Power BI raporlarında grafiklerin sıralanma biçimini değiştirmeChange how a chart is sorted in a Power BI report

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekirAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Önemli

Bu makale rapor veya veri kümesi üzerinde düzenleme izinleri olmayan ve Power BI’ın yalnızca çevrimiçi sürümünde (Power BI hizmeti) çalışan Power BI kullanıcılarına yöneliktir. Rapor tasarımcısı, yöneticisi veya sahibiyseniz, bu makale ihtiyacınız olan tüm bilgileri içermiyor olabilir. Bunun yerine lütfen Power BI Desktop'ta sütuna göre sıralama konusunu okuyun.This article is intended for Power BI users who do not have edit permissions to the report or dataset and who only work in the online version of Power BI (the Power BI service). If you are a report designer or administrator or owner, this article may not have all the information you need. Instead, please read Sort by column in Power BI Desktop.

Power BI hizmetinde farklı veri alanlarına göre sıralayarak bir görselin görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz.In the Power BI service, you can change how a visual looks by sorting it by different data fields. Görseli sıralama ölçütünü değiştirerek iletmek istediğiniz bilgileri vurgulayabilirsiniz.By changing how you sort a visual, you can highlight the information you want to convey. İster sayısal veriler (satış rakamları gibi) ister metin verileri (eyalet adları gibi) kullanıyor olun, görsellerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz.Whether you're using numeric data (such as sales figures) or text data (such as state names), you can sort your visuals as desired. Power BI, sıralama için kullanabileceğiniz birçok seçenek ve hızlı menüler sunmaktadır.Power BI provides lots of flexibility for sorting, and quick menus for you to use.

Panodaki görseller sıralanamaz.Visuals on a dashboard cannot be sorted. Ancak bir Power BI raporundaki çoğu görseli tek seferde bazen bir, bazen iki alana göre sınıflandırabilirsiniz.But in a Power BI report, you can sort most visuals by one, and sometimes two, fields at a time. Belirli görsel türlerinde sıralama kullanılamaz: ağaç haritaları, ölçüler, haritalar vb.For certain types of visuals, sorting is not available at all: tree maps, gauges, maps, etc.

Kullanmaya başlayınGet started

Başlamak için kendi oluşturduğunuz veya sizinle paylaşılmış olan herhangi bir raporu açın.To get started, open any report that you have created or that has been shared with you. Bir görsel (sıralayabileceğiniz) seçtikten sonra Diğer eylemler (...) öğesini seçin. Üç sıralama seçeneği vardır: Azalan düzende sırala, Artan düzende sırala ve Sıralama ölçütü.Select a visual (that can be sorted) and choose More actions (...). There are three options for sorting: Sort descending, Sort ascending, and Sort by.

Y eksenine göre alfa sıralaması olan çubuk grafik

Alfabetik veya sayısal olarak sıralamaSort alphabetically or numerically

Görseller, görseldeki kategorilerin adlarına göre alfabetik şekilde veya kategorilerin sayısal değerlerine göre sıralanabilir.Visuals can be sorted alphabetically by the names of the categories in the visual, or by the numeric values of each category. Örneğin, bu grafik X ekseni mağaza Adı kategorisine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.For example, this chart is sorted alphabetically by the X-axis category store Name.

X eksenine göre alfa sıralaması olan çubuk grafik

Sıralama ölçütünü kategoriden (store name) değere (sales per square feet) dönüştürmek için Diğer eylemler (...) ve Sıralama ölçütü'nü seçin.To change the sort from a category (store name) to a value (sales per square feet), select More actions (...) and choose Sort by. Görselde kullanılan bir sayısal değeri seçin.Select a numeric value used in the visual. Bu örnekte biz Sales Per Sq Ft değerini seçtik.In this example, we've selected Sales Per Sq Ft.

Sıralama ölçütü'nün ve ardından değerin seçilmesini gösteren ekran görüntüsü

Gerekirse artan ve azalan sıralama düzenleri arasında geçiş yapın.If necessary, change the sort order between ascending and descending. Diğer eylemler’i (...) tekrar seçip Azalan düzende sırala’yı veya Artan düzende sırala'yı seçin.Select More actions (...) again and choose Sort descending or Sort ascending. Sıralamak için kullanılan alan kalın yazı tipindedir ve sarı bir çubuğa sahiptir.The field that is being used to sort is in bold and has a yellow bar.

sıralamanın ve ardından artan, azalan ayarının seçilmesini gösteren video

Not

Her görsel sıralanamaz.Not all visuals can be sorted. Örneğin, şu görselleri sıralamak mümkün değildir: ağaç haritası, harita, kartogram, dağılım, ölçer, kart, şelale.For example, the following visuals cannot be sorted: treemap, map, filled map, scatter, gauge, card, waterfall.

Birden fazla sütuna göre sıralamaSorting by multiple columns

Bu tablodaki veriler Müşterilerin sayısına göre sıralanmıştır.The data in this table is sorted by Number of customers. Bunu, Sayı sözcüğünün altındaki küçük oktan anlıyoruz.We know this because of the small arrow beneath the word Number. Ok aşağıyı işaret ediyor, bu da sütunun azalan düzende sıralandığı anlamına geliyor.The arrow is pointing down which means the column is being sorted in descending order.

sıralama için kullanılan ilk sütunu gösteren ekran görüntüsü

Sıralama düzenine daha fazla sütun eklemek için Shift tuşunu basılı tutarak, sonraki sıralama düzenine eklemek istediğiniz sütun üst bilgisine tıklayın.To add more columns to the sort order, Shift + click the column header you would like to add next in the sort order. Örneğin Müşteri sayısına tıklayıp daha sonra Shift tuşunu basılı tutarak Toplam gelir’e tıklarsanız tablo ilk önce müşterilere, daha sonra gelire göre sıralanır.For example, if you click Number of customers and then Shift + click Total revenue, then the table is sorted first by customers, then by revenue. Kırmızı ana hat, sıralama düzeninin değiştiği alanları gösterir.The red outline show areas where sort order changed.

sıralama için kullanılan ikinci sütunu gösteren ekran görüntüsü

Aynı sütunda Shift tuşunu basılı tutarak ikinci kez tıklarsanız bu, ilgili sütunun sıralama yönünü (artan, azalan) değiştirir.If you Shift + click a second time on the same column, this will change the sort direction (ascending, descending) for that column. Dahası, Shift tuşunu basılı tutup daha önce sıralama düzenine eklediğiniz bir sütuna tıklarsanız bu, sütunu sıralama düzenine geri taşır.Furthermore, if you Shift + click a column you have previously added to the sort order, this will move that column to the back of the sort order.

Sıralama düzeninde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeSaving changes you make to sort order

Okuma görünümünde çalışıyor olsanız bile, Power BI raporları yaptığınız filtre, dilimleyici, sıralama ve diğer veri görünümü değişikliklerini korur.Power BI reports retain the filters, slicers, sorting, and other data view changes that you make -- even if you're working in Reading view. Bu nedenle, bir rapordan çıkıp daha sonra geri dönerseniz sıralama değişiklikleriniz kaydedilir.So, if you navigate away from a report, and return later, your sorting changes are saved. Değişikliklerinizi rapor tasarımcısının ayarlarına geri döndürmek isterseniz üst menü çubuğundan Varsayılana sıfırla’yı seçin.If you want to revert your changes back to the report designer's settings, select Reset to default from the upper menu bar.

kalıcı sıralama

Ancak, Varsayılana sıfırla düğmesi griyse, bu durum rapor tasarımcısının değişikliklerinizi kaydetme (kalıcı hale getirme) özelliğini devre dışı bıraktığı anlamına gelir.If however, the Reset to default button is greyed out, that means the report designer has disabled the ability to save (persist) your changes.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

Diğer ölçütleri kullanarak sıralamaSorting using other criteria

Bazı durumlarda görselinizi farklı bir alana (görsele dahil olmayan) veya ölçüte göre sıralamak isteyebilirsiniz.Sometimes, you want to sort your visual using a different field (that isn't included in the visual) or other criteria. Örneğin, sıralı bir şekilde aya göre (alfabetik sırada değil) veya tek basamak yerine sayının tamamına göre (ör. 0, 1, 20, 9 değil 0, 1, 9, 20 şeklinde) sıralama yapmak isteyebilirsiniz.For example, you might want to sort by month in sequential order (and not in alphabetical order) or you might want to sort by entire numbers instead of by digit (example, 0, 1, 9, 20 and not 0, 1, 20, 9).

Yalnızca raporu tasarlayan kişi sizin için bu değişiklikleri yapabilir.Only the person who designed the report can make these changes for you. Tasarımcının iletişim bilgileri başlık çubuğundan rapor adı seçilerek bulunabilir.Contact information for the designer can be found by selecting the report name from the header bar.

İletişim bilgilerini gösteren açılır menü

Tasarımcıysanız ve içerik üzerinde düzenleme izinleriniz varsa, veri kümesini güncelleştirmeyi ve bu tür bir sıralamayı etkinleştirmeyi öğrenmek için Power BI Desktop’ta sütuna göre sıralama konusunu okuyun.If you are a designer and have edit permissions to the content, read Sort by column in Power BI Desktop to learn how to update the dataset and enable this type of sorting.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki görselleştirmeler hakkında daha fazla bilgi.More about Visualizations in Power BI reports.

Power BI - Temel KavramlarPower BI - Basic Concepts