XMLA uç nokta bağlantı sorunlarını gidermeTroubleshoot XMLA endpoint connectivity

Power BI Premium’daki XMLA uç noktaları, Power BI veri kümelerine erişmek için yerel Analysis Services bağlantı protokolünü kullanır.XMLA endpoints in Power BI Premium rely on the native Analysis Services communication protocol for access to Power BI datasets. Bu nedenle, XMLA uç noktasında sorun giderme işlemi, tipik bir Analysis Services bağlantısında sorun giderme işlemiyle neredeyse aynıdır.Because of this, XMLA endpoint troubleshooting is much the same as troubleshooting a typical Analysis Services connection. Ancak, Power BI’a özgü bağımlılıklarla ilgili bazı farklar vardır.However, some differences around Power BI-specific dependencies apply.

Başlamadan önceBefore you begin

XMLA uç nokta senaryosunda sorun gidermeden önce, XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısı makalesinde ele alınan temel bilgileri gözden geçirdiğinizden emin olun.Before troubleshooting an XMLA endpoint scenario, be sure to review the basics covered in Dataset connectivity with the XMLA endpoint. En yaygın XMLA uç noktası kullanım örneklerine bu makalede değinilmektedir.Most common XMLA endpoint use cases are covered there. Ağ geçidiyle ilgili sorunları giderme - Power BI ve Excel’de Analiz ile ilgili sorun giderme gibi diğer Power BI sorun giderme kılavuzları da yardımcı olabilir.Other Power BI troubleshooting guides, such as Troubleshoot gateways - Power BI and Troubleshooting Analyze in Excel, can also be helpful.

XMLA uç noktasını etkinleştirmeEnabling the XMLA endpoint

XMLA uç noktası hem Power BI Premium hem de Power BI Embedded kapasitelerinde etkinleştirilebilir.The XMLA endpoint can be enabled on both Power BI Premium and Power BI Embedded capacities. Yalnızca 2,5 GB belleğe sahip A1 kapasitesi gibi daha küçük kapasitelerde, XMLA Uç Noktasını Okuma/Yazma’ya ayarlayıp Uygula’yı seçerken Kapasite ayarlarında hatayla karşılaşabilirsiniz.On smaller capacities, such as an A1 capacity with only 2.5 GB of memory, you might encounter an error in Capacity settings when trying to set the XMLA Endpoint to Read/Write and then selecting Apply. “İş yükü ayarlarınızla ilgili bir sorun oluştu.The error states "There was an issue with your workload settings. Kısa bir süre sonra tekrar deneyin.” hatası gösterilir.Try again in a little while.".

Deneyebileceğiniz birkaç şey aşağıda verilmiştir:Here are a couple things to try:

  • Veri Akışları gibi, kapasitedeki diğer hizmetlerin bellek tüketimini en fazla %40 olacak şekilde sınırlayın veya gereksiz hizmetleri tamamen devre dışı bırakın.Limit the memory consumption of other services on the capacity, such as Dataflows, to 40% or less, or disable an unnecessary service completely.
  • Kapasiteyi daha büyük bir SKU’ya yükseltin.Upgrade the capacity to a larger SKU. Örneğin, kapasiteyi A1’den A3’e yükseltmek, Veri Akışları’nı devre dışı bırakmak zorunda kalmadan bu yapılandırma sorununu çözebilir.For example, upgrading from an A1 to an A3 capacity solves this configuration issue without having to disable Dataflows.

Power BI Yönetim Portalı’nda kiracı düzeyinde Dışarı aktarma ayarlarını etkinleştirmeniz gerektiğini de unutmayın.Keep in-mind, you must also enable the tenant-level Export data setting in the Power BI Admin Portal. Bu ayar, Excel’de Analiz özelliği için de gereklidir.This setting is also required for the Analyze in Excel feature.

İstemci bağlantısı oluşturmaEstablishing a client connection

XMLA uç noktasını etkinleştirdikten sonra, kapasitedeki bir çalışma alanına yönelik bağlantıyı test etmeniz faydalı olabilir.After enabling the XMLA endpoint, it's a good idea to test connectivity to a workspace on the capacity. Daha fazla bilgi için bkz. Premium çalışma alanına bağlanma.To learn more, see Connecting to a Premium workspace. Ayrıca, geçerli XMLA bağlantı sınırlamaları hakkında yardımcı olacak ipuçları ve bilgiler için Bağlantı gereksinimleri bölümünü okuduğunuzdan emin olun.Also, be sure to read the section Connection requirements for helpful tips and information about current XMLA connectivity limitations.

Hizmet sorumlusu ile bağlanmaConnecting with a service principal

Hizmet sorumlularının Power BI API’lerini kullanmasına izin veren kiracı ayarlarını etkinleştirdiyseniz Hizmet sorumlularını etkinleştirme makalesinde açıklandığı gibi, hizmet sorumlusu kullanarak bir XMLA uç noktasına bağlanabilirsiniz.If you've enabled tenant settings to allow service principals to use Power BI APIs, as described in Enable service principals, you can connect to an XMLA endpoint by using a service principal. Hizmet sorumlusunun çalışma alanında veya veri kümesi düzeyinde normal kullanıcılarla aynı erişim izni düzeyine sahip olması gerektiğini unutmayın.Keep in mind the service principal requires the same level of access permissions at the workspace or dataset level as regular users.

Hizmet sorumlusu kullanmak için, bağlantı dizesinde uygulama kimlik bilgilerini aşağıdaki gibi belirttiğinizden emin olun:To use a service principal, be sure to specify the application identity information in the connection string as:

  • User ID=<app:appid@tenantid>
  • Password=<application secret>

Örnek:For example:

Data Source=powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso;Initial Catalog=PowerBI_Dataset;User ID=app:91ab91bb-6b32-4f6d-8bbc-97a0f9f8906b@19373176-316e-4dc7-834c-328902628ad4;Password=6drX...;

Aşağıdaki hata iletisini alırsanız:If you receive the following error:

“Eksik hesap bilgilerinden dolayı veri kümesine bağlanılamıyor."We cannot connect to the dataset due to incomplete account information. Hizmet sorumluları için, lütfen kiracı kimliğini uygulama kimliğiyle birlikte app:<appId>@<tenantId> biçimini kullanarak belirttiğinizden emin olup tekrar deneyin.”For service principals, make sure you specify the tenant ID together with the app ID using the format app:<appId>@<tenantId>, then try again."

Kiracı kimliğini ile uygulama kimliğini doğru biçimi kullanarak belirttiğinizden emin olun.Make sure you specify the tenant ID together with the app ID using the correct format.

Ayrıca, kiracı kimliği olmadan uygulama kimliğini belirtmeniz de geçerli olacaktır.It's also valid to specify the app ID without the tenant ID. Ancak bu durumda, veri kaynağı URL’sindeki myorg diğer adını gerçek kiracı kimliğiyle değiştirmeniz gerekir.However, in this case, you must replace the myorg alias in the data source URL with the actual tenant ID. Daha sonra Power BI, hizmet sorumlusunu doğru kiracıda bulabilir.Power BI can then locate the service principal in the correct tenant. Ancak en iyi uygulama olarak, myorg diğer adını kullanın ve kiracı kimliğini Kullanıcı Kimliği parametresindeki uygulama kimliğiyle birlikte belirtin.But, as a best practice, use the myorg alias and specify the tenant ID together with the app ID in the User ID parameter.

Azure Active Directory B2B ile bağlanmaConnecting with Azure Active Directory B2B

Power BI’daki Azure Active Directory (Azure AD) işletmeden işletmeye (B2B) desteği sayesinde, dış kullanıcılara XMLA uç noktası üzerinden veri kümelerine erişim verebilirsiniz.With support for Azure Active Directory (Azure AD) business-to-business (B2B) in Power BI, you can provide external guest users with access to datasets over the XMLA endpoint. Power BI Yönetim portalında Dış kullanıcılarla içerik paylaşma ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.Make sure the Share content with external users setting is enabled in the Power BI Admin portal. Daha fazla bilgi için bkz. Azure AD B2B ile Power BI içeriklerini dış konuk kullanıcılara dağıtma.To learn more, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Veri kümesi dağıtmaDeploying a dataset

Visual Studio’daki (SSDT) bir tablosal model projesini, Azure Analysis Services’a dağıtmaya çok benzer şekilde bir Power BI Premium çalışma alanına dağıtabilirsiniz.You can deploy a tabular model project in Visual Studio (SSDT) to a Power BI Premium workspace much the same as to Azure Analysis Services. Ancak bir Power BI Premium çalışma alanına dağıtırken birkaç konuyu daha dikkate almanız gerekir.However, when deploying to a Power BI Premium workspace, there are some additional considerations. XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısı makalesindeki Visual Studio’dan model projelerini dağıtma (SSDT) bölümünü gözden geçirdiğinizden emin olun.Be sure to review the section Deploy model projects from Visual Studio (SSDT) in the Dataset connectivity with the XMLA endpoint article.

Yeni model dağıtmaDeploying a new model

Varsayılan yapılandırmada Visual Studio, veri kaynaklarındaki verileri veri kümesine yüklemek için modeli dağıtım işleminin bir parçası olarak işlemeyi dener.In the default configuration, Visual Studio attempts to process the model as part of the deployment operation to load data into the dataset from the data sources. Visual Studio’dan model projelerini dağıtma (SSDT) bölümünde bahsedildiği gibi, veri kaynağı kimlik bilgileri dağıtım işleminin bir parçası olarak belirtilemediğinden bu işlem başarısız olabilir.As described in Deploy model projects from Visual Studio (SSDT), this operation can fail because data source credentials cannot be specified as part of the deployment operation. Bunun yerine, veri kaynağınıza ait kimlik bilgileri mevcut veri kümelerinizden biri için zaten tanımlanmadıysa Power BI kullanıcı arabirimini kullanarak (Veri kümeleri > Ayarlar > Veri kaynağı kimlik bilgileri > Kimlik bilgilerini düzenle) veri kümesi ayarlarında veri kaynağı kimlik bilgilerini belirtmeniz gerekir.Instead, if credentials for your data source aren't already defined for any of your existing datasets, you must specify the data source credentials in the dataset settings using the Power BI user interface (Datasets > Settings > Data source credentials > Edit credentials). Veri kaynağı kimlik bilgileri tanımlandığında, meta veri dağıtımı başarılı olduktan ve veri kümesi oluşturulduktan sonra Power BI, kimlik bilgilerini herhangi bir yeni veri kümesi için bu veri kaynağına otomatik olarak uygulayabilir.Having defined the data source credentials, Power BI can then apply the credentials to this data source automatically for any new dataset, after metadata deployment has succeeded and the dataset has been created.

Power BI yeni veri kümenizi veri kaynağı kimlik bilgilerine bağlayamazsa “Veri tabanı işlenemiyor.If Power BI cannot bind your new dataset to data source credentials, you will receive an error stating "Cannot process database. Neden: Değişiklikler sunucuya kaydedilemedi.”Reason: Failed to save modifications to the server." hatasını “DMTS_DatasourceHasNoCredentialError” hata kodu ile birlikte alırsınız (aşağıda gösterilmiştir):with the error code "DMTS_DatasourceHasNoCredentialError", as shown below:

Model dağıtım hatası

İşleme hatasından kaçınmak için Dağıtım seçenekleri > İşleme Seçenekleri ayarını aşağıda gösterildiği gibi İşleme olarak ayarlayın.To avoid the processing failure, set the Deployment Options > Processing Options to Do not Process, as shown in the following image. Daha sonra Visual Studio yalnızca meta verileri dağıtır.Visual Studio then deploys only metadata. Daha sonra veri kaynağı kimlik bilgilerini yapılandırabilir ve Power BI kullanıcı arabirimindeki veri kümesi için Şimdi yenile seçeneğine tıklayabilirsiniz.You can then configure the data source credentials, and click on Refresh now for the dataset in the Power BI user interface. İşleme sorunlarını giderme hakkında bilgi için bu makalenin devamındaki Veri kümesini yenileme bölümüne bakın.For information about troubleshooting processing issues, see the section Refreshing a dataset later in this article.

İşleme seçeneği

Mevcut bir veri kümesinden yeni projeNew project from an existing dataset

Power BI Premium çalışma alanındaki bir veri kümesinden meta verileri içeri aktararak Visual Studio’da yeni bir tablosal proje oluşturma işlemi desteklenmez.Creating a new tabular project in Visual Studio by importing the metadata from an existing dataset on a Power BI Premium workspace is not supported. Ancak, SQL Server Management Studio kullanarak veri kümesine bağlanabilir, meta verileri betikleştirebilir ve sonra diğer tablosal projelerde yeniden kullanabilirsiniz.However, you can connect to the dataset by using SQL Server Management Studio, script out the metadata, and reuse it in other tabular projects.

Power BI’a veri kümesi geçirmeMigrating a dataset to Power BI

Tablosal modeller için 1500 (veya üzeri) uyumluluk düzeyi belirtmeniz önerilir.It's recommended you specify the 1500 (or higher) compatibility level for tabular models. Bu uyumluluk düzeyi, çoğu özelliği ve veri kaynağı türünü destekler.This compatibility level supports the most capabilities and data source types. Daha sonraki uyumluluk düzeyleri, daha önceki düzeylerle geriye dönük olacak şekilde uyumludur.Later compatibility levels are backwards compatible with earlier levels.

Desteklenen veri kaynaklarıSupported data providers

1500 uyumluluk düzeyinde Power BI aşağıdaki veri kaynağı türlerini destekler:At the 1500 compatibility level, Power BI supports the following data source types:

  • Sağlayıcı veri kaynakları (model meta verilerindeki bağlantı dizesiyle eski).Provider data sources (legacy with a connection string in the model metadata).
  • Yapılandırılmış veri kaynakları (1400 uyumluluk düzeyiyle tanıtılan).Structured data sources (introduced with the 1400 compatibility level).
  • Veri kaynaklarının satır içi M bildirimleri (Power BI Desktop bildirir).Inline M declarations of data sources (as Power BI Desktop declares them).

Visual Studio’nun İçeri aktarma veri akışı sırasında varsayılan olarak oluşturduğu yapılandırılmamış veri kaynaklarını kullanmanız önerilir.It's recommended you use structured data sources, which Visual Studio creates by default when going through the Import data flow. Ancak, sağlayıcı veri kaynağı kullanan mevcut bir modeli Power BI’a geçirmeyi planlıyorsanız bu kaynağın desteklenen bir veri sağlayıcısını kullandığından emin olun.However, if you are planning to migrate an existing model to Power BI that uses a provider data source, make sure the provider data source relies on a supported data provider. Özellikle, SQL Server ve diğer üçüncü taraf ODBC sürücüleri için Microsoft OLE DB Sürücüsü.Specifically, the Microsoft OLE DB Driver for SQL Server and any third-party ODBC drivers. SQL Server için OLE DB Sürücüsü’nde veri kaynağı tanımını SQL Server için .NET Framework Veri Sağlayıcısı’yla değiştirmeniz gerekir.For OLE DB Driver for SQL Server, you must switch the data source definition to the .NET Framework Data Provider for SQL Server. Power BI hizmetinde kullanılamayan üçüncü taraf ODBC sürücüleri için bunun yerine yapılandırılmış veri kaynağı tanımıyla değiştirmeniz gerekir.For third-party ODBC drivers that might be unavailable in the Power BI service, you must switch to a structured data source definition instead.

SQL Server için .NET Framework Veri Sağlayıcısı’na sahip SQL Server veri kaynağı tanımlarınızdaki güncel olmayan SQL Server için Microsoft OLE DB Sürücüsü’nü de (SQLNCLI11) değiştirmeniz önerilir.It's also recommended you replace the outdated Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (SQLNCLI11) in your SQL Server data source definitions with the .NET Framework Data Provider for SQL Server.

Aşağıdaki tabloda, SQL Server için OLE DB Sürücüsü’nde karşılık gelen bağlantı dizesiyle değiştirilen bir SQL Server için .NET Framework Veri Sağlayıcısı bağlantı dizesi örneği gösterilmektedir.The following table provides an example of a .NET Framework Data Provider for SQL Server connection string replacing a corresponding connection string for the OLE DB Driver for SQL Server.

SQL Server için OLE DB SürücüsüOLE DB Driver for SQL Server SQL Server için .NET Framework Veri Sağlayıcısı.NET Framework Data Provider for SQL Server
Provider=SQLNCLI11;Data Source=sqldb.database.windows.net;Initial Catalog=AdventureWorksDW;Trusted_Connection=yes; Data Source=sqldb.database.windows.net;Initial Catalog=AdventureWorksDW2016;Integrated Security=SSPI;Encrypt=true;TrustServerCertificate=false

Çapraz başvuru bölüm kaynaklarıCross-referencing partition sources

Birden çok veri kaynağı türü olduğu gibi, bir tablosal modelin verileri tabloda içeri aktarmak amacıyla içerebileceği birden çok bölüm kaynağı türü vardır.Just as there are multiple data source types, there are also multiple partition source types a tabular model can include to import data into a table. Özellikle bir bölüm, bir sorgu bölümü kaynağını veya M bölüm kaynağını kullanabilir.Specifically, a partition can use a query partition source or an M partition source. Bu bölüm kaynak türleri sırasıyla sağlayıcı veri kaynaklarına veya yapılandırılmış veri kaynaklarına başvurabilir.These partition source types, in turn, can reference provider data sources or structured data sources. Azure Analysis Services’daki tablosal modeller bu çeşitli veri kaynağı ve bölüm türlerine çapraz olarak başvurmayı desteklerken Power BI, daha katı bir ilişki uygular.While tabular models in Azure Analysis Services support cross-referencing these various data source and partition types, Power BI enforces a more strict relationship. Sorgu bölümü kaynaklarının sağlayıcı veri kaynaklarına, M bölüm kaynaklarının ise yapılandırılmış veri kaynaklarına başvurması gerekir.Query partition sources must reference provider data sources, and M partition sources must reference structured data sources. Diğer birleşimler Power BI’da desteklenmez.Other combinations are not supported in Power BI. Çapraz başvuru yapan bir veri kümesini geçirmek istiyorsanız desteklenen yapılandırmalar aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır:If you want to migrate a cross-referencing dataset, the following table describes supported configurations:

Veri kaynağıData source Bölüm kaynağıPartition source YorumlarComments XMLA uç noktası ile Power BI Premium’da desteklenirSupported in Power BI Premium with XMLA endpoint
Sağlayıcı veri kaynağıProvider data source Sorgu bölümü kaynağıQuery partition source AS altyapısı, veri kaynağına erişmek için kartuş tabanlı bağlantı yığınını kullanır.The AS engine uses the cartridge-based connectivity stack to access the data source. EvetYes
Sağlayıcı veri kaynağıProvider data source M bölüm kaynağıM partition source AS altyapısı, sağlayıcı veri kaynağını genel yapılandırılmış veri kaynağına çevirir ve sonra verileri içeri aktarmak için Karma altyapısını kullanır.The AS engine translates the provider data source into a generic structured data source and then uses the Mashup engine to import the data. HayırNo
Yapılandırılmış veri kaynağıStructured data source Sorgu bölümü kaynağıQuery partition source AS altyapısı, bölüm kaynağındaki yerel sorguyu bir M ifadesine sarmalar ve sonra verileri içeri aktarmak için Karma altyapısını kullanır.The AS engine wraps the native query on the partition source into an M expression and then uses the Mashup engine to import the data. HayırNo
Yapılandırılmış veri kaynağıStructured data source M bölüm kaynağıM partition source AS altyapısı, Karma altyapısını verileri içeri aktarmak için kullanır.The AS engine uses the Mashup engine to import the data. EvetYes

Veri kümesini yenilemeRefreshing a dataset

XMLA uç noktaları, hem tablosal modellere hem de Power BI Desktop’ta oluşturulan veri kümelerine karşı yenileme işlemleri gerçekleştirmenize olanak verir.XMLA endpoints enable you to perform refresh operations against tabular models as well as datasets created in Power BI Desktop. İkincisini desteklemek için Gelişmiş depolama biçimi ayarını belirttiğinizden emin olun.To support the latter, make sure you specify the Enhanced storage format setting. Bu ayar, XMLA uç noktasını kullanarak işleme veya diğer okuma/yazma işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız gereklidir.This setting is required if you want to perform processing or other read/write operations by using the XMLA endpoint. Power BI Desktop’ta Önizleme özellikleri bölümünde ayarı bulabilirsiniz.You can find the setting in Power BI Desktop under Preview features. Ayarladıktan sonra PBIX çözümünüzü yeniden Power BI Premium çalışma alanınızda yayımlayın.After setting, publish your PBIX solution again to your Power BI Premium workspace.

Gelişmiş meta veriler olmadan bir modele karşı XMLA uç noktası aracılığıyla yenileme işlemi gerçekleştirirseniz Power BI aşağıdaki hatayı döndürür: “İşlem, yalnızca 'DefaultPowerBIDataSourceVersion' özelliği Power BI Premium'da 'PowerBI_V3' olarak ayarlanmış modelde desteklenir.”Power BI returns the following error if you perform a refresh via the XMLA endpoint against a model without enhanced metadata: "The operation is only supported on model with property 'DefaultPowerBIDataSourceVersion' set to 'PowerBI_V3' in Power BI Premium."

Veri kaynakları ve kimliğe bürünmeData sources and impersonation

Sağlayıcı veri kaynakları için tanımlayabileceğiniz kimliğe bürünme ayarları Power BI için uygun değildir.Impersonation settings you can define for provider data sources are not relevant for Power BI. Power BI, veri kaynağı kimlik bilgilerini yönetmek için veri kümesi ayarlarına bağlı farklı bir mekanizma kullanır.Power BI uses a different mechanism based on dataset settings to manage data source credentials. Bu nedenle, bir Sağlayıcı Veri Kaynağı oluşturuyorsanız Hizmet Hesabı seçtiğinizden emin olun.For this reason, make sure you select Service Account if you are creating a Provider Data Source.

Hizmet hesabı kimliğine bürünme

Ayrıntılı işlemeFine-grained processing

Power BI’da zamanlanmış veya isteğe bağlı bir yenileme işlemini tetiklerken Power BI genellikle veri kümesinin tamamını yeniler.When triggering a scheduled refresh or on-demand refresh in Power BI, Power BI typically refreshes the entire dataset. Çoğu durumda, yenilemeleri daha seçici bir şekilde gerçekleştirmek daha verimlidir.In many cases, it's more efficient to perform refreshes more selectively. Ayrıntılı işleme görevlerini aşağıda gösterildiği şekilde SQL Server Management Studio’da (SSMS) veya üçüncü taraf araçlarını ya da betiklerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.You can perform fine-grained processing tasks in SQL Server Management Studio (SSMS) as shown below, or by using third-party tools or scripts.

SSMS’de tabloları işleme

TMSL Yenileme komutunda geçersiz kılmalarOverrides in Refresh TMSL command

Yenileme komutundaki (TMSL) geçersiz kılmalar kullanıcıların yenileme işlemi için sorgu tanımının veya veri kaynağı tanımının farklı bölümlerini seçmesine olanak tanır.Overrides in Refresh command (TMSL) allow users choosing a different partition query definition or data source definition for the refresh operation. Şu anda Power BI Premium'da geçersiz kılmalar desteklenmez.Currently, overrides are not supported in Power BI Premium. "Power BI Premium'da sıradışı bağlamaya izin verilmez.An error, "Out-of-line binding is not allowed in Power BI Premium. Ek bilgi için ürün bilgilerinde 'XMLA okuma/yazma desteği' konusuna bakın."For additional information, see 'XMLA read/write support' in the product documentation." hatası döndürülür.is returned.

SSMS’deki hatalar - Premium 2. NesilErrors in SSMS - Premium Gen 2

Sorgu yürütmeQuery execution

Premium 2. Nesil kapasitesindeki bir çalışma alanına bağlandığında, SQL Server Management Studio aşağıdaki hatayı görüntüleyebilir:When connected to a workspace in a Premium Gen2 capacity, SQL Server Management Studio may display the following error:

Executing the query ...
Error -1052311437:

Bu, SSMS v18.7.1 ile yüklenen istemci kitaplıkları oturum izlemeyi desteklemediğinden gerçekleşir.This occurs because client libraries installed with SSMS v18.7.1 do not support session tracing. Bu, SSMS’nin sonraki bir sürümünde çözümlenecektir.This will be resolved in an upcoming release of SSMS.

Yenileme işlemleriRefresh operations

Premium 2. Nesil kapasitesindeki bir veri kümesi üzerinde uzun süre çalışan (1 dakikadan uzun) bir yenileme işlemi gerçekleştirmek için SSMS v18.7.1 veya daha önceki bir sürümü kullanırken, yenileme işlemi başarılı olsa bile SSMS aşağıdaki gibi bir hata görüntüleyebilir:When using SSMS v18.7.1 or lower to perform a long running (>1 min) refresh operation on a dataset in a Premium Gen2 capacity, SSMS may display an error like the following even though the refresh operation succeeds:

Executing the query ...
Error -1052311437:
The remote server returned an error: (400) Bad Request.

Technical Details:
RootActivityId: 3716c0f7-3d01-4595-8061-e6b2bd9f3428
Date (UTC): 11/13/2020 7:57:16 PM
Run complete

Bunun nedeni, yenileme isteğinin durumunun hatalı bir şekilde izlendiği istemci kitaplıklarındaki bilinen bir sorundan kaynaklanır.This is due to a known issue in the client libraries where the status of the refresh request is incorrectly tracked. Bu, SSMS’nin sonraki bir sürümünde çözümlenecektir.This will be resolved in an upcoming release of SSMS.

Ayrıca bkz.See also

XMLA uç noktasıyla veri kümesi bağlantısıDataset connectivity with the XMLA endpoint
Hizmet sorumlularıyla Premium çalışma alanı ve veri kümesi görevlerini otomatikleştirmeAutomate Premium workspace and dataset tasks with service principals
Excel'de Çözümleme sorunlarını gidermeTroubleshooting Analyze in Excel
Tablolu model çözümü dağıtımıTabular model solution deployment