunuzun genel İnternet’ten Power BI’a erişimini devre dışı bırakması yaklaşık 15 dakika sürer.It takes approximately 15 minutes for the system to disable your organization's access to Power BI from the public Internet.

Hepsi bu kadar. Bu adımlar izlendikten sonra kurumlarınız için Power BI’a yalnızca özel bağlantılardan erişilebilir ve genel İnternet’ten erişilemez.And that's it - after following these steps, Power BI for your organizations is only accessible from private links, and not accessible from the public Internet.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Power BI’da özel bağlantılarla çalışılırken dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır:There are a few considerations to keep in mind while working with private links in Power BI:

 • Özel bağlantı ortamı kullanılırken dış resimler veya temalar kullanılamaz ve bunlar özel görselleri etkileyebilirAny use of external images or themes are not available when using a private link environment, and may affect custom visuals
 • Özel bağlantı ortamı kullanılırken PDF’ye dışarı aktarma, rapordan Excel’e dışarı aktarma gibi dışarı aktarma hizmetleri ve diğer dışarı aktarma hizmetleri çalışmazExport services, such as Export to PDF, exporting to Excel from a report, and other export services do not work when using a private link environment
 • Genellikle RDL dosyaları (*.rdl biçiminde dosyalar) olarak bilinen SQL Server Reporting Services raporları, özel bağlantı ortamlarında işlenmezSQL Server Reporting Services reports, commonly known as RDL files (*.rdl format files) do not render in private link environments
 • İnternet erişimi devre dışıysa ve veri kümesi ya da veri akışı, veri kaynağı olarak bir Power BI veri kümesine veya veri akışına bağlanıyorsa bağlantı başarısız olurIf Internet access is disabled, and if the dataset or dataflow is connecting to a Power BI dataset or dataflow as a data source, the connection will fail
 • Özel Bağlantılar etkinleştirildiğinde kullanım ölçümleri çalışmazUsage metrics do not work when Private Links is enabled
 • Power BI’da Genel İnternet erişimini engellemeyi etkinleştirdiğinizde, Web’de Yayımla işlevi desteklenmez (ve gri olur)Publish to Web is not supported (and grayed out) when you enable Block Public Internet access in Power BI

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community