Öğretici: Power BI panolarında uyarı ayarlamaTutorial: Set alerts on Power BI dashboards

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Not

Power BI yeni bir görünüme geçiyor ve belgelerdeki bazı resimler sizin hizmette gördüklerinizle eşleşmeyebilir.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Yeni görünüm hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunu kendiniz deneyin.Learn more about the new look and try it for yourself.

Power BI hizmetinde, panonuzdaki veriler belirlediğiniz sınırları aşacak veya sınırların altında kalacak şekilde değiştiğinde bunu size bildirecek uyarılar ayarlayın.Set alerts in the Power BI service to notify you when data on a dashboard changes above or below limits you set. Uyarılar yalnızca rapor görsellerinden sabitlenmiş olan kutucuklarda ve yalnızca ölçekler, KPI'ler ve kartlar için ayarlanabilir.Alerts can only be set on tiles pinned from report visuals, and only on gauges, KPIs, and cards.

kutucuk, kart, KPI

Şu panolar üzerinde uyarılar oluşturulabilir:Alerts can be created on dashboards:

 • Çalışma alanımda oluşturup kaydettiğinizthat you have created and saved in My workspace
 • Premium kapasitede sizinle paylaşılmış olan.that have been shared with you in a Premium capacity.
 • Power BI Pro lisansınız varsa, erişebileceğiniz herhangi bir çalışma alanında.in any workspace you can access, if you have a Power BI Pro license.

Uyarılar yalnızca yenilenen verilerde çalışır.Alerts only work on data that is refreshed. Veriler yenilendiğinde Power BI bu veriler için bir uyarı ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Veriler bir uyarı eşiğine ulaştığında bir uyarı tetiklenir.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

Bu özellik hala geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki İpuçları ve sorun giderme bölümüne bakın.This feature is still evolving, so refer to the Tips and troubleshooting section below.

Panonuzu paylaşsanız dahi ayarladığınız uyarıları yalnızca siz görebilirsiniz.Only you can see the alerts you set, even if you share your dashboard. Veri uyarıları platformlar arasında tamamen eşitlenir. Veri uyarılarını Power BI mobil uygulamalarında ve Power BI hizmetinde ayarlayıp görüntüleyebilirsiniz.Data alerts are fully synchronized across platforms; set and view data alerts in the Power BI mobile apps and in the Power BI service.

Uyarı

Bu uyarılar verileriniz hakkında bilgi sağlar.These alerts provide information about your data. Power BI verilerini bir mobil cihazda görüntülüyorsanız ve cihazınız çalınırsa, Power BI hizmetini kullanarak tüm uyarıları devre dışı bırakmanızı öneririz.If you view your Power BI data on a mobile device and that device gets stolen, we recommend using the Power BI service to turn off all alerts.

Bu öğretici aşağıdakileri ele almaktadır.This tutorial covers the following.

 • Kimler uyarı koyabilirWho can set alerts
 • Hangi görseller uyarıları desteklerWhich visuals support alerts
 • Uyarılarımı kimler görebilirWho can see my alerts
 • Uyarılar Power BI Desktop'ta ve mobilde çalışır mıDo alerts work on Power BI Desktop and mobile
 • Uyarı nasıl oluşturulur?How to create an alert
 • Uyarılarımı nereden alacağımWhere will I receive my alerts

Ön koşullarPrerequisites

Power BI’ya kaydolmadıysanız başlamadan önce ücretsiz deneme için kaydolun.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

 1. Bu örnek, Satış ve Pazarlama örneğindeki bir pano kartı kutucuğunu kullanır.This example uses a dashboard card tile from the Sales & Marketing sample. Power BI hizmetini (app.powerbi.com) açın, oturum açın ve Çalışma Alanım bölümünüzü açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open your My Workspace.
  Çalışma Alanım’ı açmaOpen My Workspace

 2. Sol alt köşedeki Veri Al seçeneğini belirleyin.In the bottom-left corner, select Get data.

  Veri Al’ı seçme

 3. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler’i seçin.On the Get data page that appears, select Samples.

 4. Satış ve Pazarlama Örneği’ni ve ardından Bağlan’ı seçin.Select the Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

  Satış ve Pazarlama örneğini indirme

 5. Power BI örneğe bağlandıktan sonra görüntülenen iletişim kutusundan Panoya git’i seçin.After Power BI has connected to the sample, select Go to dashboard from the dialog that appears.
  Satış ve Pazarlama örneğini açmaOpen the Sales and Marketing sample

Bir pano kutucuğuna uyarı eklemeAdd an alert to a dashboard tile

 1. Panodaki bir ölçek, KPI veya kart kutucuğunda üç nokta simgesini seçin.From a dashboard gauge, KPI, or card tile, select the ellipsis.

  kart kutucuğu

 2. Uyarı simgesini Uyarı simgesi veya Uyarıları yönet’i seçerek Pazar payı kartı için bir veya daha fazla uyarı ekleyin.Select the alert icon Alert icon, or Manage alerts, to add one or more alerts for the Market share card.

  üç noktaların seçili olduğu kart kutucuğu

 3. Uyarıları yönet bölmesinde + Uyarı kuralı ekle'yi seçin.On the Manage alerts pane, select + Add alert rule. Kaydırıcının Açık konumda olduğundan emin olun ve uyarınıza bir ad verin.Ensure the slider is set to On, and give your alert a title. Başlıklar, uyarılarınızı kolayca ayırt etmenizi sağlar.Titles help you easily recognize your alerts.

  Uyarı kuralı ekleme penceresi

 4. Sayfayı aşağı kaydırıp uyarıyla ilgili ayrıntıları girin.Scroll down and enter the alert details. Bu örnekte, pazar payımız 40’a veya daha üzerine çıktığında bizi günde bir kez bilgilendiren bir uyarı oluşturacağız.In this example we'll create an alert that notifies us once a day if our market share increases to 40 or higher. Uyarılar, Bildirim merkezimizde görüntülenecek.Alerts will appear in our Notification center. Ayrıca Power BI bize bir e-posta da gönderecek.And we'll have Power BI send us an email as well.

  Uyarıları yönetme penceresi, Eşiği ayarlama

 5. Kaydet ve kapat’ı seçin.Select Save and close.

Uyarı almaReceiving alerts

Takip edilen veriler belirlediğiniz eşiklerden birine ulaşırsa birkaç şey gerçekleşir.When the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things happen. Öncelikle Power BI (belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak) son uyarının gönderilmesinin üzerinden bir saat veya 24 saat geçip geçmediğini kontrol eder.First, Power BI checks to see if it has been more than an hour, or more than 24 hours (depending on the option you selected), since the last alert was sent. Veriler eşiği geçtiği sürece uyarı gönderilir.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert.

Ardından, Power BI, Bildirim merkezinize ve isteğe bağlı olarak gelen kutunuza uyarı gönderir.Next, Power BI sends an alert to your Notification center and, optionally, in email. Uyarılarda doğrudan verilerinize ulaşabileceğiniz bir bağlantı da bulunur.Each alert contains a direct link to your data. İlgili kutucuğu görmek için bağlantıyı seçin.Select the link to see the relevant tile.

 1. Uyarının e-posta gönderme ayarını etkinleştirdiyseniz, Gelen Kutunuzda aşağıdakine benzer bir ileti görürsünüz.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox. Bu, Yaklaşım kartı için ayarladığımız bir uyarıdır.This is an alert we set for the Sentiment card.

  Uyarı e-postası

 2. Power BI, Bildirim merkezinize de bir ileti ekler.Power BI also adds a message to your Notification center.

  Power BI hizmetinde bildirim simgesi

 3. Uyarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için Bildirim merkezinizi açın.Open your Notification center to see the alert details.

  Uyarıyı okuma

Uyarıları yönetmeManaging alerts

Uyarılarınızı yönetmek için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır: Pano kutucuğunun kendisinden, Power BI Ayarlar menüsünden, iPhone’daki Power BI mobil uygulaması veya Windows 10 için Power BI mobil uygulamasında yer alan kutucuktan.There are many ways to manage your alerts: from the dashboard tile itself, from the Power BI Settings menu, on an individual tile in the Power BI mobile app on the iPhone, or in the Power BI mobile app for Windows 10.

Kutucuğun kendisindenFrom the tile itself

 1. Kutucuklara ilişkin uyarıları değiştirmek veya kaldırmak için uyarı simgesini Uyarı simgesi seçerek Uyarıları yönet penceresini yeniden açın.If you need to change or remove an alert for a tile, re-open the Manage alerts window by selecting the alert icon Alert icon. İlgili kutucuk için ayarladığınız tüm uyarılar görüntülenir.All the alerts that you've set for that tile are displayed.

  Uyarıları yönetme penceresi..

 2. Bir uyarıyı değiştirmek için adının sol tarafındaki oku seçin.To modify an alert, select the arrow to the left of the alert name.

  Uyarı adının yanındaki ok..

 3. Bir uyarıyı silmek için adının sağ tarafındaki çöp kutusunu seçin.To delete an alert, select the trashcan to the right of the alert name.

  seçili çöp kutusu simgesi

Power BI Ayarlar menüsündenFrom the Power BI settings menu

 1. Power BI menü çubuğundaki dişli simgesini seçin.Select the gear icon from the Power BI menubar.

  dişli simgesi..

 2. Ayarlar bölümünden Uyarılar'ı seçin.Under Settings select Alerts.

  Ayarlar penceresinin Uyarılar sekmesi

 3. Bu sayfadan uyarıları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir, Uyarıları yönet penceresini açarak değişiklik yapabilir veya uyarıları silebilirsiniz.From here you can turn alerts on and off, open the Manage alerts window to make changes, or delete the alert.

İpuçları ve sorun gidermeTips and troubleshooting

 • Bir ölçer, KPI veya kart için uyarı ayarlayamıyorsanız yardım için Power BI yöneticinize veya BT yardım masanıza başvurun.If you are unable to set an alert for a gauge, KPI, or card, contact your Power BI admin or IT help desk for help. Uyarılar, bazen panolarınız veya belirli türden pano kutucukları için kapatılır veya kullanılamaz.Sometimes alerts are turned off or unavailable for your dashboard or for specific types of dashboard tiles.
 • Uyarılar yalnızca yenilenen verilerde çalışır.Alerts only work on data that is refreshed. Sabit veriler üzerinde çalışmazlar.They do not work on static data. Microsoft tarafından sağlanan örneklerin çoğu statiktir.Most of the samples supplied by Microsoft are static.
 • Paylaşılan içeriği almak ve görüntülemek için Power BI Pro veya Premium lisansı gerekir.The ability to receive and view shared content requires a Power BI Pro or Premium license. Daha fazla bilgi için bkz. Hangi lisansa sahibim?For more information, read Which license do I have?.
 • Bir rapordan panoya sabitlenmiş olan akış veri kümelerinden oluşturulan görseller üzerinde uyarılar ayarlanabilir.Alerts can be set on visuals created from streaming datasets that are pinned from a report to a dashboard. Kutucuk ekle > Özel akış verileri kullanılarak doğrudan pano üzerinde oluşturulan akış kutucukları üzerinde uyarılar ayarlanamaz.Alerts can't be set on streaming tiles created directly on the dashboard using Add tile > Custom streaming data.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Uyarıları silmek yönergeleri yukarıda açıklanmıştır.Instructions for deleting alerts are explained above. Kısaca, Power BI menü çubuğundaki dişli simgesini seçin.In brief, select the gear icon from the Power BI menubar. Ayarlar'ın altından Uyarılar'ı seçin ve uyarıyı silin.Under Settings select Alerts and delete the alert.