Panoların Power BI hizmeti tüketicileri için anlamıDashboards for Power BI service consumers

Şunlar için geçerlidir: evetTüketiciler için Power BI hizmeti hayırTasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti hayırPower BI Desktop evetPro veya Premium lisans gerektirir APPLIES TO: yesPower BI service for consumers noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Not

Power BI yeni bir görünüme geçiyor ve belgelerdeki bazı resimler sizin hizmette gördüklerinizle eşleşmeyebilir.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Yeni görünüm hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunu kendiniz deneyin.Learn more about the new look and try it for yourself.

Power BI panosu, görselleştirmeler kullanarak bir hikaye anlatan ve genellikle tuval olarak adlandırılan tek bir sayfadır.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Tek sayfayla sınırlı olduğundan, iyi tasarlanmış bir panoda yalnızca hikayenin en önemli parçaları yer alır.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

pano

Panoda gördüğünüz görselleştirmeler, kutucuk olarak adlandırılır ve rapor tasarımcıları tarafından panoya sabitlenir.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Çoğu durumda bir kutucuğu seçtiğinizde görselleştirmenin oluşturulduğu rapor sayfasına gidersiniz.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created. Power BI'ı kullanmaya yeni başladıysanız Power BI temel kavramlarını okuyarak sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Power BI basic concepts.

Not

Panolar mobil cihazlarda görüntülenebilir ve paylaşılabilir.Dashboards can be viewed and shared on mobile devices.

Sizinle paylaşılan bir panoyu görüntülemek için Power BI Pro gereklidir.Power BI Pro is required for viewing a dashboard that has been shared with you.

Panodaki görselleştirmeler raporlardan gelir ve her rapor bir veri kümesini temel alır.The visualizations on a dashboard come from reports and each report is based on one dataset. Panoları, bağlantılı raporlara ve temel alınan veri kümelerine giriş noktası olarak düşünebilirsiniz.In fact, one way to think of a dashboard is as an entryway into the underlying reports and datasets. Görselleştirmelerden birini seçtiğinizde bunu oluşturmak için kullanılan rapor (ve veri kümesi) açılır.Selecting a visualization takes you to the report (and dataset) that was used to create it.

panolar, raporlar, veri kümeleri arasındaki ilişkiyi gösteren diyagram

Panoların avantajlarıAdvantages of dashboards

Panolar işlerinizi izlemek, yanıtlar aramak ve en önemli ölçümlerinizi bir bakışta görmek için harikadır.Dashboards are a wonderful way to monitor your business, to look for answers, and to see all of your most-important metrics at a glance. Panolardaki görselleştirmeler, bir veya daha fazla temel alınan veri kümesinden ve bağlantılı rapordan oluşabilir.The visualizations on a dashboard may come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. Panoda şirket içi ve bulut verileri bir arada kullanılabilir ve verilerin konumundan bağımsız olarak tümleşik bir görünüm oluşturulabilir.A dashboard can combine on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Panolar yalnızca güzel görünen resimlerden ibaret değildir. Panolar etkileşimlidir ve temel alınan veriler değiştikçe kutucuklar da güncelleştirilir.A dashboard isn't just a pretty picture; it's interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Power BI kullanıcıları için panolarla raporları karşılaştırmaDashboards versus reports for Power BI consumers

Raporlar, görselleştirmelerle dolu tuvaller olduklarından sıklıkla panolarla karıştırılır.Reports are often confused with dashboards since they too are canvases filled with visualizations. Ama Power BI kullanıcıları açısından bazı önemli farklılıklar bulunur.But there are some major differences from a Power BI consumers point of view.

ÖzellikCapability PanolarDashboards RaporlarReports
SayfalarPages Bir sayfaOne page Bir veya daha fazla sayfaOne or more pages
Veri kaynaklarıData sources Pano başına bir veya daha fazla rapor ve bir veya daha fazla veri kümesiOne or more reports and one or more datasets per dashboard Rapor başına tek bir veri kümesiA single dataset per report
FiltrelemeFiltering Filtreleme veya dilimleme yapamazsınızCan't filter or slice Filtreleme, vurgulama ve dilimleme için birçok farklı yol vardırMany different ways to filter, highlight, and slice
Uyarı ayarlamaSet alerts Belirli koşullar karşılandığında size e-posta gönderilmesini sağlamak üzere uyarılar oluşturabilirsinizCan create alerts to email you when certain conditions are met HayırNo
Öne çıkanlarFeatured Bir panoyu "öne çıkan" panonuz olarak ayarlayabilirsinizCan set one dashboard as your "featured" dashboard Öne çıkan bir rapor oluşturamazsınızCannot create a featured report
Temel alınan veri kümesi tablolarını ve alanlarını görmeCan see underlying dataset tables and fields Hayır.No. Verileri dışarı aktarabilir ancak tabloları ve alanları panonun kendisinde göremezsiniz.Can export data but can't see tables and fields in the dashboard itself. Evet.Yes. Veri kümesi tablolarını, alanlarını ve değerlerini görebilirsiniz.Can see dataset tables and fields and values.

Pano tasarımcıları ve pano kullanıcılarıDashboard designers and dashboard consumers

Bir Power BI kullanıcısı olarak, tasarımcılardan pano alabilirsiniz.As a Power BI consumer, you receive dashboards from designers. Aşağıdaki konularla panoları öğrenmeye devam edin:Continue learning about dashboards with these topics:

  • Pano görüntülemeView a dashboard
  • Pano kutucukları ve bunlardan birini seçtiğinizde gerçekleşecekler hakkında bilgi edinin.Learn about dashboard tiles and what will happen when you select one.
  • Tek bir pano kutucuğunu izlemek ve belirli bir eşiğe ulaştığında e-posta almak mı istiyorsunuz?Want to track an individual dashboard tile and receive an email when it reaches a certain threshold? Kutucuklar için uyarılar oluşturun.Create alerts on tiles.
  • Panolarınıza sorular sormanın keyfini çıkarın.Have fun asking your dashboard questions. Verileriniz hakkında soru sormak ve görselleştirme şeklinde yanıt almak için Power BI Soru-Cevap özelliğini kullanmayı öğrenin.Learn how to use Power BI Q&A to ask a question about your data and get the answer in the form of a visualization.

İpucu

Aradığınızı burada bulamadıysanız sol taraftaki İçindekiler bölümünü kullanın.If you didn’t find what you’re looking for here, use the Table of Contents to the left.

Sonraki adımlarNext steps

Pano görüntülemeView a dashboard