Power BI ile kullandığınız hizmetlere bağlanmaConnect to the services you use with Power BI

Power BI ile, Salesforce, Microsoft Dynamics ve Google Analytics gibi, işletmenizde kullandığınız birçok hizmetle bağlantı kurabilirsiniz.With Power BI, you can connect to many of the services you use to run your business, such as Salesforce, Microsoft Dynamics, and Google Analytics. Power BI, hizmete bağlanmak için sizin kimlik bilgilerinizi kullanarak başlar.Power BI starts by using your credentials to connect to the service. Verilerinizi otomatik olarak gösteren ve işletmenizle ilgili görsel öngörüler sunan bir panoyu ve çeşitli Power BI raporlarını içeren bir Power BI çalışma alanı oluşturur.It creates a Power BI workspace with a dashboard and a set of Power BI reports that automatically show your data and provide visual insights about your business.

Önemli

Hizmet içerik paketleri Şablon uygulamaları ile değiştiriliyor.Service content packs are being replaced by Template apps. 25 Eylül 2019’dan itibaren bir dizi içerik paketi zaten kullanım dışı bırakılmıştır.As of September 25, 2019, a number of content packs have already been deprecated. Yüklediğiniz tüm kullanım dışı içerik paketleri hesabınızda kalır, ancak bunlar için bir belge veya destek sağlanmaz ya da bunları yeniden yüklemek mümkün olmaz.Any deprecated content pack that you have installed will remain in your account, but no documentation or support will be provided for it, nor will it be possible to install it again.

Bağlantı kurabileceğiniz tüm hizmetleri görüntülemek için Power BI’da oturum açın.Sign in to Power BI to view all of the services you can connect to.

AppSource uygulamaları

Uygulamayı yükledikten sonra, panoyu ve raporları uygulamada ve Power BI hizmetindeki çalışma alanında (https://app.powerbi.com) görüntüleyebilirsiniz.After you install the app, you can view the dashboard and reports in the app and the workspace in the Power BI service (https://app.powerbi.com). Bunları Power BI mobil uygulamalarında da görüntüleyebilirsiniz.You can also view them in the Power BI mobile apps. Çalışma alanında, panoyu ve raporları kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun olarak değiştirebilir ve bunları uygulama olarak iş arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz.In the workspace, you can modify the dashboard and reports to meet the needs of your organization, and then distribute them to your colleagues as an app.

Power BI mobil uygulamasında Google Analytics uygulaması

başlarkenGet started

 1. Gezinti bölmesinde Uygulamalar'ı seçin ve ardından sağ üst köşedeki Uygulama edinin seçeneğini belirleyin.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Uygulama edinin simgesi

 2. AppSource'ta Uygulamalar sekmesini seçin ve istediğiniz hizmeti arayın.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  AppSource'taki Uygulamalar sekmesi

Panoyu ve raporları düzenlemeEdit the dashboard and reports

İçeri aktarma tamamlandığında, yeni uygulama Uygulamalar sayfasında görünür.When the import is complete, the new app appears on the Apps page.

 1. Gezinti bölmesinde Uygulamalar seçeneğini belirleyin ve ardından uygulamayı seçin.Select Apps in the nav pane > select the app.

  Uygulamalar sayfası

 2. Soru-Cevap kutusuna yazarak soru sorabilir veya bağlantılı raporu açmak için bir kutucuğa tıklayabilirsiniz.You can ask a question by typing in the Q&A box, or click a tile to open the underlying report.

  Google Analytics panosu

  Panoyu ve raporu kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirin.Change the dashboard and report to fit the needs of your organization. Ardından, uygulamanızı iş arkadaşlarınıza dağıtınThen distribute your app to your colleagues

Neleri kapsar?What's included

Bir hizmete bağlandıktan sonra pano, raporlar ve veri kümesi içeren yeni oluşturulmuş uygulamayı ve çalışma alanını görürsünüz.After connecting to a service, you see a newly created app and workspace with a dashboard, reports, and dataset. Hizmetten alınan veriler belirli bir senaryoya bağlıdır ve hizmetteki tüm bilgileri içermeyebilir.The data from the service is focused on a specific scenario and may not include all the information from the service. Veriler günde bir kez otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanır.The data is scheduled to refresh automatically once per day. Veri kümesini seçerek, zamanlamayı denetleyebilirsiniz.You can control the schedule by selecting the dataset.

Ayrıca, Google Analytics gibi Power BI Desktop’taki birçok hizmete bağlanabilir ve kendi özelleştirilmiş pano ve raporlarınızı oluşturabilirsiniz.You can also connect to many services in Power BI Desktop, such as Google Analytics, and create your own customized dashboards and reports.

Belirli hizmetlere bağlanma hakkında ayrıntılı bilgi için hizmetlerle ilgili yardım sayfalarına bakın.For more details on connecting to specific services, refer to the individual help pages.

Sorun GidermeTroubleshooting

Boş kutucuklarEmpty tiles
Power BI hizmete ilk kez bağlandığında panonuzda boş kutucuklar görebilirsiniz.While Power BI is first connecting to the service, you may see an empty set of tiles on your dashboard. 2 saat sonra da panonuz boşsa bağlantı başarısız olmuş olabilir.If you still see an empty dashboard after 2 hours, it's likely the connection failed. Sorunu düzeltme önerileri içeren bir hata iletisiyle karşılaşmadıysanız destek bileti oluşturun.If you didn't see an error message with information on correcting the issue, file a support ticket.

 • Sağ üst köşedeki soru işareti simgesini ( ? ) seçin ve ardından Yardım al seçeneğini belirleyin.Select the question mark icon (?) in the upper-right corner > Get help.

  Yardım al simgesi

Eksik bilgilerMissing information
Panolar ve raporlar, hizmetten alınan ve belirli bir senaryoya odaklanmış içerikleri içerir.The dashboard and reports include content from the service focused on a specific scenario. Uygulamada belirli bir ölçümü ararsanız ve bunu bulamazsanız Power BI Desteği sayfasına bir fikir ekleyin.If you're looking for a specific metric in the app and don't see it, add an idea on the Power BI Support page.

Hizmet önermeSuggesting services

Power BI uygulaması için önermek istediğiniz bir hizmet mi kullanıyorsunuz?Do you use a service you'd like to suggest for a Power BI app? Power BI Destek sayfasına giderek bizimle paylaşın.Go to the Power BI Support page and let us know.

Kendiniz dağıtmak üzere şablon uygulamaları oluşturmak ilginizi çekiyorsa, bkz. Power BI’da şablon uygulaması oluşturma.If you're interested in creating template apps to distribute yourself, see Create a template app in Power BI. Power BI iş ortakları çok az kodlamayla veya hiç kodlama kullanmadan Power BI uygulamaları oluşturabilir ve bunları Power BI müşterilerine dağıtabilir.Power BI partners can build Power BI apps with little or no coding, and deploy them to Power BI customers.

Sonraki adımlarNext steps