Power BI’da bağlayıcı genişletilebilirliğiConnector extensibility in Power BI

Power BI; var olan bağlayıcıları ve ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML ve JSON gibi genel veri kaynaklarını kullanarak verilere bağlanabilir.Power BI can connect to data by using existing connectors and generic data sources, like ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML, and JSON. Alternatif olarak geliştiriciler, özel bağlayıcılar olarak adlandırılan özel veri uzantılarını kullanarak yeni veri kaynaklarını etkinleştirebilir.Or, developers can enable new data sources with custom data extensions called custom connectors. Bazı özel bağlayıcılar sertifikalıdır ve Microsoft tarafından sertifikalı bağlayıcılar adı altında dağıtılır.Some custom connectors are certified and distributed by Microsoft as certified connectors.

Kendi geliştirdiğiniz veya üçüncü tarafların geliştirdiği sertifikalı olmayan özel bağlayıcıları kullanmak için Power BI Desktop güvenlik ayarlarını, uzantıların doğrulama veya uyarı olmadan yüklenmesine izin verecek şekilde düzenlemeniz gerekir.To use non-certified custom connectors that you or a third party have developed, you must adjust the Power BI Desktop security settings to allow extensions to load without validation or warning. Bu kod kimlik bilgilerini işleyebileceğinden (bu bilgileri HTTP üzerinden göndermek de dahil) ve gizlilik düzeylerini yoksayabileceğinden bu güvenlik ayarını yalnızca özel bağlayıcılarınıza güveniyorsanız kullanmanız gerekir.Because this code can handle credentials, including sending them over HTTP, and ignore privacy levels, you should only use this security setting if you absolutely trust your custom connectors.

Diğer bir seçenek de geliştiricinin bağlayıcıyı bir sertifika ile imzalaması ve güvenlik ayarlarınızı değiştirmeden kullanabilmeniz için gerekli bilgileri sağlamasıdır.Another option is for the developer to sign the connector with a certificate, and provide the information you need to use it without changing your security settings. Daha fazla bilgi için bkz. Güvenilen üçüncü taraf bağlayıcılar hakkında.For more information, see About trusted third-party connectors.

Özel bağlayıcılarCustom connectors

Sertifikalı olmayan özel bağlayıcılar, küçük işletmeler için kritik öneme sahip API'lerden Microsoft'un bağlayıcı yayımlamadığı sektöre özgü büyük hizmetlere kadar çok farklı özelliklere sahip olabilir.Non-certified custom connectors can range from small business-critical APIs to large industry-specific services that Microsoft hasn't released a connector for. Birçok bağlayıcı satıcılar tarafından dağıtılır.Many connectors are distributed by vendors. Belirli bir veri bağlayıcısına ihtiyacınız varsa satıcıyla iletişime geçin.If you need a specific data connector, contact the vendor.

Sertifikalı olmayan bir özel bağlayıcıyı kullanmak için .pq, .pqx, .m, veya .mez dosyasını [Belgeler]\Power BI Desktop\Özel Bağlayıcılar klasörüne yerleştirin.To use a non-certified custom connector, put the connector .pq, .pqx, .m, or .mez file in the [Documents]\Power BI Desktop\Custom Connectors folder. Bu klasör mevcut değilse oluşturun.If the folder doesn't exist, create it.

Veri uzantısı güvenlik ayarlarını şu şekilde düzenleyin:Adjust the data extension security settings as follows:

Power BI Desktop'ta Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler > Güvenlik yolunu izleyin.In Power BI Desktop, select File > Options and settings > Options > Security.

Veri Uzantıları'nın altında (Önerilmez) Uzantıların doğrulama veya uyarı olmadan yüklenmesine izin ver'i seçin.Under Data Extensions, select (Not Recommended) Allow any extension to load without validation or warning. Tamam'ı seçin ve Power BI Desktop'ı yeniden başlatın.Select OK, and then restart Power BI Desktop.

Sertifikalı olmayan özel bağlayıcılara Veri Uzantısı Güvenlik seçeneklerinde izin verme

Varsayılan Power BI Desktop veri uzantısı güvenlik ayarı (Önerilir) Yalnızca Microsoft sertifikalı ve diğer güvenilen üçüncü taraf uzantılarının yüklenmesine izin ver şeklindedir.The default Power BI Desktop data extension security setting is (Recommended) Only allow Microsoft certified and other trusted third-party extensions to load. Bu ayar seçili olduğunda, sisteminizde sertifikalı olmayan özel bağlayıcılar varsa Power BI Desktop açıldığında güvenli bir şekilde yüklenemeyen bağlayıcıların listelendiği Sertifikasız Bağlayıcılar iletişim kutusu açılır.With this setting, if there are non-certified custom connectors on your system, the Uncertified Connectors dialog box appears at Power BI Desktop startup, listing the connectors that can't securely load.

Sertifikasız Bağlayıcılar iletişim kutusu

Bu hatayı gidermek için Veri Uzantıları güvenlik ayarını değiştirebilir veya Özel Bağlayıcılar klasöründeki sertifikasız bağlayıcıları kaldırabilirsiniz.To resolve the error, you can either change your Data Extensions security setting, or remove the uncertified connectors from your Custom Connectors folder.

Sertifikalı bağlayıcılarCertified connectors

Veri uzantılarının sınırlı bir alt kümesi sertifikalı olarak kabul edilir.A limited subset of data extensions is considered certified. Microsoft bağlayıcıları dağıtmasına rağmen performansından veya işlevlerinin devamlılığından sorumlu değildir.While Microsoft distributes the connectors, it's not responsible for their performance or continued function. Bağlayıcının bakımı ve desteği bağlayıcıyı oluşturan üçüncü taraf geliştiricinin sorumluluğundadır.The third-party developer who created the connector is responsible for its maintenance and support.

Power BI Desktop'ta sertifikalı üçüncü taraf bağlayıcıları, genel ve yaygın kullanılan bağlayıcılarla birlikte Veri Al iletişim kutusundaki listede görünür.In Power BI Desktop, certified third-party connectors appear in the list in the Get Data dialog box, along with generic and common connectors. Sertifikalı bağlayıcıları kullanmak için güvenlik ayarlarını değiştirmeniz gerekmez.You don't need to adjust security settings to use the certified connectors.

Özel bağlayıcınızın sertifikalı hale gelmesini istiyorsanız satıcınızdan dataconnectors@microsoft.com ile iletişime geçmesini isteyin.If you would like a custom connector to be certified, ask your vendor to contact dataconnectors@microsoft.com.