Power BI raporunu filtreleme ve paylaşmaFilter and share a Power BI report

Paylaşım, kullanıcıların, panolarınıza ve raporlarınıza erişmesini sağlamanın iyi bir yoludur.Sharing is a good way to give a few people access to your dashboards and reports. Bir raporun filtrelenmiş bir sürümünü paylaşmak istediğinizde ne olur?What if you want to share a filtered version of a report? Yalnızca belirli bir şehre, satış temsilcisine veya yıla ait verileri gösteren bir rapor istiyor olabilirsiniz.Maybe you want the report to show only data for a specific city or salesperson or year. Bu makalede raporun nasıl filtrelendiği ve filtrelenmiş rapor sürümünün nasıl paylaşıldığı açıklanır.This article explains how to filter a report and share the filtered version of the report. Filtrelenmiş raporu paylaşmanın bir diğer yolu da rapor URL’sine sorgu parametreleri eklemektir.Another way to share a filtered report is to add query parameters to the report URL. Her iki durumda da alıcılar URL’yi ilk kez açtığında rapor filtrelenir.In both cases, the report is filtered when recipients first open it. Rapordaki filtre seçimlerini temizleyebilirler.They can clear the filter selections in the report.

Rapor filtrelendi

Power BI ayrıca işbirliği yapmak ve raporlarınızı dağıtmak için başka yollar sunar.Power BI also offers other ways to collaborate and distribute your reports. Paylaşımda siz ve alıcılarınız için bir Power BI Pro lisansı gereklidir veya içerik Premium kapasitede olmalıdır.With sharing, you and your recipients need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity.

Örnek verilerle konuyu takip edinFollow along with sample data

Bu makalede Pazarlama ve Satış örneği şablon uygulamasını kullandık.This article uses the Marketing and Sales sample template app. Denemek ister misiniz?Want to try it?

 1. Pazarlama ve Satış örneği şablon uygulamasını yükleyin.Install the Marketing and Sales sample template app.

 2. Uygulamayı seçin ve sonra da Uygulamayı keşfet’i seçin.Select the app and select Explore app.

  Örnek verileri keşfedin

 3. Kalem simgesini seçerek, uygulamayı yüklediğiniz çalışma alanını açın.Select the pencil icon to open the workspace that you installed with the app.

  Uygulama düzenleme kalemi

 4. Çalışma alanı içerik listesinde Raporlar’ı ve sonra da Satış ve Pazarlama Örneği PBIX raporunu seçin.In the workspace content list, select Reports, then select the report Sales and Marketing Sample PBIX.

  Örnek raporu açın

  Artık konuyu takip etmeye hazırsınız.Now you're ready to follow along.

Raporda filtre ayarlamaSet a filter in the report

Düzenleme görünümünde bir rapor açın ve filtre uygulayın.Open a report in Editing view and apply a filter.

Bu örnekte, Pazarlama ve Satış örneği şablon uygulamasının Yılbaşından Bugüne Kadar Kategori sayfasını, yalnızca Region değerinin Central değerine eşit olduğu değerleri gösterecek şekilde filtreliyoruz.In this example, we're filtering the YTD Category page of the Marketing and Sales sample template app to show only values where Region equals Central.

Rapor filtresi bölmesi

Raporu kaydedin.Save the report.

Filtrelenmiş raporu paylaşmaShare the filtered report

 1. Paylaş'ı seçin.Select Share.

  Paylaş'ı seçme

 2. Bildirim yerine filtrelenmiş bağlantı gönderebilmek için Alıcılara e-posta bildirimi gönder seçeneğini temizleyin, Geçerli filtreler ve dilimleyicilerle raporu paylaş’ı ve sonra da Paylaş’ı seçin.Clear Send email notification to recipients, so you can send a filtered link instead, select Share report with current filters and slicers, then select Share.

  Raporu filtrelerle paylaşma

 3. Yeniden Paylaş'ı seçin.Select Share again.

  Paylaş'ı seçme

 4. Erişim sekmesini ve ardından Paylaşılan rapor görünümlerini yönet’i seçin.Select the Access tab, then select Manage shared report views.

  Paylaşılan rapor görünümlerini yönetin

 5. İstediğiniz URL’ye sağ tıklayın ve Bağlantıyı kopyala’yı seçin.Right-click the URL you want, and select Copy link.

  Filtrelenmiş bağlantıyı kopyalayın

 6. Bu bağlantıyı paylaştığınızda alıcılar filtrelenmiş raporunuzu görecektir.When you share this link, recipients will see your filtered report.

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Raporları paylaşma ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler:Things to keep in mind about sharing reports:

 • İzinleri yöneterek, rapor veya panoları paylaşarak ya da uygulama yayımlayarak bir veri kümesi paylaştığınızda, satır düzeyi güvenlik (RLS) tarafından erişimleri sınırlanmadığı sürece tüm veri kümesine erişim vermiş olursunuz.When you share a dataset by managing permissions, by sharing reports or dashboards, or by publishing an app, you're granting access access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Rapor yazarları, raporları görüntüleyip bunlarla etkileşim kurarken sütunları gizleme, görsellerdeki eylemleri sınırlandırma ve diğerleri gibi kullanıcı deneyimini özelleştiren özellikleri kullanabilir.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Bu özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi, veri kullanıcılarının veri kümesinde erişebileceği öğeleri kısıtlamaz.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Her bir kullanıcının kimlik bilgilerinin erişebilecekleri verileri belirlemesini sağlamak için veri kümesinde satır düzeyi güvenlik (RLS) kullanın.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.

Sonraki adımlarNext steps