Gelişmiş veri kümesi meta verilerini kullanma (önizleme)Using enhanced dataset metadata (preview)

Power BI Desktop, rapor oluşturduğunda, ilgili PBIX ve PBIT dosyalarında da veri kümesi meta verileri oluşturur.When Power BI Desktop creates reports, it also creates dataset metadata in the corresponding PBIX and PBIT files. Önceden meta veriler Power BI Desktop’a özgü bir biçimde depolanıyordu.Previously the metadata was stored in a format that was specific to Power BI Desktop. Base-64 kodlu M ifadeleri ve veri kaynaklar kullanılıyordu ve meta verilerin nasıl depolanacağına dair varsayımlarda bulunuluyordu.It used base-64 encoded M expressions and data sources, and assumptions were made about how that metadata was stored.

Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliğinin yayınlanmasıyla birlikte, bu sınırlamaların çoğu kaldırıldı.With the release of the enhanced dataset metadata feature, many of these limitations are removed. Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliği etkin durumdayken, Power BI Desktop tarafından oluşturulan meta veriler, Tablolu Nesne Modeli’ne göre, Analysis Services tablolu modelleri için kullanılanlara benzer bir biçimi kullanır.With the enhanced dataset metadata feature enabled, metadata created by Power BI Desktop uses a format similar to what is used for Analysis Services tabular models, based on the Tabular Object Model.

Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliği stratejik ve temel niteliktedir; gelecekteki Power BI işlevleri bunun meta verileri temelinde oluşturulur.The enhanced dataset metadata feature is strategic and foundational, because future Power BI functionality will be built upon its metadata. Gelişmiş veri kümesi meta verilerinden yararlanan bazı ek özellikler arasında, Power BI veri kümelerinin yönetimi için XMLA okuma/yazma ve yeni nesil özelliklerden yararlanmak için Analysis Services iş yüklerinden Power BI’a geçiş yer alır.Some additional capabilities that stand to benefit from enhanced dataset metadata include XMLA read/write for management of Power BI datasets, and the migration of Analysis Services workloads to Power BI to benefit from next-generation features.

Gelişmiş veri kümesi meta verilerini etkinleştirmeEnable enhanced dataset metadata

Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliği şu anda önizleme aşamasındadır.The enhanced dataset metadata feature is currently in preview. Gelişmiş veri kümesi meta verilerini etkinleştirmek için Power BI Desktop’ta Dosya > Seçenekler ve ayarlar > seçenekler > önizleme özellikleri seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Gelişmiş meta veri biçimini kullanarak veri kümelerini depola onay kutusunu seçin.To enable enhanced dataset metadata, in Power BI Desktop select File > Options and settings > options > preview features, and then select the Store datasets using enhanced metadata format checkbox, as shown in the following image.

Önizleme özelliğini etkinleştirme

Power BI Desktop’ı yeniden başlatmanız istenir.You'll be prompted to restart Power BI Desktop.

Yeniden başlatma istemi

Önizleme özelliği etkinleştirildikten sonra Power BI Desktop, önceki meta veri biçimini kullanan PBIX ve PBIT dosyalarını yükseltmeye çalışır.Once the preview feature is enabled, Power BI Desktop attempts to upgrade PBIX and PBIT files that use the previous metadata format.

Önemli

Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliğinin etkinleştirilmesi, raporlara geri alınamayan bir yükseltme uygulanmasıyla sonuçlanır.Enabling the enhanced dataset metadata feature results in an irreversible upgrade to reports. Gelişmiş veri kümesi meta verileri etkinleştirildikten sonra, Power BI Desktop ile yüklenen veya oluşturulan Power BI raporları, geri alınamayacak şekilde gelişmiş veri kümesi meta verileri biçimine dönüştürülür.Any Power BI reports loaded or created with Power BI Desktop, once the enhanced dataset metadata enabled, are irreversibly converted to the enhanced dataset metadat format.

Rapor yedekleme dosyalarıReport backup files

Raporun gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliğini kullanacak şekilde güncelleştirilmesi geri alınamaz.Updating a report to use the enhanced dataset metadata feature is irreversible. Öte yandan güncelleştirme sırasında raporun özgün (güncelleştirme öncesi) biçiminin bir sürümünü kaydetmek için rapor yedekleme dosyası oluşturulur.During the update, however, a report backup file is create to save a version of the report in its original (pre-update) format. Yedekleme dosyası 30 gün sonra kaldırılır.The backup file is removed after 30 days.

Yedek rapor dosyasını bulmak için aşağıdakileri yapın:To locate the backup report file, do the following:

 1. Şu konuma gidin: C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\TempSaves\Backup.Navigate to the following location: C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\TempSaves\Backup. Power BI Desktop’ın Microsoft Store sürümünü kullanıyorsanız şu konumu kullanın: C:\Users\<user>\Microsoft\Power BI Desktop Store App\TempSaves\BackupsIf using the Microsoft Store version of Power BI Desktop, use the following location: C:\Users\<user>\Microsoft\Power BI Desktop Store App\TempSaves\Backups

 2. Orada raporun, özgün dosyanın adını ve zaman damgasını taşıyan bir kopyasını bulun.Find a copy of the report there with the name and time stamp of the original file.

 3. Bu dosyayı saklamak için, tercih ettiğiniz bir konuma kopyalayın.Copy the file to a location you would prefer, in order to preserve it.

 4. Söz konusu özgün dosyayı açmayı veya kullanmayı seçerseniz, Power BI Desktop’ta Gelişmiş meta veri biçimi önizleme özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olun.Make sure the Enhanced metadata format preview feature is disabled in Power BI Desktop if you choose to open or use that original file.

Yedekleme dosyası rapor yükseltildiğinde oluşturulur, bu nedenle yükseltme sonrası yapılan değişiklikler yedeklemeye dahil edilmez.The backup file is created when the report is upgraded, so any changes made after the upgrade are not included. Gelişmiş meta veri biçimi özelliği etkinleştirildikten sonra oluşturulan yeni raporların yedekleme dosyası yoktur.New reports created when the Enhanced metadata format feature is enabled do not have a backup file.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Önizleme sürümünde, önizleme özelliği etkinleştirildiğinde aşağıdaki sınırlamalar geçerli olur.In the preview version, the following limitations apply when the preview feature is enabled.

Desteklenmeyen özellikler ve bağlayıcılarUnsupported features and connectors

Aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:The following limitations apply:

Yükseltilmemiş mevcut bir PBIX ve PBIT dosyası açıldıktan sonra, veri kümesi aşağıdaki özelliklerden veya bağlayıcılardan herhangi birini içeriyorsa yükseltme başarısız olur.Upon opening an existing PBIX or PBIT file that hasn't been upgraded, the upgrade will fail if the dataset contains any of the following features or connectors. Bu tür bir hata oluşursa, kullanıcı deneyimi üzerinde anında bir etki oluşmamalıdır ve Power BI Desktop önceki meta veri biçimini kullanmaya devam eder.If such failure happens, there should be no immediate impact to the user experience, and Power BI Desktop continues to use the previous metadata format.

 • Tüm özel bağlayıcılar (Mayıs 2020 sürüm sınırlaması)All custom connectors (May 2020 release limitation)
 • Python betikleriPython scripts
 • Azure DevOps ServerAzure DevOps Server
 • BI BağlayıcısıBI Connector
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • IndeximaIndexima
 • IRISIRIS
 • Jethro ODBCJethro ODBC
 • Kyligence EnterpriseKyligence Enterprise
 • Mark Logic ODBCMark Logic ODBC
 • Qubole PrestoQubole Presto
 • Team DeskTeam Desk
 • Sütun adlarında “\n” gibi belirli karakter birleşimlerini içeren M ifadeleriM expressions containing certain character combinations such as “\n” in column names
 • Gelişmiş veri kümesi meta verileri özelliği etkin durumdayken veri kümeleri kullanıldığında Çoklu Oturum Açma (SSO) veri kaynakları, Power BI hizmetinde ayarlanamazWhen using datasets with the enhanced dataset metadata feature enabled, Single Sign On (SSO) data sources cannot be set up in the Power BI service

Power BI Desktop’ın Haziran 2020 (veya üzeri) sürümünü kullanıyorsanız tüm özel ve yerleşik bağlayıcılar hem Power BI Desktop hem de Power BI hizmetinde desteklenir.If you are using the June 2020 release of Power BI Desktop (or later), all custom connectors and all built-in connectors are supported for Power BI Desktop and the Power BI service. Haziran 2020 veya üzeri sürüm kullanılırken yayımlama süreci sırasında ağ geçidi sorunlarla karşılaşırsa veri kümesi başarılı bir şekilde yayımlanır, ancak kullanıcıların verilerin yenilenmesi için raporu yeniden yayımlaması gerekir.During the publish process when using the June 2020 release or later, if the gateway encounters issues then the dataset will successfully publish, but users must republish the report in order to refresh the data. Veri kaynağı ayarları iletişim kutusu, yayımlama sürecinde oluşan sorunların tek göstergesidir.The Data source settings dialog is the only indicator that issues occurred with the publishing process.

Bu desteklenmeyen bağlayıcıları veya özellikleri kullanan raporlar yeni biçime yükseltilmez.Reports that use unsupported connectors or features will not be upgraded to the new format. Zaten yükseltilmiş olan veya bu yeni özellik etkinleştirildikten sonra oluşturulmuş olan raporlar, listedeki desteklenmeyen özelliklerin veya bağlayıcıların eklenmesini desteklemez.Reports that have already been upgraded, or that were created subsequent to enabling this new feature, will not support adding the listed unsupported features or connectors.

Dinamik veri kaynakları olan sorgular desteklenmez.Queries with dynamic datasources are not supported. Dinamik veri kaynakları olan raporlar yeni biçime yükseltilmez ve zaten yükseltilmiş olan veya özellik etkinleştirildikten sonra yeni oluşturulmuş olan raporlar dinamik veri kaynaklarının eklenmesini desteklemez.Reports that have dynamic datasources will not be upgraded to the new format, and reports that have already been upgraded or were newly created with the feature enabled will not support adding dynamic datasources. Sorgunun dinamik veri kaynağının olması, kaynağın bir parametreye, işlev girişine veya geçici işleve bağlı olarak değişmesi anlamına gelir.A query has a dynamic datasource if the source changes depending on a parameter, function input, or volatile function.

Yukarı akış adımlarında veya dallarında hatalar olan sorgular desteklenmez.Queries with errors in upstream steps or branches are not supported.

Ayrıca, gelişmiş veri kümesi meta verilerini kullanmak için başarıyla yükseltilmiş olan PBIX ve PBIT dosyaları, yukarıdaki özellikleri (veya desteklenmeyen bağlayıcıları) kullanamaz.In addition, PBIX and PBIT files that have already been successfully upgraded to use enhanced dataset metadata cannot use the above features (or any unsupported connectors).

Köken görünümüLineage view

Yeni meta veri biçimini kullanan veri kümeleri, şu anda Power BI hizmetindeki veri kökeni görünümde yer alan veri akışları bağlantılarını göstermiyor.Datasets using the new metadata format currently don't show links to dataflows in the lineage view in the Power BI service.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile her şeyi yapabilirsiniz.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, check out the following resources: