Power BI panoları ve raporları için kullanım ölçümlerini izlemeMonitor usage metrics for Power BI dashboards and reports

Kullanım ölçümleri, oluşturduğunuz panoların ve raporların etkilerini anlamanıza yardımcı olabilir.If you create dashboards and reports, usage metrics help you understand their impact. Pano kullanım ölçümlerini veya rapor kullanım ölçümlerini çalıştırdığınızda bu panolarla raporların kuruluşunuz genelinde nasıl, kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını görebilirsiniz.When you run either dashboard usage metrics or report usage metrics, you discover how those dashboards and reports are being used throughout your organization, who's using them, and for what purpose.

Kullanım ölçümleri raporları salt okunur biçimdedir.Usage metrics reports are read-only. Öte yandan kullanım ölçümleri raporunu kopyalayabilirsiniz.However, you can copy a usage metrics report. Kopyalama işlemi, düzenleyebileceğiniz standart bir Power BI raporu oluşturur.Copying creates a standard Power BI report that you can edit. Ayrıca Power BI Desktop'ta temel veri kümesine dayanan ve çalışma alanındaki tüm panolar veya tüm raporlar için kullanım ölçümlerini içeren kendi raporlarınızı da oluşturabilirsiniz.You can also build your own reports in Power BI Desktop based on the underlying dataset, which contains usage metrics for all dashboards or all reports in a workspace. Başlangıç olarak kopyalanan rapor yalnızca seçili pano veya raporun ölçümlerini gösterir.To begin with, the copied report shows metrics just for the selected dashboard or report. Varsayılan filtreyi kaldırabilir ve seçili çalışma alanının tüm kullanım ölçümleriyle temel veri kümesine erişebilirsiniz.You can remove the default filter and have access to the underlying dataset, with all the usage metrics of the selected workspace. Yöneticiniz izin verdiyse belirli kullanıcıların adlarını bile görebilirsiniz.You may even see the names of specific users, if your admin has allowed that.

kullanım ölçümleri raporu

Not

SharePoint Online'a eklenen raporların kullanımı, kullanım ölçümleriyle izlenir.Usage metrics track usage of reports that are embedded in SharePoint Online. Bununla birlikte, kullanım ölçümleri "kimlik bilgilerinin kullanıcıya ait olduğu" veya "kimlik bilgilerinin uygulamaya ait olduğu" akışlar aracılığıyla eklenen pano ve raporları izlemez.However, usage metrics don't track dashboards and reports embedded via the “user owns credentials” or “app owns credentials” flow. Web'de yayımla aracılığıyla eklenen raporların kullanımı da kullanım ölçümleriyle izlenmez.Usage metrics also don't track usage of reports embedded via publish to web.

Kullanım ölçümleri neden önemlidir?Why usage metrics are important

İçeriğinizin nasıl kullanıldığını bilmeniz etkinizi göstermenize ve çalışmalarınızı önceliklendirmenize yardımcı olur.Knowing how your content is being used helps you demonstrate your impact and prioritize your efforts. Kullanım ölçümleriniz, raporlarınızdan birinin kuruluşunuzdaki çok sayıda kullanıcı tarafından her gün kullanıldığını, oluşturduğunuz panolardan birinin ise hiç görüntülenmediğini gösterebilir.Your usage metrics may show that one of your reports is used daily by a huge segment of the organization and it may show that a dashboard you created isn't being viewed at all. Bu tür geri bildirimler çalışmalarınızı yönlendirme açısından benzersizdir.This type of feedback is invaluable in guiding your work efforts.

Kullanım ölçümleri raporlarını yalnızca Power BI hizmetinde çalıştırabilirsiniz.You can only run usage metrics reports in the Power BI service. Öte yandan kullanım ölçümleri raporunu kaydeder veya bir panoya sabitlerseniz mobil cihazlarda açıp raporla etkileşimli çalışabilirsiniz.However, if you save a usage metrics report or pin it to a dashboard, you can open and interact with that report on mobile devices.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Kullanım ölçümleri verilerini çalıştırmak ve bu verilere erişmek için Power BI Pro lisansı gerekir.You need a Power BI Pro license to run and access the usage metrics data. Öte yandan kullanım ölçümleri özelliği, atanan lisanslarından bağımsız olarak tüm kullanıcılara ilişkin kullanım bilgilerini toplar.However, the usage metrics feature captures usage information from all users, regardless of the license they're assigned.
 • Belirli bir panoya veya rapora ilişkin kullanım ölçümlerine erişmek için söz konusu pano veya rapor üzerinde düzenleme erişiminiz olmalıdır.To access usage metrics for a particular dashboard or report, you must have edit access to that dashboard or report.
 • Power BI yöneticinizin içerik oluşturucuları için kullanım ölçümlerini etkinleştirmiş olması gerekir.Your Power BI admin has to have enabled usage metrics for content creators. Power BI yöneticiniz kullanım ölçümlerinde kullanıcı başına veri toplanmasını da etkinleştirmiş olabilir.You Power BI admin may have also enabled collecting per-user data in usage metrics. Yönetim portalında bu seçenekleri etkinleştirmeyi öğrenin.Read about how to enable these options in the admin portal.

Kullanım Ölçümleri raporunu görüntülemeView a Usage Metrics report

 1. İlgili panoyu veya raporu içeren çalışma alanından başlayın.Start in the workspace that contains the dashboard or report.

 2. Çalışma alanı içerik listesinden veya panonun ya da raporun içinden Kullanım ölçümleri kullanım ölçümleri simgesi simgesini seçin.From either the workspace content list or from the dashboard or report itself, select the icon for Usage metrics usage metrics icon.

  Panolar sekmesi

  Kullanım ölçümlerini seçme

 3. Bunu ilk kez yaptığınızda Power BI, kullanım ölçümleri raporunu oluşturur ve hazır olduğunda sizi bilgilendirir.The first time you do this, Power BI creates the usage metrics report and lets you know when it's ready.

  ölçümler hazır

 4. Sonuçları görmek için Kullanım ölçümlerini görüntüle'yi seçin.To see the results, select View usage metrics.

  Kullanım ölçümleri, Power BI panolarını ve raporlarını dağıtma ve bunların bakımını yapma konusunda size yardımcı olur.Usage metrics are a powerful ally as you work to deploy and maintain Power BI dashboards and reports. Raporunuzun en faydalı sayfalarını ve hangilerini kaldırmanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz?Wondering which pages of your report are most useful, and which ones you should phase out? Öğrenmek için Rapor sayfası'na göre dilimleyin. Panonuz için bir mobil düzen oluşturmanız gerekip gerekmediğini merak mı ediyorsunuz?Slice by Report page to find out. Wondering if you should build a mobile layout for your dashboard? İçeriğinize mobil uygulamalardan ve web tarayıcısından erişen kullanıcıların sayısını görmek için Platformlar'a göre dilimleyin.Slice by Platforms to discover how many users are accessing your content via the mobile apps vs. via web browser.

 5. İsteğe bağlı olarak, bir görselleştirmenin üzerine gelin ve görselleştirmeyi bir panoya eklemek için raptiye simgesini seçin.Optionally, hover over a visualization and select the pin icon to add the visualization to a dashboard. Alternatif olarak, sayfanın tamamını bir panoya eklemek için üstteki menü çubuğunda Canlı Sayfayı Sabitleme'yi seçin.Or, from the top menu bar, select Pin Live Page to add the entire page to a dashboard. Panodan kullanım ölçümlerini daha kolay izleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.From the dashboard you can monitor the usage metrics more easily or share them with others.

  Not

  Kullanım ölçümleri raporundaki kutucuklardan birini bir panoya sabitlerseniz bu panoyu uygulamaya ekleyemezsiniz.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Dashboard Usage Metrics raporuDashboard Usage Metrics report

Pano kullanım ölçümleri raporu

Report Usage Metrics raporuReport Usage Metrics report

Rapor kullanım ölçümleri raporu

Kullanım Ölçümleri raporu hakkındaAbout the Usage Metrics report

Pano veya raporun yanındaki Kullanım ölçümleri’ni veya kullanım ölçümleri simgesi simgesini seçtiğinizde Power BI bu içeriğin son 90 güne ait kullanım ölçümlerinin yer aldığı, önceden oluşturulmuş bir rapor üretir.When you select Usage metrics or the icon usage metrics icon next to a dashboard or report, Power BI generates a pre-built report with usage metrics for that content for the last 90 days. Rapor zaten aşina olduğunuz Power BI raporlarına benzer.The report looks similar to the Power BI reports you're already familiar with. Son kullanıcılarınızın web üzerinden mi yoksa mobil uygulamadan mı erişim sağladığını görebilir, bu bilgiye göre filtreleme yapabilirsiniz. Panolarınız ve raporlarınız geliştikçe kullanım ölçümleri raporları da yeni verilerle güncelleştirilecektir.You can slice based on how your end users received access, whether they accessed via the web or mobile app, etc. As your dashboards and reports evolve, so too will the usage metrics report, which updates every day with new data.

Kullanım ölçümleri raporları Son görüntülenen, Çalışma Alanı, Sık Kullanılanlar veya diğer içerik listelerinde gösterilmez.Usage metrics reports don't show up in Recent, Workspaces, Favorites, or other content lists. Bu raporlar uygulamaya eklenemez.They can't be added to an app. Kullanım ölçümleri raporundaki kutucuklardan birini bir panoya sabitlerseniz bu panoyu uygulamaya ekleyemezsiniz.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Rapor verilerini yakından incelemek veya temel veri kümesiyle kendi raporlarınızı oluşturmak için iki seçeneğiniz vardır:To dig into the report data, or to build your own reports against the underlying dataset, you have two options:

Hangi ölçümler raporda yer alır?Which metrics are reported?

MetricMetric PanoDashboard RaporReport AçıklamaDescription
Distribution method dilimleyicisiDistribution method slicer evetyes evetyes Kullanıcıların içeriğe erişme şekli.How users got access to the content. Bunun için 3 olası yöntem vardır. Kullanıcılar panoya veya rapora bir çalışma alanına üye olarak, içeriğin kendileriyle paylaşılması yoluyla veya bir içerik paketini/uygulamayı yükleyerek erişebilir.There are 3 possible methods: users can access the dashboard or report by being members of a workspace, by having the content shared with them, or by installing a content pack/app. Uygulamadan gerçekleştirilen görüntüleme işlemleri "içerik paketi" olarak değerlendirilir.Note that views through an app are counted as "content pack."
Platforms dilimleyicisiPlatforms slicer evetyes evetyes Panoya veya rapora Power BI hizmetinden (powerbi.com) mi yoksa mobil cihazdan mı erişim sağlandı?Was the dashboard or report accessed via the Power BI service (powerbi.com) or a mobile device? Mobile seçeneğine iOS, Android ve Windows uygulamalarımızın tamamı dahildir.Mobile includes all our iOS, Android, and Windows apps.
Report page dilimleyicisiReport page slicer hayırno evetyes Raporda 1'den fazla sayfa varsa raporu görüntülenen sayfalara göre dilimleyebilirsiniz.If the report has more than 1 page, slice the report by the page(s) that was viewed. Listede "Boş" seçeneğinin bulunması, bir rapor sayfasının yeni eklendiğini (yeni sayfanın gerçek adının dilimleyici listesine eklenmesi 24 saat kadar sürebilir) ve/veya rapor sayfalarının silindiğini gösterir.If you see a list option for "Blank," that means a report page was recently added (within 24 hours the actual name of the new page appears in the slicer list) and/or report pages have been deleted. Bu gibi durumlarda "Boş" seçeneği görüntülenir."Blank" captures these types of situations.
Views per dayViews per day evetyes evetyes Günlük toplam görüntüleme sayısı. Görüntüleme, kullanıcıların bir rapor sayfasını veya panoyu yüklemesi olarak tanımlanır.Total number of views per day - a view is defined as a user loading a report page or dashboard.
Unique viewers per dayUnique viewers per day evetyes evetyes Panoyu veya raporu görüntüleyen farklı kullanıcıların sayısı (AAD kullanıcı hesabına göre).Number of different users who viewed the dashboard or report (based on the AAD user account).
Views per userViews per user evetyes evetyes Her bir kullanıcıya göre ayrılmış şekilde, son 90 güne ait görüntüleme sayısı.Number of views in the past 90 days, broken down by individual users.
Shares per dayShares per day evetyes hayırno Panonun başka bir kullanıcı veya grupla paylaşılma sayısı.Number of times the dashboard was shared with another user or group.
Total viewsTotal views evetyes evetyes Son 90 gün içindeki görüntüleme sayısı.Number of views in the past 90 days.
Total viewersTotal viewers evetyes evetyes Son 90 gün içindeki benzersiz görüntüleyen sayısı.Number of unique viewers in the past 90 days.
Total sharesTotal shares evetyes hayırno Panonun veya raporun son 90 gün içinde paylaşılma sayısı.Number of times the dashboard or report was shared in the past 90 days.
Total in organizationTotal in organization evetyes evetyes Kuruluşun tamamında son 90 gün içinde en az bir kez görüntülenen tüm panoların veya raporların sayısı.Count of all dashboards or reports in the entire organization which had at least one view in the past 90 days. Sıralamayı hesaplamak için kullanılır.Used to calculate rank.
Derece: Toplam görüntüleme sayısıRank: Total views evetyes evetyes Kuruluştaki tüm panoların veya raporların son 90 gün içindeki toplam görüntülenme sayısı değerlendirildiğinde bu panonun veya raporun sırası.For total views of all dashboards or reports in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.
Derece: Toplam paylaşım sayısıRank: Total shares evetyes hayırno Kuruluştaki tüm panoların son 90 gün içindeki toplam paylaşılma sayısı değerlendirildiğinde bu panonun veya raporun sırası.For total shares of all dashboards in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.

Kullanım Ölçümleri raporunun kopyasını kaydetmeSave a copy of the Usage Metrics report

Kullanım ölçümleri raporunu kendi gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz normal bir Power BI raporuna dönüştürmek için Farklı kaydet'i kullanın.Use Save as to convert the usage metrics report to a regular Power BI report that you can customize to meet your specific needs. Ayrıca Power BI Desktop'ı kullanarak temel veri kümesine dayanan özel kullanım ölçümleri raporları da oluşturabilirsiniz.You can also use Power BI Desktop to build custom usage metrics reports based on the underlying dataset. Ayrıntılar için Yayımlanan veri kümesine bağlantı oluşturma konusuna bakın.See Establish a connection to a published dataset for details.

Üstelik çalışma alanındaki tüm pano veya raporlara ilişkin kullanım bilgilerini içeren bağlantılı veri kümesinden de yararlanabilirsiniz.Better yet, the underlying dataset includes the usage details for all dashboards or reports in the workspace. Bu size daha fazla olanak getirir.This opens up more possibilities. Örneğin, çalışma alanınızdaki tüm panoları kullanım açısından karşılaştıran bir rapor oluşturabilirsiniz.You could, for example, create a report that compares all dashboards in your workspace based on usage. Ayrıca, söz konusu uygulama içinde dağıtılmış olan tüm içeriğe ilişkin kullanım bilgilerini toplayarak Power BI uygulamanız için bir kullanım ölçümleri panosu oluşturabilirsiniz.Or you could create a usage metrics dashboard for your Power BI app by aggregating usage across all the content distributed within that app. Filtreyi kaldırma hakkındaki bilgileri ve çalışma alanına yönelik tüm kullanım ölçümlerini bu makalenin sonraki bölümlerinde bulabilirsiniz.See how to remove the filter and see all usage metrics for the workspace later in this article.

Kullanım raporunun kopyasını oluşturmaCreate a copy of the usage report

Önceden hazırlanmış salt okunur bir kullanım raporunun kopyasını oluşturduğunuzda, Power BI raporun düzenlenebilir bir kopyasını oluşturur.When you create a copy of the read-only, pre-built usage report, Power BI creates an editable copy of the report. İlk bakışta iki rapor aynı görünür.At first glance, it looks the same. Ama artık raporu Düzenleme görünümünde açabilir; yeni görselleştirme, filtre ve sayfa ekleyebilir, var olan görselleştirmeleri değiştirebilir veya silebilir ve başka işlemler yapabilirsiniz.However, you can now open the report in Editing view, add new visualizations, filters, and pages, modify or delete existing visualizations, and so on. Power BI yeni raporu geçerli çalışma alanına kaydeder.Power BI saves the new report in the current workspace.

 1. Önceden oluşturulmuş kullanım ölçümleri raporunda Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.From the pre-built usage metrics report, select File > Save As. Power BI düzenlenebilir bir Power BI raporu oluşturur ve bunu geçerli çalışma alanına kaydeder.Power BI creates an editable Power BI report, saved in the current workspace.

  Farklı kaydet

 2. Raporu, Düzenleme görünümü'nde açın ve diğer Power BI raporlarında olduğu gibi etkileşim kurun.Open the report in Editing view and interact with it as you would with any other Power BI report. Örneğin, yeni sayfalar ekleyebilir, yeni görselleştirmeler oluşturabilir, filtreler ekleyebilir, yazı tiplerini ve renklerini biçimlendirebilirsiniz.For example, add new pages and build new visualizations, add filters, format the fonts and colors, etc.

  Düzenleme görünümünde raporu açma

 3. Yeni rapor geçerli çalışma alanında Raporlar sekmesine kaydedilir ve Son görüntülenen içerik listesine eklenir.The new report is saved to the Reports tab in the current workspace, and added to the Recent content list.

  Raporlar sekmesi

Tüm çalışma alanı kullanım ölçümlerini görünSee all workspace usage metrics

Çalışma alanındaki tüm pano veya raporlara ait ölçümleri görmek için bir filtreyi kaldırmanız gerekir.To see the metrics for all the dashboards or for all the reports in the workspace, you have to remove a filter. Rapor varsayılan olarak yalnızca bu raporu oluşturduğunuz panoya veya rapora ait ölçümleri görüntüleyecek şekilde filtrelenmiştir.By default, the report is filtered to display metrics for only the dashboard or report that you used to create it.

 1. Düzenleme görünümünde düzenlenebilir yeni raporu açmak için Raporu düzenle'yi seçin.Select Edit report to open the new editable report in Editing view.

  Raporu düzenle seçeneğini belirleme

 2. Filtreler bölmesinde Rapor düzeyi filtreleri demetini bulun ve ReportGuid'in yanındaki silgiyi seçerek filtreyi kaldırın.In the Filters pane, locate the Report level filters bucket and remove the filter by selecting the eraser next to ReportGuid.

  Filtreyi kaldırma

  Raporunuzda artık çalışma alanının tamamına ait ölçümler görüntülenir.Now your report displays metrics for the entire workspace.

Kullanım ölçümleri için Power BI yönetici denetimleriPower BI admin controls for usage metrics

Kullanım ölçümleri raporları, genel yöneticiler veya Power BI yöneticileri tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilecek bir özelliktir.Usage metrics reports are a feature that the global administrator or Power BI administrator can turn on or off. Yöneticiler kullanım ölçümlerine erişim sahibi olan kullanıcılar üzerinde ayrıntılı denetime sahiptir. Bu denetimler kuruluştaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak Açık durumdadır.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics; they are On by default for all users in the organization.

Not

Yalnızca Power BI kiracısının yöneticileri Yönetim portalını ve düzenleme ayarlarını görebilir.Only admins for the Power BI tenant can see the Admin portal and edit settings.

Varsayılan olarak, kullanım ölçümleri için kullanıcı başına veriler etkinleştirilir ve içerik tüketicisinin hesap bilgileri ölçüm raporuna eklenir.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Yöneticiler kullanıcılardan bazıları veya tümü için bu bilgilerin kullanıma sunulmasını istemezse, belirtilen güvenlik grupları veya kuruluşun tamamı için özelliği devre dışı bırakabilir.If admins don’t want to expose this information for some or all users, they can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Bu durumda hesap bilgileri raporda Adsız olarak gösterilir.Account information then shows in the report as Unnamed.

Yöneticiler kullanım ölçümlerini kuruluşun tamamı için devre dışı bırakırken Tüm mevcut kullanım ölçümleri içeriğini silin seçeneğini kullanarak kullanım ölçümleri raporları kullanılarak oluşturulmuş olan mevcut tüm raporları ve pano kutucuklarını silebilir.When disabling usage metrics for their entire organization, admins can use the delete all existing usage metrics content option to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports. Bu seçenek, kullanmakta olanlar dahil olmak üzere kuruluştaki tüm kullanıcılar için kullanım ölçümlerine yönelik erişimi kaldırır.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it. Kullanım ölçümleri içeriğini silme işlemi geri alınamaz.Deleting existing usage metrics content is irreversible.

Bu ayarlarla ilgili ayrıntılar için Yönetim portalı makalesinde Kullanım ölçümlerini denetleme konusuna bakın.See Control usage metrics in the Admin portal article for details on these settings.

Ulusal bulutlarda kullanım ölçümleriUsage metrics in national clouds

Power BI, ayrı ayrı ulusal bulutlarda kullanılabilir.Power BI is available in separate national clouds. Bu bulutlar hizmet teslimi, veri dayanıklılığı, erişim ve denetimle ilgili yerel yasal düzenlemelere yönelik benzersiz bir modelle birlikte, Power BI'ın küresel sürümüyle aynı güvenlik, gizlilik, uyumluluk ve saydamlık düzeyleri sunar.These clouds offer the same levels of security, privacy, compliance and transparency as the global version of Power BI, combined with a unique model for local regulations on service delivery, data residency, access, and control. Yerel yasal düzenlemelere yönelik bu benzersiz modelden dolayı, ulusal bulutlarda kullanım ölçümleri sağlanmaz.Due to this unique model for local regulations, usage metrics aren't available in national clouds. Daha fazla bilgi için ulusal bulutlar konusuna bakın.For more information, see national clouds.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Denetim günlükleri ile kullanım ölçümleri arasındaki tutarsızlıklarDiscrepancies between audit logs and usage metrics

Kullanım ölçümleriyle denetim günlüklerini karşılaştırırken farklılıklar olabileceğini ve bunların nedenlerini anlamak önemlidir.It's important to understand that differences can occur when comparing usage metrics and audit logs, and why. Denetim günlükleri Power BI hizmetinin verileri kullanılarak toplanırken, kullanım ölçümleri istemcide toplanır.Audit logs are collected using data from the Power BI service, and usage metrics are collected on the client. Denetim günlüklerindeki etkinliklerin toplam sayısı her zaman kullanım ölçümleriyle uyuşmaz. Nedenleri şunlardır:Aggregate counts of activities in audit logs may not always match usage metrics, because of the following:

 • Kullanım ölçümleri bazen ağ bağlantılarındaki tutarsızlıklar, reklam engelleyiciler veya istemciden etkinlikleri göndermeyi aksatan diğer sorunlar nedeniyle etkinlikleri eksik sayabilir.Usage metrics may sometimes undercount activities due to inconsistent network connections, ad blockers, or other issues that can disrupt sending the events from the client.
 • Bu makalede daha önce açıklandığı gibi belirli görünüm türleri kullanım ölçümlerine dahil edilmez.Certain types of views aren't included in usage metrics, as described earlier in this article.
 • Kullanım ölçümleri istemcinin isteği Power BI hizmetine geri göndermesine gerek olmadan yenilemesi durumlarında, bazen etkinlikleri fazla sayabilir.Usage metrics may sometimes overcount activities, in situations where the client refreshes without the need for a request being sent back to the Power BI service.
 • Kullanım ölçümleri raporu için paylaşım devre dışı bırakıldı.Sharing is disabled for the usage metrics report. Kullanıcılara rapora okuma erişimi vermek için öncelikle çalışma alanı erişimi vermeniz gerekir.To give people read access to the report, you first need to give them access to the workspace.

Diğer önemli noktalarOther considerations

Çalışma alanınızdaki içeriği, aynı çalışma alanının içinden en az bir kez görüntülemeniz gerekir.You need to view the content in your workspace, from within that workspace, at least once. Çalışma alanından içerikler en az bir kez görüntülenmemişse veriler Kullanım Ölçümleri Raporundaki uygulama görünümleriyle ilişkilendirilmez.If there are no views of the content from the workspace itself at least once, data isn't correlated from the application views in the Usage Metrics Report. Bu rapor için veri işleme engelini kaldırmak üzere içerikleri çalışma alanınızdan en az bir kez görüntüleyin.To unblock the processing of data for this report, just view the content from your workspace at least once.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

Kullanım ölçümleriyle denetim günlükleri arasındaki farklılıklara ek olarak, kullanım ölçümleri hakkında aşağıda yer alan soru ve yanıtlar kullanıcılara ve yöneticilere yararlı olabilir:In addition to potential differences between usage metrics and audit logs, the following questions and answers about usage metrics may be helpful for users and administrators:

S: Bir pano veya raporda kullanım ölçümlerini çalıştıramıyorumQ: I can't run usage metrics on a dashboard or report

Y: Kullanım ölçümlerimi yalnızca sahip olduğunuz veya düzenleme izniniz olan içeriklerde görürsünüz.A: You can only see usage metrics for content you own or have permissions to edit.

S: Kullanım ölçümleri, eklenen pano ve raporlara ilişkin görüntülenme verilerini yakalayabilir mi?Q: Do usage metrics capture views from embedded dashboards and reports?

Y: Kullanım ölçümleri şu anda tümleşik panolar, raporlar ve web’de yayınlama akışının kullanımını yakalamayı desteklememektedir.A: Usage metrics currently don't support capturing usage for embedded dashboards, reports, and the publish to web flow. Bu gibi durumlarda mevcut web analizi platformlarını kullanarak içeriği barındıran uygulamaya veya portala ilişkin kullanımı takip etmenizi öneririz.In those cases, we recommend using existing web analytics platforms to track usage for the hosting app or portal.

S: Hiçbir içerikte kullanım ölçümleri çalıştıramıyorum.Q: I can't run usage metrics on any content at all.

Y1: Yöneticiler bu özelliği kuruluş çapında devre dışı bırakabilir.A1: Admins can turn off this feature for their organization. Böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını görmek için yöneticinizle iletişime geçin.Contact your admin to see if this is the case.

Y2: Kullanım ölçümleri Power BI Pro özelliğidir.A2: Usage metrics is a Power BI Pro feature.

S: Veriler güncel değil gibi görünüyor.Q: The data doesn't seem up to date. Örneğin, dağıtım yöntemleri görünmüyor, rapor sayfaları eksik vs.For example, distribution methods don't show up, report pages are missing, etc.

Y: Verilerin güncelleştirilmesi 24 saat sürebilir.A: It can take up to 24 hours for data to update.

S: Çalışma alanında dört rapor var ancak kullanım ölçümleri raporu yalnızca üçünü gösteriyor.Q: There are four reports in the workspace but the usage metrics report only displays three.

Y: Kullanım ölçümleri raporu, yalnızca son 90 gün içinde erişilmiş olan raporları (veya panoları) kapsar.A: The usage metrics report only includes reports (or dashboards) that have been accessed in the past 90 days. Bir rapor (veya pano) gösterilmiyorsa en son 90 günden daha uzun bir süre önce kullanılmıştır.If a report (or dashboard) doesn't show up, likely it hasn't been used in more than 90 days.

Sonraki adımlarNext steps

Yönetim portalında Power BI’ı yönetmeAdministering Power BI in the admin portal

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community