Veri kaynağı etki analiziData source impact analysis

Veri kaynağı etki analizi kuruluşunuz genelinde veri kaynaklarınızın nerede kullanıldığını görmenize yardımcı olur.Data source impact analysis helps you see where your data source is being used throughout your organization. Veri kaynağı geçici veya kalıcı olarak çevrimdışı bırakılırsa kimlerin etkilendiğini görmek isterseniz bu yararlı olabilir.This can be useful when the data source is temporarily or permanently taken offline, and you want to get an idea about who is impacted. Kaç çalışma alanı, veri akışı ve veri kümesinin veri kaynağını kullandığını gösterir ve etkilenen veri akışı ve veri kümelerinin bulunduğu çalışma alanlarına kolay erişim sağlar; böylece daha ayrıntılı olarak araştırabilirsiniz.It shows you how many workspaces, dataflows, and datasets use the data source, and provides easy navigation to the workspaces where the affected dataflows and datasets are located so that you can investigate further.

Veri kaynağı etki analizi kiracıdaki veri yinelemesini belirlemenize de yardımcı olur (örneğin farklı kullanıcılar aynı veri kaynağının üstüne benzer modeller kuruyorsa).Data source impact analysis can also help you spot data duplication in the tenant, such as when a number of different users build similar models on top of the same data source. Veri kaynağı etki analizi, bu yedekli veri kümelerini ve veri akışlarını bulmanıza yardımcı olarak “tek gerçeklik kaynağı” hedefini destekler.By helping you discover such redundant datasets and dataflows, data source impact analysis supports the goal of having "a single source of truth".

Veri kaynağı etki analizi gerçekleştirmePerform data source impact analysis

Veri kaynağı etki analizi gerçekleştirmek için:To perform data source impact analysis:

 1. İlgilendiğiniz veri kaynağını içeren çalışma alanına gidin ve köken görünümünü açın.Go to the workspace that contains the data source you're interested in and open lineage view.

 2. Veri kaynağının kartını bulun ve etki analizi simgesine tıklayın.Find the data source's card and click the impact analysis icon.

  Veri kaynağı kartının etki analizi düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

Etki analizi yan paneli açılır.The impact analysis side panel opens.

Veri kaynağı etki analizi yan bölmesinin ekran görüntüsü.

 • Veri kaynağı türü: Veri kaynağı türünü gösterirData source type: Indicates the data source type

 • Veri kaynağı yolu: Power BI Desktop’ta tanımlanan veri kaynağı yolu.Path to data source: Path to the data source as defined in Power BI Desktop. Örneğin yukarıdaki resimde SQL sunucusu veritabanı veri kaynağının yolu Power BI Desktop’ta tanımlandığı gibi (aşağıda gösterilmiştir) "twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net" bağlantı dizesidir.For example, in the image above, the path to the SQL server database data source is the connection string "twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net", as defined in Power BI Desktop (shown below). “twitterDB” veritabanı adından ve “yaronctestingdb1.database.windows.net” sunucu adından oluşur.It consists of the database name "twitterDB" and the server name "yaronctestingdb1.database.windows.net".

  Power B I Desktop'ta bağlantı dizesi tanımının ekran görüntüsü.

 • Etki özeti: Etkilenme olasılığı olan çalışma alanlarının, veri akışlarının ve veri kümelerinin sayısını gösterir.Impact summary: Shows you the number of potentially impacted workspaces, dataflows, and datasets. Bu sayı erişiminiz olmayan çalışma alanlarını içerir.This count includes workspaces you don't have access to.

 • Kullanım dökümü: Size her çalışma alanı için etkilenen veri akışlarının ve veri kümelerinin adlarını gösterir.Usage breakdown: Shows you, for each workspace, the names of the impacted dataflows and datasets. Belirli bir çalışma alanındaki etkiyi daha ayrıntılı incelemek için çalışma alanı adına tıklayarak çalışma alanını açın.To further explore the impact on a particular workspace, click the workspace name to open the workspace. Etkilenen çalışma alanına geldiğinizde bağlı raporların ve panoların ayrıntılarını görmek için veri kümesi etki analizini kullanın.Once in the affected workspace, use dataset impact analysis to see the usage details about connected reports and dashboards.

Kişilere bildirmeNotify contacts

Veri kaynağında değişiklik yaptıysanız veya yapmayı düşünüyorsanız, ilgili kullanıcılarla iletişim kurup onları bilgilendirmek isteyebilirsiniz.If you've made a change to a data source or are thinking about making a change, you might want to contact the relevant users to tell them about it. Kişilere bildirimde bulunduğunuzda, etkilenen tüm çalışma alanlarının kişi listelerine e-posta gönderilir (klasik çalışma alanlarında e-posta, çalışma alanı yöneticilerine gönderilir).When you notify contacts, an email is sent to the contact lists of all the impacted workspaces (in case of classic workspaces, the email is sent to the workspace administrators). Adınız e-postada görüntülendiğinden kişiler sizi bulabilir ve yeni bir e-posta yazışmasında yanıtlayabilir.Your name appears on the email so the contacts can find you and reply back in a new email thread.

 1. Etki analizi yan bölmesinde Kişilere bildir’e tıklayın.Click Notify contacts in the impact analysis side pane. Kişilere bildir iletişim kutusu görüntülenir.The notify contacts dialog will appear.

  Veri kaynağının Kişilere bildir iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 2. Metin kutusunda değişikliklerle ilgili bazı ayrıntılar girin.In the text box, provide some detail about the change.

 3. İleti hazır olduğunda Gönder’e tıklayın.When the message is ready, click Send.

GizlilikPrivacy

Etki analizi yan bölmesinde yalnızca erişiminiz olan çalışma alanlarının, veri kümelerinin ve veri akışlarının gerçek adlarını görürsünüz.In the impact analysis side pane, you only see real names for workspaces, datasets, and dataflows that you have access to. Erişiminiz olmayan öğeler Sınırlı erişim olarak listelenir.Items that you don't have access to are listed as Limited access. Bunun nedeni bazı öğe adlarının kişisel bilgiler içermesidir.This is because some item names may contain personal information. Etki özeti sayımları erişiminiz olmayan çalışma alanlarında bulunanlar da dahil olmak üzere tüm veri akışlarını ve veri kümelerini içerir.The impact summary counts include all impacted dataflows and datasets, even those that reside in workspaces you don't have access to.

SınırlamalarLimitations

Veri kaynağı etki analizi henüz sayfalandırılmış raporlar için desteklenmemektedir, bu nedenle veri kaynağının kiracıdaki bu tür raporları doğrudan etkileyip etkilemediğini görmezsiniz.Data source impact analysis is not yet supported for paginated reports, so you will not see if the data source has any direct impact on these kinds of reports in the tenant.

Sonraki adımlarNext steps