Power BI hizmetinde Python paketlerini kullanarak görsel oluşturmaCreate visuals by using Python packages in the Power BI service

Power BI hizmetinde görseller oluşturmak için güçlü Python programlama dilini kullanabilirsiniz.You can use the powerful Python programming language to create visuals in the Power BI service. Birçok Python paketi Power BI hizmetinde, çok daha fazlası ise sürekli desteklenir.Many Python packages are supported in the Power BI service and more are being supported all the time.

Aşağıdaki bölümde, Power BI’da desteklenen Python paketlerinin alfabetik bir tablosu bulunmaktadır.The following sections provide an alphabetical table of which Python packages are supported in Power BI.

Yeni bir Python paketi için destek istemeRequest support for a new Python package

Power BI hizmetinde desteklenen Python paketleri, Desteklenen Paketler adlı bir sonraki bölümde yer almaktadır.Supported Python packages for the Power BI service are found in the following section, titled Supported Packages. Söz konusu listede bulunmayan bir Python paketi için destek isteğinde bulunmak isterseniz isteğinizi lütfen Power BI Fikirleri üzerinden gönderin.If you would like to request support of an Python package not found in that list, please submit your request to Power BI Ideas.

Python paketleri Gereksinimleri ve SınırlamalarıRequirements and Limitations of Python packages

Python paketlerine yönelik birçok gereksinim ve sınırlama bulunmaktadır:There are a handful of requirements and limitations for Python packages:

  • Geçerli Python çalışma zamanı: Python 3.7.7.Current Python runtime: Python 3.7.7.
  • Power BI hizmeti, Python paketlerini çoğunlukla GPL-2, GPL-3, MIT+ ve bu tür ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım lisanslarıyla destekler.The Power BI service, for the most part, supports Python packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.
  • Power BI hizmeti, PyPI’da yayımlanan paketleri destekler.The Power BI service supports packages published in PyPI. Hizmet, kişisel veya özel Python paketlerini desteklemez.The service does not support private or custom Python packages. Kullanıcılarımıza, kişisel paketlerinin Power BI hizmetinde kullanılması isteğinde bulunmadan önce bu paketlerini PyPI’da kullanılabilir hale getirmeleri önerilir.Users are encouraged to make their private packages available on PyPI prior to requesting the package be available in the Power BI service.
  • Power BI Desktop’taki Python görselleri için, özel Python paketleri dahil olmak üzere tüm paketleri yükleyebilirsiniz.For Python visuals in Power BI Desktop, you can install any package, including custom Python packages.
  • Güvenlik ve gizlilik nedenleriyle, World-Wide Web üzerinden istemci-sunucu sorguları sağlayan Python paketleri desteklenmemektedir.For security and privacy reasons, Python packages that provide client-server queries over the World-Wide Web in the service, are not supported. Bu tür denemeler yapıldığında ağ engellenir.Networking is blocked for such attempts.
  • Yeni bir Python paketi eklemeye yönelik onay süreci birçok bağımlılık gerektirir; hizmete yüklenmesi gereken bazı bağımlılıklar desteklenmemektedir.The approval process for including a new Python package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

Power BI’da desteklenen Python paketleriPython packages that are supported in Power BI

Aşağıdaki tabloda Power BI'da desteklenen paketler gösterilmektedir.The following table shows which packages are supported in the Power BI service.

PaketPackage SürümVersion BağlantıLink
matplotlibmatplotlib 3.2.13.2.1 https://pypi.org/project/matplotlib
numpynumpy 1.18.41.18.4 https://pypi.org/project/numpy
pandaspandas 1.0.11.0.1 https://pypi.org/project/pandas
scikit-learnscikit-learn 0.23.00.23.0 https://pypi.org/project/scikit-learn
scipyscipy 1.4.11.4.1 https://pypi.org/project/scipy
seaborns eaborn 0.10.10.10.1 https://pypi.org/project/seaborn
statsmodelsstatsmodels 0.11.10.11.1 https://pypi.org/project/statsmodels
xgboostxgboost 1.1.01.1.0 https://pypi.org/project/xgboost

Sonraki adımlarNext steps

Power BI’da Python hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu makalelere göz atın:For more information about Python in Power BI, take a look at the following articles: