Power BI için dosyalardan veri almaGet data from files for Power BI

Excel, Power BI Desktop, ve CSV simgesi

Power BI'da bağlanabileceğiniz ve verilerini içeri aktarabileceğiniz üç dosya türü vardır.In Power BI, you can connect to or import data and reports from three types of files.

  • Microsoft Excel (.xlsx veya .xlsm)Microsoft Excel (.xlsx or .xlsm)
  • Power BI Desktop (.pbix)Power BI Desktop (.pbix)
  • Virgülle Ayrılmış Değer (.csv)Comma Separated Value (.csv)

Bir dosyadan veri alma tam olarak nedir?What does get data from a file really mean?

Power BI'da araştırdığınız veriler bir veri kümesinden gelir.In Power BI the data you explore comes from a dataset. Ancak, bir veri kümesine sahip olmak için öncelikle bazı veriler almanız gerekir.But in order to have a dataset, you first need to get some data. Bu makalede dosyalardan veri alma işlemine odaklanılacaktır.For this article, we're going to focus on getting data from files.

Veri kümelerinin önemini ve veri kümelerinden nasıl veri alınacağını daha iyi anlamak için bir otomobili inceleyelim.To better understand the importance of datasets, and how we get data for them, let’s look at an automobile. Otomobilinizin koltuğuna oturun ve gösterge panosuna bakın.Take a seat in your car and look at the dashboard. Bu tıpkı bilgisayarınızın başına oturup Power BI'da bir panoya bakmaya benzer.That’s a lot like sitting in front of your computer looking at a dashboard in Power BI. Otomobildeki gösterge panosu; otomobilin ne yaptığını, motorun hangi devirde çalıştığını, sıcaklığı, kaçıncı viteste olduğunuzu, hızınızı ve buna benzer bilgileri gösterir.The dashboard shows you all the things your car is doing; how fast the engine is revving, temperature, what gear you’re in, your speed, etc.

Power BI'daki veri kümesi de otomobilinizin motoru gibidir.In Power BI, a dataset is like the engine in your car. Veri kümesi; Power BI panonuzda görüntülenen bilgileri, ölçümleri ve verileri sağlar.The dataset provides the data, metrics, and information that’s displayed in your Power BI dashboard. Elbette motorunuzun yakıta ihtiyacı vardır. Power BI'daki yakıt ise verilerdir.Of course your engine, or dataset, needs fuel, and in Power BI, that fuel is data. Otomobilinizde, motora gaz veren bir yakıt deposu bulunur.Your car has a fuel tank that provides gas to the engine. Benzer şekilde Power BI'da da veri kümenizi besleyebileceğiniz verileri içeren bir yakıt deposuna ihtiyaç duyarsınız.Much the same in Power BI, you need a fuel tank that has data you can feed to your dataset. Bu durumda yakıt depomuz bir Power BI Desktop dosyası, Excel çalışma kitabı dosyası veya .CSV dosyasıdır.In our case, that fuel tank is a Power BI Desktop file, an Excel workbook file, or a .CSV file.

Hatta bunu bir adım daha ileri taşıyabiliriz.We can even take it one step further. Otomobilin yakıt deposu yakıtla doldurulmalıdır.A fuel tank in a car has to be filled with gas. Power BI Desktop, Excel veya .CSV dosyasının yakıtı da başka bir veri kaynağından alınan verilerdir.The gas for our Power BI Desktop, Excel, or .CSV file is data from another data source. Başka bir veri kaynağından aldığımız verileri bir Excel, Power BI Desktop veya .CSV dosyasına yerleştiririz.We get data from another data source and put it into an Excel, Power BI Desktop, or .CSV file. Bu bir Excel çalışma kitabı veya .CSV dosyasıysa veri satırlarını el ile girebiliriz.If it's an Excel workbook or .CSV file, we can manually enter rows of data. Alternatif olarak, verileri sorgulamak ve dosyanıza yüklemek için bir dış veri kaynağına bağlanabiliriz.Or, we can connect to an external data source to query and load data into our file. Veri içeren bir dosyamız varsa bu dosyayı Power BI'a bir veri kümesi olarak alabiliriz.Once we have a file with some data, we can get it into Power BI as a dataset.

Not

Excel çalışma kitaplarında bulunan verilerin Power BI'a aktarılabilmesi için bir tablo veya veri modeli biçiminde olması gerekir.Data in Excel workbooks must be in a table, or in the data model, to be imported by Power BI.

Dosyanızı nereye kaydettiğiniz önemlidirWhere your file is saved makes a difference

Yerel: Yerel dosyanızı bilgisayarınızdaki bir yerel sürücüye veya kuruluşunuzdaki bir konuma kaydederseniz Power BI'ı kullanarak dosyanızı Power BI'a aktarabilirsiniz.Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Dosyanız gerçekte yerel sürücünüzde kalır. Böylece, dosyanın tamamı Power BI'a aktarılmamış olur.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Burada gerçekleştirilen asıl işlem, Power BI sitenizde yeni bir veri kümesinin oluşturulması ve verilerin (bazı durumlarda ise veri modelinin) bu veri kümesine yüklenmesidir.What really happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Dosyanız rapor içeriyorsa bu raporlar, Power BI sitenizdeki Raporlar bölümü altında görünür.If your file has any reports, those will appear in your Power BI site under Reports.

OneDrive-iş : OneDrive iş 'e sahipseniz ve Power BI oturum açmak için kullandığınız hesapla oturum açarsanız, bu, işinizi Excel, Power BI Desktop veya a 'da tutmanın en etkili yoludur. CSV dosyası ve veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız Power BI eşitleme sırasında. Hem Power BI hem de OneDrive bulutta olduğundan, Power BI OneDrive 'daki dosyanıza her saatte bağlanır.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel, Power BI Desktop, or a .CSV file and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Herhangi bir değişiklik bulunması durumunda veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız Power BI'da da otomatik olarak güncelleştirilir.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

OneDrive - Bireysel: Dosyalarınızı kendi OneDrive hesabınıza kaydederseniz OneDrive İş ile ilgili olarak elde ettiğiniz avantajların pek çoğundan yararlanırsınız.OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. En büyük fark şudur: Dosyanıza ilk kez bağlanırken (Veri Al > Dosyalar > OneDrive – Bireysel adımlarını kullanarak) OneDrive oturumunuzu Microsoft hesabınızla açmanız gerekir. Bu hesap genellikle, Power BI'da oturum açarken kullandığınızdan farklı bir hesaptır.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. OneDrive'da Microsoft hesabınız ile oturum açarken Oturumumu açık bırak seçeneğini belirlediğinizden emin olun.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Bu şekilde Power BI, yaklaşık olarak her saatte bir dosyanıza bağlanabilir ve Power BI'daki veri kümenizin eşitlenmiş durumda kalmasını sağlayabilir.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.

SharePoint - Ekip Siteleri: Power BI Desktop dosyalarınızı SharePoint - Ekip Siteleri'ne kaydetmek, OneDrive İş'e kaydetmeye çok benzer.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. En büyük fark, Power BI'dan dosyaya bağlanma şeklinizdir.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Bir URL belirtebilir veya kök klasöre bağlanabilirsiniz.You can specify a URL or connect to the root folder.

Başlamaya hazır mısınız?Ready to get started?

Dosyanızı Power BI'a aktarmaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makalelere başvurun.See the following articles to learn more about getting your file into Power BI.