Power BI ile Zendesk'e bağlanmaConnect to Zendesk with Power BI

Bu makalede, verileri Zendesk hesabınızdan Power BI şablon uygulamasıyla çekme işlemi adım adım açıklanmaktadır.This article walks you through pulling your data from your Zendesk account with a Power BI template app. Zendesk uygulaması, bilet hacimleriniz ve temsilci performansınızla ilgili bilgiler sunan bir Power BI panosunun yanı sıra bir dizi Power BI raporu sağlar.The Zendesk app offers a Power BI dashboard and a set of Power BI reports that provide insights about your ticket volumes and agent performance. Veriler günde bir kez otomatik olarak yenilenir.The data is refreshed automatically once a day.

Şablon uygulamasını yükledikten sonra en çok önem verdiğiniz bilgileri vurgulamak için panoyu ve raporu özelleştirebilirsiniz.After you've installed the template app, you can customize the dashboard and report to highlight the information you care about most. Daha sonra bunu, kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Zendesk şablon uygulamasına bağlanın veya Power BI ile Zendesk tümleştirmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.Connect to the Zendesk template app or read more about the Zendesk integration with Power BI.

Şablon uygulamasını yükledikten sonra panoyu ve raporu değiştirebilirsiniz.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Daha sonra bunu, kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Not

Bağlanmak için bir Zendesk yönetici hesabına sahip olmanız gerekir.You need a Zendesk Admin account to connect. Aşağıda, gereksinimler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.More details on requirements below.

Uyarı

15 Ekim 2019'dan önce Zendesk Support Search API'si büyük sorguların sayfalandırmasıyla toplam 200.000 sonucun alınmasına izin veriyordu.Before Oct 15, 2019, the Zendesk Support Search API allowed for a total of 200,000 results to be received through pagination of large queries. Arama kullanımını amaçlanan kapsamıyla uygun hale getirmek için Zendesk artık döndürülen maksimum sonuç sayısını 1.000 toplam sonuçla ve sayfa başına maksimum 100 sonuçla sınırlandırmıştır.To align search usage with its intended scope, Zendesk now limits the maximum number of results returned to 1,000 total results, with a maximum of 100 results per page. Ancak geçerli Power BI Zendesk bağlayıcısı bu yeni sınırları aşabilen ve bunun sonucunda yanıltıcı olabilecek sonuçlar veren API çağrıları oluşturmaya devam etmektedir.However, the current Power BI Zendesk connector can still create API calls that exceed these new limits, resulting in possibly misleading results.

BağlanmaHow to connect

 1. Gezinti bölmesinde Uygulamalar'ı seçin ve ardından sağ üst köşedeki Uygulama edinin seçeneğini belirleyin.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Uygulama edinin simgesi

 2. AppSource'ta Uygulamalar sekmesini seçin ve istediğiniz hizmeti arayın.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  AppSource'taki Uygulamalar sekmesi

 1. Zendesk > Şimdi edinin'i seçin.Select Zendesk > Get it now.

 2. Bu Power BI uygulaması yüklensin mi? iletişim kutusunda Yükle’yi seçin.In Install this Power BI App? select Install.

 3. Uygulamalar bölmesinde Zendesk kutucuğunu seçin.In the Apps pane, select the Zendesk tile.

  Power BI Zendesk uygulama kutucuğu

 4. Yeni uygulamanızı kullanmaya başlayın alanında Bağlan seçeneğini belirleyin.In Get started with your new app, select Connect.

  Yeni uygulamanızı kullanmaya başlayın

 5. Hesabınızla ilişkili URL'yi girin.Provide the URL associated with your account. URL, https://company.zendesk.com biçimindedir.The URL has the form https://company.zendesk.com. Bu parametreleri bulmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.See details on finding these parameters below.

  Zendesk’e bağlan

 6. İstendiğinde Zendesk kimlik bilgilerinizi girin.When prompted, enter your Zendesk credentials. Kimlik doğrulama yöntemi olarak OAuth2'yi seçin ve Oturum Aç'a tıklayın.Select oAuth 2 as the Authentication Mechanism and click Sign In. Zendesk kimlik doğrulaması akışını takip edin.Follow the Zendesk authentication flow. (Tarayıcınızda daha önce Zendesk'te oturum açtıysanız kimlik bilgileriniz istenmeyebilir.)(If you're already signed in to Zendesk in your browser, you may not be prompted for credentials.)

  Not

  Bu şablon uygulaması için bir Zendesk Yönetici hesabı ile bağlanmanız gereklidir.This template app requires that you connect with a Zendesk Admin account.

  oAuth2 ile oturum açma

 7. Power BI'ın, Zendesk verilerinize erişmesine izin vermek için İzin ver'e tıklayın.Click Allow to allow Power BI to access your Zendesk data.

  İzin ver’e tıklayın

 8. İçeri aktarma işlemini başlatmak için Connect'e (Bağlan) tıklayın.Click Connect to begin the import process.

 9. Veriler Power BI tarafından içeri aktarıldıktan sonra Zendesk uygulamanızın içerik listesini görürsünüz: yeni bir pano, rapor ve veri kümesi.After Power BI imports the data, you see the content list for your Zendesk app: a new dashboard, report, and dataset.

 10. Araştırma sürecini başlatmak için panoyu seçin.Select the dashboard to start the exploration process.

  Zendesk panosu

Uygulamanızı değiştirme ve dağıtmaModify and distribute your app

Zendesk şablon uygulamasını yüklediniz.You've installed the Zendesk template app. Yani Zendesk çalışma alanını da oluşturmuş oldunuz.That means you've also created the Zendesk workspace. Çalışma alanında, raporu ve panoyu değiştirebilir ve sonra kuruluşunuzdaki iş arkadaşlarınıza bir uygulama olarak dağıtabilirsiniz.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Yeni Zendesk çalışma alanınızın tüm içeriğini görüntülemek için gezinti bölmesinde Çalışma Alanları > Zendesk'i seçin.To view all the contents of your new Zendesk workspace, in the nav pane, select Workspaces > Zendesk.

  Gezinti bölmesinde Zendesk çalışma alanı

  Bu görünüm çalışma alanı için içerik listesidir.This view is the content list for the workspace. Sağ üst köşede, Uygulamayı güncelleştir seçeneğini görürsünüz.In the upper-right corner, you see Update app. Uygulamanızı iş arkadaşlarınıza dağıtmaya hazır olduğunuzda, buradan başlayacaksınız.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Zendesk içerik listesi

 2. Çalışma alanındaki diğer öğeleri görmek için Raporlar’ı ve Veri kümeleri’ni seçin.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  İş arkadaşlarınıza uygulama dağıtma hakkında bilgi edinin.Read about distributing apps to your colleagues.

Sistem GereksinimleriSystem requirements

Zendesk şablon uygulamasına erişmek için bir Zendesk Yönetici hesabı gereklidir.A Zendesk Administrator account is required to access the Zendesk template app. Temsilci veya son kullanıcıysanız ve Zendesk verilerinizi görüntülemek istiyorsanız bir öneri ekleyip Power BI Desktop'ta Zendesk bağlayıcısını gözden geçirin.If you're an agent or an end user and are interested in viewing your Zendesk data, add a suggestion and review the Zendesk connector in the Power BI Desktop.

Parametreleri bulmaFinding parameters

Zendesk URL'niz, Zendesk hesabınızda oturum açmak için kullandığınız URL ile aynı olacaktır.Your Zendesk URL will be the same as the URL you use to sign into your Zendesk account. Zendesk URL'nizin ne olduğundan emin değilseniz Zendesk oturum açma yardımını kullanabilirsiniz.If you're not sure of your Zendesk URL, you can use the Zendesk login help.

Sorun gidermeTroubleshooting

Bağlanmayla ilgili sorunlar yaşıyorsanız Lütfen Zendesk URL'nizi kontrol edin ve bir Zendesk yönetici hesabı kullandığınızı onaylayın.If you're having issues connecting, check your Zendesk URL and confirm you're using a Zendesk administrator account.

Sonraki adımlarNext steps