Power BI ile Xero'ya bağlanmaConnect to Xero with Power BI

Xero, özellikle küçük ölçekli işletmeler için tasarlanmış kullanımı kolay bir çevrimiçi muhasebe yazılımıdır.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. Bu Power BI şablon uygulamasıyla, Xero finansal bilgilerinizi temel alan ilgi çekici görselleştirmeler oluşturun.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. Varsayılan panonuz nakit pozisyonu, geliri ve giderleri, kâr zarar eğilimi, borçlu günleri ve yatırım getirisi gibi çok sayıda küçük işletme ölçümleri içerir.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Power BI için Xero şablon uygulamasına bağlanın veya Xero ve Power BI tümleştirmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

BağlanmaHow to connect

 1. Gezinti bölmesinde Uygulamalar'ı seçin ve ardından sağ üst köşedeki Uygulama edinin seçeneğini belirleyin.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Uygulama edinin simgesi

 2. AppSource'ta Uygulamalar sekmesini seçin ve istediğiniz hizmeti arayın.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  AppSource'taki Uygulamalar sekmesi

 1. Xero > Şimdi edinin'i seçin.Select Xero > Get it now.

 2. Bu Power BI uygulaması yüklensin mi? iletişim kutusunda Yükle’yi seçin.In Install this Power BI app? select Install.

  Xero'yu yükleme

 3. Uygulamalar bölmesinde Xero kutucuğunu seçin.In the Apps pane, select the Xero tile.

  Xero kutucuğunu seçin

 4. Yeni uygulamanızı kullanmaya başlayın alanında Bağlan seçeneğini belirleyin.In Get started with your new app, select Connect.

  Yeni uygulamanızı kullanmaya başlayın

 5. Xero hesabınızla ilişkilendirilen kuruluş için bir takma ad girin.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. Herhangi bir şey yazabilirsiniz; bu, birden çok Xero kuruluşuna sahip kullanıcılara yardımcı olmak için yapılmaktadır.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Ayrıntılar için bu makalenin devamındaki parametreleri bulma bölümünü inceleyin.See details on finding parameters later in this article.

  Kuruluş takma adı

 6. Kimlik Doğrulama Yöntemi alanında OAuth'u seçin.For Authentication Method, select OAuth. İstendiğinde Xero hesabınızda oturum açıp bağlanacağınız kuruluşu seçin.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. Oturum açma işlemi tamamlandığında, yükleme işlemini başlatmak için Oturum Aç'ı seçin.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

  Kimlik doğrulama yöntemi

  Xero'ya hoş geldiniz

 7. Onay vermenizin ardından, içeri aktarma işlemi otomatik olarak başlar.After approving, the import process will begin automatically. İşlem tamamlandığında gezinti bölmesinde yeni bir pano, rapor ve model görünür.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. İçeri aktarılan verilerinizi görüntülemek için panoyu seçin.Select the dashboard to view your imported data.

  Xero panosu

Sırada ne var?What now?

Neleri kapsar?What's included

Şablon uygulaması panosu çeşitli alanlarda kutucuklar ve ölçümler ile bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için raporlar içerir:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

AlanArea Pano KutucuklarıDashboard Tiles RaporReport
NakitCash Günlük nakit akışıDaily cash flow
Nakit girişiCash in
Nakit çıkışıCash out
Hesaba göre kapanış bakiyesiClosing balance by account
Bugün kapanış bakiyesiClosing balance today
Banka hesabıBank Accounts
MüşteriCustomer Faturalanan SatışlarInvoiced sales
Müşteri tarafından Faturalanan SatışlarInvoiced sales by customer
Faturalanan Satış artışı eğilimiInvoiced sales growth trend
Son faturalarInvoices due
Bekleyen AlacaklarOutstanding receivables
Vadesi dolmuş AlacaklarOverdue receivables
MüşteriCustomer
SayımInventory
SağlayıcıSupplier Faturalandırılan satın alma işlemleriBilled purchases
Sağlayıcı tarafından faturalanan satın almaBilled purchases by supplier
Faturalandırılan satın alma işlemleri büyüme eğilimiBilled purchases growth trend
Son faturalarBills due
Ödenmemiş BorçlarOutstanding payables
Vadesi geçmiş BorçlarOverdue payables
ÜreticilerSuppliers
SayımInventory
SayımInventory Aylık, ürüne göre satış miktarıMonthly sales amount by product SayımInventory
Kar ve zararProfit and loss Aylık kar ve zararMonthly profit and loss
NET kar Bu mali yılNet profit this fiscal year
NET kar bu ayNet profit this month
En çok harcama hesaplarıTop expense accounts
Kar ve zararProfit and Loss
BilançoBalance sheet Toplam varlıklarTotal assets
Toplam BorçlarTotal liabilities
Hisse senediEquity
BilançoBalance Sheet
Sistem durumuHealth Cari OranCurrent ratio
Brüt kâr yüzdesiGross profit percentage
Toplam varlıklar üzerinde döndürürReturn on total assets
Toplam Borçlar hisse senedi/oranıTotal liabilities to equity ratio
Sistem durumuHealth
Sözlük ve teknik notlarGlossary and Technical Notes

Veri kümesi, raporlarınızı ve panolarınızı özelleştirmek için şu tabloları da içerir:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

 • AdresleriAddresses
 • UyarılarAlerts
 • Banka deyimi günlük bakiyesiBank Statement Daily Balance
 • Banka deyimleriBank Statements
 • KişilerContacts
 • Harcama talepleriExpense Claims
 • Fatura Satır öğeleriInvoice Line Items
 • FaturalarInvoices
 • ÖğeleriItems
 • Ay sonuMonth End
 • KuruluşOrganization
 • Deneme bakiyesiTrial Balance
 • Xero hesaplarıXero Accounts

Sistem GereksinimleriSystem requirements

Xero şablon uygulamasına erişmek için şu roller gereklidir: "Standard + Reports" (Standart + Raporlar) veya "Advisor" (Danışman).The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Parametreleri bulmaFinding parameters

Kuruluşunuza Power BI'da izlemek için bir ad sağlayın.Provide a name for your organization to track in Power BI. Ad belirlemek, birden çok farklı kuruluşa bağlanmanıza olanak sağlar.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. Zamanlanmış yenilemeyi etkileyeceğinden birden çok kez aynı kuruluşa bağlanamazsınız.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Sorun gidermeTroubleshooting

 • Xero kullanıcılarının Power BI için Xero şablon uygulamasına erişmeleri için şu rollere sahip olması gerekir: "Standard + Reports" (Standart + Raporlar) veya "Advisor" (Danışman).Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Şablon uygulaması, Power BI aracılığıyla raporlama verilerine erişmek için kullanıcı temelli izinler kullanır.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
 • Yükleme sırasında panodaki kutucuklar genel yükleme durumunda olur.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. Yükleme tamamlanana kadar bu şekilde kalır.They stay that way until the full load completes. Yüklemenizin tamamlandığı ancak kutucukların yüklenmeye devam ettiğiyle ilgili bir bildirim alırsanız panonuzun en üst sağında bulunan ... simgesini kullanarak pano kutucuklarını yenilemeyi deneyin.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
 • Şablon uygulamanız yenilenmezse Power BI'da aynı kuruluşa birden fazla kez bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol edin.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero bir kuruluşa yalnızca tek bir etkin bağlantı kurulmasına izin verir ve aynı kuruluşa birden fazla kez bağlanırsanız kimlik bilgilerinizin geçersiz olduğunu belirten bir hata görebilirsiniz.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
 • Hata iletileri veya uzun yükleme süreleri gibi, Power BI için Xero şablon uygulamasıyla bağlantı kurma konusundaki sorunlar için, ilk olarak önbelleği/tanımlama bilgilerini temizleyin ve tarayıcıyı yeniden başlayıp Power BI'a yeniden bağlanın.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Sorun devam ederse diğer sorunlar için https://support.powerbi.com adresinde bir bilet oluşturun.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI ile çalışmaya başlamaGet started in Power BI

Power BI'da veri almaGet data in Power BI