Power BI hizmeti için veri kaynaklarıData sources for the Power BI service

Veriler Power BI'ın temelini oluşturur.Data is at the heart of Power BI. Verileri araştırdığınızı düşünelim.Let's say you're exploring data. Grafikler ve panolar oluşturarak veya Soru-Cevap ile sorular sorarak bunu yapabilirsiniz.You may do that by creating charts and dashboards, or asking questions with Q&A. Gördüğünüz görselleştirmeler ve yanıtların temel verileri bir veri kümesinden alınır.The visualizations and answers you see are getting their underlying data from a dataset. Peki bu veri kümelerinin kaynağı nedir?But where does that dataset come from? İşte bunlar bir veri kaynağından gelir.Well, it comes from a data source.

Bu makalede, Power BI hizmetinden bağlanabileceğiniz veri kaynağı türlerini inceleyeceğiz.In this article, we're going to cover the data source types you can connect to from the Power BI service. Veri alabileceğiniz başka birçok veri kaynağı türünün de olduğunu unutmayın.Keep in mind that there are many other types of data sources you can get data from, too. Bu veri kaynaklarını seçerseniz, önce Power BI Desktop'ı veya Excel'in gelişmiş veri sorgulama ve modelleme özelliklerini kullanmanız gerekebilir.If you choose these data sources, you may need to use Power BI Desktop or Excel's advanced data query and modeling features first. Daha sonra bu seçenekleri daha ayrıntılı olarak ele alacağız.We'll go into more about those options later. Şimdilik, doğrudan Power BI hizmeti sitesinden kullanılabilen farklı türde veri kaynaklarını gözden geçirelim.For now, let's look at the different types of data sources available right from your Power BI service site.

Sayfanın sol alt köşesindeki Veri Al'ı seçerek Power BI'daki tüm veri kaynaklarından veri alabilirsiniz.You can get data from any of the data sources in Power BI by selecting Get Data in the bottom-left corner of the page.

Power BI hizmeti ekranının sol alt kısmında gösterilen Veri Al’ın ekran görüntüsü.

Veri Al'ı seçtikten sonra erişmek istediğiniz verileri seçebilirsinizAfter you select Get Data, you can choose the data you want to access

Erişmek istediğiniz verileri belirleme seçeneklerini gösteren Veri Al seçeneklerinin ekran görüntüsü.

İçerik bulDiscover content

İş ortağı logolarını gösteren İçerik bul bölümünün ekran görüntüsü.

İçerik bul bölümünde ihtiyacınız olan tüm veriler ve raporlar önceden sizin için hazırlanmıştır.The Discover content section contains all the data and reports you need already prepared for you. Power BI'da iki tür içerik paketi vardır: Kurumsal ve Hizmetler.In Power BI, there are two types of content packs: Organizational and Services.

Kurumsal: Kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla birlikte bir Power BI Pro hesabınız varsa, içerik paketlerini oluşturabilir, paylaşabilir ve kullanabilirsiniz.Organizational: If you and other users in your organization have a Power BI Pro account, you can create, share, and use content packs. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kurumsal içerik paketlerine giriş.To learn more, see Intro to organizational content packs.

Hizmetler: Power BI için içerik paketi sunan onlarca hizmet vardır ve bunlara sürekli olarak yenileri eklenmektedir.Services: There are literally dozens of services with content packs for Power BI, and more are being added all the time. Çoğu hizmet için bir hesabınız olmasına gerek yoktur.Most services require you to have an account. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI ile kullandığınız hizmetlere bağlanma.To learn more, see Connect to services you use with Power BI.

Yeni içerik oluşturCreate new content

Yeni içerik oluştur bölümünde kendiniz içerik oluşturabilmeniz ve içeri aktarabilmeniz için seçenekler bulunur.The Create new content section contains options for creating and importing content yourself. Power BI'da kendi içeriğinizi oluşturmanın veya içeri aktarmanın iki yolu vardır: Dosyalar ve Veritabanları.In Power BI, there are two ways to create or import your own content: Files and Databases.

DosyalarFiles

Excel, Power BI Desktop, ve CSV simgesi

Excel ( .xlsx, .xlsm) - Excel’de, bir çalışma kitabı farklı veri türleri içeriyor olabilir.Excel (.xlsx, .xlsm) - In Excel, a workbook may include different data types. Örneğin çalışma sayfalarına sizin girdiğiniz verileri içerebilir.For example, it can include data you've entered into worksheets yourself. Ayrıca Power Query'yi kullanarak sorguladığınız ve dış veri kaynaklarından yüklediğiniz verileri de içerebilir.It can also include data that you've queried and loaded from external data sources by using Power Query. Power Query, Excel 2016'da veya Power Pivot'ta Al ve Dönüştür seçeneğiyle sağlanır.Power Query is available through Get & Transform in Excel 2016 or Power Pivot. Verileri çalışma sayfalarındaki tablolardan veya bir veri modelinden içeri aktarabilirsiniz.You may import data from tables in worksheets, or import data from a data model. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI için dosyalardan veri alma.To learn more, see Get data from files for Power BI.

Power BI Desktop ( .pbix): Harici veri kaynaklarından verileri sorgulayıp yüklemek ve rapor oluşturmak için Power BI Desktop'ı kullanabilirsiniz.Power BI Desktop (.pbix) - You can use Power BI Desktop to query and load data from external data sources and create reports. Ayrıca ölçüler ve ilişkilerle veri modelinizi genişletebilir veya Power BI Desktop dosyanızı Power BI sitenize içeri aktarabilirsiniz.You can also extend your data model with measures and relationships, or import your Power BI Desktop file into your Power BI site. Power BI Desktop ileri düzey kullanıcılar için idealdir.Power BI Desktop is best for more advanced users. Normalde bu kullanıcılar veri kaynaklarını iyi anlayan kişilerdir.Typically these users are ones who have a good understanding of their data sources. Ayrıca veri sorgulama, dönüştürme ve veri modelleme kavramlarını da bilirler.They also understand data query and transformation, and data modeling concepts. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'ta verilere bağlanma.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Virgülle Ayrılmış Değer ( .csv): Bunlar veri satırları içeren basit metin dosyalarıdır.Comma-Separated Value (.csv) - Files are simple text files with rows of data. Her satırda bir veya birden fazla (her biri virgülle ayrılmış) değer bulunabilir.Each row may contain one or more values, each separated by a comma. Örneğin, ad ve adres verileri içeren bir .csv dosyasında birçok satır bulunabilir.For example, a .csv containing name and address data might have many rows. Her satırda ad, soyadı, posta adresi, ilçe ve il gibi değerler olabilir.Each row may have values for first name, last name, street address, city, state, and so on. .csv dosyalarına veri aktaramazsınız ancak Excel gibi birçok uygulama basit tablo verilerini .csv dosyası olarak kaydedebilir.You can't import data into a .csv file, but many applications, like Excel, can save simple table data as a .csv file.

XML Tablosu ( .xml) veya metin ( .txt) dosyaları gibi diğer dosya türleri için, Al ve Dönüştür özelliğini kullanarak söz konusu verileri sorgulayabilir, dönüştürebilir ve öncelikle bir Excel veya Power BI Desktop dosyasına yükleyebilirsiniz.For other file types, like XML Table (.xml) or text (.txt) files, you can use Get & Transform to query, transform, and load that data into an Excel or Power BI Desktop file first. Ardından, söz konusu Excel veya Power BI Desktop dosyasını Power BI'a aktarabilirsiniz.You can then import the Excel or Power BI Desktop file into Power BI.

Dosyalarınızın nerede depolandığı da önemli bir fark yaratır.Where you store your files makes a significant difference, too. OneDrive İş, Power BI için en yüksek düzeyde esneklik ve tümleştirme olanağı sunar.OneDrive for Business provides the greatest amount of flexibility and integration with Power BI. Dosyalarınızı yerel sürücünüzde de tutabilirsiniz.It's OK to keep your files on your local drive. Ama verilerinizi yenilemeniz gerekirse fazladan birkaç adım uygulamanız gerekir.Though if you need to refresh your data, there are a few extra steps. Daha fazla bilgi için aşağıdaki makale bağlantılarını inceleyin.For more information, see the article links below.

VeritabanlarıDatabases

Bulut logolarındaki veritabanlarını gösteren, veritabanlarının ekran görüntüsü.

Buluttaki Veritabanları: Power BI hizmetinden şunlara canlı bağlanabilirsiniz:Databases in the Cloud - From the Power BI service, you can connect live to:

  • Azure SQL VeritabanıAzure SQL Database
  • Azure SQL Veri AmbarıAzure SQL Data Warehouse
  • Azure HDInsight Spark HizmetiSpark on Azure HDInsight

Power BI'dan bu veritabanlarına kurulan bağlantılar canlıdır.Connections from Power BI to these databases are live. Bir Azure SQL Veritabanına bağlandığınızı düşünün.Let's say you connect to an Azure SQL Database. Ardından Power BI'da raporlar oluşturarak veritabanının verilerini incelemeye başlarsınız.You then begin exploring its data by creating reports in Power BI. Verilerinizi her dilimlere ayırdığınızda veya görselleştirmeye başka bir alan eklediğinizde Power BI doğrudan veritabanında bir sorgu yapar.Whenever you slice your data or add another field to a visualization, Power BI makes a query right to the database. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure ve Power BI.To learn more, see Azure and Power BI.

Şirket içi veritabanları: Power BI hizmetinden SQL Server Analysis Services Tablo modelli veritabanlarına doğrudan bağlanabilirsiniz.Databases on-premises - From the Power BI service, you can connect directly to SQL Server Analysis Services Tabular model databases. Bunu yapmak için Power BI Enterprise ağ geçidine ihtiyacınız olacaktır.To do so, you'll need a Power BI Enterprise gateway. Kuruluşunuzun tablo modelli veritabanına nasıl bağlanacağınızdan emin değilseniz yöneticinizle veya BT departmanınızla iletişime geçin.If you're not clear on how to connect to your organization's tabular model database, check with your administrator or IT department. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI'da SQL Server Analysis Services canlı verileri.To learn more, see SQL Server Analysis Services live data in Power BI.

Kuruluşunuzdaki diğer veritabanı türleri söz konusu olduğunda verilere bağlanmak, verileri sorgulamak ve bir veri modeline yüklemek için Power BI Desktop’ı veya Excel’i kullanırsınız.For other database types in your organization, you'll need to use Power BI Desktop or Excel to connect to, query, and load data into a data model. Ardından dosyanızı veri kümesinin bulunduğu Power BI'da içeri aktarabilirsiniz.You can then import your file into Power BI where a dataset exists. Zamanlanmış yenileme yapılandırıyorsanız, Power BI doğrudan veri kaynağına bağlanmak ve güncelleştirme olup olmadığını sorgulamak üzere dosyadaki bu yapılandırma ve bağlantı bilgilerini kullanır.If you configure a scheduled refresh, Power BI will use that configuration and connection information from the file to connect directly to the datasource and query for updates. Ardından Power BI bu güncelleştirmeleri veri kümesine yükler.Power BI then loads those updates into the dataset. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop'ta verilere bağlanma.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Verilerim farklı bir kaynaktan geliyorsa ne olur?What if my data comes from a different source?

Power BI ile kullanabileceğiniz yüzlerce farklı veri kaynağı vardır.There are hundreds of different data sources you can use with Power BI. O veri kaynaklarından verilerinizi her aldığınızda, bu verilerin Power BI hizmeti tarafından tüketilebilir bir biçimde olması gerekir.Wherever you get your data from, that data has to be in a format consumable by the Power BI service. Tüketilebilir verilerle Power BI hizmeti raporlar ve panolar oluşturma, Soru-Cevap ile soruları yanıtlama gibi çeşitli işlemler yapabilir.With consumable data, the Power BI service can create reports and dashboards, answer questions with Q&A, and so on.

Bazı veri kaynaklarında zaten Power BI hizmeti için biçimlendirilmiş veriler bulunur.Some data sources already have data formatted for the Power BI service. Bu kaynaklar Google Analytics ve Twilio gibi hizmet sağlayıcılarından gelen içerik paketleri gibidir.These sources are like content packs from service providers like Google Analytics and Twilio. SQL Server Analysis Services Tablo modelli veritabanları da kullanıma hazırdır.SQL Server Analysis Services Tabular model databases are ready for use, too. Azure SQL Veritabanı ve Spark on HDInsight gibi buluttaki veritabanlarına da canlı bağlantı kurabilirsiniz.You can also connect live to databases in the cloud like Azure SQL Database and Spark on HDInsight.

Diğer durumlarda verileri sorgulayıp bir dosyaya yüklemeniz gerekebilir.In other cases, it might be necessary to query and load the data you want into a file. Örneğin, kuruluşunuzda lojistik verilerinizin olduğunu varsayalım.For example, let's say you have logistics data in your organization. Bu verileri sunucudaki bir veri ambarı veritabanında depolarsınız.You store that data in a data warehouse database on a server. Tablo modelli bir veritabanı değilse Power BI hizmetinde bu veritabanına bağlanıp verileri araştırmaya başlayamazsınız.In the Power BI service, you can't connect to that database and begin exploring its data unless it's a tabular model database. Ama Power BI Desktop'ı veya Excel'i kullanarak söz konusu lojistik verilerini sorgulayıp bir veri modeline yükledikten sonra bu veri modelini de dosya olarak kaydedebilirsiniz.But, you can use Power BI Desktop or Excel to query and load that logistics data into a data model you then save as a file. Ardından bu dosyayı veri kümesinin bulunduğu Power BI'da içeri aktarabilirsiniz.You can then import that file into Power BI where a dataset exists.

"Bu veritabanındaki lojistik verileri her gün değişiyor.You're probably thinking, "But the logistics data on that database changes every day. Power BI veri kümemi nasıl yenileyebilirim?" diye düşünüyor olabilirsiniz.How do I refresh my Power BI dataset?" Veri kümesine verileri aktardığınızda Power BI Desktop veya Excel dosyasından bağlantı bilgilerini de içeri aktarırsınız.When you import the data into the dataset, you also import the connection information from either the Power BI Desktop or the Excel file.

Veri kümesinde zamanlanmış bir yenileme yapılandırdığınızı veya el ile yenileme yaptığınızı varsayalım.Let's say you configure a scheduled refresh or do a manual refresh on the dataset. Power BI veritabanına doğudan bağlanmak için veri kümesindeki bağlantı bilgileriyle birkaç başka ayarı kullanır.Power BI uses the connection information from the dataset, along with a couple of other settings, to connect directly to the database. Ardından güncelleştirmeleri sorgular ve bu güncelleştirmeleri veri kümesine yükler.It then queries for updates and loads those updates into the dataset. Bunlara ek olarak, şirket içi sunucunuz ile Power BI arasında gerçekleşecek herhangi bir veri aktarımının güvenliğini sağlamak için büyük olasılıkla bir Power BI ağ geçidine ihtiyacınız olacaktır.As a side note, you likely will need a Power BI gateway to secure any data transfer between your on-premises server and Power BI. Aktarım tamamlandığında raporlardaki ve panolardaki tüm görselleştirmeler otomatik olarak yenilenir.When the transfer is complete, any visualizations in reports and dashboards refresh automatically.

Gördüğünüz üzere, veri kaynağınıza Power BI hizmetinden doğrudan bağlanamıyor olsanız da söz konusu verileri Power BI’a alabilirsiniz.You see, even though you can't connect to your data source directly from the Power BI service you can still get that data into Power BI. Yalnızca birkaç işlem daha gerçekleştirmeniz ve bazı durumlarda BT departmanınızdan yardım almanız yeterlidir.It just might take a few more steps and maybe some help from your IT department. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI Desktop'taki veri kaynakları.See Data sources in Power BI Desktop to learn more.

Daha fazla ayrıntıSome more details

Power BI’da veri kümesi ve veri kaynağı terimlerinin sıkça kullanıldığına tanık olacaksınız.You'll see the terms dataset and data source used a lot in Power BI. Bunlar çoğunlukla eş anlamlı kullanılır.They're often used synonymously. Ama ilişkili olsalar da bunlar aslında farklı anlamlara gelir.But they really are two different things, although they're related.

Veri Al'ı kullandığınızda Power BI'da otomatik olarak bir veri kümesi oluşturursunuz.You create a dataset automatically in Power BI when you use Get Data. Veri Al ile içerik paketine veya dosyaya bağlanıp verileri içeri aktarır ya da canlı bir veri kaynağına bağlanırsınız.With Get Data, you connect to and import data from a content pack, file, or you connect to a live data source. Veri kümesinde veri kaynağı hakkında bilgiler ve veri kaynağının kimlik bilgileri bulunur.A dataset contains information about the data source and data-source credentials. Birçok durumda veri kaynağından kopyalanan verilerin bir alt kümesini de içerir.In many cases, it also includes a subset of data copied from the data source. Raporlarda ve panolarda görselleştirme oluştururken çoğunlukla veri kümesindeki verilere bakarsınız.When you create visualizations in reports and dashboards, you're often looking at data in the dataset.

Veri kaynakları, veri kümelerindeki verilerin kaynağıdır.A data source is where the data in a dataset comes from. Örneğin veriler şu kaynaklardan gelebilir:For example, the data could come from:

  • Google Analytics veya QuickBooks gibi bir çevrimiçi hizmetAn online service like Google Analytics or QuickBooks
  • Azure SQL Veritabanı gibi buluttaki bir veritabanıA database in the cloud like Azure SQL Database
  • Kendi kuruluşunuzdaki bir yerel bilgisayarda veya sunucuda yer alan veritabanı veya dosyaA database or file on a local computer or server in your own organization

Veri yenilemeData refresh

Dosyalarınızı yerel sürücünüze veya kuruluşunuzdaki herhangi bir sürücüye kaydediyor olabilirsiniz.Maybe you save your files on your local drive or a drive somewhere in your organization. Power BI'da veri kümesini yenileyebilmek için bir Power BI ağ geçidine ihtiyacınız olabilir.You may need a Power BI gateway so that you can refresh the dataset in Power BI. Dosyanın depolandığı bilgisayar yenileme gerçekleşirken açık olmalıdır.The computer that stores the file needs to be on when a refresh happens. Dosyanızı yeniden içeri aktarabilir ya da Excel'den veya Power BI Desktop'tan Yayımlama seçeneğini kullanabilirsiniz ama bu seçeneklerin hiçbiri otomatik olarak gerçekleşmez.You can reimport your file or use Publish from Excel or Power BI Desktop, but those options aren't automated processes.

Dosyalarınızı OneDrive İş'e veya SharePoint - Ekip Siteleri'ne kaydederseniz, dosyalarınıza bağlanabilir veya onları Power BI'da içeri aktarabilirsiniz.If you save your files on OneDrive for Business or SharePoint - Team Sites, you can then connect to or import them into Power BI. Bundan sonra veri kümeniz, raporlarınız ve panonuz her zaman güncel kalır.Then, your dataset, reports, and dashboard will always be up-to-date. Hem OneDrive hem de Power BI bulutta olduğundan, Power BI kaydettiğiniz dosyaya doğrudan bağlanabilir.Because both OneDrive and Power BI are in the cloud, Power BI can connect directly to your saved file. Yaklaşık olarak saatte bir bağlanır ve güncelleştirmeleri denetler.It connects about once every hour and checks for updates. Güncelleştirme varsa, veri kümesi ve tüm görselleştirmeler otomatik olarak yenilenir.The dataset and any visualizations refresh automatically if there are any updates.

Hizmetlerden alınan içerik paketleri de otomatik olarak güncelleştirilir.Content packs from services are automatically updated. Çoğu durumda, günde bir kez güncelleştirilirler.In most cases, they're updated once a day. Yenileme işlemini kendiniz de yapabilirsiniz ama güncelleştirilmiş verileri görüp görmeyeceğiniz hizmet sağlayıcısına bağlıdır.You can manually refresh, but if you see any updated data will depend on the service provider. Kuruluşunuzdaki kişilerin içerik paketlerindeki güncelleştirmeleri, kullanılan veri kaynaklarına bağlı olacaktır.Updates to content packs from people in your organization will depend on the data sources used. Ayrıca içerik paketini oluşturan kişinin yenilemeyi nasıl yapılandırdığına da bağlıdır.They'll also depend on how the person who created the content pack configured the refresh.

Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Veri Ambarı ve Spark on Azure HDInsight, Buluttaki veri kaynaklarıdır.Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, and Spark on Azure HDInsight are data sources in the Cloud. Power BI hizmeti de bulutta olduğundan, Power BI DirectQuery'yi kullanıp söz konusu veri kaynaklarına canlı olarak bağlanabilir.The Power BI service is also in the cloud so Power BI can connect to those data sources live, using DirectQuery. Power BI’da gördüğünüz her şey her zaman eşitlenir ve zamanlanmış bir yenileme ayarlamanıza gerek kalmaz.What you see in Power BI is always in sync and there's no need to set up a scheduled refresh.

Power BI’dan SQL Server Analysis Services’a bağlandığınızda, bu aynı buluttaki bir Azure veritabanı gibi canlı bağlantı olur.When you connect to SQL Server Analysis Services from Power BI, it's a live connection just like an Azure database in the cloud. Aralarındaki fark veritabanının kendisinin kuruluşunuzdaki sunucuda yer almasıdır.The difference is the database itself is on a server in your organization. Bu tür bağlantılar için genellikle BT departmanının yapılandırdığı bir Power BI ağ geçidi gereklidir.This type of connection requires a Power BI gateway, which an IT department configures.

Veri yenileme Power BI'ın çok önemli bir parçasıdır ve bu makalede ele alamayacağımız kadar ayrıntılı bir konudur.Data refresh is a super important part of Power BI, and much too deep to cover here. Ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız Power BI'da Veri Yenileme makalesine mutlaka göz atın.If you want to get a thorough understanding, be sure to check out Data Refresh in Power BI.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Power BI hizmetinde kullanılan tüm veri kaynakları için aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurun.For all data sources used in the Power BI service, consider the following limitations. Belirli özellikler için geçerli başka sınırlamalar da vardır ama aşağıdaki liste Power BI hizmetinin tamamı için geçerlidir:There are other limitations that apply to specific features, but the following list applies to the full Power BI service:

  • Veri kümesi boyutu sınırı: Power BI hizmetinde Paylaşılan kapasitelerde depolanan veri kümeleri için 1 GB sınırı vardır.Dataset size limit - There's a 1-GB limit for datasets stored in Shared capacities in the Power BI service. Daha büyük veri kümelerine ihtiyacınız varsa Power BI Premium’u kullanabilirsiniz.If you need larger datasets, you can use Power BI Premium.

  • Sütundaki benzersiz değerler: Power BI veri kümesinde verileri önbelleğe kaydederken (bazen ‘İçeri Aktarma’ modu olarak adlandırılır), bir sütunda depolanabilecek benzersiz değer sayısı üzerinde 1.999.999.997 sınırı vardır.Distinct values in a column - When caching data in a Power BI dataset (sometimes called 'Import' mode), there is a 1,999,999,997 limit on the number of distinct values that can be stored in a column.

  • Satır sınırı: DirectQuery kullanıldığında Power BI, temel veri kaynağınıza gönderilen sorgu sonuçlarına bir sınır uygular.Row limit - When using DirectQuery, Power BI imposes a limit on the query results that are sent to your underlying data source. Veri kaynağına gönderilen sorgu bir milyondan fazla satır döndürürse, bir hata görürsünüz ve sorgu başarısız olur.If the query sent to the data source returns more than one million rows, you see an error and the query fails. Temel verileriniz halen bir milyondan fazla satır içerebilir.Your underlying data can still contain more than one million rows. Çoğu rapor, verileri daha küçük sonuç kümeleri halinde topladığından bu sınıra ulaşma ihtimaliniz çok düşüktür.You're unlikely to run into this limit as most reports aggregate the data into smaller sets of results.

  • Sütun sınırı: Bir veri kümesinde (tüm tablolarda) izin verilen maksimum sütun sayısı 16.000'dir.Column limit - The maximum number of columns allowed in a dataset, across all tables in the dataset, is 16,000 columns. Bu sınır Power BI Desktop'ta kullanılan veri kümeleri ve Power BI hizmeti için geçerlidir.This limit applies to the Power BI service and to datasets used in Power BI Desktop. Power BI, veri kümesindeki sütun ve tablo sayısını bu şekilde izler. Bu durumda maksimum sütun sayısı, 16.000'den veri kümesindeki her tablo için 1 çıkarıldığında elde edilen sayıdır.Power BI tracks the number of columns and tables in the dataset in this way, which means the maximum number of columns is 16,000 minus one for each table in the dataset.