DirectQuery ile Azure SQL Veri AmbarıAzure SQL Data Warehouse with DirectQuery

DirectQuery ile Azure SQL Veri Ambarı, Azure SQL Veri Ambarı'ndaki hazır verilerinizi ve ölçümlerinizi temel alan dinamik raporlar oluşturmanızı sağlar.Azure SQL Data Warehouse with DirectQuery allows you to create dynamic reports based on data and metrics you already have in Azure SQL Data Warehouse. DirectQuery ile, siz verileri keşfederken sorgular Azure SQL Veri Ambarı'nıza gerçek zamanlı olarak geri gönderilir.With DirectQuery, queries are sent back to your Azure SQL Data Warehouse in real time as you explore the data. Gerçek zamanlı sorgular, SQL Veri Ambarı’nın ölçeğiyle birleştirildiğinde kullanıcıların terabaytlarca veriden birkaç dakika içinde dinamik rapor oluşturmasını sağlar.Real-time queries, combined with the scale of SQL Data Warehouse enables users to create dynamic reports in minutes against terabytes of data. Ayrıca Panolar ve raporlar oluşturun bağlantısı, kullanıcıların SQL Veri Ambarları’nı kullanarak Power BI raporları oluşturmalarına olanak verir.In addition, the Build dashboards + reports link allows users to create Power BI reports using their SQL Data Warehouse.

SQL Veri Ambarı bağlayıcısını kullanırken:When using the SQL Data Warehouse connector:

 • Bağlanırken tam sunucu adını belirtin (ayrıntılar için aşağıya bakın)Specify the fully qualified server name when connecting (see below for details)
 • Sunucu güvenlik duvarı kurallarının "Azure hizmetlerine erişime izin ver" şeklinde yapılandırıldığından emin olunEnsure firewall rules for the server are configured to "Allow access to Azure services"
 • Sütun seçme veya filtre ekleme gibi her işlem, veri ambarına doğrudan sorgu gönderirEvery action such as selecting a column or adding a filter will directly query the data warehouse
 • Kutucuklar yaklaşık olarak 15 dakikada bir yenilenecek şekilde ayarlanmıştır ve yenileme işleminin zamanlanması gerekmez.Tiles are set to refresh approximately every 15 minutes and refresh does not need to be scheduled. Yenileme özelliği, bağlantı kurulduktan sonra Gelişmiş ayarlar’da ayarlanabilir.Refresh can be adjusted in the Advanced settings when you connect.
 • DirectQuery veri kümeleri için Soru-Cevap özelliği kullanılamazQ&A isn't available for DirectQuery datasets
 • Şema değişiklikleri otomatik olarak alınmazSchema changes aren't picked up automatically

Bu kısıtlamalar ve notlar, biz deneyimi iyileştirmeye devam ettikçe değişebilir.These restrictions and notes may change as we continue to improve the experience. Bağlanma adımları aşağıda ayrıntılı şekilde verilmiştir.The steps to connect are detailed below.

Power BI’da panolar ve raporlar oluşturmaBuild dashboards and reports in Power BI

Önemli

Azure SQL Veri Ambarı ile bağlantımızı geliştirdik.We have been improving our connectivity to Azure SQL Data Warehouse. Azure SQL Veri Ambarı veri kaynağınıza en iyi bağlanma deneyimi için Power BI Desktop kullanın.For the best experience to connect to your Azure SQL Data Warehouse data source, use Power BI Desktop. Modelinizi ve raporunuzu oluşturduktan sonra, bunu Power BI hizmetine yayımlayabilirsiniz.Once you've built your model and report, you can publish it to the Power BI service. Power BI hizmetindeki Azure SQL Veri Ambarı’na yönelik önceki doğrudan bağlayıcı artık kullanılamıyor.The previously available direct connector for Azure SQL Data Warehouse in the Power BI service is no longer available.

SQL Veri Ambarınız ve Power BI arasında veri alışverişi yapmanın en kolay yolu, Power BI Desktop’ta raporlar oluşturmaktır.The easiest way to move between your SQL Data Warehouse and Power BI is to create reports in Power BI Desktop. Azure portalındaki Panolar ve raporlar oluşturun düğmesini kullanabilirsiniz.You can use the Build dashboards + reports button within the Azure portal.

 1. Kullanmaya başlamak için Power BI Desktop’ı indirip yükleyin.To get started, download and install Power BI Desktop. İndirme ve yükleme hakkında bilgi almak için Power BI Desktop’ı edinin makalesine bakın veya doğrudan sonraki adıma geçin.See the get Power BI Desktop article for information about downloading and installing, or go directly to the next step.

 2. Power BI Desktop’ı indirmek için Panolar ve raporlar oluşturun bağlantısına da tıklayabilirsiniz.You can also click the Build dashboards + reports link to download Power BI Desktop.

  Power BI’da aç

Power BI Desktop aracılığıyla bağlanmaConnecting through Power BI Desktop

Power BI Desktop’taki Veri Al düğmesini kullanarak bir SQL Veri Ambarı’na bağlanabilirsiniz.You can connect to a SQL Data Warehouse using the Get Data button in Power BI Desktop.

 1. Giriş menüsünden Veri Al’ı seçin.Select the Get Data button from the Home menu.

  Veri al düğmesi

 2. Tüm kullanılabilir veri kaynaklarını görmek için Daha fazla... seçeneğini belirleyin.Select More... to see all available data sources. Görüntülenen pencerede soldaki bölmeden Azure’ı, sağdaki bölmede yer alan kullanılabilir bağlayıcılar listesinden Azure SQL Veri Ambarı’nı seçin.From the window that appears, select Azure from the left pane, then select Azure SQL Data Warehouse from the list of available connectors in the right pane.

  Azure veri kaynakları

 3. Görüntülenen pencerede sunucunuzu ve isteğe bağlı olarak bağlanmak istediğiniz veritabanını girin.In the window that appears, input your Server and optionally state the Database to which you want to connect. Veri bağlantısı modunuzu da seçebilirsiniz: İçeri aktarma veya DirectQuery.You can also select your data connectivity mode: Import or DirectQuery. Azure SQL Veri Ambarınızdaki bilgilere gerçek zamanlı bir şekilde erişmek için DirectQuery’yi kullanın.For real-time access to information in your Azure SQL Data Warehouse, use DirectQuery.

  Doğrudan bağlantı ile Azure SQL DW

 4. Azure SQL Veri Ambarı bağlantısına yönelik gelişmiş seçenekler için, bağlantınıza ilişkin ek seçenekleri görüntülemek üzere Gelişmiş seçeneklerin yanındaki aşağı oku seçin.For advanced options for the Azure SQL Data Warehouse connection, select the down arrow beside Advanced options to display additional options for your connection.

  Sunucu adı

Sonraki bölümde, bağlantınıza yönelik parametre değerlerini nasıl bulacağınız açıklanmaktadır.The next section describes how to find parameter values for your connection.

Parametre Değerlerini BulmaFinding Parameter Values

Tam sunucu adınız ve veritabanınızın adı Azure portalda bulunabilir.Your fully qualified server name and database name can be found in the Azure portal. SQL Veri Ambarı’nın şu anda yalnızca Azure portalında bulunduğunu unutmayın.Note that SQL Data Warehouse only has a presence in the Azure portal at this time.

Azure portalı

Not

Power BI kiracınız Azure SQL Veri Ambarı ile aynı bölgedeyse çıkış ücreti uygulanmaz.If your Power BI tenant is in the same region as the Azure SQL Data Warehouse there will be no egress charges. Bu yönergeleri kullanarak Power BI kiracınızın bulunduğu yeri belirleyebilirsiniz.You can find where your Power BI tenant is located using these instructions.

Çoklu oturum açmaSingle sign-on

Azure SQL DirectQuery veri kümesini hizmette yayımladıktan sonra son kullanıcılarınız için Azure Active Directory (Azure AD) OAuth2 kullanarak çoklu oturum açmayı (SSO) etkinleştirebilirsiniz.After you publish an Azure SQL DirectQuery dataset to the service, you can enable single sign-on (SSO) using Azure Active Directory (Azure AD) OAuth2 for your end users.

SSO özelliğini etkinleştirmek için veri kümesinin ayarlarına gidip Veri Kaynakları sekmesini açın ve SSO kutusunu işaretleyin.To enable SSO, go to settings for the dataset, open the Data Sources tab, and check the SSO box.

Azure SQL DQ iletişim kutusunu yapılandırma

SSO seçeneği etkinleştirildiğinde ve kullanıcılarınız veri kaynağının üstünde derlenen raporlara eriştiğinde, Power BI, kimliği doğrulanmış sorgulardaki Azure AD kimlik bilgilerini Azure SQL veritabanına veya veri ambarına gönderir.When the SSO option is enabled and your users access reports built atop the data source, Power BI sends their authenticated Azure AD credentials in the queries to the Azure SQL database or data warehouse. Bu seçenek sayesinde Power BI, veri kaynağı seviyesinde yapılandırılmış olan güvenlik ayarlarını uygular.This option enables Power BI to respect the security settings that are configured at the data source level.

SSO seçeneği bu veri kaynağını kullanan tüm veri kümelerinde geçerli olur.The SSO option takes affect across all datasets that use this data source. İçeri aktarma senaryoları için kullanılan kimlik doğrulama yöntemini etkilemez.It does not affect the authentication method used for import scenarios.

Not

Azure Multi-Factor Authentication (MFA) desteklenmiyor.Azure Multi-Factor Authentication (MFA) is not supported. DirectQuery ile SSO kullanmak isteyen kullanıcılar MFA'den muaf tutulmalıdır.Users who want to use SSO with DirectQuery must be exempted from MFA.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community