Öğretici: Power BI Desktop'ta verileri şekillendirme ve birleştirmeTutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop

Power BI Desktop ile çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanabilir ve ardından verileri ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde şekillendirebilir, böylece başkalarıyla paylaşılabilecek görsel raporlar oluşturabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data sources, then shape the data to meet your needs, enabling you to create visual reports to share with others. Verileri şekillendirme verileri dönüştürme anlamına gelir. Sütunları veya tabloları yeniden adlandırma, metinleri sayı olarak değiştirme, satırları kaldırma, ilk satırı başlık olarak ayarlama ve benzeri değişiklikler yapma bu işlemlere örnek olarak verilebilir.Shaping data means transforming the data: renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on. Verileri birleştirme, iki veya daha fazla veri kaynağını bağlama, gerektiği şekilde şekillendirme ve ardından bunları kullanışlı tek bir sorguda birleştirme anlamına gelir.Combining data means connecting to two or more data sources, shaping them as needed, then consolidating them into a useful query.

Bu öğreticide aşağıdakilerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz:In this tutorial, you'll learn how to:

 • Sorgu Düzenleyicisi kullanarak verileri şekillendirme.Shape data by using Query Editor.
 • Farklı veri kaynaklarına bağlanma.Connect to different data sources.
 • Bu veri kaynaklarını birleştirme ve raporlarda kullanılacak bir veri modeli oluşturma.Combine those data sources, and create a data model to use in reports.

Bu öğreticide Power BI Desktop’ı kullanarak bir sorgunun nasıl şekillendirileceği gösterilmiş ve en yaygın görevlerin üzerinde durulmuştur.This tutorial demonstrates how to shape a query by using Power BI Desktop, highlighting the most common tasks. Burada kullanılan sorgu, sıfırdan nasıl oluşturulacağı da dahil olmak üzere Power BI Desktop ile çalışmaya başlama başlıklı makalede daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.The query used here is described in more detail, including how to create the query from scratch, in Getting Started with Power BI Desktop.

Power BI Desktop'taki Sorgu Düzenleyicisi, Dönüştür şeridinin yanı sıra, sağ tıklama menülerini bolca kullanır.Query Editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, as well as the Transform ribbon. Şeritte seçilebilecek öğelerin çoğu, sütun gibi bir öğeye sağ tıklanıp görüntülenen menüden seçim yapılarak kullanılabilir.Most of what you can select in the ribbon is also available by right-clicking an item, such as a column, and choosing from the menu that appears.

Verileri şekillendirmeShape data

Sorgu Düzenleyicisi'nde verileri şekillendirdiğinizde, Sorgu Düzenleyicisi'nin verileri yüklemesi ve size sunması sırasında ayarlaması için adım adım yönergeler sağlamış olursunuz.When you shape data in Query Editor, you provide step-by-step instructions for Query Editor to carry out for you to adjust the data as it loads and presents it. Özgün veri kaynağı etkilenmez. Yalnızca bu veri görünümü ayarlanır veya şekillendirilir.The original data source isn't affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

Belirttiğiniz adımlar (bir tabloyu yeniden adlandırma, bir veri türünü dönüştürme veya bir sütunu silme gibi), Sorgu Düzenleyicisi tarafından kaydedilir.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete a column) are recorded by Query Editor. Bu sorgu veri kaynağına her bağlandığında, Sorgu Düzenleyicisi verilerin her zaman belirttiğiniz şekilde olması için o adımları uygular.Each time this query connects to the data source, Query Editor carries out those steps so that the data is always shaped the way you specify. Bu işlem, Sorgu Düzenleyicisi’ni her kullanışınızda veya paylaşılan sorgunuzu kullanan herkes için (örneğin, Power BI hizmetinde) gerçekleştirilir.This process occurs whenever you use Query Editor, or for anyone who uses your shared query, such as on the Power BI service. Bu adımlar, Sorgu Ayarları bölmesindeki Uygulanan Adımlar bölümünde sırasıyla kaydedilir.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane, under Applied Steps. Önümüzdeki birkaç paragrafta bu adımların her birini inceleyeceğiz.We’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Sorgu Ayarları’nda uygulanan adımlar

Power BI Desktop ile Çalışmaya Başlama başlıklı makalede bir web veri kaynağına bağlanarak edindiğimiz emeklilik verilerini kullanarak, bu verileri ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekillendirelim.From Getting Started with Power BI Desktop, let's use the retirement data, which we found by connecting to a web data source, to shape that data to fit our needs. Tüm verilerin eşit olduğunu dikkate alarak dereceyi hesaplamak için bir özel sütun ekleyelim ve bu sütunu mevcut Derece sütunuyla karşılaştıralım.We'll add a custom column to calculate rank based on all data being equal factors, and compare this column to the existing column, Rank.

 1. Sütun Ekle şeridinden, özel sütun eklemenize olanak tanıyan Özel Sütun’u seçin.From the Add Column ribbon, select Custom Column, which lets you add a custom column.

  Özel Sütun seçme

 2. Özel Sütun penceresinde Yeni sütun adı alanına Yeni Derece girin.In the Custom Column window, in New column name, enter New Rank. Özel sütun formülü alanına aşağıdaki verileri girin:In Custom column formula, enter the following data:

  ([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
  
 3. Söz dizimi hatası algılanmadı durum iletisinin gösterildiğinden emin olun ve Tamam’ı seçin.Make sure the status message is No syntax errors have been detected, and select OK.

  Söz dizimi hatası olmayan Özel Sütun sayfası

 4. Sütun verilerinin tutarlılığını korumak için yeni sütun değerlerini tam sayılara dönüştürün.To keep column data consistent, transform the new column values to whole numbers. Değerleri değiştirmek için sütun üst bilgisine sağ tıklayıp Türü Değiştir > Tam Sayı seçeneğini belirleyin.To change them, right-click the column header, and then select Change Type > Whole Number.

  Birden fazla sütun seçmeniz gerekirse bir sütun seçip SHIFT tuşunu basılı tutarak daha fazla bitişik sütun belirleyin ve ardından bir sütun üst bilgisine sağ tıklayın.If you need to choose more than one column, select a column, hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header. Bitişik olmayan sütunları seçmek için CTRL tuşunu da kullanabilirsiniz.You can also use the CTRL key to choose non-adjacent columns.

  Tam Sayı sütun verilerini seçme

 5. Geçerli veri türünün başka bir türe dönüştürüldüğü sütun veri türlerini dönüştürme işlemini yapmak için Dönüştürme şeridinden Veri Türü Metni'ni seçin.To transform column data types, in which you transform the current data type to another, select Data Type Text from the Transform ribbon.

  Veri Türü Metni seçme

 6. Sorgu Ayarları'ndaki Uygulanan Adımlar listesi, verilere uygulanan tüm şekillendirme adımlarını gösterir.In Query Settings, the Applied Steps list reflects any shaping steps applied to the data. Bir adımı şekillendirme işleminden kaldırmak için adımın solundaki X simgesini seçin.To remove a step from the shaping process, select the X to the left of the step.

  Aşağıdaki görüntüde Uygulanan Adımları listesi şimdiye kadar eklenen adımları göstermektedir:In the following image, the Applied Steps list reflects the added steps so far:

  • Kaynak: Web sitesine bağlanma.Source: Connecting to the website.

  • Gezinti: Tabloyu seçme.Navigation: Selecting the table.

  • Değiştirilen Tür: Metin tabanlı sayı sütunlarını Metin’den Tam Sayı’ya değiştirme.Changed Type: Changing text-based number columns from Text to Whole Number.

  • Özel Eklendi: Özel sütun ekleme.Added Custom: Adding a custom column.

  • Değiştirilen Tür1: Son uygulanan adım.Changed Type1: The last applied step.

   Uygulanan Adım listesi

Verileri ayarlamaAdjust data

Bu sorguyla çalışabilmek için, verilerini ayarlayacak birkaç değişiklik yapmamız gerekir:Before we can work with this query, we need to make a few changes to adjust its data:

 • Bir sütunu kaldırarak dereceleri ayarlama.Adjust the rankings by removing a column.

  Sonuçlarımızda Yaşam maliyeti’nin bir etken olmadığına karar verdik.We've decided Cost of living is a non-factor in our results. Bu sütunu kaldırdıktan sonra verilerin değişmeden kaldığını bulduk.After removing this column, we find that the data remains unchanged.

 • Birkaç hatayı düzeltme.Fix a few errors.

  Bir sütunu kaldırdığımız için Yeni Derece sütunundaki hesaplamalarımızı yeniden ayarlamamız ve bu işlemin bir parçası olarak bir formülü değiştirmemiz gerekir.Because we removed a column, we need to readjust our calculations in the New Rank column, which involves changing a formula.

 • Verileri sıralama.Sort the data.

  Yeni Derece ve Derece sütunlarını temel alarak verileri sıralayın.Sort the data based on the New Rank and Rank columns.

 • Verileri değiştirme.Replace the data.

  Belirli bir değerin nasıl değiştirileceğini ve bir Uygulanan Adım ekleme gereksinimini vurgulayacağız.We'll highlight how to replace a specific value and the need of inserting an Applied Step.

 • Tablo adını değiştirin.Change the table name.

  Tablo 0 tablo için yararlı bir tanımlayıcı olmadığından adını değiştireceğiz.Because Table 0 isn't a useful descriptor for the table, we'll change its name.

 1. Yaşam maliyeti sütununu kaldırmak için sütunu seçin, şeritten Giriş sekmesini seçin ve sonra Sütunları Kaldır seçeneğini belirleyin.To remove the Cost of living column, select the column, choose the Home tab from the ribbon, and then select Remove Columns.

  Sütunları Kaldır’ı seçin

  Adımların sıralanma şekli nedeniyle Yeni Derece değerlerinin değişmediğine dikkat edin.Notice the New Rank values haven't changed, due to the ordering of the steps. Adımlar Sorgu Düzenleyicisi tarafından sırasıyla ancak birbirinden bağımsız olarak kaydedildiğinden, her bir Uygulanan Adım'ı sırada yukarı veya aşağı taşıyabilirsiniz.Because Query Editor records the steps sequentially, yet independently, of each other, you can move each Applied Step up or down in the sequence.

 2. Bir adıma sağ tıklama.Right-click a step. Sorgu Düzenleyicisi aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir menü görüntüler:Query Editor provides a menu that lets you do the following tasks:

  • Yeniden Adlandır; Adımı yeniden adlandırma.Rename; Rename the step.
  • Sil: Adımı silme.Delete: Delete the step.
  • Sona Kadar Sil: Geçerli adımı ve sonraki tüm adımları kaldırma.Delete Until End: Remove the current step, and all subsequent steps.
  • Yukarı Taşı: Adımı listede yukarı taşıma.Move Up: Move the step up in the list.
  • Aşağı Taşı: Adımı listede aşağı taşıma.Move Down: Move the step down in the list.
 3. Özel Eklendi adımın hemen yukarısındaki son adım olan Kaldırılan Sütunlar adımına geçin.Move up the last step, Removed Columns, to just above the Added Custom step.

  Uygulanan Adımlar’da adımı yukarı taşıma

 4. Özel Eklendi adımını seçin.Select the Added Custom step.

  Verilerin şimdi ele almamız gereken Hata’yı gösterdiğine dikkat edin.Notice the data now shows Error, which we'll need to address.

  Sütun verilerinde Hata sonucu

  Her bir hata ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için birkaç farklı yol izlenebilir.There are a few ways to get more information about each error. Hata sözcüğüne tıklamadan hücreyi seçerseniz Sorgu Düzenleyicisi, hata bilgilerini pencerenin alt kısmında görüntüler.If you select the cell without clicking on the word Error, Query Editor displays the error information on the bottom of the window.

  Sorgu Düzenleyicisi'nde hata bilgileri

  Doğrudan Hata sözcüğünü seçerseniz Sorgu Düzenleyicisi, Sorgu Ayarları bölmesinde bir Uygulanan Adım oluşturur ve hata hakkındaki bilgileri görüntüler.If you select the word Error directly, Query Editor creates an Applied Step in the Query Settings pane and displays information about the error.

 5. Hatalar hakkında bilgi görüntülememiz gerekmediği için İptal'i seçin.Because we don't need to display information about the errors, select Cancel.

 6. Hataları düzeltmek için, Yeni Derece sütununu seçin, sonra Görünüm sekmesinden Formül Çubuğu onay kutusunu seçerek sütunun veri formülünü görüntüleyin.To fix the errors, select the New Rank column, then display the column's data formula by selecting the Formula Bar checkbox from the View tab.

  Formül Çubuğunu seçme

 7. Formülü aşağıdaki gibi değiştirerek Cost of living parametresini kaldırın ve böleni azaltın:Remove the Cost of living parameter and decrement the divisor, by changing the formula as follows:

   Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
  
 8. Formül kutusunun solundaki yeşil onay işaretini seçin veya Enter tuşuna basın.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

Sorgu Düzenleyicisi, verileri gözden geçirilen değerlerle değiştirir ve Özel Eklendi adımı hata olmadan tamamlanır.Query Editor replaces the data with the revised values and the Added Custom step completes with no errors.

Not

Ayrıca şeridi veya sağ tıklama menüsünü kullanarak Hataları Kaldır seçeneğini belirleyebilir ve hata içeren tüm satırları kaldırabilirsiniz.You can also select Remove Errors, by using the ribbon or the right-click menu, which removes any rows that have errors. Ancak, bu öğreticide tablodaki verileri korumak istediğimiz için bu işlemi yapmak istemedik.However, we didn't want to do so in this tutorial because we wanted to preserve the data in the table.

 1. Yeni Derece sütununu temel alarak verileri sıralayın.Sort the data based on the New Rank column. İlk olarak, en yeni verileri görüntülemek için son uygulanan adım olan Değiştirilen Tür1 adımını seçin.First, select the last applied step, Changed Type1 to display the most recent data. Sonra, Yeni Derece sütun üst bilgisinin yanında bulunan açılır listeyi seçin ve Artan Düzende Sırala seçeneğini belirleyin.Then, select the drop-down located next to the New Rank column header and select Sort Ascending.

  Yeni Derece sütunundaki verileri sıralama

  Veriler Yeni Derece’ye göre sıralanır.The data is now sorted according to New Rank. Ancak Derece sütununa bakarsanız, Yeni Derece değerinin bağ olması durumunda verilerin düzgün şekilde sıralanmadığını fark edersiniz.However, if you look at the Rank column, you'll notice the data isn't sorted properly in cases where the New Rank value is a tie. Bu sorunu bir sonraki adımda çözeceğiz.We'll fix it in the next step.

 2. Veri sıralama sorununu düzeltmek için, Yeni Derece sütununu seçin ve Formül Çubuğu’ndaki formülü aşağıdaki formülle değiştirin:To fix the data sorting issue, select the New Rank column and change the formula in the Formula Bar to the following formula:

   = Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
  
 3. Formül kutusunun solundaki yeşil onay işaretini seçin veya Enter tuşuna basın.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter.

  Satırlar artık hem Yeni Derece hem de Derece sütununa uygun olarak sıralanır.The rows are now ordered in accordance with both New Rank and Rank. Ek olarak, listenin herhangi bir yerinde bulunan bir Uygulanan Adım'ı seçebilir ve verileri, sıradaki ilgili noktada şekillendirmeye devam edebilirsiniz.In addition, you can select an Applied Step anywhere in the list, and continue shaping the data at that point in the sequence. Sorgu Düzenleyicisi, yeni bir adımı o anda seçili olan Uygulanan Adım'ın arkasına otomatik olarak yerleştirir.Query Editor automatically inserts a new step directly after the currently selected Applied Step.

 4. Uygulanan Adım’da özel sütundan önceki Kaldırılan Sütunlar adımını seçin.In Applied Step, select the step preceding the custom column, which is the Removed Columns step. Burada, Arizona’daki Hava Durumu derecelendirmesinin değerini değiştireceğiz.Here we'll replace the value of the Weather ranking in Arizona. Arizona’nın Hava Durumu derecelendirmesini içeren hücreye sağ tıklayın ve sonra Değerleri Değiştir’i seçin.Right-click the appropriate cell that contains Arizona's Weather ranking, and then select Replace Values. O anda hangi Uygulanan Adım’ın seçili olduğuna dikkat edin.Note which Applied Step is currently selected.

  Sütun için Değerleri Değiştir’i seçin

 5. Ekle'yi seçin.Select Insert.

  Bir adım eklemeye çalıştığımız için Sorgu Düzenleyicisi bizi bu işlemin taşıdığı risk konusunda uyarır; birbirini izleyen adımlar sorgunun bozulmasına neden olabilir.Because we're inserting a step, Query Editor warns us about the danger of doing so; subsequent steps could cause the query to break.

  Adım Ekleme doğrulaması

 6. Veri değerini 51 olarak değiştirin.Change the data value to 51.

  Sorgu Düzenleyicisi, Arizona verilerini değiştirir.Query Editor replaces the data for Arizona. Yeni bir Uygulanan Adım oluşturduğunuzda, Sorgu Düzenleyicisi bu adımı, gerçekleştirilen eyleme göre (bu örnekte, Değiştirilen Değer) adlandırır.When you create a new Applied Step, Query Editor names it based on the action; in this case, Replaced Value. Sorgunuzda aynı adlı birden fazla adım varsa, Sorgu Düzenleyicisi bunları ayırt etmek için, birbirini izleyen her bir Uygulanan Adım'a bir sayı (sırasıyla) ekler.If you have more than one step with the same name in your query, Query Editor adds a number (in sequence) to each subsequent Applied Step to differentiate between them.

 7. Son Uygulanan Adım’ı, Satırlar Sıralandı’yı seçin.Select the last Applied Step, Sorted Rows.

  Arizona'nın yeni derecelendirmesi ile ilgili verilerin değiştiğine dikkat edin.Notice the data has changed regarding Arizona's new ranking. Bu değişiklik, Değiştirilen Değer adımını, Özel Eklendi adımından önce doğru konuma eklememizden kaynaklanır.This change occurs because we inserted the Replaced Value step in the correct location, before the Added Custom step.

 8. Son olarak, söz konusu tablonun adını daha açıklayıcı bir adla değiştirmek istiyoruz.Lastly, we want to change the name of that table to something descriptive. Sorgu Ayarları bölmesindeki Özellikler altında tablonun yeni adını girip Enter tuşuna basın.In the Query Settings pane, under Properties, enter the new name of the table, and then select Enter. Bu tabloyu RetirementStats olarak adlandırın.Name this table RetirementStats.

  Sorgu Ayarları’nda tabloyu yeniden adlandırma

  Rapor oluşturmaya başladığımızda, özellikle de birden çok veri kaynağına bağlandığımızda, açıklayıcı tablo adları kullanmakta yarar vardır. Bu tablo adları Rapor görünümünün Alanlar bölmesinde listelenir.When we start creating reports, it’s useful to have descriptive table names, especially when we connect to multiple data sources, which are listed in the Fields pane of the Report view.

  Verilerimizi gerektiği ölçüde şekillendirdik.We’ve now shaped our data to the extent we need to. Şimdi de başka bir veri kaynağına bağlanalım ve verileri birleştirelim.Next let’s connect to another data source, and combine data.

Verileri birleştirmeCombine data

Eyaletlerin çeşitli durumları hakkındaki veriler ilgi çekicidir ve ek çözümleme çalışmaları ile sorgular oluşturmak için faydalı olacaktır.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Ancak, bu noktada bir sorun var: Gösterilen verilerin çoğunda eyalet kodları için eyaletin tam adı yerine iki harfli kısaltmalar kullanılmıştır.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Eyalet adlarını kısaltmalarıyla ilişkilendirmek için bir yönteme ihtiyacımız vardır.We need a way to associate state names with their abbreviations.

Şanslı günümüzdeyiz! Tam da bunu yapan başka bir genel veri kaynağı var, ancak emeklilik tablomuza bağlamadan önce bazı şekillendirme işlemleri yapmamız gerekiyor.We’re in luck; there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Verileri şekillendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:TO shape the data, follow these steps:

 1. Sorgu Düzenleyicisi'ndeki Giriş şeridinde, Yeni Kaynak > Web’i seçin.From the Home ribbon in Query Editor, select New Source > Web.

 2. Durum kısaltmaları için web sitesinin https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations adresini girin ve ardından Bağlan'ı seçin.Enter the address of the website for state abbreviations, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations, and then select Connect.

  Gezgin, web sitesinin içeriğini görüntüler.The Navigator displays the content of the website.

  Gezgin sayfası

 3. Kodlar ve kısaltmalar’ı seçin.Select Codes and abbreviations.

  İpucu

  Bu tablonun verilerini istediğimiz düzeye indirmek için çok fazla şekillendirme işlemi gerekecektir.It will take quite a bit of shaping to pare this table’s data down to what we want. Aşağıdaki adımları daha hızlı veya kolay bir şekilde gerçekleştirmenin bir yolu var mı?Is there a faster or easier way to accomplish the steps below? Evet, iki tablo arasında ilişki oluşturabilir ve verileri bu ilişkiye göre şekillendirebiliriz.Yes, we could create a relationship between the two tables, and shape the data based on that relationship. Aşağıdaki adımlar tablolarla çalışma konusunda öğrenilmesi gereken adımlardır ancak ilişkiler birden fazla tablodaki verileri hızlı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.The following steps are still good to learn for working with tables; however, relationships can help you quickly use data from multiple tables.

Verileri şekillendirmek için aşağıdaki adımları izleyin:To get the data into shape, follow these steps:

 1. En üstteki satırı kaldırın.Remove the top row. Bu satır, web sayfasına ilişkin tablonun oluşturulma biçiminin bir sonucudur ve gerekli değildir.Because it's a result of the way that the web page’s table was created, we don’t need it. Giriş şeridinde, Satırları Azalt > Satırları Kaldır > Üst Satırları Kaldır seçeneğini belirleyin.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows.

  Üst Satırları Kaldır’ı seçin

  Kaldırmak istediğiniz sütun sayısını belirtmenizi sağlayan Üst Satırları Kaldır penceresi görünür.The Remove Top Rows window appears, letting you specify how many rows you want to remove.

  Not

  Power BI, tablo üst bilgilerini veri tablonuzdaki bir satır olarak yanlışlıkla içeri aktarırsa, tablonuzu düzeltmek için Giriş sekmesinden veya şeritteki Dönüştür sekmesinden İlk Satırı Üst Bilgi Olarak Kullan seçeneğini belirleyebilirsiniz.If Power BI accidentally imports the table headers as a row in your data table, you can select Use First Row As Headers from the Home tab, or from the Transform tab in the ribbon, to fix your table.

 2. En alttaki 26 satırı kaldırın.Remove the bottom 26 rows. Bu satırlar ABD bölgeleridir ve dahil edilmesi gerekli değildir.These rows are U.S. territories, which we don’t need to include. Giriş şeridinde, Satırları Azalt > Satırları Kaldır > Alt Satırları Kaldır seçeneğini belirleyin.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Bottom Rows.

  Alt Satırları Kaldır’ı seçin

 3. RetirementStats tablosunda Washington DC için bilgi bulunmadığından bunu listemizde filtrelememiz gerekir.Because the RetirementStats table doesn't have information for Washington DC, we need to filter it from our list. Bölge Durumu açılır listesini seçin ve ardından Federal bölge seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.Select the Region Status drop-down, then clear the checkbox beside Federal district.

  Federal bölge onay kutusunu temizleyin

 4. Birkaç gereksiz sütunu kaldırın.Remove a few unneeded columns. Yalnızca eyaletlerin iki harfli resmi kısaltmalarıyla eşlenmesi gerekli olduğundan aşağıdaki sütunları kaldırabiliriz: Sütun1, Sütun3, Sütun4 ve Sütun6 ile Sütun11 arası.Because we need only the mapping of each state to its official two-letter abbreviation, we can remove the following columns: Column1, Column3, Column4, and Column6 through Column11. İlk olarak Sütun1’i seçin ve ardından CTRL tuşunu basılı tutarak kaldırılacak diğer sütunların her birini seçin.First select Column1, then hold down the CTRL key and select each of the other columns to be removed. Şeritteki Giriş sekmesinden Sütunları Kaldır > Sütunları Kaldır seçeneğini belirleyin.From the Home tab on the ribbon, select Remove Columns > Remove Columns.

  Sütunu kaldırma

  Not

  Sorgu Düzenleyicisi'nde uygulanan adımların sırasının önemli olduğuna ve verilerin nasıl şekilleneceğini etkileyebildiğine değinmenin zamanı geldi.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Bir adımın sonraki bir adımı nasıl etkileyebileceği üzerinde düşünmekte de yarar vardır. Uygulanan Adımlar'daki bir adımı kaldırmanız durumunda, sorgunun adım sıralamasına etkisi nedeniyle sonraki adımlar başta planlandığı gibi davranış göstermeyebilir.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

  Not

  Sorgu Düzenleyicisi penceresini genişlik azalacak şekilde yeniden boyutlandırdığınızda, bazı şerit öğeleri, görünür alandan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayacak şekilde daraltılır.When you resize the Query Editor window to make the width smaller, some ribbon items are condensed to make the best use of visible space. Sorgu Düzenleyicisi penceresinin genişliğini artırdığınızda ise şerit öğeleri, artırılmış şerit alanından en iyi şekilde yararlanılması için genişletilir.When you increase the width of the Query Editor window, the ribbon items expand to make the most use of the increased ribbon area.

 5. Sütunları ve tabloyu yeniden adlandırın.Rename the columns and the table. Bir sütunu yeniden adlandırmanın birkaç yolu vardır: İlk olarak sütunu seçin, sonra Dönüştür sekmesinden Yeniden Adlandır’ı seçin ya da sağ tıklayıp Yeniden Adlandır'ı seçin.There are a few ways to rename a column: First, select the column, then either select Rename from the Transform tab on the ribbon, or right-click and select Rename. Söz konusu iki seçenek aşağıdaki görüntüde oklarla gösterilmiştir; bunlardan birini seçmeniz yeterlidir.The following image has arrows pointing to both options; you only need to choose one.

  Sorgu Düzenleyicisi'nde sütunu yeniden adlandırma

 6. Sütunları Eyalet Adı ve Eyalet Kodu olarak yeniden adlandırın.Rename the columns to State Name and State Code. Tabloyu yeniden adlandırmak için Sorgu Ayarları bölmesine Ad girin.To rename the table, enter the Name in the Query Settings pane. Bu tabloyu StateCodes olarak adlandırın.Name this table StateCodes.

Sorguları birleştirmeCombine queries

StateCodes tablosunu istediğimiz gibi şekillendirdiğimize göre bu iki tabloyu veya sorguyu birleştirelim.Now that we’ve shaped the StateCodes table the way we want, let’s combine these two tables, or queries, into one. Elde ettiğimiz tablolar verilere uyguladığımız tabloların sorguların bir sonucu olduğundan genellikle sorgular olarak adlandırılır.Because the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Sorguları birleştirmenin iki temel yolu vardır: birleştirme ve ekleme.There are two primary ways of combining queries: merging and appending.

 • Bir veya daha fazla sütunu başka bir sorguya eklemek istediğinizde sorguları birleştirirsiniz.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries.
 • Var olan bir sorguya eklemek istediğiniz ek veri satırları olduğunda sorguyu eklersiniz.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

Bu örnekte sorguları birleştirmek istiyoruz.In this case, we want to merge the queries. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:To do so, follow these steps:

 1. Sorgu Düzenleyicisi'nin sol bölmesinde, diğer sorgunun içine birleştirilmesini istediğiniz sorguyu seçin.From the left pane of Query Editor, select the query into which you want the other query to merge. Bu örnekte sorgu RetirementStats’tır.In this case, it's RetirementStats.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinden Birleştir > Sorguları Birleştir seçeneğini belirleyin.Select Combine > Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

  Sorguları Birleştir’i seçin

  Verilerin, aktarılmasını istemediğiniz veriler dahil edilmeden veya aktarılmadan birleştirildiğinden emin olmak için gizlilik düzeyleri belirlemeniz istenebilir.You may be prompted to set the privacy levels, to ensure the data is combined without including or transferring data you don't want transferred.

  Birleştir penceresi görüntülenir.The Merge window appears. Seçili tabloyla birleştirmek istediğiniz tabloyu ve birleştirme için kullanılacak eşleşen sütunları seçmenizi ister.It prompts you to select which table you'd like merged into the selected table, and the matching columns to use for the merge.

 3. RetirementStats tablosundan State'i ve ardından StateCodes'u seçin.Select State from the RetirementStats table, then select the StateCodes query.

  Doğru eşleşen sütunları seçtiğinizde Tamam düğmesi etkinleştirilir.When you select the correct matching columns, the OK button is enabled.

  Birleştir penceresi

 4. Tamam’ı seçin.Select OK.

  Sorgu Düzenleyicisi, sorgunun sonunda, var olan sorguyla birleştirilen tablonun (sorgunun) içeriğinin bulunduğu bir NewColumn sütunu oluşturur.Query Editor creates a NewColumn column at the end of the query, which contains the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Birleştirilen sorgunun tüm sütunları NewColumn sütununda yer alacak şekilde daraltılır, ancak tabloyu Genişlet seçeneğini belirleyebilir ve istediğiniz sütunları dahil edebilirsiniz.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn column, but you can Expand the table and include whichever columns you want.

  NewColumn sütunu

 5. Birleştirilen tabloyu genişletmek ve hangi sütunların ekleneceğini seçmek için genişlet simgesini (To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (Genişlet simgesi) seçin.).

  Genişlet penceresi görünür.The Expand window appears.

  Sorgudaki NewColumn

 6. Bu örnekte yalnızca State Code sütunu gereklidir.In this case, we want only the State Code column. Bu sütunu seçin, Ön ek olarak orijinal sütun adını kullan'ı temizleyin ve ardından Tamam'ı seçin.Select that column, clear Use original column name as prefix, and then select OK.

  Ön ek olarak orijinal sütun adını kullan onay kutusunu işaretlenmiş olarak bıraksaydık, birleştirilen sütun NewColumn.State Code olarak adlandırılırdı.If we had left the checkbox selected for Use original column name as prefix, the merged column would be named NewColumn.State Code.

  Not

  NewColumn tablosunu nasıl getirebileceğinizi araştırmak mı istiyorsunuz?Want to explore how to bring in the NewColumn table? Biraz deneme yapabilirsiniz ve sonuçları beğenmezseniz Sorgu Düzenleyicisi bölmesindeki Uygulanan Adımlar'dan bu adımı silmeniz yeterlidir. Sorgunuz, bu Genişlet adımı uygulanmadan önceki haline geri döner.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Bu işlemi, genişletme işlemi istediğiniz gibi görünene dek dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.You can do this as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

  Her biri ihtiyaçlarımıza göre şekillendirilmiş iki veri kaynağının birleştirildiği tek bir sorgu (tablo) elde etmiş olduk.We now have a single query (table) that combines two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Bu sorgu, herhangi bir eyaletteki konut maliyeti istatistikleri, demografik bilgiler veya iş fırsatları gibi çok sayıda ve ilgi çekici veri bağlantıları için temel oluşturabilir.This query can serve as a basis for many additional and interesting data connections, such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

 7. Yaptığınız değişiklikleri uygulamak ve Sorgu Düzenleyicisi’ni kapatmak için, şeritteki Giriş sekmesinde Kapat ve Uygula seçeneğini belirleyin.To apply your changes and close Query Editor, select Close & Apply from the Home ribbon tab.

  Dönüştürülmüş veri kümesi, rapor oluşturmak için kullanılmaya hazır bir şekilde Power BI Desktop'ta görüntülenir.The transformed dataset appears in Power BI Desktop, ready to be used for creating reports.

  Kapat ve Uygula’yı seçin

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on Power BI Desktop and its capabilities, see the following resources: