Örnek sağlayarak web sayfası verilerini almaGet webpage data by providing examples

Bir web sayfasından veri almak, kullanıcıların web sayfalarından kolayca veri ayıklamasına ve bu verileri Power BI Desktop’a aktarmasına olanak tanır.Getting data from a web page lets users easily extract data from web pages, and import that data into Power BI Desktop. Öte yandan Web sayfalarındaki veriler genellikle kolayca ayıklanabilen düzgün tablolarda yer almaz.Often however, data on Web pages aren't in tidy tables that are easy to extract. Veriler yapılandırılmış ve tutarlı olsa bile bu tür sayfalardan veri almak zor olabilir.Getting data from such pages can be challenging, even if the data is structured and consistent.

İşte çözümü.There's a solution. Örneğe göre web’den veri alma özelliği sayesinde, bağlayıcı iletişim kutusunda bir veya daha fazla örnek vererek ayıklamak istediğiniz verileri Power BI Desktop’a gösterebilirsiniz.With the Get Data from Web by example feature, you can essentially show Power BI Desktop which data you want to extract by providing one or more examples within the connector dialog. Power BI Desktop sayfadaki örneklerinizle eşleşen diğer verileri toplar.Power BI Desktop gathers other data on the page that match your examples. Bu çözüm sayesinde, tablolarda bulunan veriler ve diğer tablo dışı veriler dahil olmak üzere Web sayfalarından tüm veri türlerini ayıklayabilirsiniz.With this solution you can extract all sorts of data from Web pages, including data found in tables and other non-table data.

Örneğe göre web’den veri alma

Grafikteki fiyatlar yalnızca örnek amaçlıdır.Prices in graphics are for example purposes only.

Örneğe göre Web’den Veri Alma özelliğini kullanmaUsing Get Data from Web by example

Giriş şeridi menüsünde Veri Al'ı seçin.Select Get Data from the Home ribbon menu. Görüntülenen iletişim kutusunda, sol bölmedeki kategorilerden Diğer’i ve sonra Web’i seçin.In the dialog box that appears, select Other from the categories in the left pane, and then select Web. Devam etmek için Bağlan’ı seçin.Select Connect to continue.

Veri Al menüsünden Web’i seçme

Web'den seçildiğinde, verileri ayıklamak istediğiniz Web sayfasının URL’sini girin.In From Web, enter the URL of the Web page from which you'd like to extract data. Bu makalede biz Microsoft Store Web sayfasını kullanacağız ve bu bağlayıcının nasıl çalıştığını göstereceğiz.In this article, we'll use the Microsoft Store Web page, and show how this connector works.

Takip etmek isterseniz bu makalede kullandığımız Microsoft Store URL'sini kullanabilirsiniz:If you want to follow along, you can use the Microsoft Store URL that we use in this article:

https://www.microsoft.com/store/top-paid/games/xbox?category=classics

Web iletişim kutusu

Tamam’ı seçtiğinizde, Web sayfasından otomatik olarak algılanan tüm tabloların sunulduğu Gezgin iletişim kutusuna gidersiniz.When you select OK, you're taken to the Navigator dialog box where any autodetected tables from the Web page are presented. Aşağıdaki resimde gösterilen durumda hiçbir tablo bulunmamıştır.In the case shown in the image below, no tables were found. Örnekleri sağlamak için Örnek kullanarak tablo ekle'yi seçin.Select Add table using examples to provide examples.

Gezgin penceresi

Örnekleri kullanarak tablo ekle, Web sayfası içeriğinin önizlemesini görebileceğiniz etkileşimli bir pencere sağlar.Add table using examples presents an interactive window where you can preview the content of the Web page. Ayıklamak istediğiniz verilerin örnek değerlerini girin.Enter sample values of the data you want to extract.

Bu örnekte, sayfadaki her bir oyunun Ad ve Fiyat verilerini ayıklayacağız.In this example, we'll extract the Name and Price for each of the games on the page. Her sütun için sayfadan birkaç örnek belirterek bunu yapabiliriz.We can do that by specifying a couple of examples from the page for each column. Siz örnekleri girdiğinizde Power Query akıllı veri ayıklama algoritmalarını kullanarak örnek girdilerin desenine uyan verileri ayıklar.As you enter examples, Power Query extracts data that fits the pattern of example entries using smart data extraction algorithms.

İnternetten gelen verileri gösteren ekran görüntüsü.

Not

Değer önerileri yalnızca uzunluğu 128 karakter veya altında olan değerleri içerir.Value suggestions only include values less than or equal to 128 characters in length.

Web sayfasından ayıklanan verilerden memnun kalırsanız Tamam'ı seçerek Power Query Düzenleyicisi'ne gidin.Once you're happy with the data extracted from the Web page, select OK to go to Power Query Editor. Daha fazla dönüştürme uygulayabilir veya verileri şekillendirebilirsiniz; örneğin bu verileri kaynaklarımızdaki başka verilerle birleştirebilirsiniz.You can apply more transformations or shape the data, such as combining this data with other data our sources.

İnternetten gelen verilerin Power Query Düzenleyicisi'nde ayıklanmasını gösteren ekran görüntüsü.

Buradan, görseller oluşturabilir veya Power BI Desktop raporlarınızı oluştururken web sayfası verilerini diğer şekillerde kullanabilirsiniz.From there, you can create visuals or otherwise use the Web page data when creating your Power BI Desktop reports.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: