Veri kaynağınızı yönetme - SAP HANAManage your data source - SAP HANA

Not

Yakın zamanda şirket içi veri ağ geçidi belgelerini düzelttik. Bunları, ağ geçidinin desteklediği Power BI’a özgü olan içerik ve tüm hizmetler için geçerli olan genel içerik olarak ikiye ayırdık.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Şu anda Power BI içeriklerinde bulunuyorsunuz.You're currently in the Power BI content. Bu makaleyle veya ağ geçidi belgeleri deneyimiyle ilgili geri bildirim sağlamak için makalenin alt kısmına gidin.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Şirket içi veri ağ geçidini yükledikten sonra ağ geçidi ile kullanılabilecek veri kaynaklarını eklemeniz gerekir.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Bu makalede, zamanlanmış yenileme veya DirectQuery için kullanılan ağ geçitleri ve SAP HANA veri kaynaklarıyla nasıl çalışılacağı açıklanır.This article looks at how to work with gateways and SAP HANA data sources that are used either for scheduled refresh or for DirectQuery.

Veri kaynağı eklemeAdd a data source

Veri kaynağı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı ekleme.For more information about how to add a data source, see Add a data source. Veri Kaynağı Türü’nün altından SAP HANA’yı seçin.Under Data Source Type, select SAP HANA.

SAP HANA veri kaynağını ekleme

SAP HANA veri kaynağı türünü seçtikten sonra, Sunucu, Kullanıcı adı ve Parola gibi veri kaynağına ilişkin bilgileri doldurun.After you select the SAP HANA data source type, fill in the Server, Username, and Password information for the data source.

Not

Veri kaynağına yönelik tüm sorgular bu kimlik bilgileri kullanılarak çalıştırılır.All queries to the data source will run using these credentials. Kimlik bilgilerinin nasıl depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Şifrelenmiş kimlik bilgilerini bulutta depolama.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Veri kaynağı ayarlarını doldurma

Tüm bilgileri doldurduktan sonra Ekle'yi seçin.After you fill in everything, select Add. Artık bu veri kaynağını bir şirket içi SAP HANA sunucusunda zamanlanmış yenileme veya DirectQuery için kullanabilirsiniz.You can now use this data source for scheduled refresh or DirectQuery against an SAP HANA server that is on-premises. İşlem başarılı olursa Bağlantı Başarılı iletisini görürsünüz.You see Connection Successful if it succeeded.

Bağlantı durumunu görüntüleme

Gelişmiş ayarlarAdvanced settings

İsteğe bağlı olarak, veri kaynağınızın gizlilik düzeyini yapılandırabilirsiniz.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Bu ayar verilerin nasıl birleştirilebileceğini denetler.This setting controls how data can be combined. Bu ayar yalnızca zamanlanmış yenileme için kullanılır.It's only used for scheduled refresh. Gizlilik düzeyi ayarı DirectQuery için geçerli değildir.The privacy-level setting doesn't apply to DirectQuery. Veri kaynağınıza ilişkin gizlilik düzeyleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Gizlilik düzeyleri (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Gizlilik düzeyini ayarlama

Veri kaynağını kullanmaUse the data source

Veri kaynağı, oluşturulduktan sonra DirectQuery bağlantılarıyla veya zamanlanmış yenileme yoluyla kullanılabilir.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Not

Şirket içi veri ağ geçidinde bulunan veri kaynağındaki ve Power BI Desktop’taki sunucu ve veritabanı adları eşleşmelidir.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Ağ geçidindeki veri kaynağı ve veri kümeniz arasındaki bağlantı, sunucu ve veritabanı adınızı temel alır.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Bu adların eşleşmesi gerekir.These names must match. Örneğin, Power BI Desktop'ta sunucu adı için bir IP adresi sağlarsanız ağ geçidi yapılandırmasındaki veri kaynağında da bu IP adresini kullanmanız gerekir.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Power BI Desktop'ta SUNUCU\ÖRNEK yapılandırmasını kullanırsanız ağ geçidi için yapılandırılan veri kaynağının içinde de bunu kullanmanız gerekir.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Bu gereksinim hem DirectQuery hem de zamanlanmış yenileme için geçerlidir.This requirement is the case for both DirectQuery and scheduled refresh.

Veri kaynağını DirectQuery bağlantılarıyla kullanmaUse the data source with DirectQuery connections

Sunucu ve veritabanı adlarının, Power BI Desktop'ta ve ağ geçidinin yapılandırılmış veri kaynağında eşleştiğinden emin olun.Make sure that the server and database names match between Power BI Desktop and the configured data source for the gateway. Ayrıca, DirectQuery veri kümelerini yayımlamak için kullanıcınızın, veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde listelendiğinden emin olmanız gerekir.You also need to make sure your user is listed in the Users tab of the data source to publish DirectQuery datasets. DirectQuery'ye yönelik seçim, Power BI Desktop'ta verileri ilk kez içeri aktardığınız sırada gerçekleşir.The selection for DirectQuery occurs within Power BI Desktop when you first import data. DirectQuery’yi kullanma hakkında daha fazla bilgi için Power BI Desktop'ta DirectQuery’yi kullanma başlıklı makaleye bakın.For more information about how to use DirectQuery, see Use DirectQuery in Power BI Desktop.

Power BI Desktop'tan veya Veri Al seçeneğini kullanarak yayımladığınız raporlarınızla hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.After you publish, either from Power BI Desktop or Get Data, your reports should start to work. Siz ağ geçidinde veri kaynağını oluşturduktan sonra bağlantının kullanılabilir duruma gelmesi için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.It might take several minutes after you create the data source within the gateway for the connection to be usable.

Zamanlanmış yenileme ile veri kaynağını kullanmaUse the data source with scheduled refresh

Ağ geçidinde yapılandırılan veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde yer alıyorsanız ve sunucu adı ile veritabanı adı eşleşiyorsa ağ geçidini zamanlanmış yenileme ile kullanılabilen bir seçenek olarak görürsünüz.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Kullanıcıları görüntüleme

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorun.Try asking the Power BI Community.