Çalışma alanları arasında veri kümelerine girişIntro to datasets across workspaces

İş zekası, işbirliğine dayalı bir etkinliktir.Business intelligence is a collaborative activity. 'Tek doğru bilgi kaynağı' olabilecek standartlaştırılmış veri kümeleri oluşturmak önemlidir.It's important to establish standardized datasets that can be the 'one source of truth.' Ardından bu standartlaştırılmış veri kümelerini keşfetmek ve yeniden kullanmak kritik önem taşır.Then discovering and reusing those standardized datasets is key. Kuruluşunuzdaki uzman veri modelleyicileri iyileştirilmiş veri kümeleri oluşturup paylaştığında, rapor oluşturanlar doğru raporlar hazırlamak için bu veri kümelerinden yola çıkabilirler.When expert data modelers in your organization create and share optimized datasets, report creators can start with those datasets to build accurate reports. Bu sayede kuruluşunuzun aldığı kararlar tutarlı verilere dayanır ve sağlıklı bir veri kültürü olur.Then your organization has consistent data for making decisions, and a healthy data culture.

Paylaşılan veri kümesi seçme

Power BI’da veri kümesi oluşturucular verilerine kimlerin erişebileceğini Derleme iznini kullanarak denetleyebilir.In Power BI, dataset creators can control who has access to their data by using the Build permission. Veri kümesi oluşturucular ayrıca başkalarının bulabilmesi için veri kümelerini onaylayabilir veya tanıtabilir.Dataset creators can also certify or promote datasets so others can discover them. Bu yolla, rapor yazarları hangi veri kümelerinin kaliteli ve resmi olduğunu bilir ve Power BI'da yazarken her zaman o veri kümelerini kullanır.That way, report authors know which datasets are high quality and official, and they can use those datasets wherever they author in Power BI. Kiracı yöneticilerinin çalışma alanları arasında veri kümesi kullanımını yönetmelerini sağlayan yeni bir kiracı ayarı vardır.Tenant administrators have a new tenant setting to govern the use of datasets across workspaces.

Veri kümesi paylaşma ve yeni çalışma alanı deneyimiDataset sharing and the new workspace experience

Farklı çalışma alanlarındaki veri kümelerini temel alan raporlar oluşturmak ve raporları farklı çalışma alanlarına kopyalamak yeni çalışma alanı deneyimine sıkıca bağlıdır:Building reports based on datasets in different workspaces, and copying reports to different workspaces, are tightly coupled with the new workspace experience:

 • Hizmette yeni bir çalışma alanı deneyiminden veri kümesi kataloğunu açtığınızda, veri kümesi kataloğu Çalışma Alanım klasörünüzdeki ve diğer yeni çalışma alanı deneyimi çalışma alanlarındaki veri kümelerini gösterir.In the service, when you open the dataset catalog from a new workspace experience, the dataset catalog shows datasets that are in your My Workspace and in other new workspace experience workspaces.
 • Klasik çalışma alanından veri kümesi kataloğunu açtığınızda yalnızca o çalışma alanındaki veri kümelerini görebilirsiniz; diğer çalışma alanlarındakileri göremezsiniz.When you open the dataset catalog from a classic workspace, you only see the datasets in that workspace, not the ones in other workspaces.
 • Power BI Desktop'ta, veri kümeleri yeni deneyimin çalışma alanlarında bulunduğu sürece Live Connect raporlarını farklı çalışma alanlarına yayımlayabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can publish Live Connect reports to different workspaces, as long as their datasets are in new experience workspaces.
 • Raporları çalışma alanları arasında kopyalarken hedef çalışma alanının yeni deneyimin çalışma alanı olması gerekir.When copying reports across workspaces, the target workspace needs to be a new experience workspace.

Veri kümelerini keşfetmeDiscover datasets

Mevcut veri kümesinin üzerinde rapor oluştururken ilk adım Power BI hizmetinde veya Power BI Desktop’ta veri kümesine bağlanmaktır.When building a report on top of an existing dataset, the first step is to connect to the dataset, either in the Power BI service or Power BI Desktop. Farklı çalışma alanlarındaki veri kümelerini keşfetme konusunu okuyunRead about discovering datasets from different workspaces

Rapor kopyalamaCopy a report

Çalışma alanında veya uygulamada hoşunuza giden bir rapor bulduğunuzda kopyasını alıp ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.When you find a report you like, in a workspace or an app, you can make a copy of it, and then modify it to fit your needs. Veri modelini oluşturmaya kafa yormanız gerekmez.You don't have to worry about creating the data model. Bu model sizin için zaten oluşturulmuştur.That's already created for you. Mevcut raporu değiştirmek, en baştan başlamaktan çok daha kolaydır.And it's much easier to modify an existing report than it is to start from scratch. Raporları kopyalama hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about copying reports.

Veri kümeleri için oluşturma izniBuild permission for datasets

Derleme izin türüyle, bir veri kümesi oluşturucusuysanız kuruluşunuzda kimlerin veri kümelerinizde yeni içerik oluşturabileceğini belirleyebilirsiniz.With Build permission type, if you're a dataset creator you can determine who in your organization can build new content on your datasets. Oluşturma iznine sahip kişiler, Excel’de Çözümleme, XMLA ve dışarı aktarma aracılığıyla Excel sayfaları gibi Power BI dışındaki bir veri kümesinde de yeni içerik oluşturabilirler.People with Build permission can also build new content on the dataset outside Power BI, such as Excel sheets via Analyze in Excel, XMLA, and export. Oluşturma izni hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the Build permission.

Tanıtma ve onaylamaPromotion and certification

Başkalarının da yararlanabileceği veri kümeleri oluşturuyorsanız veri kümenizi tanıtarak daha kolay bulunmasını sağlayabilirsiniz.If you create datasets, when you create one that others can benefit from, you can make it easier for them to discover it by promoting your dataset. Kuruluşunuzdaki uzmanların veri kümenizi onaylamalarını da isteyebilirsiniz.You can also request that experts in your organization certify your dataset.

LisanslamaLicensing

Paylaşılan veri kümesi özelliklerinde yerleşik olarak bulunan belirli özellikler ve deneyimler, mevcut senaryolarına göre lisanslanır.The specific features and experiences built on shared dataset capabilities are licensed according to their existing scenarios. Örnek:For example:

 • Genel olarak, herkes paylaşılan veri kümelerini keşfedebilir ve onlara bağlanabilir. Bu, Premium ile sınırlı bir özellik değildir.In general, discovering and connecting to shared datasets is available to anyone – it is not a feature restricted to Premium.
 • Pro lisansı olmayan kullanıcılar, rapor yazmaya yönelik çalışma alanlarındaki veri kümelerini yalnızca bu kümeler kullanıcıların kişisel Çalışma Alanım bölümünde veya Premium destekli çalışma alanında bulunuyorsa kullanabilir.Users without a Pro license can only use datasets across workspaces for report authoring if those datasets reside in the users' personal My Workspace or in a Premium-backed workspace. Bu lisanslama kısıtlaması, raporları Power BI Desktop veya Power BI hizmetinde yazmalarına bakılmaksızın uygulanır.The same licensing restriction applies whether they author reports in Power BI Desktop or in the Power BI service.
 • Çalışma alanları arasında raporların kopyalanması için Pro lisansı gerekir.Copying reports between workspaces requires a Pro license.
 • Kurumsal içerik paketlerinde istendiği gibi uygulamadan raporları kopyalamak da Pro lisansı gerektirir.Copying reports from an app requires a Pro license, as was required for organizational content packs.
 • Veri kümelerini yükseltmek ve onaylamak için bir Pro lisansı gerekir.Promoting and certifying datasets requires a Pro license.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

 • Bir uygulama yayımcısı olarak, hedef kitlenizin çalışma alanının dışında bulunan veri kümelerine erişebildiğinden emin olmanız gerekir.As an app publisher you have to make sure that your audience has access to datasets outside of the workspace. Aksi takdirde, kullanıcılar uygulamanızla etkileşime geçerken, raporların veri kümesi erişimi olmadan açılmaması ve pano kutucuklarının kilitli olarak görünmesi gibi sorunlar yaşar.Otherwise, users will encounter issues when interacting with your app: reports won’t open without dataset access, and dashboard tiles will show as locked. Ayrıca, bu öğenin gezintisindeki ilk öğe veri kümesine erişimi olmayan bir rapor olursa, kullanıcılar uygulamayı açamaz.Also, users won’t be able to open the app if the first item in its navigation is a report without access to the dataset.
 • Raporu farklı çalışma alanında bulunan bir veri kümesinin üstünde oluşturabilmeniz için iki uçta da yeni çalışma alanı deneyimi gerekir: Rapor yeni çalışma alanı deneyiminde olmalı ve veri kümesi de yeni çalışma alanı deneyiminde olmalıdır.Building a report on top of a dataset in a different workspace requires the new workspace experience at both ends: The report needs to be in a new workspace experience and the dataset needs to be in a new workspace experience. Yeni bir çalışma alanı deneyimindeki raporları yalnızca farklı bir yeni çalışma alanı deneyimine kopyalayabilirsiniz. Bu raporlar, klasik çalışma alanlarına veya Çalışma Alanım’a kopyalanamaz.You can only copy reports in a new workspace experience to another new workspace experience, and not to classic workspaces or to My Workspace.
 • Klasik çalışma alanında veri kümesi bulma deneyimi yalnızca o çalışma alanındaki veri kümelerini gösterir.In a classic workspace, the dataset discovery experience only shows the datasets in that workspace.
 • Tasarım gereği, paylaşılan veri kümesini temel alan bir raporda “Web'de yayımla” özelliği çalışmaz.By design, “Publish to web” doesn’t work for a report based on a shared dataset.
 • Paylaşılan veri kümesine erişen bir çalışma alanının üyesi olan iki kişiden yalnızca biri çalışma alanındaki ilgili veri kümesini görebiliyor olabilir.If two people are members of a workspace that is accessing a shared dataset, it's possible that only one of them can see the related dataset in the workspace. Yalnızca veri kümesi üzerinde en azından Okuma izni olan kişiler paylaşılan veri kümelerini görebilir.Only people with at least Read access to the dataset can see the shared dataset.

Sonraki adımlarNext steps