OneDrive veya SharePoint Online'da depolanan veri kümelerini yenilemeRefresh a dataset stored on OneDrive or SharePoint Online

Dosyaların OneDrive veya SharePoint Online'dan Power BI hizmetine aktarılması, Power BI Desktop'ta yaptığınız çalışmaların Power BI hizmetiyle eşitlenmiş durumda kalmasını sağlamak için mükemmel bir yöntemdir.Importing files from OneDrive or SharePoint Online into the Power BI service is a great way to make sure your work in Power BI Desktop stays in sync with the Power BI service.

Power BI Desktop dosyalarını OneDrive veya SharePoint Online'da depolamanın avantajlarıAdvantages of storing a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online

Power BI Desktop dosyalarını OneDrive veya SharePoint Online'da depoladığınızda, dosyanızın modeline yüklediğiniz tüm veriler veri kümesinde içeri aktarılır.When you store a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online, any data you’ve loaded into your file’s model is imported into the dataset. Dosyada oluşturduğunuz tüm raporlar, Power BI hizmetindeki Raporlar bölümüne yüklenir.Any reports you’ve created in the file are loaded into Reports in the Power BI service. OneDrive veya SharePoint Online'da dosyanızda değişiklik yaptığınızı varsayalım.Let's say you make changes to your file on OneDrive or SharePoint Online. Bunlar yeni ölçümler eklemek, sütun adlarını değiştirmek veya görselleştirmeleri düzenlemek gibi değişiklikler olabilir.These changes can include adding new measures, changing column names, or editing visualizations. Dosyayı kaydettiğinizde Power BI hizmeti genellikle yaklaşık bir saat içinde bu değişiklikleri de eşitler.Once you save the file, Power BI service syncs with those changes too, usually within about an hour.

Giriş şeridinden Yenile'yi seçerek Power BI Desktop'ta tek seferlik el ile yenileme gerçekleştirebilirsiniz.You can do a one-time, manual refresh right in Power BI Desktop by selecting Refresh on the Home ribbon. Yenile'yi seçtiğinizde dosya modelindeki verileri özgün veri kaynağındaki güncel verilerle yenilemiş olursunuz.When you select Refresh, you refresh the file’s model with updated data from the original data source. Bu tür bir yenileme tamamen Power BI Desktop uygulamasının içinde gerçekleşir.This kind of refresh happens entirely from within the Power BI Desktop application itself. Power BI'daki el ile veya zamanlanmış yenilemeden farklıdır ve aradaki farkı anlamak önemlidir.It's different from a manual or scheduled refresh in Power BI, and it’s important to understand the distinction.

Yenileme seçimini gösteren, Power BI Desktop’taki Giriş şeridinin ekran görüntüsü.

Power BI Desktop dosyanızı OneDrive veya SharePoint Online'dan içeri aktardığınızda verileri ve model bilgilerini Power BI'daki veri kümesine yüklersiniz.When you import your Power BI Desktop file from OneDrive or SharePoint Online, you load data and model information into a dataset in Power BI. Power BI hizmetindeki veri kümesini yenilemek istersiniz çünkü raporlarınızda bu veri kümesi temel alınır.You'll want to refresh the dataset in the Power BI service because that's what your reports are based on. Veri kaynakları dışarıda olduğu için Şimdi yenile işlevini kullanarak veri kümesini el ile yenileyebilir veya Yenilemeyi Zamanla özelliğini kullanarak yenileme zamanı ayarlayabilirsiniz.Because the data sources are external, you can manually refresh the dataset by using Refresh now or you can set up a refresh schedule by using Schedule Refresh.

Yenileme Zamanlama seçimini gösteren, Power BI Desktop’taki veri kümesinin ekran görüntüsü.

Veri kümesini yenilediğinizde Power BI güncelleştirilmiş verileri sorgulamak için OneDrive veya SharePoint Online'daki dosyaya bağlanmaz.When you refresh the dataset, Power BI doesn't connect to the file on OneDrive or SharePoint Online to query for updated data. Veri kümesindeki bilgileri kullanarak, güncelleştirilmiş verileri sorgulamak için doğrudan veri kaynaklarına bağlanır.It uses information in the dataset to connect directly to the data sources and query for updated data. Ardından söz konusu verileri veri kümesine yükler.Then, it loads that data into the dataset. Veri kümesindeki bu yenilenmiş veriler, OneDrive veya SharePoint Online'daki dosyayla geri eşitlenmez.This refreshed data in the dataset isn't synchronized back to the file on OneDrive or SharePoint Online.

Hangi veri kümeleri desteklenir?What’s supported?

Power BI'da Yenile ve Yenilemeyi Zamanla işlemleri, aşağıdaki veri kaynaklarından birine bağlanmak ve bunlardan veri yüklemek için Veri Al veya Sorgu Düzenleyicisi seçeneğini kullandığınız durumlarda bir yerel sürücüden içeri aktarılan Power BI Desktop dosyalarından oluşturulmuş veri kümeleri için desteklenir.Power BI supports Refresh and Schedule Refresh for datasets created from Power PI Desktop files imported from a local drive where you use Get Data or Query Editor to connect to and load data from the following data sources.

Not

Canlı bağlantı veri kümelerinde OneDrive yenilemesi desteklenir.Onedrive refresh for live connection datasets is supported. Öte yandan OneDrive yenileme senaryosunda zaten yayımlanmış bir raporda canlı bağlantı veri kümesinin (bir veri kümesinden diğerine) değiştirilmesi desteklenmez.However, changing the live connection dataset, from one dataset to another in an already published report, is not supported in the OneDrive refresh scenario.

Power BI Gateway - PersonalPower BI Gateway - Personal

 • Power BI Desktop'taki Veri Al ve Sorgu Düzenleyicisi bölümlerinde gösterilen tüm çevrimiçi veri kaynakları.All online data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor.
 • Hadoop Dosyası (HDFS) ve Microsoft Exchange dışında, Power BI Desktop'taki Veri Al ve Sorgu Düzenleyicisi bölümlerinde gösterilen tüm şirket içi veri kaynakları.All on-premises data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor except for Hadoop File (HDFS) and Microsoft Exchange.

Şirket içi veri ağ geçidiOn-premises data gateway

Veri kaynağıData source

 • Analysis Services - TabloAnalysis Services Tabular
 • Analysis Services - Çok BoyutluAnalysis Services Multidimensional
 • SQL ServerSQL Server
 • SAP HANASAP HANA
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata
 • DosyaFile
 • KlasörFolder
 • SharePoint listesi (şirket içi)SharePoint list (on-premises)
 • WebWeb
 • ODataOData
 • IBM DB2IBM DB2
 • MySQLMySQL
 • SybaseSybase
 • SAP BWSAP BW
 • IBM Informix VeritabanıIBM Informix Database
 • ODBCODBC

Not

Power BI'ın şirket içi veri kaynaklarına bağlanması ve veri kümesini yenilemesi için bir ağ geçidinin yüklenmesi ve çalışıyor olması gerekmektedir.A gateway must be installed and running in order for Power BI to connect to on-premises data sources and refresh the dataset.

OneDrive veya OneDrive İş.OneDrive or OneDrive for Business. Fark nedir?What’s the difference?

Hem kişisel OneDrive hem de OneDrive İş kullanıyorsanız Power BI'a aktarmak istediğiniz dosyaları OneDrive İş hesabınızda tutmalısınız.If you have both a personal OneDrive and OneDrive for Business, you should keep any files you want to import into Power BI in OneDrive for Business. Nedeni bu hesaplarda oturum açmak için muhtemelen farklı hesaplar kullanıyor olmanızdır.Here’s why: You likely use two different accounts to sign into them.

Power BI'da OneDrive İş'e bağlandığınızda, Power BI hesabınız genellikle OneDrive İş hesabınızla aynı olduğundan bağlantı kolayca kurulabilir.When you connect to OneDrive for Business in Power BI, connection is easy because your Power BI account is often the same account as your OneDrive for Business account. Kişisel OneDrive hesabınızda oturum açmak için genellikle farklı bir Microsoft hesabı kullanırsınız.With personal OneDrive, you usually sign in with a different Microsoft account.

Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda Oturumumu açık bırak seçeneğini belirtmeyi unutmayın.When you sign in with your Microsoft account, be sure to select Keep me signed in. Böylece Power BI, Power BI Desktop'taki dosyada yaptığınız tüm güncelleştirmeleri, Power BI'daki veri kümeleriyle eşitleyebilir.Power BI can then synchronize any updates you make in the file in Power BI Desktop with datasets in Power BI.

Oturumumu açık tut kutusunun işaretli olduğunu gösteren Oturum Açma iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Microsoft kimlik bilgilerinizi değiştirdiyseniz OneDrive'daki dosyanızla Power BI'daki veri kümesi arasında değişiklikleri eşitleyemezsiniz.If you've changed your Microsoft credentials, you can't synchronize changes between your file on OneDrive and the dataset in Power BI. OneDrive'a bağlanmanız ve dosyanızı yeniden içeri aktarmanız gerekir.You need to connect to and import your file again from OneDrive.

Yenileme işlemini nasıl zamanlarım?How do I schedule refresh?

Yenileme zamanlaması ayarladığınızda Power BI doğrudan veri kaynaklarına bağlanır.When you set up a refresh schedule, Power BI connects directly to the data sources. Power BI veri kümesindeki bağlantı bilgilerini ve kimlik bilgilerini kullanarak güncelleştirilmiş verileri sorgular.Power BI uses connection information and credentials in the dataset to query for updated data. Ardından Power BI güncelleştirilmiş verileri veri kümesine yükler.Then Power BI loads the updated data into the dataset. Sonra da Power BI hizmetinde ilgili veri kümesini temel alan rapor görselleştirmelerini ve panoları güncelleştirilir.It then updates any report visualizations and dashboards based on that dataset in the Power BI service.

Zamanlanmış yenileme ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Zamanlanmış yenilemeyi yapılandırma.For details on how to set up schedule refresh, see Configure scheduled refresh.

Bir şeyler ters gittiğindeWhen things go wrong

Bir şeyler ters gittiğinde bunun nedeni çoğunlukla Power BI'ın veri kaynaklarında oturum açamamasıdır.When things go wrong, it’s usually because Power BI can’t sign into data sources. Ayrıca veri kümesi şirket içi bir veri kaynağına bağlanmaya çalışıyorsa ama ağ geçidi çevrimdışıysa işler ters gidebilir.Things may also go wrong if the dataset tries to connect to an on-premises data source but the gateway is offline. Bu sorunlardan kaçınmak için Power BI'ın veri kaynaklarında oturum açabildiğinden emin olun.To avoid these issues, make sure Power BI can sign into data sources. Veri Kaynağı Kimlik Bilgileri'nde veri kaynaklarınızda oturum açmayı deneyin.Try signing into your data sources in Data Source Credentials. Bazen bir veri kaynağında oturum açarken kullandığınız parola değişir veya Power BI'ın veri kaynağındaki oturumu kapatılır.Sometimes the password you use to sign into a data source changes or Power BI gets signed out from a data source.

OneDrive'da bulunan Power BI Desktop dosyasında değişikliklerinizi kaydettiğinizde bu değişiklikleri bir saat kadar bir süre içinde Power BI'da görmüyorsanız, Power BI OneDrive'ınıza bağlanamıyor olabilir.When you save your changes to the Power BI Desktop file on OneDrive and you don't see those changes in Power BI within an hour or so, it could be because Power BI can't connect to your OneDrive. OneDrive'daki dosyaya yeniden bağlanmayı deneyin.Try connecting to the file on OneDrive again. Oturum açmanız istenirse Oturumumu açık bırak'ı seçmeyi unutmayın.If you’re prompted to sign in, make sure you select Keep me signed in. Power BI, dosyayı eşitlemek üzere OneDrive hesabınıza bağlanamadığı için dosyanızı yeniden içeri aktarmanız gerekir.Because Power BI wasn't able to connect to your OneDrive to synchronize with the file, you’ll need to import your file again.

Yenileme hatası bildirim e-postası almak istiyorum seçeneğinin işaretlenmiş olduğundan emin olun.Be sure to leave the Send refresh failure notification email to me checked. Bir zamanlanmış yenilemenin başarısız olup olmadığını hemen öğrenmenizde yarar vardır.You’ll want to know right away if a scheduled refresh fails.

Sorun gidermeTroubleshooting

Bazen verileri yenileme işlemi beklendiği gibi gitmeyebilir.Sometimes refreshing data may not go as expected. Ağ geçidiyle bağlandığınızda veri yenileme sorunlarıyla karşılaşırsınız.You'll typically run into data refresh issues when you're connected with a gateway. Araçlar ve bilinen sorunlara yönelik sorun giderme makalelerine göz atın.Take a look at the gateway troubleshooting articles for tools and known issues.

Şirket içi veri ağ geçidiyle ilgili sorunları gidermeTroubleshooting the On-premises data gateway

Power BI Gateway - Personal ile ilgili sorunları gidermeTroubleshooting the Power BI Gateway - Personal

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorun.Try asking the Power BI Community.