Power BI’da işbirliği yapma ve paylaşma yöntemleriWays to collaborate and share in Power BI

Panolar ve raporlar oluşturdunuz.You've created dashboards and reports. Bu pano ve raporlar üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak istiyor olabilirsiniz.Maybe you want to collaborate on them with your coworkers. Belki de daha geniş bir kitleye dağıtmaya hazırsınızdır.Or maybe you're ready to distribute them more widely. Panolar ve raporlar üzerinde işbirliği yapmanın ve bunları paylaşmanın en iyi yolu nedir?What's the best way to collaborate and share them? Bu makalede, seçeneklerinizi karşılaştıracağız.In this article, we compare your options.

Power BI hizmetindeki uygulamalar

Power BI hizmetindeki uygulamalarApps in the Power BI service

İşbirliği yapmaCollaborate

 • Anlamlı raporlar ve panolar oluşturmak üzere iş arkadaşlarınızla çalışma alanlarında işbirliği yapma.Collaborate with coworkers in workspaces to create meaningful reports and dashboards.
 • Microsoft Teams’de işbirliği yapma.Collaborate in Microsoft Teams.

Panoları ve raporları dağıtma veya paylaşmaDistribute or share dashboards and reports

 • Çalışma Alanım bölümünüzden veya başka bir çalışma alanından panoları ve raporları paylaşma.Share dashboards or reports from your My Workspace or another workspace.
 • Power BI mobil uygulamalarından not ekleme ve paylaşma.Annotate and share from the Power BI mobile apps.
 • Çalışma alanlarındaki panoları ve raporları uygulamalarda gruplandırma ve bunları daha büyük bir grupta ya da kuruluş genelinde dağıtma.Bundle dashboards and reports in workspaces into apps and distribute them to a larger group or your whole organization.
 • Raporları güvenli portallara veya genel web sitelerine ekleme.Embed reports in secure portals or public web sites.
 • Raporları yazdırma.Print reports.
 • Microsoft AppSource üzerinden dış Power BI kullanıcılarına dağıtabileceğiniz bir şablon uygulaması oluşturma.Create a template app that you can distribute to external Power BI users, via Microsoft AppSource.

Veri paylaşımıShare data

 • İş arkadaşlarının kendi çalışma alanlarında kendi raporları için temel olarak kullanabilecekleri paylaşılan veri kümeleri oluşturma.Create shared datasets that coworkers can use as the basis for their own reports, in their own workspaces.
 • Ortak veri kaynağı paylaşma yöntemi olarak veri akışları oluşturma.Create dataflows as a way to share a common data source.

Hangisini seçerseniz seçin içeriğinizi paylaşmak için Power BI Pro lisansınız olmalı veya içerik Premium kapasitede yer almalıdır.No matter which option you choose, to share your content you need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity. Lisans gereksinimleri, seçiminize bağlı olarak içeriğinizi görüntüleyen iş arkadaşlarınıza göre farklılık gösterir.License requirements vary for the colleagues who view your content, depending on the option you choose. Aşağıda ayrıntılara yer verilmiştir.The following sections spell out details.

Çalışma alanında işbirliği yapmaCollaborate in a workspace

Birlikte çalışan ekiplerin kolayca işbirliği yapabilmesi için aynı belgelere erişmesi gerekir.When teams work together, they need access to the same documents so they can collaborate easily. Power BI çalışma alanlarında ekipler panolarının, raporlarının, veri kümelerinin ve çalışma kitaplarının hem sahipliğini hem de yönetimini paylaşır.In Power BI workspaces, teams share the ownership and management of their dashboards, reports, datasets, and workbooks. Bazen Power BI kullanıcıları çalışma alanlarını kurumsal yapılara göre düzenler veya belirli projeler için çalışma alanı oluşturur.Sometimes Power BI users organize their workspaces based on organizational structures, or they create them for specific projects. Diğer bazı kuruluşlar da, kullandıkları raporların veya panoların farklı sürümlerini depolamak üzere çeşitli çalışma alanları kullanır.Still other organizations use several workspaces to store different versions of reports or dashboards they use.

Çalışma alanları, iş arkadaşlarınızın sahip olacağı izinleri belirleyen roller sağlar.Workspaces provide roles that determine what permissions your coworkers have. Çalışma alanını düzenleyebilecek, içeriği düzenleyip dağıtabilecek veya yalnızca görüntüleyebilecek kişileri belirlemek için bu rolleri kullanın.Use those roles to determine who can manage the workspace, edit or distribute content, or just view content. Yeni çalışma alanlarındaki roller hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about roles in the new workspaces.

Çalışma alanları

İçerik üzerinde ortak sahipliğe olanak sağladığından, çalışma alanları işbirliği açısından Çalışma Alanım’dan daha iyidir.Workspaces are better for collaboration than My Workspace, because they allow co-ownership of content. Siz ve tüm ekibiniz kolayca güncelleştirmeler yapabilir ve diğer kişilere erişim verebilir.You and your entire team can easily make updates or give others access. Çalışma Alanım en iyi şekilde tek tek kişiler tarafından özel veya kişisel içerik için kullanılır.My Workspace is best used by individuals for one-off or personal content.

Şimdi diğer iş arkadaşlarınızla paylaşmanız gereken tamamlanmış bir panonuzun olduğunu düşünün.Now, imagine you have a finished dashboard you need to share with your colleagues. Onlara panoya erişim vermenin en iyi yolu hangisidir?What's the best way to give them access to the dashboard? Yanıt, bir dizi faktöre bağlıdır.The answer depends on a number of factors.

 • İş arkadaşlarının panoyu güncel tutması veya çalışma alanındaki tüm içeriğe erişmesi gerekiyorsa bu kişileri Üyeler veya Katkıda Bulunanlar olarak çalışma alanına ekleyin.If colleagues need to keep the dashboard up to date, or need access to all the content in the workspace, add them to the workspace as Members or Contributors.
 • Çalışma arkadaşlarınızın yalnızca çalışma alanındaki içeriği görüntülemesi gerekiyorsa onları Görüntüleyiciler olarak ekleyin.If colleagues just need to view the content in the workspace, add them as Viewers.
 • Çalışma arkadaşlarının o panoyu görmesi ama çalışma alanındaki tüm içeriği görmemesi gerekiyorsa onlarla doğrudan panoyu paylaşabilirsiniz.If colleagues just need to see that dashboard and not all the content in the workspace, you can share the dashboard with them directly.
 • Pano birçok iş arkadaşınıza dağıtmanız gereken pano ve rapor kümesinin bir parçasıysa bu durumda en iyi seçenek bir uygulama yayımlamak olabilir.If the dashboard is part of a set of dashboards and reports that you need to distribute to many colleagues, then publishing an app is likely the best choice.

Yeni çalışma alanları oluşturma hakkında bilgi edinin.Read about how to create the new workspaces.

Microsoft Teams’de işbirliği yapmaCollaborate in Microsoft Teams

Microsoft Teams’e Power BI raporlarınızı ve Power BI sayfalandırılmış raporlarınızı ekleyerek kuruluşunuzda veri odaklı işbirliğini artırın.Increase data-driven collaboration in your organization by embedding your Power BI reports and Power BI paginated reports in Microsoft Teams. Power BI hizmeti, raporlar için Teams’de Paylaş düğmesine sahiptir.The Power BI service has a Share in Teams button for reports. Her bir rapor için ayrı Power BI sekmeleri ekleyebilir ve her bir sekmeye raporun adını veya başka bir ad verebilirsiniz.You can add separate Power BI tabs for each individual report, and give each tab the name of the report, or any other name.

Microsoft Teams’e bir Power BI raporu sekmesi eklediğinizde Teams, rapor için otomatik olarak bir sekme görüşmesi oluşturur.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report. Microsoft Teams kanalındaki herkes konuşmada raporu görebilir ve rapor hakkında tartışabilir.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

Microsoft Teams konuşma sekmesi

Power BI ile Microsoft Teams’de işbirliği yapma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about collaborating in Microsoft Teams with Power BI.

Panoları ve raporları paylaşmaShare dashboards and reports

Power BI Desktop’ta bir raporu tamamladığınızı ve diğer kişilerin bu rapora erişmesini istediğinizi varsayalım.Let's say you've finalized a report in Power BI Desktop, and you want other people to have access to it. Bunu yapmanın bir yolu, söz konusu panoyu ve raporu Power BI hizmetinde paylaşmaktır.One way to get it to them is to share it in the Power BI service. Bunu kendi Çalışma Alanım bölümünüzde veya başka bir çalışma alanında paylaşabilirsiniz.You publish it to your own My Workspace or another workspace. Belki de bununla çalışmak için bir pano oluşturabilirsiniz, artık hazırsınız.Maybe you create a dashboard to go with it, and you're ready.

Rapor paylaşma

İçeriğinizi paylaşmak için bir Power BI Pro lisansına sahip olmanız gerekir.You need a Power BI Pro license to share your content. Paylaştığınız kişilerin de bir Power BI lisansına sahip olması veya içeriğin Premium kapasitedeki bir çalışma alanında olması gerekir.The people you share it with do too, or the content needs to be in a workspace in a Premium capacity. Panoyu veya raporu paylaştığınızda, alıcılar bu panoyu ya da raporu görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşim kurabilir.When you share a dashboard or report, recipients can view it and interact with it. İzin verirseniz panoyu veya raporu düzenleyebilirler ve bunun bir kopyasını oluşturup kendi çalışma arkadaşlarıyla paylaşabilirler.If you give them permission, they can edit it, make a copy of it, and share it with their coworkers. Bu kişiler, panoda veya raporlarda sizinle aynı verileri görür.They see the same data that you see in the dashboard or report. Satır düzeyi güvenlik (RLS) uygulanmadığı sürece temel veri kümesindeki tüm verilere erişebilirler.They have access to all the data in the underlying dataset, unless row-level security (RLS) is applied.

Kuruluşunuz dışındaki kişilerle de paylaşımda bulunabilirsiniz.You can share with people outside your organization, too. Bu kişiler de panoyu veya raporu görüntüleyebilir, bununla etkileşimli çalışabilir ancak paylaşamaz.They can view and interact with the dashboard or report too, but can't share it.

Power BI hizmetinden panolar ve raporlar paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read about how to share dashboards and reports from the Power BI service. Alternatif olarak, bir bağlantıya filtre ekleyip raporunuzun filtrelenmiş bir görünümünü paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.Or read about adding a filter to a link and share a filtered view of your report.

Power BI mobil uygulamalarından not ekleme ve paylaşmaAnnotate and share from the Power BI mobile apps

iOS cihazları ve Android cihazlar için Power BI mobil uygulamalarında bir kutucuğa, rapora veya görsele not ekleyebilir ve bunu e-posta yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.In the Power BI mobile apps for iOS and Android devices, you can annotate a tile, report, or visual and then share it with anyone via email.

Mobil uygulamalarda not ekleme ve paylaşma

Kutucuğun, raporun veya görselin bir anlık görüntüsünü paylaşıyorsunuz.You're sharing a snapshot of the tile, report, or visual. Alıcılar, e-postayı hazırlarken gördüğünüz içeriğin aynısını görür.Your recipients see it exactly as it was when you sent the mail. E-posta aynı zamanda panonun veya raporun bir bağlantısını da içerir.The mail also contains a link to the dashboard or report. Alıcıların nesneyi açabilmesi için Power BI Pro lisansına sahip olması veya içeriğin Premium kapasitede olması ve içeriği alıcılarınızla paylaşmış olmanız gerekir.If they have a Power BI Pro license or the content is in a Premium capacity, and you've shared the content with them already, they can open it. Kutucukların anlık görüntülerini yalnızca aynı etki alanında olduğunuz iş arkadaşlarınıza değil, dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.You can send snapshots of tiles to anyone, not just coworkers in the same email domain.

iOS ve Android mobil uygulamalarında kutucuk, rapor ve görsellere not ekleme ve bunları paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about annotating and sharing tiles, reports, and visuals from the iOS and Android mobile apps.

Ayrıca, Windows 10 için Power BI uygulamasında bir kutucuk anlık görüntüsü paylaşabilirsiniz, ancak not ekleyemezsiniz.You can also share a snapshot of a tile from the Power BI app for Windows 10 devices, but not annotate it.

Uygulamada içgörüler dağıtmaDistribute insights in an app

Panonuzu kuruluşunuz içinde geniş bir kitleye dağıtmak istediğinizi varsayalım.Say you want to distribute your dashboard to a broad audience in your organization. İş arkadaşlarınızla birlikte bir çalışma alanı oluşturdunuz ve daha sonra bu çalışma alanında panolar, raporlar ve veri kümeleri oluşturup geliştirdiniz.You and your coworkers have created a workspace, then created and refined dashboards, reports, and datasets in the workspace. Şimdi de panoları ve raporları seçip bir gruba veya tüm kuruluşa bir uygulama olarak yayımlayacaksınız.Now you select the dashboards and reports and publish them as an app, either to a group or to your whole organization.

Uygulamayı yayımla simgesi

Power BI hizmetinde (https://app.powerbi.com) uygulamaları kolayca bulabilir ve yükleyebilirsiniz.Apps are easy to find and install in the Power BI service (https://app.powerbi.com). İş kullanıcılarınıza uygulamaya ait bir doğrudan bağlantı gönderebilirsiniz veya kullanıcılar söz konusu uygulamayı AppSource'ta arayabilir.You can send your business users a direct link to the app, or they can search for it in AppSource. Power BI yöneticinizin izin vermesi durumunda bir uygulamayı otomatik olarak iş arkadaşlarınızın Power BI hesaplarına yükleyebilirsiniz.If your Power BI administrator gives you permissions, you can install an app automatically in your coworkers' Power BI accounts. Uygulama yayımlama hakkında bilgi edinin.Read about how to publish an app.

Kullanıcılar uygulamayı yükledikten sonra tarayıcılarında veya mobil cihazlarında görüntüleyebilir.After they install the app, they can view it in their browser or mobile device.

Kullanıcılarınızın uygulamanızı görüntülemesi için bir Power BI Pro lisansına sahip olması ya da uygulamanın bir Power BI Premium kapasitede depolanmış olması gerekir.For your users to view your app, they need a Power BI Pro license, too, or the app needs to be stored in a Power BI Premium capacity. Ayrıntılar için Power BI Premium nedir? makalesini okuyun.Read What is Power BI Premium? for details.

Uygulamaları kuruluşunuzun dışındaki kişilere de yayımlayabilirsiniz.You can publish apps to people outside your organization, too. Onlar uygulama içeriğini görüntüleyebilir, bunlarla etkileşimli çalışabilir ancak başkalarıyla paylaşamaz.They can view and interact with the app content, but can't share it with others. Şimdi şablon uygulamaları oluşturup bunları herhangi bir Power BI müşterisine dağıtabilirsiniz.Now you can create template apps and deploy them to any Power BI customer.

Raporları güvenli portallara veya genel Web sitelerine eklemeEmbed reports in secure portals or public web sites

Güvenli portallara eklemeEmbed in secure portals

Power BI raporlarını kullanıcılarınızın bunları bulmayı bekleyeceği portallara veya web sitelerine ekleyebilirsiniz.You can embed Power BI reports in portals or web sites where your users expect to see them.
Power BI hizmetindeki SharePoint Online’da Ekle ve Ekle seçenekleri sayesinde şirket içi kullanıcılarınız için raporları güvenle ekleyebilirsiniz.With the Embed in SharePoint Online and the Embed option in the Power BI service, you can securely embed reports for your internal users. Hangi seçeneği kullanırsanız kullanın, Power BI kullanıcıların içeriği görebilmesi için tüm izinleri ve veri güvenliğini zorunlu tutar.Whichever option you choose, Power BI enforces all permissions and data security before users can see content. Raporu görüntüleyen kişinin uygun lisansa sahip olması gerekir.The person viewing the report needs the appropriate license.

 • SharePoint Online'da Ekle seçeneği SharePoint Online için Power BI web bölümüyle çalışır.Embed in SharePoint Online works with the Power BI web part for SharePoint Online. Raporun nasıl ekleneceğini denetleyebildiğiniz bir çoklu oturum açma deneyimi sağlar.It provides a single sign-on experience with control over how the report is embedded. SharePoint Online’da Ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about Embedding in SharePoint Online.
 • Ekle seçeneği, URL veya iFrame kullanılarak içerik eklemeyi destekleyen her portalda veya web sitesinde çalışır.Embed works with any portal or web site that supports embedding content using a URL or an iFrame. Ekleme seçeneği hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the Embed option.

Genel web sitelerine yayımlamaPublish to public web sites

Web’de yayımla özelliğiyle blog gönderileri, web siteleri, sosyal medya ve diğer çevrimiçi iletişimlere görselleştirmeler ekleyerek Power BI raporlarını İnternet’te yayımlayabilirsiniz.With Publish to web, you can publish Power BI reports to the whole Internet by embedding visualizations in blog posts, web sites, social media, and other online communications. Raporlarınız, İnternet'te herkes tarafından görüntülenebilir ve yayımladığınız içeriği kimlerin görebildiğini denetleyemezsiniz.Anyone on the Internet can view your reports, and you have no control over who can see what you've published. Kullanıcıların bu işlemler için bir Power BI lisansına sahip olması gerekmez.They don't need a Power BI license. Web'de yayımlama özelliği yalnızca düzenleyebileceğiniz raporlar için kullanılabilir.Publishing to the web is available only for reports that you can edit. Sizinle paylaşılan veya bir uygulamada bulunan raporları web'de yayımlayamazsınız.You can't publish reports to the web if they're shared with you or if they're in an app. Web’de yayımlama hakkında bilgi edinin.Read about how to publish to the web.

Uyarı

Web'de yayımla'yı yalnızca içeriği şirket içinde değil de herkese açık olarak paylaşmak için kullanın.Use Publish to web only to share content publicly, not for internal sharing.

Power BI hizmetinden şu öğeleri yazdırabilir, PDF veya başka bir statik dosya biçimi olarak farklı kaydedebilirsiniz:From the Power BI service, you can print, save as PDF, or save as other static file format, any of these items:

 • Panonun tamamıAn entire dashboard
 • Pano kutucuğuA dashboard tile
 • Rapor sayfasıA report page
 • Sayfalandırılmış raporA paginated report
 • Power BI hizmetinden bir görselleştirme.A visualization from the Power BI service.

Tek seferde yalnızca Power BI raporlarının bir sayfasını yazdırabilirsiniz.You can only print Power BI reports one page at a time. Raporun tamamını tek seferde yazdıramazsınız.You can't print the entire report at once. Bir raporu veya panoyu statik dosya olarak yazdırma veya kaydetme hakkında bilgi edinin.Read about how to print or save a report or dashboard as a static file.

Öte yandan, sayfalandırılmış raporlar yazdırılmak üzere tasarlanmıştır.Paginated reports, on the other hand, are designed to be printed. Ayrıntılar için Power BI raporları ile sayfalandırılmış raporların karşılaştırılmasını okuyun.Read a comparison of Power BI reports and paginated reports for details.

Şablon uygulamaları oluşturma ve dağıtmaCreate and deploy template apps

Şablon uygulamaları çoğunlukla Microsoft AppSource'ta herkese açık olarak dağıtılmak üzere tasarlanır.Template apps are designed to be distributed publicly, often in Microsoft AppSource. Bir uygulama oluşturur ve çok az kodlamayla veya hiç kodlama yapmadan bunu herhangi bir Power BI müşterisine dağıtabilirsiniz.You build an app, and with little or no coding, you can deploy it to any Power BI customer. Müşterileriniz kendi verilerine bağlanır ve kendi hesaplarının örneğini oluşturur.Your customers connect to their own data and instantiate their own accounts. Power BI şablon uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi edinin.Read more about Power BI template apps.

Veri kümesini paylaşmaShare a dataset

Kabul etmek gerekir ki bazı kişiler raporlarında kaliteli, iyi tasarlanmış veri modelleri oluşturma konusunda daha yeteneklidir.Let's face it, some people are more skilled at creating high-quality, well-designed data models in their reports. Belki siz de bu kişilerden birisiniz.Maybe you're that person. Tüm kuruluşunuz bu iyi tasarlanmış veri modellerinden yararlanabilir.Your whole organization can benefit from using the same well-designed data models. Paylaşılan veri kümeleri bu rolü üstlenir.Shared datasets fill that role. Herkesin kullanması gereken bir veri modeliyle rapor oluşturduğunuzda, bu raporu Power BI hizmetine kaydedebilir ve doğru kişilere bunu kullanma izni verebilirsiniz.When you create a report with a data model that everyone should use, you can save that report to the Power BI service and give the right people permission to use it. Ardından onlar da sizin veri kümenizde raporlar oluşturabilir.Then they can build their reports on your dataset. Bu şekilde herkes raporlarında aynı verileri temel alır ve aynı "doğru bilgi sürümünü" görür.That way, everyone is basing their reports on the same data, and seeing the same "version of the truth."

Paylaşılan veri kümesi bulma

Paylaşılan veri kümelerini oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about creating and using shared datasets.

Veri akışları oluşturmaCreate dataflows

Veri akışları, dağınık kaynaklardan alınan verileri birleştirip bunları modellemesi için hazırlamanın self servis bir yöntemidir.Dataflows are a self-service way to unify data from disparate sources and prepare it for modeling. Analistler büyük verileri alma, dönüştürme, tümleştirme ve zenginleştirme amacıyla veri akışları oluşturur.Analysts create dataflows to ingest, transform, integrate, and enrich big data. Power BI hizmetindeki çalışma alanlarında bulunan veri akışlarını oluşturup yönetirler.They create and manage dataflows in workspaces in the Power BI service. Veri akışları ile self servis veri hazırlığı hakkında bilgi edinin.Read about self-service data prep with dataflows.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Sonraki adımlarNext steps

Geri bildirimde bulunmak ister misiniz?Have feedback? Power BI Topluluğu sitesine giderek önerilerinizi belirtin.Go to the Power BI Community site with your suggestions.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community