Power BI içeriğini Microsoft Teams'e eklemeEmbed Power BI content in Microsoft Teams

Etkileşimli Power BI raporlarını Microsoft Teams kanallarına ve sohbetlerine kolayca ekleyebilirsiniz.You can easily embed interactive Power BI reports in Microsoft Teams channels and chats.

GereksinimlerRequirements

Microsoft Teams'de Power BI sekmesini kullanmak için şunlardan emin olmalısınız:To use the Power BI tab in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Microsoft Teams’de Power BI sekmesinin bulunması.Microsoft Teams has the Power BI tab.
 • Power BI sekmesi olan Microsoft Teams’e rapor eklemek için, raporu barındıran çalışma alanında en azından Görüntüleyici rolünüz olması.To add a report in Microsoft Teams with the Power BI tab, you have at least a Viewer role in the workspace that hosts the report. Farklı roller hakkında bilgi edinmek için Yeni çalışma alanlarındaki roller bölümüne bakın.For information about the different roles, see Roles in the new workspaces.
 • Raporu Microsoft Teams’in Power BI sekmesinde görmek için kullanıcıların rapor görüntüleme izni olmalıdır.To see the report in the Power BI tab in Microsoft Teams, users must have permission to view the report.
 • Kullanıcıların, kanallara ve sohbetlere erişimi olan Microsoft Teams kullanıcıları olması gerekir.Users must be Microsoft Teams users with access to channels and chats.

Power BI ile Microsoft Teams’in birlikte nasıl çalıştığı hakkındaki arka plan bilgileri ve diğer gereksinimler için bkz. Power BI ile Microsoft Teams’de işbirliği yapma.See Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Microsoft Teams work together, including other requirements.

Microsoft Teams’e rapor eklemeEmbed a report in Microsoft Teams

Raporunuzu bir Microsoft Teams kanalına veya sohbetine eklemek için bu adımları izleyin.Follow these steps to embed your report in a Microsoft Teams channel or chat.

 1. Microsoft Teams’de bir kanalı veya sohbeti açıp + simgesini seçin.Open a channel or chat in Microsoft Teams, and select the + icon.

  Kanala veya sohbete sekme ekleme işleminin ekran görüntüsü.

 2. Power BI sekmesini seçin.Select the Power BI tab.

  Power B I'ı gösteren Microsoft Teams sekme listesinin ekran görüntüsü.

 3. Sunulan seçenekleri kullanarak çalışma alanı veya Power BI uygulaması kaynaklarından bir rapor seçin.Use the provided options to select a report from a workspace or a Power BI app.

  Microsoft Teams için Power B I sekmesi ayarlarının ekran görüntüsü.

 4. Sekme adı, rapor adıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir ancak dilerseniz değiştirebilirsiniz.The tab name updates automatically to match the name of the report name, but you can change it.

 5. Kaydet'i seçin.Select Save.

Power BI sekmesinde ekleyebileceğiniz raporlarReports you can embed on the Power BI tab

Power BI sekmesine şu türdeki raporları ekleyebilirsiniz:You can embed the following types of reports on the Power BI tab:

 • Etkileşimli ve sayfalandırılmış raporlar.Interactive and paginated reports.
 • Çalışma alanım, yeni çalışma alanı deneyimleri ve klasik çalışma alanları içindeki raporlar.Reports in My workspace, new workspace experiences, and classic workspaces.
 • Power BI uygulamalarındaki raporlar.Reports in Power BI apps.

Bir konuşma başlatStart a conversation

Microsoft Teams’e bir Power BI raporu sekmesi eklediğinizde Microsoft Teams, rapor için otomatik olarak bir sekme görüşmesi oluşturur.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Microsoft Teams automatically creates a tab conversation for the report.

 • Sağ üst köşedeki Sekme konuşmasını göster simgesini seçin.Select the Show tab conversation icon in the upper-right corner.

  Göster sekmesi konuşma simgesinin ekran görüntüsü.

  İlk açıklama, raporun bir bağlantısıdır.The first comment is a link to the report. Microsoft Teams kanalındaki herkes konuşmada raporu görebilir ve rapor hakkında tartışabilir.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

  Sekme konuşmasının ekran görüntüsü.

Bilinen sorunlar ve sınırlamalarKnown issues and limitations

 • Microsoft Teams’de, bir Power BI raporundaki görselde yer alan verileri dışarı aktardığınızda bu veriler otomatik olarak İndirmeler klasörünüze kaydedilir.In Microsoft Teams, when you export data from a visual in a Power BI report, it's automatically saved to your Downloads folder. Bu, “data (n).xlsx” adlı bir Excel dosyasıdır. Burada n, aynı klasöre verileri kaç kez dışarı aktardığınızı belirten bir sayıdır.It's an Excel file called "data (n).xlsx" where n is the number of times you've exported data to the same folder.
 • Power BI panolarını, Microsoft Teams için Power BI sekmesine ekleyemezsiniz.You can't embed Power BI dashboards in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Microsoft Teams için Power BI sekmesinde URL filtreleri desteklenmez.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Yeni Power BI sekmesi ulusal bulutlarda kullanılamaz.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Power BI uygulamalarındaki yeni çalışma alanı deneyimini veya raporları desteklemeyen eski bir sürüm kullanılabilir.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Sekmeyi kaydettikten sonra, sekme ayarlarından sekme adı değiştirilmez.After you save the tab, you don't change the tab name through the tab settings. Değiştirmek için Yeniden adlandır seçeneğini kullanın.Use the Rename option to change it.
 • Diğer sorunlar için "Microsoft Teams'de İşbirliği Yapma" makalesinin Bilinen sorunlar ve sınırlamalar bölümüne bakın.See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorun.Try asking the Power BI Community.