Veri kaynağınızı yönetme - İçeri aktarma/zamanlanmış yenilemeManage your data source - Import/scheduled refresh

Not

Yakın zamanda şirket içi veri ağ geçidi belgelerini düzelttik. Bunları, ağ geçidinin desteklediği Power BI’a özgü olan içerik ve tüm hizmetler için geçerli olan genel içerik olarak ikiye ayırdık.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Şu anda Power BI içeriklerinde bulunuyorsunuz.You're currently in the Power BI content. Bu makaleyle veya ağ geçidi belgeleri deneyimiyle ilgili geri bildirim sağlamak için makalenin alt kısmına gidin.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Şirket içi veri ağ geçidini yükledikten sonra ağ geçidi ile kullanılabilecek veri kaynaklarını eklemeniz gerekir.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Bu makale, DirectQuery veya canlı bağlantılardan farklı olarak, zamanlanmış yenileme için kullanılan veri kaynakları ve ağ geçitleri ile nasıl çalışılacağını inceler.This article looks at how to work with gateways and data sources that are used for scheduled refresh as opposed to DirectQuery or live connections.

Veri kaynağı eklemeAdd a data source

Veri kaynağı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı ekleme.For more information about how to add a data source, see Add a data source. Veri kaynağı türü seçin.Select a data source type.

Listelenen tüm veri kaynağı türleri, şirket içi veri ağ geçidi ile zamanlanmış yenileme için kullanılabilir.All of the data source types listed can be used for scheduled refresh with the on-premises data gateway. Analysis Services, SQL Server ve SAP HANA zamanlanmış yenileme veya DirectQuery/canlı bağlantılar için kullanılabilir.Analysis Services, SQL Server, and SAP HANA can be used for either scheduled refresh or DirectQuery/live connections.

Veri kaynağını seçin

Ardından, kaynak bilgilerini ve veri kaynağına erişmek için kullanılan kimlik bilgilerini içeren veri kaynağı bilgilerini doldurun.Then fill in the information for the data source, which includes the source information and credentials that are used to access the data source.

Not

Veri kaynağına yönelik tüm sorgular bu kimlik bilgileri kullanılarak çalıştırılır.All queries to the data source run by using these credentials. Kimlik bilgilerinin nasıl depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Şifrelenmiş kimlik bilgilerini bulutta depolama.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Veri kaynağı ayarlarını doldurma

Zamanlanmış yenileme ile kullanabilir olan veri kaynağı türlerinin listesi için Kullanılabilir veri kaynağı türlerinin listesine bakın.For a list of data source types that can be used with scheduled refresh, see List of available data source types.

Tüm bilgileri doldurduktan sonra Ekle'yi seçin.After you fill in everything, select Add. Artık bu veri kaynağını şirket içi verilerinizle zamanlanmış yenileme için kullanabilirsiniz.You can now use this data source for scheduled refresh with your on-premises data. İşlem başarılı olursa Bağlantı Başarılı iletisini görürsünüz.You see Connection Successful if it succeeded.

Bağlantı durumunu görüntüleme

Gelişmiş ayarlarAdvanced settings

İsteğe bağlı olarak, veri kaynağınızın gizlilik düzeyini yapılandırabilirsiniz.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Bu ayar verilerin nasıl birleştirilebileceğini denetler.This setting controls how data can be combined. Bu ayar yalnızca zamanlanmış yenileme için kullanılır.It's only used for scheduled refresh. Veri kaynağınıza ilişkin gizlilik düzeyleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Gizlilik düzeyleri (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Gizlilik düzeyini ayarlama

Veri kaynağını zamanlanmış yenileme için kullanmaUse the data source for scheduled refresh

Veri kaynağı, oluşturulduktan sonra DirectQuery bağlantılarıyla veya zamanlanmış yenileme yoluyla kullanılabilir.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Not

Şirket içi veri ağ geçidinde bulunan veri kaynağındaki ve Power BI Desktop’taki sunucu ve veritabanı adları eşleşmelidir.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Ağ geçidindeki veri kaynağı ve veri kümeniz arasındaki bağlantı, sunucu ve veritabanı adınızı temel alır.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Bu adların eşleşmesi gerekir.These names must match. Örneğin, Power BI Desktop'ta sunucu adı için bir IP adresi sağlarsanız ağ geçidi yapılandırmasındaki veri kaynağında da bu IP adresini kullanmanız gerekir.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Power BI Desktop'ta SUNUCU\ÖRNEK yapılandırmasını kullanırsanız ağ geçidi için yapılandırılan veri kaynağının içinde de bunu kullanmanız gerekir.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Ağ geçidinde yapılandırılan veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde yer alıyorsanız ve sunucu adı ile veritabanı adı eşleşiyorsa ağ geçidini zamanlanmış yenileme ile kullanılabilen bir seçenek olarak görürsünüz.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Kullanıcıları görüntüleme

Önemli

Yeniden yayımlamanın ardından, veri kümesi sahibinin veri kümesini bir ağ geçidiyle ve karşılık gelen veri kaynağıyla yeniden ilişkilendirmesi gerekir.Upon republish, the data set owner must reassociate the dataset to a gatweay and corresponding data source again. Önceki ilişkilendirme, yeniden yayımlama sırasında korunmaz.The previous association is not maintained upon republish.

Uyarı

Veri kümeniz birden çok veri kaynağı içeriyorsa her bir veri kaynağı, ağ geçidine eklenmelidir.If your dataset contains multiple data sources, each data source must be added within the gateway. Ağ geçidine bir veya daha fazla veri kaynağı eklenmezse ağ geçidini zamanlanmış yenileme için kullanılabilir olarak göremezsiniz.If one or more data sources aren't added to the gateway, you won't see the gateway as available for scheduled refresh.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'nu deneyin.Try the Power BI Community.