Power BI'da kurumsal içerik paketlerine girişIntro to organizational content packs in Power BI

Not

Yeni çalışma alanı deneyiminde kurumsal içerik paketleri oluşturamaz veya bunları yükleyemezsiniz.You can't create organizational content packs or install them in the new workspace experiences. Henüz yapmadıysanız, şimdi içerik paketlerinizi uygulamalara yükseltmek için iyi bir zamandır.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Yeni çalışma alanı deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the new workspace experience.

Raporları ekibinize düzenli olarak dağıtmak için e-postaları mı kullanırsınız?Do you regularly distribute reports by email to your team? Onun yerine şunu deneyin: Panolarınızı, raporlarınızı, Excel çalışma kitaplarınızı ve veri kümelerinizi paketleyip bunları kurumsal içerik paketi olarak ekibinize yayımlayın.Try this instead: Package up your dashboards, reports, Excel workbooks, and datasets and publish them to your team as an organizational content pack. Ekibiniz, oluşturduğunuz içerik paketlerini kolaylıkla bulabilir — paketlerin tümü AppSource'ta bulunur.Content packs you create are easy for your team to find — they are all in AppSource. Power BI'ın parçası olduklarından etkileşimli veri araştırma, yeni görseller, Soru-Cevap, diğer veri kaynaklarıyla tümleştirme, veri yenileme ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm Power BI özelliklerinden yararlanırlar.Because they're part of Power BI, they leverage all the features of Power BI, including interactive data exploration, new visuals, Q&A, integration with other data sources, data refresh, and more.

Kurumsal içerik paketlerini gösteren bir panonun ekran görüntüsü.

İçerik paketi oluşturma işlemi, pano paylaşmaktan veya bir çalışma alanında bunlara yönelik işbirliği yapmaktan farklıdır.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a workspace. Kendi durumunuz için en iyi seçeneği belirlemek üzere Panolar ve raporlar üzerinde nasıl işbirliği yapabilir ve bunları nasıl paylaşabilirim? makalesini okuyun.Read How should I collaborate on and share dashboards and reports? to decide on the best option for your situation.

AppSource'ta kuruluşun tamamında, dağıtım veya güvenlik gruplarında ve ait olduğunuz Microsoft 365 gruplarında yayımlanan içerik paketlerine göz atabilir ve bunları arayabilirsiniz.In AppSource, you can browse or search for content packs published to the entire organization, to distribution or security groups, and to Microsoft 365 groups you belong to. Belirli bir grubun üyesi değilseniz, söz konusu grupla paylaşılan içerik paketlerini görmezsiniz.If you aren't a member of a specific group, you won't see content packs shared with that group. Grup üyelerinin tamamı içerik paketi verilerine, raporlara, çalışma kitaplarına ve panolara aynı şekilde salt okunur erişime (ayrıcalıklarınızın veri kaynağı ile devralındığı SQL Server Analysis Services (SSAS) veri kaynakları dışında) sahip olur.All members of the group have the same read-only access to the content pack data, reports, workbooks, and dashboards (unless it's a SQL Server Analysis Services (SSAS) data source, in which case your privileges are inherited with the data source).

Panolar, raporlar ve Excel çalışma kitapları salt okunurdur ancak içerik paketinin size ait kişiselleştirilmiş sürümünü oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak panoları ve raporları kopyalayıp kullanabilirsiniz.The dashboards, reports, and Excel workbooks are read-only, but you can copy and use the dashboards and reports as a starting point for creating your own personalized version of the content pack.

Not

Kurumsal içerik paketleri yalnızca sizin ve iş arkadaşlarınızın Power BI Pro lisanslarınız olması halinde kullanılabilir.Organizational content packs are only available when you and your colleagues have Power BI Pro licenses.

AppSource nedir?What is AppSource?

Bir kurumsal içerik paketi yayımlandığında AppSource'a eklenir.Publishing an organizational content pack adds it to AppSource. Bu merkezi depo, üyelerin kendileri için yayımlanan panolara, raporlara ve veri kümelerine göz atıp bunları keşfetmesini kolaylaştırır.This centralized repository makes it easy for members to browse and discover dashboards, reports, and datasets published for them.

 • AppSource'u görüntülemek için Veri Al > Kuruluşum > Al seçeneklerini belirleyin.To view AppSource, select Get Data > My Organization > Get.

Kurumsal içerik paketinin yaşam döngüsüThe life cycle of an organizational content pack

Tüm Power BI Pro kullanıcıları kurumsal içerik paketleri oluşturabilir, yayımlayabilir ve bunlara erişebilir.Any Power BI Pro user can create, publish, and access organizational content packs. Yalnızca içerik paketi oluşturucusu çalışma kitabını ve veri kümesini değiştirebilir, yenilemeyi zamanlayabilir ve silebilir.Only the content pack creator can modify the workbook and dataset, schedule refresh, and delete it.

Yaşam döngüsü aşağıdaki gibidir:The lifecycle looks something like this:

 1. Nate, Power BI Pro'da bir içerik paketi oluşturur ve bunu Pazarlama dağıtım grubunda yayımlar.In Power BI Pro, Nate creates a content pack and publishes it to the Marketing distribution group. Yenileme ayarları, veri kümesi ile devralınır ve yalnızca Nate tarafından değiştirilebilir.The refresh settings are inherited with the dataset and can only be changed by Nate.

  Not

  Nate, içerik paketini üyesi olduğu bir Power BI çalışma alanından oluşturması halinde, çalışma alanından ayrılsa bile Power BI çalışma alanındaki diğer kişiler sahipliği devralabilir.If Nate creates the content pack from within a Power BI workspace that Nate belongs to, then even if Nate leaves the workspace, others in the Power BI workspace can take over ownership.

 2. Nate, dağıtım grubuna posta gönderir ve gruptakilere yeni içerik paketinden bahseder.Nate sends mail to the distribution group, telling them about the new content pack.

 3. Power BI Pro'da Pazarlama dağıtım grubunun üyesi olan Jane, AppSource'ta bir içerik paketini arayıp pakete bağlanır.In Power BI Pro, Jane, a member of the Marketing distribution group, searches for and connects to a content pack in AppSource. Jane'in artık salt okunur bir kopyası var.Jane now has a read-only copy. Jane, gezinti bölmesinde pano adının ve rapor adının solunda bir paylaşım simgesi bulunduğundan kopyanın salt okunur olduğunu anlar.Jane knows it's read-only because in the nav pane, there is a sharing icon to the left of the dashboard name and report name. Pano seçildiğinde görünen kilit simgesi, Jane'in bir içerik paketi panosuna baktığını anlamasını sağlar.And when Jane selects the dashboard, a lock icon lets Jane know they are looking at a content pack dashboard.

 4. Jane’in panoyu özelleştirmeye karar verdiğini varsayalım.Say Jane decides to customize it. Artık panonun ve raporların bir kopyasına sahip olur.Jane will now have their own copy of the dashboard and reports. Jane'in çalışmaları kaynağı, özgün içerik paketini veya diğer dağıtım grubu üyelerini etkilemez.Jane's work does not affect the source, the original content pack, or other distribution group members. Artık her biri panonun ve raporun kendisine ait kopyası üzerinde çalışıyor.They are now each working on their own copy of the dashboard and report.

 5. Nate panoda güncelleştirmeler yapar ve hazır olduğunda içerik paketinin yeni sürümünü yayımlar.Nate makes updates to the dashboard and when it's ready, will publish a new version of the content pack.

  • Bir başka dağıtım grubu üyesi olan Julio, özgün içerik paketini özelleştirmedi.Julio, another distribution group member, didn't customize the original content pack. Yeni değişiklikler Julio'nun kendi içerik paketi sürümüne otomatik olarak uygulanır.The new changes are automatically applied to Julio's version of the content pack.
  • Jane ise içerik paketini özelleştirdi.Jane did customize the content pack. Jane, yeni bir sürüm olduğuna ilişkin bildirim alır.Jane then receives a notification that there's a new version. AppSource'a giderek, kendi kişiselleştirilmiş sürümünü kaybetmeden güncelleştirilmiş içerik paketini alabilir.Jane can go to AppSource and get the updated content pack without losing the personalized version. Jane artık 2 sürüm sahip: kişiselleştirilmiş sürüm ve güncelleştirilmiş içerik paketi.Jane now has two versions: the personalized version and the updated content pack.
 6. Nate'in güvenlik ayarlarını değiştirdiğini varsayalım.Say Nate changes the security settings. Julio ve Jane içeriğe artık erişemez.Julio and Jane no longer have access to the content. Veya Pazarlama dağıtım grubundan çıkarıldıklarını varsayalım.Or say they're removed from the Marketing distribution group.

  • Julio özgün içerik paketini güncelleştirmediğinden içerik otomatik olarak kaldırılır.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Jane ise içerik paketini özelleştirdi.Jane did customize the content pack. Panoyu bir sonraki açışında, özgün içerik paketinden gelen tüm kutucuklar gitmiş olur ancak Jane’in başka raporlardan sabitlediği kutucuklar (kullanma iznine hâlâ sahip olduğu) görünmeye devam eder.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports (that Jane still has permission to use) still appear. İlişkili raporlar ve veri kümeleri artık kullanılamaz (ve bunların gezinti bölmesinde görünmez).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).
 7. Şimdi de Nate'in içerik paketini sildiğini varsayalım.Or Nate deletes the content pack.

  • Julio özgün içerik paketini güncelleştirmediğinden içerik otomatik olarak kaldırılır.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Jane ise içerik paketini özelleştirdi.Jane did customize the content pack. Panoyu bir sonraki açışında, özgün içerik paketinden gelen tüm kutucuklar gitmiş olur ancak Jane’in başka raporlardan sabitlediği kutucuklar görünmeye devam eder.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports still appear. İlişkili raporlar ve veri kümeleri artık kullanılamaz (ve bunların gezinti bölmesinde görünmez).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).

Veri güvenliğiData security

Dağıtım grup üyelerinin tümü, verilere yönelik olarak içerik paketi oluşturucusuyla aynı izinlere sahiptir.All distribution group members have the same permissions to the data as the content pack creator. Bunun tek istisnası SQL Server Analysis Services (SSAS) şirket içi tablo veri kümeleridir.The one exception to this is SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises tabular datasets. Raporlar ve panolar, şirket içi SSAS modeline canlı bağlandığından her bir dağıtım grubu üyesinin kimlik bilgileri, üyenin erişebildiği verileri belirlemek için kullanılır.Because the reports and dashboards are connecting live to the on-premises SSAS model, the credentials of each individual distribution group member are used to determine the data they can access.

Sonraki adımlarNext steps