Power BI Desktop uygulamasını açma sorunlarını gidermeTroubleshoot opening Power BI Desktop

Power BI Desktop’ta eski Power BI Şirket içi veri ağ geçidi sürümlerini yüklemiş ve çalıştırıyor olan kullanıcıların, Power BI şirket içi veri ağ geçidinin yerel makinedeki adlandırılmış kanallara uyguladığı yönetimle ilgili ilke kısıtlamaları nedeniyle Power BI Desktop uygulamasını açması engellenebilir.In Power BI Desktop, users who installed and are running previous versions of the Power BI On-premises data gateway can be blocked from opening Power BI Desktop, because of administrative policy restrictions that the Power BI on-premises gateway placed on named pipes on the local machine.

Şirket içi veri ağ geçidi ve Power BI Desktop ile ilgili sorunları gidermeResolve issues with the On-premises data gateway and Power BI Desktop

Şirket içi veri ağ geçidiyle ilgili sorunları gidermek ve Power BI Desktop’ın açılmasını sağlamak için kullanabileceğiniz üç seçenek vardır:You have three options to resolve the issue associated with the On-premises data gateway, and to enable Power BI Desktop to open:

1. Çözüm: Power BI Şirket içi veri ağ geçidinin en son sürümünü yükleyinResolution 1: Install the latest version of Power BI On-premises data gateway

Power BI şirket içi veri ağ geçidinin en son sürümü yerel makinede adlandırılmış kanal kısıtlaması gerçekleştirmez ve Power BI Desktop uygulamasının düzgün şekilde açılmasını sağlar.The latest version of the Power BI On-premises data gateway doesn't place named pipe restrictions on the local machine, and allows Power BI Desktop to open properly. Power BI Şirket içi veri ağ geçidini kullanmaya devam etmeniz gerekiyorsa sizin için önerilen çözüm bunu güncelleştirmenizdir.If you need to continue using Power BI On-premises data gateway, the recommended resolution is to update it. Power BI Şirket içi veri ağ geçidinin en son sürümünü indirebilirsiniz.You can download the latest version of Power BI On-premises data gateway. Bunun yükleme dosyasının doğrudan bağlantısı vardır.The link is a direct download link to the installation executable.

2. Çözüm: Microsoft’un Power BI Şirket içi veri ağ geçidi hizmetini kaldırın ve ya durdurunResolution 2: Uninstall or stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service

Artık gerekmiyorsa Power BI Şirket içi veri ağ geçidi hizmetini kaldırabilirsiniz.You can uninstall the Power BI On-premises data gateway if you no longer need it. Öte yandan isterseniz Microsoft’un Power BI Şirket içi veri ağ geçidi hizmetini durdurabilirsiniz; bu işlem ilke kısıtlamasını kaldırır ve Power BI Desktop’ın açılmasına izin verir.Or you can stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service, which removes the policy restriction and allows Power BI Desktop to open.

3. Çözüm: Power BI Desktop uygulamasını yönetici ayrıcalığıyla çalıştırınResolution 3: Run Power BI Desktop with administrator privilege

Bunun yerine Power BI Desktop uygulamasını yönetici olarak başlatabilir, bu yolla başarıyla açılmasını sağlayabilirsiniz.You can instead successfully launch Power BI Desktop as administrator, which also allows Power BI Desktop to successfully open. Daha önce açıklandığı gibi, yine de Power BI şirket içi veri ağ geçidinin en son sürümünü yüklemeniz önerilir.It's still recommended that you install the latest version of Power BI On-premises data gateway, as described earlier.

Power BI Desktop çok işlemli bir mimari olarak tasarlanmıştır ve bu işlemlerden bazıları Windows adlandırılmış kanallarını kullanarak iletişim kurar.Power BI Desktop is engineered as a multiprocess architecture, and several of these processes communicate using Windows named pipes. Bu adlandırılmış kanalları engelleyen başka işlemler de olabilir.There may be other processes that interfere with those named pipes. Virüsten koruma yazılımının ya da güvenlik duvarlarının kanalları engellediği veya trafiği belirli bir bağlantı noktasına yeniden yönlendirdiği durumlar gibi, güvenlik nedeniyle böyle bir engel oluşuyor olabilir.The most common reason for such interference is security, including situations where antivirus software or firewalls may block the pipes or redirect traffic to a specific port. Power BI Desktop’ı yönetici ayrıcalığıyla açmak bu sorunu çözülebilir.Opening Power BI Desktop with administrator privilege may resolve that issue. Yönetici ayrıcalığıyla açamıyorsanız, adlandırılmış kanalların düzgün iletişim kurmasını engelleyen güvenlik kurallarını saptamak için yöneticinize danışın.If you can't open with administrator privilege, ask your administrator to determine which security rules are preventing named pipes from properly communicating. Daha sonra, Power BI Desktop’ı ve ilgili alt işlemlerini izin verilenler listesine ekleyin.Then, add Power BI Desktop and its respective subprocesses to allow lists.

SQL Server'a bağlanma sorunlarını gidermeResolve issues when connecting to SQL Server

SQL Server veritabanına bağlanmayı denediğinizde aşağıdaki metne benzer bir hata iletisi alıyor olabilirsiniz:When you attempt to connect to a SQL Server database, you may come across an error message similar to the following text:

"An error happened while reading data from the provider:
'Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxxx' or one of its dependencies.
Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"

Genellikle SQL Server bağlantısını kurmadan önce Power BI Desktop’ı yönetici olarak açarak bu sorunu çözebilirsiniz.You can often resolve the issue if you open Power BI Desktop as an administrator before you make the SQL Server connection.

Power BI Desktop’ı yönetici olarak açıp bağlantıyı kurduktan sonra, gerekli DLL’ler uygun şekilde kaydedilir.After you open Power BI Desktop as an administrator and establish the connection, the required DLLs are registered properly. Bundan sonra, Power BI Desktop’ın yönetici olarak açılması gerekmez.After that, opening Power BI Desktop as an administrator isn't necessary.

Diğer başlatma sorunlarıyla ilgili yardım almaGet help with other launch issues

Power BI Desktop ile ilgili mümkün olduğu kadar çok sayıda sorunu ele almak için elimizden geleni yapıyoruz.We strive to cover as many issues that occur with Power BI Desktop as possible. Birçok müşteriyi etkileyebilecek sorunları düzenli olarak kontrol edip makalelerimizde bu sorunlara yer veriyoruz.We regularly look at issues that may be affecting many customers, and include them in our articles.

Power BI Desktop uygulamasını açma sorunları Şirket içi veri ağ geçidiyle ilgili değilse veya önceki çözümler sorunu gidermediyse, sorununuzun tanımlanması ve çözülmesine yardımcı olmaları için Power BI destek ekibine (https://support.powerbi.com) destek olayı gönderebilirsiniz.If the issue with opening Power BI Desktop isn't associated with the On-premises data gateway, or when the previous resolutions don't work, you can submit a support incident to Power BI support (https://support.powerbi.com) to help identify and solve your issue.

Gelecekte Power BI Desktop’la ilgili başka sorunlarla karşılaşma olasılığına karşı izlemeyi açmak ve günlük dosyalarını toplamak yararlı olur.Should you come across other issues in the future with Power BI Desktop, it's helpful to turn on tracing and gather log files. Günlük dosyaları sorunu yalıtmaya ve belirlemeye yardımcı olabilir.Log files may help to isolate and identify the issue. İzlemeyi açmak için Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler’i belirtin, Tanılama’yı ve ardından İzlemeyi etkinleştir’i seçin.To turn on tracing, choose File > Options and settings > Options, select Diagnostics, and then select Enable tracing. Bu seçeneği belirlemek için Power BI Desktop’ın çalışıyor olması gerekir ama ileride ortaya çıkabilecek Power BI Desktop ‘ı açma sorunları konusunda faydalı olacağını düşünüyoruz.Power BI Desktop must be running to set this option, but it's helpful for future issues associated with opening Power BI Desktop.