Öğretici: Power BI kurumsal içerik paketi oluşturma ve yayımlamaTutorial: Create and publish a Power BI organizational content pack

Bu öğretici kapsamında Power BI'da bir kurumsal içerik paketi oluşturacak, belirli bir gruba erişim izni sağlayacak ve içerik paketini kuruluşunuzun içerik paketi kitaplığında yayımlayacaksınız.In this tutorial, you create an organizational content pack, give access to a specific group, and publish it to your organization's content pack library on Power BI.

İçerik paketi oluşturma işlemi, pano paylaşmaktan veya bir grupta bunlara yönelik işbirliği yapmaktan farklıdır.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Durumunuza en uygun seçeneğe karar vermek için Power BI’da çalışmanızı paylaşmanın yolları makalesini okuyun.Read Ways to share your work in Power BI to decide on the best option for your situation.

Kurumsal içerik paketleri oluşturabilmek için bir Power BI Pro hesabına sahip olunması gerekir.Creating an organizational content pack requires a Power BI Pro account for you and your colleagues.

Not

Yeni çalışma alanı deneyiminde kurumsal içerik paketleri oluşturamaz veya yükleyemezsiniz.You can't create or install organizational content packs in the new workspace experiences. Henüz yapmadıysanız, şimdi içerik paketlerinizi uygulamalara yükseltmek için iyi bir zamandır.If you haven't started yet, Now is a good time to upgrade your content packs to apps. Yeni çalışma alanı deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the new workspace experience.

İçerik paketi oluşturma ve yayımlamaCreate and publish a content pack

Contoso'da Yayın Yöneticisi olduğunuzu ve yeni bir ürün lansmanı için hazırlandığınızı hayal edin.Imagine you're the Release Manager at Contoso and you're getting ready for a new product launch. Paylaşmak istediğiniz raporları içeren bir pano oluşturdunuz.You've created a dashboard with reports that you'd like to share. Başlatmayı yöneten diğer çalışanlar bunları yararlı bulabilir.Other employees managing the launch may find them useful. Panoyu ve raporları iş arkadaşlarınıza paket halinde bir çözüm olarak sunmak istiyorsunuz.You want a way to package up the dashboard and reports as a solution for your colleagues to use.

Birlikte ilerlemek ister misiniz?Want to follow along? Power BI hizmeti’nde Çalışma Alanım'a gidin.In the Power BI service, go to your My Workspace. Sonra Veri Al > Örnekler > Fırsat Analizi Örneği > Bağlan’a giderek kendi kopyanızı alın.Then go to Get Data > Samples > Opportunity Analysis Sample > Connect to get your own copy.

 1. Gezinti bölmesinde Çalışma Alanları > Çalışma alanlarım'ı seçin.In the nav pane, select Workspaces > My workspaces.

 2. Üst gezinti bölmesinde dişli simgesini Dişli simgesinin ekran görüntüsü seçin.From the top nav pane, select the cog icon Screenshot of the cog icon. > İçerik paketi oluştur. > Create content pack.

  Dişli simgesine odaklanmış kullanıcı arabirimi ve İçerik paketi oluştur seçeneğinin ekran görüntüsü.

 3. İçerik paketi oluştur penceresinde aşağıdaki bilgileri girin.In the Create content pack window, enter the following information.

  Kuruluşunuzun içerik paketi kitaplığının hızla dolabileceğini aklınızda bulundurun.Keep in mind that your organization's content pack library might fill up quickly. Kitaplıkta, kuruluş veya gruplar için yayımlanmış yüzlerce içerik paketi bulunabilir.The library could end up with hundreds of content packs published for the organization or for groups. İçerik paketinize anlamlı bir ad verin, iyi bir açıklama ekleyin ve doğru kitleyi seçin.Take time to give your content pack a meaningful name, add a good description, and select the right audience. İçerik paketinizin arama yoluyla kolayca bulunabilmesini sağlayan sözcükler kullanın.Use words that makes your content pack easy to find via search. Böylece içerik paketinizi gelecekte kolayca bulabilirsiniz.It makes it easier to find in the future.

  Tam içerik paketi oluşturma formunun ekran görüntüsü.

  1. Belirli Gruplar’ı seçin.Select Specific Groups.

  2. Kişilerin, Microsoft 365 gruplarının, dağıtım gruplarının veya güvenlik gruplarının tam e-posta adreslerini girin.Enter the full email addresses for individuals, Microsoft 365 groups, distribution groups, or security groups. Örnek: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.comFor example: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   Bu öğreticide grubunuzun e-posta adresini kullanmayı deneyin.For this tutorial, try using your group's email address.

  3. İçerik paketini Sales Opportunities olarak adlandırın.Name the content pack Sales Opportunities.

   İpucu

   İçerik paketini adlandırırken panonun adını da ekleyebilirsiniz.Consider including the name of the dashboard in the name of the content pack. Bu sayede iş arkadaşlarınız, içerik paketinize bağlandıktan sonra panoyu daha kolay bir şekilde bulabilirler.That way, your colleagues can find the dashboard more easily after they connect to your content pack.

  4. Önerilen: Bir açıklama ekleyin.Recommended: Add a description. Bu sayede iş arkadaşlarınız, ihtiyaç duydukları içerik paketlerini daha kolay bir şekilde bulabilir.It helps coworkers more easily find the content packs that they need. Açıklamanın yanı sıra, iş arkadaşlarınızın bu içerik paketini aramak için kullanabilecekleri anahtar sözcükler ekleyin.Besides a description, add keywords your coworkers might use to search for this content pack. Soru sormak isteyen veya yardıma ihtiyacı olan iş arkadaşlarınız için iletişim bilgilerinizi ekleyin.Include contact information in case your coworkers have a question or need help.

  5. Grup üyelerinin içerik paketini bulmasını kolaylaştırmak için bir resim veya logo yükleyin.Upload an image or logo to make it easier for group members to find the content pack.

   Görüntünün taranması, metnin taranmasından daha hızlı bir işlemdir.It's faster to scan for an image than to scan for text. Ekran görüntüsünde Fırsat Sayısı sütun grafik kutucuğunun bir görüntüsü gösterilmiştir.The screenshot shows an image of the Opportunity Count column chart tile.

  6. Opportunity Analysis Sample panosunu seçerek içerik paketine ekleyin.Select the Opportunity Analysis Sample dashboard to add it to the content pack.

   Power BI, ilişkili raporu ve veri kümesini otomatik olarak ekler.Power BI automatically adds the associated report and dataset. İsterseniz başka öğeler de ekleyebilirsiniz.You can add others, if you want.

   Not

   Power BI yalnızca düzenleyebileceğiniz panoları, raporları, veri kümelerini ve çalışma kitaplarını listeler.Power BI only lists the dashboards, reports, datasets, and workbooks that you can edit. Bu nedenle, uygulama sizinle paylaşılan herhangi birini göstermez.Thus, the app doesn't display any that were shared with you.

  7. Excel çalışma kitaplarınız varsa bunları Raporlar bölümünde, bir Excel simgesiyle birlikte görürsünüz.If you have Excel workbooks, you see them under Reports, with an Excel icon. Çalışma kitaplarınızı da içerik paketine ekleyebilirsiniz.You can add them to the content pack, too.

   Raporlar bölümünün ve seçebileceğiniz raporların ekran görüntüsü.

   Not

   Grup üyeleri, Excel çalışma kitabını görüntüleyemezse OneDrive İş'te çalışma kitabını söz konusu kullanıcılarla paylaşmanız gerekebilir.If members of the group can't view the Excel workbook, you may need to share the workbook with them in OneDrive for Business.

 4. İçerik paketini grubun kurumsal içerik paketi kitaplığına eklemek için Yayımla'yı seçin.Select Publish to add the content pack to the group's organizational content pack library.

  İçerik paketi başarıyla yayımlandığında bir başarılı iletisi görürsünüz.You see a success message when it publishes successfully.

 5. Grubunuzun üyeleri Veri Al > Kuruluş İçerik Paketleri seçeneğine gittiğinde içerik paketinizi görürler.When members of your group go to Get Data > Organizational Content Packs, they see your content pack.

  AppSource iletişim kutusundaki Satış Fırsatları içerik paketinin ekran görüntüsü.

  İpucu

  Tarayıcınızda görüntülenen URL, bu içerik paketi için benzersiz bir adrestir.The URL displayed in your browser is an unique address for this content pack. İş arkadaşlarınızı bu yeni içerik paketinden haberdar etmek ister misiniz?Want to tell your coworkers about this new content pack? URL'yi bir e-postaya yapıştırmanız yeterli.Paste the URL into an email.

 6. Grup üyeleriniz Bağlan'ı seçtiklerinde içerik paketinizi görüntüleyebilir ve çalışmaya başlayabilirler.When your group members select Connect, they can view and work with your content pack.

Sonraki adımlarNext steps