Excel’de çözümlemeAnalyze in Excel

Excel’de Çözümle ile Power BI veri kümelerini Excel’e getirebilir, ardından PivotTable’ları, grafikleri, dilimleyicileri ve diğer Excel özelliklerini kullanarak bu verileri görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimli çalışabilirsiniz.With Analyze in Excel, you can bring Power BI datasets into Excel, and then view and interact with them using PivotTables, charts, slicers, and other Excel features. Excel’de Çözümle özelliğini kullanmak için önce özelliği Power BI’dan indirmeniz, yüklemeniz ve ardından Excel’de kullanmak üzere bir veya birden fazla veri kümesi seçmeniz gerekir.To use Analyze in Excel you must first download the feature from Power BI, install it, and then select one or more datasets to use in Excel.

Excel’de çözümleme

Bu makalede Excel’de Çözümle özelliğini nasıl yükleyip kullanacağınız gösterilir, sınırlamaları açıklanır ve sonraki bazı adımlar sağlanır.This article shows you how to install and use Analyze in Excel, describes its limitations, then provides some next steps. Şunları öğreneceksiniz:Here's what you'll learn:

Şimdi işe girişelim ve yükleme işlemini başlatalım.Let's jump in, and get the installation process started.

Excel’de Çözümle özelliğini yüklemeInstall Analyze in Excel

Excel’de Çözümle özelliğini Power BI hizmetinde sağlanan bağlantılardan yüklemeniz gerekir.You must install Analyze in Excel from links provided in the Power BI service. Power BI bilgisayarınızdaki Excel’in sürümünü algılar ve uygun sürümü (32 bit veya 64 bit) otomatik olarak indirir.Power BI detects the version of Excel you have on your computer, and automatically downloads the appropriate version (32-bit or 64-bit). Power BI hizmeti, tarayıcı üzerinden çalışır.The Power BI service runs in a browser. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Power BI’da oturum açabilirsiniz:You can sign in to the Power BI using the following link:

Oturum açtıktan sonra Power BI hizmeti tarayıcınızda çalışırken sağ üst köşedeki Diğer seçenekler öğesini (...) seçin ve sonra da İndir > Excel'de Çözümle güncelleştirmeleri’ni seçin.Once you've signed in and the Power BI service is running in your browser, select the More options item (the ...) in the upper-right corner and then select Download > Analyze in Excel updates. Bu menü öğesi Excel’de Çözümle güncelleştirmelerinin yeni yüklemeleri için geçerlidir.This menu item applies to new installations of updates of Analyze in Excel.

Power BI Giriş sayfasından Excel’de Çözümle’yi indirin

Alternatif olarak, Power BI hizmetinde analiz etmek istediğiniz veri kümesine gidebilir ve veri kümesi, rapor veya başka bir Power BI öğesi için Diğer seçenekler’i seçebilirsiniz.Alternatively, you can navigate in the Power BI service to a dataset you want to analyze, and select the More options item for a dataset, report, or other Power BI item. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, görüntülenen menüde Excel’de Çözümle’yi seçin.From the menu that appears, select the Analyze in Excel option, as shown in the following image.

Excel’de çözümleme

Her iki şekilde de Power BI Excel’de Çözümle özelliğini yükleyip yüklemediğinizi algılar, yüklemediyseniz indirmeniz istenir.Either way, Power BI detects whether you have Analyze in Excel installed, and if not, you're prompted to download.

Güncelleştirme gerekiyor

İndirmeyi seçerseniz Power BI yüklediğiniz Excel’in sürümünü algılar ve Excel’de Çözümle yükleyicisinin uygun sürümünü indirir.When you select download, Power BI detects the version of Excel you have installed and downloads the appropriate version of the Analyze in Excel installer. Tarayıcınızın alt kısmında veya tarayıcı indirmenin ilerleme durumunu gösterdiği konumda indirme durumunu görürsünüz.You see a download status in the bottom of your browser, or wherever your browser displays download progress.

Güncelleştirmeler indiriliyor

İndirme işlemi tamamlandığında yükleyiciyi (.msi) çalıştırarak Excel’de Çözümle’yi yükleyin.When the download completes, run the installer (.msi) to install Analyze in Excel. Yükleme işleminin adı Excel’de Çözümle özelliğinin adından farklıdır; bu ad Microsoft Analysis Services OLE DB Sağlayıcısı veya benzer bir ad olacaktır.The name of the installation process is different from Analyze in Excel; the name will be Microsoft Analysis Services OLE DB Provider as shown in the following image, or something similar.

Güncelleştirmeler yükleniyor

Tamamlandıktan sonra Power BI hizmetinde bir rapor (veya başka bir Power BI veri öğesi, örneğin bir veri kümesi) seçip bunu Excel’de analiz etmeye hazır olursunuz.Once it completes, you're ready to select a report in the Power BI service (or other Power BI data element, like a dataset), and then analyze it in Excel.

Power BI verilerine bağlanmaConnect to Power BI data

Power BI hizmetinde, Excel'de analiz etmek istediğiniz veri kümesine veya rapora gidin ve ardından:In the Power BI service, navigate to the dataset or report you want to analyze in Excel, and then:

 1. Diğer seçenekler menüsünü seçin.Select the More options menu.

 2. Görüntülenen menü öğeleri arasından Excel’de Çözümle öğesini seçin.Select Analyze in Excel from the menu items that appear.

  Aşağıdaki resimde rapor seçimi gösterilir.The following image shows selecting a report.

  Güncelleştirmeler yükleniyor

  Not

  Rapor menüsünden Excel'de Çözümle'yi seçerseniz, Excel'e getirilenin raporun temel veri kümesi olduğunu unutmayın.Remember that if you select Analyze in Excel from a Report menu, it is the report's underlying dataset that is brought into Excel.

  Ardından Power BI hizmeti, veri kümesinin Excel’de Çözümle özelliğiyle kullanılmak üzere tasarlanan (ve yapılandırılan) bir Excel dosyası oluşturur ve tarayıcınızda bir indirme işlemi başlar.The Power BI service then creates an Excel file of the dataset that's designed (and structured) for use with Analyze in Excel, and begins a download process in your browser.

  Excel dosyasını indirme

  Dosya adı, türetildiği veri kümesi (ya da rapor veya başka bir veri kaynağı) ile eşleşir.The file name matches the dataset (or report, or other data source) from which it was derived. Dolayısıyla raporun adı Quarterly Report olduğunda indirilen dosya Quarterly Report.xlsx olur.So if the report was called Quarterly Report, then the downloaded file would be Quarterly Report.xlsx.

 3. Excel dosyasını başlatın.Launch the Excel file.

  Not

  Dosyayı ilk kez açtığınızda Korumalı görünüm ve Güvenilir belge ayarlarına bağlı olarak Düzenlemeyi Etkinleştir'i ve ardından İçeriği Etkinleştir'i kullanmanız gerekebilir.The first time you open the file, you may have to Enable Editing and then Enable Content, depending on your Protected view and Trusted document settings.

  Korumalı görünüm düzenlemeyi etkinleştirme başlığının ekran görüntüsü

  Güvenilir belge içeriği etkinleştirme başlığının ekran görüntüsü

Verileri analiz etmek için Excel kullanmaUse Excel-to-analyze-the-data

Düzenlemeyi ve içeriği etkinleştirdikten sonra Excel size Power BI veri kümesinden analiz edilmeye hazır boş bir PivotTable ve Alanlar gösterir.Once you've enabled editing and content, Excel presents you with an empty PivotTable and Fields list from the Power BI dataset, ready to be analyzed.

Veri bağlantılı Excel

Excel dosyası, Power BI'daki veri kümenize bağlanan bir MSOLAP bağlantı dizesi içeriyor.The Excel file has an MSOLAP connection string that connects to your dataset in Power BI. Siz verilerle çalışırken veya verileri çözümlerken Excel, söz konusu veri kümesini Power BI'da sorgular ve sonuçları Excel'e döndürür.When you analyze or work with the data, Excel queries that dataset in Power BI and returns the results to Excel. Söz konusu veri kümesi DirectQuery kullanarak canlı bir veri kaynağına bağlanırsa Power BI, veri kaynağını sorgular ve sonuçları Excel'e döndürür.If that dataset connects to a live data source using DirectQuery, Power BI queries the data source and returns the result to Excel.

Power BI’daki verilere bağlantı artık kurulduğundan, Excel'de tıpkı yerel bir veri kümesiyle çalışır gibi söz konusu veritabanını analiz edebilir, PivotTable'lar ve grafikler oluşturabilirsiniz.With that connection to the data in Power BI now established, you can create PivotTables, charts, and analyze that dataset just as you would work with a local dataset in Excel.

Excel’de Çözümle, özellikle şu veri kaynaklarına bağlanan veri kümeleri ve raporlar için yararlıdır:Analyze in Excel is especially useful for datasets and reports that connect to the following data sources:

 • Analysis Services Tablosal veya Çok Boyutlu veri kaynaklarıAnalysis Services Tabular or Multidimensional databases
 • Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) kullanılarak oluşturulan model ölçülerinin bulunduğu veri modelleri içeren Excel çalışma kitapları veya Power BI Desktop dosyaları.Power BI Desktop files or Excel workbooks with data models that have model measures created using Data Analysis Expressions (DAX).

Önemli

Excel'de Çözümle özelliğinin kullanılması, verileri tüm ayrıntı düzeylerinde veri kümesine erişim izni olan tüm kullanıcıların kullanımına sunar.Using Analyze in Excel exposes all detail-level data to any users with permission to the dataset.

Excel’de Çözümle özelliğini kullanmaya başladığınızda dikkate alınması gereken ve çözülmesi için fazladan bir veya iki adım gerektirebilen bir dizi öğe vardır.There are a handful of things to consider when you begin using Analyze in Excel, which might require an extra step or two to reconcile. Bu olasılıklar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.These possibilities are described in the following sections.

Power BI'da oturum açmaSign in to Power BI

Tarayıcınız üzerinden Power BI'da oturum açmış olsanız da ilk kez Excel'de yeni bir Excel dosyasını açtığınız zaman Power BI hesabınızla Power BI'da oturum açmanız istenebilir.Although you’re signed in to Power BI in your browser, the first time you open a new Excel file in Excel you may be asked to sign in to Power BI with your Power BI account. Bu, Excel ile Power BI arasındaki bağlantının kimliğini doğrular.This authenticates the connection from Excel to Power BI.

Birden çok Power BI hesabı olan kullanıcılarUsers with multiple Power BI accounts

Bazı kullanıcıların birden fazla Power BI hesabı vardır.Some users have multiple Power BI accounts. Siz de bunlardan biriyseniz, bir hesapla Power BI’da oturum açmış olabilirsiniz ama Excel’de Çözülme özelliğinde kullanılan veri kümesine erişimizin olan hesap diğer hesabınız olabilir.If that's you, you might be signed in to Power BI with one account, but your other account has access to the dataset being used in Analyze in Excel. Bu durumda, bir Yasak hatası ya da Excel'de Çözümle'de kullanılmakta olan bir veri kümesine erişim sağlamaya çalışırken oturum açma hatası görebilirsiniz.In that case, you might see a Forbidden error, or a sign-in failure when attempting to access a dataset that's being used in an Analyze in Excel workbook.

Bu durum gerçekleşirse yeniden oturum açma fırsatı size sağlanacaktır. Bu fırsat sağlandığında, Excel'de Çözümle'nin erişmekte olduğu veri kümesine erişimi olan Power BI hesabınızla oturum açabilirsiniz.If that happens, you'll be provided an opportunity to sign in again, at which time you can sign in with the Power BI account that has access to the dataset being accessed by Analyze in Excel. Ayrıca Excel'deki üst şeritte, şu anda oturum açılan hesabı belirleyen adınızı da seçebilirsiniz.You can also select your name in the top ribbon in Excel, which identifies which account is currently signed in. Oturumu kapatın ve diğer hesabınızla yeniden oturum açın.Sign out and sign back in with the other account.

Yeni çalışma kitabınızı kaydetme ve paylaşmaSaving and sharing your new workbook

Power BI veri kümesiyle oluşturduğunuz Excel çalışma kitabını, aynı diğer çalışma kitapları gibi kaydedebilirsiniz.You can Save the Excel workbook you create with the Power BI dataset, just like any other workbook. Ancak Power BI'da yayımlanabilen ve içeri aktarılabilen çalışma kitapları sadece veriyi tablolarda bulunduran veya bir veri modeli olan çalışma kitapları olabileceği için çalışma kitabını Power BI'da yayımlayamazsınız veya içeri aktaramazsınız.However, you cannot publish or import the workbook back into Power BI, because you can only publish or import workbooks into Power BI that have data in tables, or that have a data model. Yeni çalışma kitabının Power BI'daki veri kümesine sadece bağlantısı olduğundan, bu çalışma kitabını Power BI'da yayımlamak veya içeri aktarmak, yerimizde saymak olur.Since the new workbook simply has a connection to the dataset in Power BI, publishing or importing it into Power BI would be going in circles!

Çalışma kitabınızı kaydettikten sonra kuruluşunuzdaki diğer Power BI kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.Once your workbook is saved, you can share it with other Power BI users in your organization.

Çalışma kitabınızı paylaştığınız bir kullanıcı bunu açtığında, PivotTable'larınızı ve verilerinizi çalışma kitabının en son kaydedilme anındaki gibi görür ve bu, verilerin son sürümü olmayabilir.When a user with whom you’ve shared your workbook opens it, they’ll see your PivotTables and data as they appeared when the workbook was last saved, which may not be the latest version of the data. En son verileri almak için kullanıcıların Veri şeridindeki Yenile düğmesini kullanmaları gerekir.To get the latest data, users must use the Refresh button on the Data ribbon. Çalışma kitabı Power BI'daki bir veri kümesine bağlandığı için, çalışma kitabını yenilemeye çalışan kullanıcıların Power BI'da oturum açması ve bu yöntemle ilk kez güncelleştirme yapacakları zaman gerekli Excel güncelleştirmelerini yüklemesi gerekir.And since the workbook is connecting to a dataset in Power BI, users attempting to refresh the workbook must sign in to Power BI and install the Excel updates the first time they attempt to update using this method.

Kullanıcıların veri kümesini yenilemeleri gerektiğinden ve Excel Online'da dış bağlantıları yenileme desteklenmediğinden kullanıcıların çalışma kitabını bilgisayarlarındaki Excel masaüstü sürümüyle açması önerilir.Since users need to refresh the dataset, and refresh for external connections is not supported in Excel Online, it’s recommended that users open the workbook in the desktop version of Excel on their computer.

Not

Power BI kiracılarının yöneticileri, Power BI Yönetici Portalı'nı kullanarak, Analysis Services (AS) veritabanlarında barındırılan şirket içi veri kümelerinde Excel'de Çözümle kullanımını devre dışı bırakabilir.Administrators for Power BI tenants can use the Power BI Admin Portal to disable the use of Analyze in Excel with on-premises datasets housed in Analysis Services (AS) databases. Bu seçenek devre dışı bırakıldığında Excel'de Çözümle AS veritabanları için devre dışı olur ancak diğer veri kümeleri için kullanılabilir olmaya devam eder.When that option is disabled, Analyze in Excel is disabled for AS databases, but continues to be available for use with other datasets.

Excel’den Power BI veri kümelerine erişmenin diğer yollarıOther ways to access Power BI datasets from Excel

Belirli Office SKU’larına sahip kullanıcılar Excel’deki Veri Al özelliğini kullanarak da Excel’in içinden Power BI veri kümelerine bağlanabilir.Users with specific Office SKUs can also connect to Power BI datasets from within Excel by using the Get Data feature in Excel. SKU’nuz bu özelliği desteklemiyorsa Veri Al menü seçeneği görüntülenmez.If your SKU does not support this feature, the Get Data menu option does not appear.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Veri şerit menüsünde Veri Al > Power BI veri kümesinden öğesini seçin.From the Data ribbon menu, select Get Data > From Power BI dataset as shown in the following image.

Veri Al menüsünü kullanma

Bir bölme görüntülenir. Bu bölmede erişiminiz olan veri kümelerine göz atabilir, veri kümelerinin onaylandığını veya yükseltildiğini görebilir ve söz konusu veri kümelerine veri koruma etiketlerinin uygulanıp uygulanmadığını saptayabilirsiniz.A pane appears, in which you can browse datasets to which you have access, see if datasets are certified or promoted, and determine whether data protection labels have been applied to those datasets.

Verileri bu yolla Excel’e alma hakkında daha fazla bilgi için, Excel belgelerinde Power BI veri kümelerinden PivotTable oluşturma konusuna bakın.For more information about getting data into Excel in this way, see Create a PivotTable from Power BI datasets in the Excel documentation.

Ayrıca Excel’de Veri Türleri galerisindeki öne çıkan tablolara erişebilirsiniz.You can also access featured tables in Excel, in the Data Types gallery. Öne çıkan tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu tablolara erişmeyi öğrenmek için bkz. Excel’de Power BI öne çıkan tablolarına erişme (önizleme).To learn more about featured tables, and how to access them, see Access Power BI featured tables in Excel (preview).

GereksinimlerRequirements

Excel'de Çözümle'yi kullanmak için birkaç gereksinim vardır:There are a few requirements for using Analyze in Excel:

 • Excel'de Çözümle, Microsoft Excel 2010 SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir.Analyze in Excel is supported for Microsoft Excel 2010 SP1 and later.

 • Excel PivotTable'ları, sayısal alanların sürükle ve bırak ile toplama özelliğini desteklemez.Excel PivotTables do not support drag-and-drop aggregation of numeric fields. Power BI'daki veri kümenizin önceden tanımlanmış ölçülere sahip olması gerekir.Your dataset in Power BI must have pre-defined measures. Ölçü oluşturma hakkında bilgi edinin.Read about creating measures.

 • Bazı kuruluşların Grup İlkesi kuralları, Excel'e gerekli olan Excel'de Çözümle güncelleştirmelerinin yüklenmesini engelleyebilir.Some organizations may have Group Policy rules that prevent installing the required Analyze in Excel updates to Excel. Güncelleştirmeleri yükleyemiyorsanız yöneticinizle görüşün.If you’re unable to install the updates, check with your administrator.

 • Excel'de Çözümle özelliği, veri kümesinin Power BI Premium’da olmasını veya kullanıcının Power BI Pro lisansına sahip olmasını gerektirir.Analyze in Excel requires that the dataset be in Power BI Premium or that the user have a Power BI Pro license. Lisans türleri arasındaki işlevsellik farkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Power BI fiyatlandırması konusunun Power BI özelliklerinin karşılaştırması bölümüne bakın.To learn more about the differences in functionality between license types, take a look at the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

 • Kullanıcılar, temel alınan veri kümesi üzerinde izinleri varsa Excel’de Çözümle özelliği aracılığıyla veri kümelerine bağlanabilir.Users can connect to datasets through Analyze in Excel if they have permission for the underlying dataset. Kullanıcı bu izine; veri kümesini içeren çalışma alanında Üye rolüne sahip olmak, veri kümesini kullanan bir raporun veya panonun kendileriyle paylaşılması veya veri kümesini içeren bir çalışma alanında veya uygulamada veri kümesi için Oluşturma iznine sahip olmak gibi birkaç yöntemle sahip olabilir.A user could have this permission in several ways, such as having the Member role in the workspace containing the dataset, having a report or dashboard shared to them that uses the dataset, or having Build permission for the dataset, in either a workspace or an app that contains the dataset. Veri kümeleri için oluşturma izni hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about Build permission for datasets.

 • Konuk kullanıcılar, başka bir kiracıdan gönderilen (kaynaklanan) veri kümeleri için Excel’de Çözümle özelliğini kullanamaz.Guest users cannot use Analyze in Excel for datasets sent from (originating from) another tenant.

 • Excel’de Çözümle bir Power BI hizmeti özelliğidir ve Power BI Rapor Sunucusu’nda veya Power BI Embedded’da sunulmaz.Analyze in Excel is a Power BI service feature, and is not available in Power BI Report Server or Power BI Embedded.

 • Excel’de Çözümle seçeneği yalnızca Microsoft Windows çalıştıran bilgisayarlarda desteklenir.Analyze in Excel is only supported on computers running Microsoft Windows.

Excel’de Çözümle özelliğini kaldırması gereken kullanıcılar için, Windows bilgisayarındaki Program ekle veya kaldır sistem ayarı kullanılarak bu yapılabilir.For users who need to uninstall the Analyze in Excel feature, you can do so using the Add or remove programs system setting on your Windows computer.

Sorun gidermeTroubleshooting

Excel'de Çözümle özelliğini kullanırken beklemediğiniz bir sonuç aldığınız veya özelliğin beklediğiniz şekilde çalışmadığı durumlarla karşılaşabilirsiniz.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. Bu sayfada, Excel'de Çözümle özelliği kullanılırken sık karşılaşılan sorunlara çözümler sunulmaktadır.This page provides solutions for common issues when using Analyze in Excel.

Sonraki adımlarNext steps

Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir:You might also be interested in the following articles: