Power BI Desktop için Google Analytics bağlayıcısını kullanmaUse the Google Analytics connector for Power BI Desktop

Not

Power BI Desktop'taki Google Analytics içerik paketi ve bağlayıcı, Google Analytics Core Reporting API'sini kullanır.The Google Analytics content pack and the connector in Power BI Desktop rely on the Google Analytics Core Reporting API. Bu nedenle özellikler ve kullanılabilirlik durumu zaman içinde değişebilir.As such, features and availability may vary over time.

Google Analytics bağlayıcısını kullanarak Google Analytics verilerine bağlanabilirsiniz.You can connect to Google Analytics data using the Google Analytics connector. Bağlanmak için şu adımları uygulayın:To connect, follow these steps:

  1. Power BI Desktop'taki Giriş şerit sekmesinde Veri Al'ı seçin.In Power BI Desktop, select Get Data from the Home ribbon tab.
  2. Veri Al penceresinde, sol bölmedeki kategoriler arasından Online Services’i seçin.In the Get Data window, select Online Services from the categories in the left pane.
  3. Sağ bölmedeki seçimler arasından Google Analytics'i seçin.Select Google Analytics from the selections in the right pane.
  4. Pencerenin en altında bulunan Bağlan'ı seçin.At the bottom of the window, select Connect.
    Google Analytics’in ve Bağlan düğmesinin seçili olduğu Veri Al sekmesini gösteren Giriş sekmesinin ekran görüntüsü.Screenshot of the Home tab, showing the Get Data ribbon with Google Analytics selected and Connect button.

Bağlayıcının bir Üçüncü Taraf Hizmet olduğunu açıklayan, özelliklerin ve kullanılabilirliğin zaman içinde değişebileceği konusunda uyarıda bulunan ve başka açıklamalar sağlayan bir iletişim kutusu gösterilir.You're prompted with a dialog that explains that the connector is a Third-Party Service, and warns about how features and availability may change over time, and other clarifications.
Bağlayıcının bir Üçüncü Taraf Hizmetini kullandığına ilişkin uyarı gösteren bağlantı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Devam'ı seçtiğinizde, Google Analytics'te oturum açmanız istenir.When you select Continue, you're prompted to sign in to Google Analytics.
Bağlanmak için oturum açmanız gerektiği bilgisini gösteren Google Analytics isteminin ekran görüntüsü.Screenshot of the Google Analytics prompt, showing that you need to sign in to connect.

Kimlik bilgilerinizi girdiğinizde, Power BI'ın çevrimdışı erişim istediği bildirilir.When you enter your credentials, you're prompted that Power BI would like to have offline access. Power BI Desktop'ı kullanarak Google Analytics verilerinize bu şekilde erişirsiniz.This is how you use Power BI Desktop to access your Google Analytics data.

Kabul ettikten sonra Power BI Desktop, şu anda oturum açtığınızı gösterir.Once you accept, Power BI Desktop shows that you're currently signed in.
Oturum açtığınızı gösteren Google Analytics isteminin ekran görüntüsü.Screenshot of the Google Analytics prompt, showing that you are signed in.

Bağlan'ı seçtiğinizde Google Analytics verileriniz Power BI Desktop'a bağlanır ve verileri yükler.Select Connect, and your Google Analytics data is connected to Power BI Desktop, and loads the data.
Google Analytics verilerinin bağlandığını ve yüklendiğini gösteren Yükleme iletişim kutusunun ekran görüntüsü.Screenshot of the Load dialog, showing the Google Analytics data is connected and loading.

API'de yapılan değişikliklerChanges to the API

Değişiklikler doğrultusunda güncelleştirmeler yayımlamaya çalışsak da API'de, oluşturduğumuz sorguların sonuçlarını etkileyecek değişiklikler meydana gelebilir.Although we attempt to release updates in accordance with any changes, the API may change in a way that affects the results of the queries we generate. Belirli durumlarda, bazı sorgular artık desteklenmiyor olabilir.In some cases, certain queries may no longer be supported. Bu bağımlılık nedeniyle, bu bağlayıcıyı kullandığınızda sorgularınızın sonuçlarını garanti edemeyiz.Due to this dependency we cannot guarantee the results of your queries when using this connector.

Google Analytics API'sindeki değişiklikler hakkında daha fazla bilgiyi kendi değişiklik günlüğünde bulabilirsiniz.More details on changes to the Google Analytics API can be found in their changelog.