Power BI'da DirectQuery kullanarak SAP Business Warehouse'a bağlanmaConnect to SAP Business Warehouse by using DirectQuery in Power BI

SAP Business Warehouse (BW) veri kaynaklarına DirectQuery kullanarak doğrudan bağlanabilirsiniz.You can connect to SAP Business Warehouse (BW) data sources directly using DirectQuery. SAP BW'nun OLAP/çok boyutlu yapısı göz önünde bulundurulduğunda DirectQuery'ye SAP BW üzerinden bağlanmakla SQL Server gibi ilişkisel kaynaklar üzerinden bağlanmak arasında birçok önemli farkı vardır.Given the OLAP/multidimensional nature of SAP BW, there are many important differences between DirectQuery over SAP BW versus relational sources like SQL Server. Bu farklar aşağıda özetlenmiştir:These differences are summarized as follows:

 • İlişkisel kaynaklar üzerinden DirectQuery'de, alan listesinde kullanılabilir verileri mantıksal olarak tanımlayan bir dizi sorgu (Veri Al veya Sorgu Düzenleyicisi iletişim kutusunda tanımlanan şekilde) vardır.In DirectQuery over relational sources there are a set of queries (as defined in the Get Data or Query Editor dialog) that logically define the data that is available in the field list. Bu durum, SAP BW gibi bir OLAP kaynağına bağlanırken söz konusu değildir.This is not the case when connecting to an OLAP source such as SAP BW. Bunun yerine, Veri Al ile SAP sunucusuna bağlanıldığında, sadece Infocube veya BEx Sorgusu seçilidir.Instead, when connecting to the SAP server using Get Data, just the Infocube or BEx Query is selected. Ardından, seçili Infocube/BEx Sorgusu'nun tüm Önemli Rakamları ve boyutları, alan listesinde kullanılabilir duruma gelir.Then all the Key Figures and dimensions of the selected Infocube/BEx Query will be available in the field list.
 • Benzer şekilde, SAP BW'ya bağlanırken bir Sorgu Düzenleyicisi yoktur.Similarly, there is no Query Editor when connecting to SAP BW. Veri kaynağı ayarları (örneğin, sunucu adı) Sorguları Düzenle > Veri kaynağı ayarları seçilerek değiştirilebilir.The data source settings (for example, server name) can be changed by selecting Edit Queries > Data source settings. Herhangi bir Parametre ayarı, Sorguları Düzenle > Parametreleri Yönet seçilerek değiştirilebilir.The settings for any Parameters can be changed by selecting Edit Queries > Manage Parameters.
 • OLAP kaynakların kendine özgü yapısı göz önünde bulundurulduğunda, DirectQuery için uygulanan kısıtlamalara ek olarak başka kısıtlamalar (hem modelleme hem de görselleştirmelerde) söz konusudur.Given the unique nature of OLAP sources, there are additional restrictions (for both modeling and visualizations) that apply, in addition to the normal restrictions imposed for DirectQuery. Bu kısıtlamalar, makalenin sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.These restrictions are described later in this article.

Ayrıca, SAP BW'nun Power BI'da desteklenmeyen birçok özelliğinin olduğunu, ve SAP BW'nun ortak arabiriminin yapısı nedeniyle Power BI'da görünen sonuçların bir SAP aracı kullanırken görünen sonuçlarla eşleşmeyeceği önemli durumlar olabileceğini anlamak son derece önemlidir.In addition, it is extremely important to understand that there are many features of SAP BW that are not supported in Power BI, and that because of the nature of the public interface to SAP BW, there are important cases where the results seen through Power BI will not match those seen when using an SAP tool. Bu sınırlamalar, makalenin sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.These limitations are described later in this article. SAP ortak arabiriminden döndürülen sonuçların Power BI'da görüntülenmesi sırasında doğru yorumlandığından emin olabilmek için bu sınırlamaların ve davranış farklılıklarının dikkatlice gözden geçirilmesi gerekir.These limitations and behavior differences should be carefully reviewed, to ensure that the results seen through Power BI, as returned by the SAP public interface, are interpreted correctly.

Not

SAP BW üzerinde DirectQuery’yi kullanma özelliği, Power BI Desktop’ta gerçekleştirilen Mart 2018 güncelleştirmesine kadar önizlemedeydi.The ability to use DirectQuery over SAP BW was in preview until the March 2018 update to Power BI Desktop. Önizleme sırasında alınan geri bildirimler ve iyileştirme önerileri, önizleme sürümü kullanılarak oluşturulmuş raporları etkileyen bir değişiklikle sonuçlandı.During the preview, feedback and suggested improvements prompted a change that impacts reports that were created using that preview version. SAP BW üzerinde DirectQuery’nin Genel Kullanılabilirlik (GA) sürümü kullanıma sunulduğuna göre, önceki GA sürümü ile oluşturulmuş tüm mevcut (önizleme tabanlı) raporları SAP BW üzerinde DirectQuery’yi kullanarak atmanız gerekir.Now that General Availability (GA) of DirectQuery over SAP BW has released, you must discard any existing (preview-based) reports using DirectQuery over SAP BW that were created with the pre-GA version. SAP BW üzerinde DirecQuery’nin önceki GA sürümüyle oluşturulmuş raporlarda, meta verileri temel alınan SAP BW küpünde yapılan değişikliklerle yenileme girişimi nedeniyle, Yenileme çağrıldıktan sonra söz konusu önceki GA raporlarında hatalar oluşur.In reports created with the pre-GA version of DirectQuery over SAP BW, errors will occur with those pre-GA reports upon invoking Refresh, as a result of attempting to refresh the metadata with any changes to the underlying SAP BW cube. Lütfen SAP BW üzerinde DirectQuery’nin GA sürümünü kullanarak bu raporları boş bir rapordan yeniden oluşturun.Please re-create those reports from a blank report, using the GA version of DirectQuery over SAP BW.

Modellemeye İlişkin Ek KısıtlamalarAdditional Modeling Restrictions

Power BI'da DirectQuery kullanarak SAP BW'ya bağlanmanın ek olarak getireceği başlıca modelleme kısıtlamaları aşağıdaki gibidir:The primary additional modeling restrictions when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Hesaplanmış sütunlar desteklenmez: Hesaplanmış sütun oluşturma özelliği devre dışı bırakılmıştır.No support for calculated columns: The ability to create calculated columns is disabled. Bu, hesaplanmış sütunlar oluşturan Gruplandırma ve Kümeleme özelliklerinin de kullanılamadığı anlamına gelir.This also means that Grouping and Clustering, which create calculated columns, are not available.
 • Ölçüler için ek sınırlamalar: Ölçülerde kullanılan DAX ifadelerinde, SAP BW tarafından sunulan destek düzeyini yansıtan ek sınırlamalar söz konusudur.Additional limitations for measures: There are additional limitations imposed on the DAX expressions that can be used in measures, to reflect the level of support offered by SAP BW.
 • İlişki tanımlama desteklenmez: İlişkiler dış SAP kaynağında belirlidir ve modelde bunlara ek olarak yeni ilişkiler tanımlanamaz.No support for defining relationships: The relationships are inherent in the external SAP source, and additional relationships cannot be defined in the model.
 • Veri Görünümü yoktur: Veri Görünümü normalde tabloda ayrıntı düzeyindeki verileri gösterir.No Data View: The Data View normally displays the detail level data in the tables. SAP BW gibi OLAP kaynakların yapısı gereği bu görünüm, SAP BW üzerinde kullanılamaz.Given the nature of OLAP sources like SAP BW, this view is not available over SAP BW.
 • Sütun ve ölçü ayrıntıları sabittir: Alan listesinde görünen sütunlar ve ölçüler listesi, temel alınan kaynak tarafından sabitlenmiştir ve değiştirilemez.Column and measure details are fixed: The list of columns and measures seen in the field list are fixed by the underlying source, and cannot be modified. Örneğin, bir sütunu silmek ya da veri türünü değiştirmek mümkün değildir. (Ancak yeniden adlandırmak mümkündür.)For example, it is not possible to delete a column, nor change its datatype (it can, however, be renamed).
 • DAX'taki ek sınırlamalar: Ölçü tanımlarında kullanılabilecek DAX'ta, kaynaktaki sınırlamaları yansıtan ek sınırlamalar söz konusudur.Additional limitations in DAX: There are additional limitations on the DAX that can be used in measure definitions, to reflect limitations in the source. Örneğin, bir tablo üzerinde toplama işlevini kullanmak mümkün değildir.For example, it is not possible to use an aggregate function over a table.

Görselleştirmelere ilişkin Ek KısıtlamalarAdditional Visualization Restrictions

Power BI'da DirectQuery kullanarak SAP BW'ya bağlanmanın ek olarak getireceği başlıca ek görselleştirme kısıtlamaları aşağıdaki gibidir:The primary additional restrictions in visualizations when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Sütunlarda toplama yoktur: Görseldeki sütun için toplamayı değiştirmek mümkün değildir; her zaman Özetleme şeklindedir.No aggregation of columns: It is not possible to change the aggregation for a column on a visual; it is always Do Not Summarize
 • Ölçü filtreleme devre dışıdır: SAP BW tarafından sunulan desteği yansıtması için ölçü filtreleme devre dışı bırakılmıştır.Measure filtering is disabled: Measure filtering is disabled to reflect the support offered by SAP BW.
 • Çoklu seçim ve ekleme/dışlama: Görseldeki veri noktalarında çoklu seçim yapma özelliği, noktalar birden fazla sütundaki değerleri temsil ediyorsa devre dışıdır.Multi-select and include/exclude: The ability to multi-select data points on a visual is disabled if the points represent values from more than one column. Örneğin, Ülke'ye göre Satışlar'ı gösteren ve Açıklama'da Kategori olan bir çubuk grafiğinde, (ABD, Bisiklet) ve (Fransa, Giyim)'i temsil eden noktayı seçmek mümkün değildir.For example, given a bar chart showing Sales by Country, with Category on the Legend, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and (France, Clothes). Benzer şekilde, (ABD, Bisiklet) noktasını seçip görselden dışlamak da mümkün olmaz.Similarly, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and exclude it from the visual. Her iki sınırlama da SAP BW tarafından sunulan desteği yansıtmak için uygulanmaktadır.Both limitations are imposed to reflect the support offered by SAP BW.

SAP BW özellikleri için destekSupport for SAP BW features

Aşağıdaki tabloda, tam olarak desteklenmeyen veya Power BI kullanıldığında davranışı farklılık gösterecek olan tüm SAP BW özellikleri listelenmiştir.The following table lists all SAP BW features that are not fully supported, or will behave differently when using Power BI.

ÖzellikFeature AçıklamaDescription
Yerel hesaplamalarLocal calculations Bir BEx Sorgusu'nda tanımlanmış yerel hesaplamalar, sayıları BEx Analyzer gibi araçlarla görüntülenen şekilde değiştirir.Local calculations defined in a BEx Query will change the numbers as displayed through tools like BEx Analyzer. Ancak bunlar, SAP'den ortak MDX arabirimi yoluyla SAP'den döndürülen sayılara yansıtılmaz.However, they are not reflected in the numbers returned from SAP, through the public MDX interface.

Bu nedenle, bir Power BI görselinde görülen sayılar, bir SAP aracında o görsele karşılık gelen görseldeki sayılarla her durumda eşleşmeyebilir.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Örneğin, toplama işlemi Toplamı (geçerli toplam) göstermek üzere ayarlanmış bir BEx sorgusundan bir sorgu küpüne bağlanırken, Power BI o ayarı yok sayarak taban sayılarına döner.For example, when connecting to a query cube from a BEx query that sets the aggregation to be Cumulated (i.e. running sum), Power BI would get back the base numbers, ignoring that setting. Elbette bir analist daha sonra Power BI'da yerel olarak bir geçerli toplam hesaplaması yapabilir ancak yapmayacak olursa sayıları yorumlarken dikkatli olması gerekir.An analyst could certainly then apply a running sum calculation locally in Power BI, but would need to exercise caution in how the numbers are interpreted if this is not done.
ToplamalarAggregations Bazı durumlarda (özellikle birden çok para birimi ile çalışırken) SAP araçlarının gösterdiği sayılarla SAP ortak arabiriminin döndürdüğü sayılar eşleşmez.In some cases (particularly when dealing with multiple currencies), the aggregate numbers returned by the SAP public interface do not match those shown by SAP tools.

Bu nedenle, bir Power BI görselinde görülen sayılar, bir SAP aracında o görsele karşılık gelen görseldeki sayılarla her durumda eşleşmeyebilir.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Örneğin, farklı para birimlerinin toplamı BEx Analyzer'da "*" olarak görünür, ancak SAP ortak arabirimi bu toplamı döndürse de toplamın anlamsız olduğu bilgisini vermez.For example, totals over different currencies would show as "*" in BEx Analyzer, but the total would get returned by the SAP public interface, without any information that such an aggregate number is meaningless. Bu yüzden Power BI (örneğin $, EUR ve AUD toplamı olan) bu sayıyı görüntüler.Thus the number (aggregating, say, $, EUR, and AUD) would get displayed by Power BI.
Para birimi biçimlendirmeCurrency formatting Power BI'da herhangi bir para birimi biçimlendirmesi (örneğin, 2300 $ veya 4000 AUD) yansıtılmaz.Any currency formatting (for example, $2,300 or 4000 AUD) is not reflected in Power BI.
Ölçü birimleriUnits of measure Ölçü birimleri (örneğin 230 KG) Power BI'da yansıtılmaz.Units of measure (for example, 230 KG) are not reflected in Power BI.
Anahtar veya metin (kısa, orta, uzun)Key versus text (short, medium, long) CostCenter gibi bir SAP BW karakteristiği için alan listesi tek bir Cost Center sütunu gösterecektir.For an SAP BW characteristic like CostCenter, the field list will show a single column Cost Center. Bu sütun kullanıldığında varsayılan metin görüntülenir.Using that column will display the default text. Gizli alanları göstererek benzersiz ad sütununu (SAP BW tarafından atanmış bir benzersiz adı döndürür ve benzersizliğin temelidir) görmek de mümkündür.By showing hidden fields, it will also be possible to see the unique name column (that returns the unique name assigned by SAP BW, and is the basis of uniqueness).

Anahtar ve diğer metin alanları kullanılamaz.The key and other text fields are not available.
Bir karakteristiğin birden çok hiyerarşisiMultiple hierarchies of a characteristic SAP'de, bir karakteristik birden çok hiyerarşiye sahip olabilir.In SAP, a characteristic can have multiple hierarchies. BEx Analyzer gibi araçlarda bir karakteristik sorguya eklendiğinde kullanıcı, kullanmak istediği hiyerarşiyi seçebilir.Then in tools like BEx Analyzer, when a characteristic is included in a query, the user can select the hierarchy to use.

Power BI'da birbirinden farklı hiyerarşiler, alan listesinde aynı boyutta olan farklı hiyerarşiler olarak görünebilir.In Power BI, the various hierarchies can be seen in the field list as different hierarchies on the same dimension. Ancak, aynı boyutta olan iki farklı hiyerarşiyi aynı anda seçmek, SAP tarafından boş veri döndürülmesine neden olur.However, selecting multiple levels from two different hierarchies on the same dimension will result in empty data being returned by SAP.
Düzensiz hiyerarşiler için yapılan işlemTreatment of ragged hierarchies Düzensiz hiyerarşiler için yapılan işlemi gösteren, düzensiz içeriğin ekran görüntüsü.
Ölçeklendirme çarpanı/işareti tersine çevirmeScaling factor/reverse sign SAP'de, bir önemli rakam için biçimlendirme seçeneği olarak bir ölçeklendirme çarpanı (örneğin, 1000) tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, görüntülenen her şey bu çarpana göre ölçeklendirilir.In SAP, a key figure can have a scaling factor (for example, 1000) defined as a formatting option, meaning that all display will be scaled by that factor.

Benzer şekilde, işareti tersine çevirecek bir özellik ayarı da vardır.It can similarly have a property set that reverses the sign. Böyle bir önemli rakamın Power BI'da (bir görselde veya bir hesaplamanın parçası olarak) kullanılması, ölçeklendirilmemiş rakamın kullanılmasına (ve işaretin tersine çevrilmemesine) neden olur.Use of such a key figure in Power BI (in a visual, or as part of a calculation) will result in the unscaled number being used (and the sign is not reversed). Temel alınan ölçeklendirme çarpanı kullanılamaz.The underlying scaling factor is not available. Power BI görsellerinde, eksende gösterilen ölçek birimleri (K,M,B) görsel biçimlendirmenin bir parçası olarak denetlenebilir.In Power BI visuals, the scale units shown on the axis (K,M,B) can be controlled as part of the visual formatting.
Düzeylerin dinamik olarak belirdiği/kaybolduğu hiyerarşilerHierarchies where levels appear/disappear dynamically SAP BW'ya bağlanma işleminin başında, bir hiyerarşinin düzey bilgileri alınır ve alan listesinde bir alan kümesi oluşur.Initially when connecting to SAP BW, the information on the levels of a hierarchy will be retrieved, resulting in a set of fields in the field list. Bu önbelleğe alınır ve düzey kümesi değişirse Yenile çağrılana kadar alan kümesi değişmez.This is cached, and if the set of levels changes, then the set of fields do not change until Refresh is invoked.

Bu yalnızca Power BI Desktop'ta mümkündür.This is only possible in Power BI Desktop. Düzey değişikliklerini yansıtacak olan Yenile, Yayımla'dan sonra Power BI hizmetinde çağrılamaz.Such Refresh to reflect changes to the levels cannot be invoked in the Power BI service after Publish.
Varsayılan filtreDefault filter Bir BEx sorgusu Varsayılan Filtreler içerebilir ve bunlar, SAP BEx Analyzer tarafından otomatik olarak uygulanır.A BEx query can include Default Filters, which will be applied automatically by SAP BEx Analyzer. Bunlar açıkça sunulmaz. Bu nedenle, Power BI'da eşdeğer bir kullanım, aynı filtreleri varsayılan olarak uygulamaz.These are not exposed, and hence the equivalent usage in Power BI will not apply the same filters by default.
Gizli Önemli rakamlarHidden Key figures Bir Bex sorgusu Önemli Rakamların görünürlüğünü denetleyebilir ve gizli olanlar SAP BEx Analyzer'da görünmez.A BEx query can control visibility of Key Figures, and those that are hidden will not appear in SAP BEx Analyzer. Ancak bunlar genel API'de yansıtılmadığı için gizli önemli rakamlar alan listesinde yine de görünür.This is not reflected through the public API, and hence such hidden key figures will still appear in the field list. Ancak, daha sonra Power BI içinde gizlenebilirler.However, they can then be hidden within Power BI.
Sayısal biçimlendirmeNumeric formatting Herhangi bir sayısal biçimlendirme (ondalık basamak sayısı, ondalık ayırıcı vb.) Power BI'da otomatik olarak yansıtılmaz.Any numeric formatting (number of decimal positions, decimal point, etc.) will not automatically be reflected in Power BI. Ancak, Power BI içinden bu tür biçimlendirmeleri denetlemek mümkündür.However, it is possible to then control such formatting within Power BI.
Hiyerarşi sürümü oluşturmaHierarchy versioning SAP BW bir hiyerarşinin farklı sürümlerinin korunmasına izin verir, örneğin, maliyet merkezi hiyerarşisinin 2007 ve 2008 sürümleri.SAP BW allows different versions of a hierarchy to be maintained, for example, the cost center hierarchy in 2007 versus 2008. Sürüm bilgileri genel API tarafından açıkça sunulmadığı için Power BI'da yalnızca en son sürüm kullanılabilir.Only the latest version will be available in Power BI, as information on versions is not exposed by the public API.
Zamana bağlı hiyerarşilerTime dependent hierarchies Power BI kullanırken zamana bağlı hiyerarşiler geçerli tarihte değerlendirilir.When using Power BI, time dependent hierarchies are evaluated at the current date.
Para birimi dönüştürmeCurrency conversion SAP BW küpte tutulan kurlara göre para birimi dönüştürmeyi destekler.SAP BW supports currency conversion, based on rates held in the cube. Bu gibi özellikler genel API tarafından açıkça sunulmadığı için Power BI'da kullanılamaz.Such capabilities are not exposed by the public API, and are therefore not available in Power BI.
Sıralama DüzeniSort Order Bir karakteristiğin sıralama düzeni (Metne göre veya Anahtara göre) SAP içinde tanımlanabilir.The sort order (by Text, or by Key) for a characteristic can be defined in SAP. Bu sıralama düzeni Power BI'da yansıtılmaz.This sort order is not reflected in Power BI. Örneğin, aylar "April" (Nisan), "Aug" (Ağu) ve benzeri biçimlerde görünebilir.For example, months might appear as “April”, “Aug”, and so on.

Power BI'da bu sıralama düzenini değiştirmek mümkün değildir.It is not possible to change this sort order in Power BI.
Teknik adlarTechnical names Veri Al'da hem karakterstik/ölçü adları (açıklamalar) hem de teknik adlar görülebilir.In Get Data, the characteristic/measure names (descriptions) and technical names can both be seen. Alan listesi yalnızca karakteristik/ölçü adlarını (açıklamaları) içerir.The field list will contain just the characteristic/measure names (descriptions).
ÖzniteliklerAttributes Power BI içinde bir karakteristiğin özniteliklerine erişmek mümkün değildir.It is not possible to access the attributes of a characteristic within Power BI.
Son kullanıcı dil ayarıEnd user language setting SAP BW'ya için bağlanmak için kullanılan yerel ayarlar, bağlantı ayrıntılarının bir parçası olarak belirlenmiştir ve son rapor kullanıcısının yerel ayarlarını yansıtmaz.The locale used to connect to SAP BW is set as part of the connection details, and does not reflect the locale of the final report consumer.
Metin DeğişkenleriText Variables SAP BW, alan adlarının değişkenler için yer tutucular içermesine izin verir (örneğin "$YEAR$ Fiili Değerleri") ve bunlar daha sonra seçilmiş değerle değiştirilir.SAP BW allows field names to contain placeholders for variables (for example, "$YEAR$ Actuals") that would then get replaced by the selected value. Örneğin, bu değişken için 2016 yılı seçildiyse bu alan BEx araçlarında "2016 Fiili Değerleri" olarak görünür.For example, the field appears as "2016 Actuals" in BEx tools, if the year 2016 were selected for the variable.

Power BI'da sütunun adı değişken değerine göre değiştirilmez ve bu nedenle "$YEAR$ Fiili Değerleri" olarak görünür.The column name in Power BI will not be changed depending on the variable value, and therefore would appear as "$YEAR$ Actuals". Ancak, sütun adı Power BI'da daha sonra değiştirilebilir.However, the column name can then be changed in Power BI.
Müşteri Çıkış DeğişkenleriCustomer Exit Variables Müşteri Çıkış değişkenleri genel API tarafından açıkça sunulmadığı için Power BI tarafından desteklenmez.Customer Exit variables are not exposed by the public API, and are therefore not supported by Power BI.
Özellik YapılarıCharacteristic Structures Temel SAP BW kaynağındaki tüm özellik yapıları, Power BI'da sunulmakta olan ölçümlerde bir 'patlama' yaşanmasına neden olur.Any Characteristic structures in the underlying SAP BW source will result in an ‘explosion’ of measures being exposed in Power BI. Örneğin, Satışlar ve Maliyetler adlı iki ölçüm ile Bütçe ve Gerçek özelliklerini içeren bir özellik yapısı olduğunda dört ölçüm sunulur: Satış.Bütçe, Satış.Gerçek, Maliyetler.Bütçe, Maliyetler.Gerçek.For example, with two measures Sales and Costs, and a characteristic structure containing Budget and Actual, four measures will be exposed: Sales.Budget, Sales.Actual, Costs.Budget, Costs.Actual.

Sonraki adımlarNext steps

DirectQuery hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information about DirectQuery, check out the following resources: