Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosuna BağlanmaConnect to the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard

Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu şablon uygulaması, Sağlık hizmetlerinde acil müdahale için Microsoft Power Platform çözümünün raporlama bileşenidir.The Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard template app is the reporting component of the Microsoft Power Platform solution for healthcare emergency response. Sağlık sistemleri genelindeki verileri toplayan bu pano, acil durum yöneticilerinin zamanında ve doğru kararlar almasına yardımcı olur.The dashboard shows emergency managers aggregate data across their health system to help them to make timely, correct decisions.

Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulama raporu

Bu makalede, uygulamayı yükleme ve veri kaynaklarına bağlanma işlemleri açıklanır.This article tells you how to install the app and how to connect to the data sources. Bu uygulamada göreceğiniz raporu kullanmayı öğrenmek için bkz. Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu belgeleri.To learn how to use the report that you will see with this app, see the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard documentation.

Şablon uygulamasını yükleyip veri kaynaklarına bağlandıktan sonra, raporu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Daha sonra bunu, kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu şablon uygulamasını yüklemeden önce Hastane Acil Durum Yanıtı Power Platform çözümünü yükleyip ayarlamanız gerekir.Before installing this template app, you must first install and set up the Hospital Emergency Response Power Platform solution. Bu çözüm yüklendiğinde, uygulamayı verilerle doldurmak için gereken veri kaynağı başvuruları oluşturulur.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Hastane Acil Durum Yanıtı Power Platform çözümünü yüklerken Common Data Service ortam örneğinizin URL’sini not edin.When installing Hospital Emergency Response Power Platform solution, take note of the URL of your Common Data Service environment instance. Şablon uygulamasını verilere bağlamak için bu URL’ye ihtiyacınız olacak.You will need it to connect the template app to the data.

Uygulamayı yüklemeInstall the app

 1. Uygulamaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu şablon uygulamasıClick the following link to get to the app: Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard template app

 2. Uygulamanın AppSource sayfasında ŞİMDİ EDİNİN’i seçin.On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  AppSource’ta Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulamasıHospital Emergency Response Decision Support Dashboard app in AppSource

 3. Bir şey daha ... penceresindeki bilgileri okuyup Devam et’i seçin.Read the information in One more thing, and select Continue.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulama raporu, Bir şey daha... seçeneği

 4. Yükle'yi seçin.Select Install.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulamasını yükleme

  Uygulamayı yükledikten sonra Uygulamalarınız sayfasında görebilirsiniz.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulaması

Veri kaynaklarına bağlanmaConnect to data sources

 1. Uygulamanızı açmak için Uygulamalar sayfanızdaki simgeyi seçin.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Karşılama ekranında Keşfet’i seçin.On the splash screen, select Explore.

  Şablon uygulaması karşılama ekranı

  Uygulama, örnek verileri göstererek açılır.The app opens, showing sample data.

 3. Sayfanın üst kısmındaki başlıkta yer alan Verilerinize bağlanın seçeneğini belirleyin.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulaması, verilerinize bağlanma bağlantısı

 4. İletişim kutusunda:In the dialog box:

  1. Kuruluş adı alanına kuruluşunuzun adını (ör. “Contoso Sağlık Sistemleri”) girin.In the organization name field, enter the name of your organization, for example, "Contoso Health Systems". Bu alan isteğe bağlıdır.This field is optional. Bu ad, panonun sol üst kısmında görünür.This name appears in the upper-left side of the dashboard.
  2. CDS_base_solution alanına Common Data Service ortam örneğinizin URL’sini yazın.In the CDS_base_solution field, Type the URL of your Common Data Service environment instance. Örneğin: https://[myenv].crm.dynamics.com.For example: https://[myenv].crm.dynamics.com. İşiniz bittiğinde İleri’ye tıklayın.When done, click Next.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulaması, URL iletişim kutusu

 5. Karşınıza çıkan sonraki iletişim kutusunda, kimlik doğrulaması yöntemini OAuth2 olarak belirleyin.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. Gizlilik düzeyi ayarlarında bir şey yapmanız gerekmez.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Oturum aç'ı seçin.Select Sign in.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulaması, kimlik doğrulaması iletişim kutusu

 6. Microsoft oturum açma ekranında, Power BI’da oturum açın.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Microsoft oturum açma ekranı

  Oturum açtıktan sonra rapor veri kaynaklarına bağlanıp güncel verilerle doldurulur.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Bu sırada, etkinlik izleyicisi açılır.During this time, the activity monitor turns.

  Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu uygulaması, yenileme sürüyor

Rapor yenilemeyi zamanlamaSchedule report refresh

Veri yenileme tamamlandığında, raporu güncel tutmak için yenileme zamanlaması belirleyin.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. Üst başlık çubuğunda Power BI’ı seçin.In the top header bar, select Power BI.

  Power BI içerik haritası

 2. Sol gezinti bölmesinde, Çalışma Alanları bölümünde Hastanede Acil Durum Yanıtlamada Karar Desteği Panosu çalışma alanını bulup Zamanlanan yenileme yapılandırma makalesinde açıklanan yönergeleri izleyin.In the left navigation pane, look for the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instructions described in the Configure scheduled refresh article.

Özelleştirin ve paylaşınCustomize and share

Ayrıntılar için bkz. Uygulamayı özelleştirme ve paylaşma.See Customize and share the app for details. Uygulamayı yayımlamadan veya dağıtmadan önce rapor sorumluluk reddini gözden geçirdiğinizden emin olun.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Sonraki adımlarNext steps