Power BI’daki görsellerde detay moduDrill mode in a visual in Power BI

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmetiŞunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerlidir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Bu makalede, Microsoft Power BI hizmetinde bir görselin detayına nasıl gidileceği gösterilir.This article shows how to drill down in a visual in the Microsoft Power BI service. Veri noktalarınızda detaya gitmeyi ve detaydan çıkmayı kullanarak verilerinizi çok ayrıntılı keşfedebilirsiniz.Using drill down and drill up on your data points, you can explore in-depth details about your data.

Detay bir hiyerarşi gerektirirDrill requires a hierarchy

Bir görselde hiyerarşi varsa ek ayrıntıları açığa çıkarmak için detaya gidebilirsiniz.When a visual has a hierarchy, you can drill down to reveal additional details. Örneğin, Olimpiyat madalyası sayısına spor, disiplin ve etkinlik açısından bakan bir görselimiz olabilir.For example, you might have a visual that looks at Olympic medal count by a hierarchy made up of sport, discipline, and event. Görsel varsayılan olarak madalya sayısını sporlara göre (jimnastik, kayak, su sporları vb.) gösterir.By default, the visual would show medal count by sport: gymnastics, skiing, aquatics, and so on. Ancak bir hiyerarşiye sahip olduğundan, görsel öğelerden (bir çubuk, çizgi veya kabarcık) biri seçildiğinde giderek daha ayrıntılı hale gelen bir resim görüntülenir.But, because it has a hierarchy, selecting one of the visual elements (like a bar, line, or bubble), would display an increasingly more-detailed picture. Size yüzme, atlama ve su topu ile ilgili verileri gösterebilecek su sporları öğesini seçin.Selecting the aquatics element would show you data for swimming, diving, and water polo. Tramplen, kule ve senkronize atlama etkinlikleri ile ilgili ayrıntıları görebilmek için atlama öğesini seçin.Selecting the diving element would show you details for springboard, platform, and synchronized diving events.

Tarih, benzersiz bir hiyerarşi türüdür.Dates are a unique type of hierarchy. Rapor tasarımcıları genellikle görsellere tarih hiyerarşileri ekler.Report designers often add date hierarchies to visuals. Yaygın bir veri hiyerarşisi yıl, çeyrek, ay ve günü içeren hiyerarşidir.A common date hierarchy is one that contains year, quarter, month, and day.

Hangi görsellerin detaylandırılabileceğini bulmaFigure out which visuals can be drilled

Hangi Power BI görsellerinin bir hiyerarşi içerdiğinden emin değil misiniz?Not sure which Power BI visuals contain a hierarchy? Görselin üzerine gelin.Hover over a visual. En üstte bu detay denetimlerinin bir bileşimini görüyorsanız görselinizin bir hiyerarşisi vardır.If you see a combination of these drill controls at the top, your visual has a hierarchy.

Detay simgesi ekran görüntüsü.

Detaya gitmeyi ve detaydan çıkmayı öğreninLearn how to drill down and up

Bu örnekte bölge, şehir, posta kodu ve mağazadan oluşturulmuş bir hiyerarşisi olan ağaç haritasını kullanıyoruz.In this example we're using a treemap that has a hierarchy made up of territory, city, postal code, and store name. Detaylandırmadan önce ağaç haritası bölgeye göre bu yıl satılan toplam birim sayısına bakar.The treemap, before drilling, looks at total units sold this year by territory. Bölge, hiyerarşinin en üst düzeyidir.Territory is the top level of the hierarchy.

Ağaç haritası ve filtrelerinin ekran görüntüsü.

Detay özelliklerine erişmenin iki yoluTwo ways to access the drill features

Hiyerarşisi olan görseller için detaya gitme, detaydan çıkma ve genişletme özelliklerine erişmek için iki yolunuz vardır.You have two ways for accessing the drill-down, drill-up, and expand features for visuals that have hierarchies. İkisini de deneyin ve en hoşunuza gideni seçin.Try them both, and use the one that you enjoy the most.

 • İlk yol: Simgeleri görmek ve kullanmak için bir görselin üzerine gelin.First way: hover over a visual to see and use the icons. Öncelikle aşağı oku seçerek detaya gitme özelliğini etkinleştirin.Turn on drill down first by selecting the downward arrow. Gri arka plan, detaya gitme özelliğinin etkin olduğunu gösterir.The grey background lets you know that drill down is active.

  Üzerine gelme örneğinin ekran görüntüsü.

 • İkinci yol: Menüyü ortaya çıkarmak ve kullanmak için bir görseli sağ tıklayın.Second way: right-click a visual to reveal and use the menu.

  Sağ tıklama örneğinin ekran görüntüsü.

Detay yollarıDrill pathways

Aynı anda tüm alanlarda detaya gitmeDrill down all fields at once

Detaya gitme simgesi

Görselinizi detaylandırmanın birkaç yolu vardır.You have several ways to drill into your visual. Çift ok tek seferde tüm düzeylerin detayına gitme simgesidetaya gitme simgesini seçerek hiyerarşideki bir sonraki düzeye geçebilirsiniz.Selecting the double arrow icon for drill all levels at oncedrill-down icon takes you to the next level in the hierarchy. Kentucky ve Tennessee'ye Territory (Bölge) düzeyine bakıyorsanız, her iki eyalet için de şehir düzeyine, ardından posta kodu düzeyine ve son olarak da mağaza adı düzeyinde detaya gidebilirsiniz.If you're looking at the Territory level for Kentucky and Tennessee, you can drill down to city level for both states, then postal code level for both states, and, finally, the store name level for both states. Yoldaki her bir adım size yeni bilgiler gösterir.Each step in the path shows you new information.

Detay yolunu gösteren diyagram

"Total units this year by territory" düzeyine dönene kadar detaydan çıkma simgesiniSelect the drill-up icon Detaydan çıkma simgesi seçin.until you get back to "Total units this year by territory".

Aynı anda tüm alanları genişletmeExpand all fields at once

Genişlet simgesi

Genişletme, geçerli görünüme ilave bir hiyerarşi düzeyi ekler.Expand adds an additional hierarchy level to the current view. Örneğin Bölge düzeyine bakıyorsanız aynı anda ağaçtaki tüm geçerli yaprakları genişletebilirsiniz.So if you're looking at the Territory level, you can expand all current leaves in the tree at the same time. İlk detay seçiminiz KY ve TN için şehir verilerini ekler.Your first drill adds city data for both KY and TN. Bir sonraki detay seçiminiz ise KY ve TN için posta kodu verilerini ekler ve şehir verilerini korur.The next drill adds postal code data for both KY and TN, and keeps city data as well. Yoldaki her adım size aynı bilgileri gösterir ve bir düzey yeni bilgi ekler.Each step in the path shows you the same information and adds on one level of new information.

Genişletme yolunu gösteren diyagram

Aynı anda tek bir alanda detaya gitmeDrill down one field at a time

 1. Detaya gitme simgesini seçerek açınSelect the drill-down icon to turn it on Açılmış detaya gitme açık/kapalı simgesinin ekran görüntüsü...

  Şimdi görsel öğeyi seçerek aynı anda tek alanda detaya gitme seçeneği sunulur.Now you have the option of drilling down one field at a time by selecting a visual element. Görsel öğesi örnekleri: çubuk, kabarcık ve yaprak.Examples of visual elements are: bar, bubble, and leaf.

  Açılmış detaya gitme açık/kapalı simgesine işaret eden bir okla görselin ekran görüntüsü.

  Detaya gitmeyi açmazsanız, görsel öğesinin (çubuk, kabarcık veya yaprak gibi) seçilmesi detaya gidilmesini sağlamaz.If you don't turn on drill down, selecting a visual element (like a bar, bubble, or leaf) won't drill down. Bunun yerine, rapor sayfasındaki diğer grafiklerde çapraz filtreleme yapar.Instead, it will cross-filter the other charts on the report page.

 2. TN için yaprak öğesini seçin.Select the leaf for TN. Ağaç haritanızda şimdi Tennessee’de mağazası olan tüm bölgeler ve şehirler gösterilir.Your treemap now shows all the cities and territories in Tennessee that have a store.

  Yalnızca TN için verilerin gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü.

 3. Bu noktada yapabilecekleriniz:At this point, you can:

  1. Tennessee için detaya gitmeye devam edebilirsiniz.Continue drilling down for Tennessee.

  2. Tennessee'deki belirli bir şehir için detaya gidebilirsiniz.Drill down for a particular city in Tennessee.

  3. Bunun yerine genişletin.Expand instead.

  Aynı anda tek bir alanda detaya gitme konusuna devam edelim.Let's continue to drill down one field at a time. Knoxville, TN öğesini seçin.Select Knoxville, TN. Ağaç haritanız şimdi Knoxville’deki mağazanızın posta kodunu gösterir.Your treemap now shows the postal code for your store in Knoxville.

  37919 posta kodunun gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü.

  Detaya gittiğinizde ve detaydan çıktığınızda başlığın değiştiğine dikkat edin.Notice that the title changes as you drill down and back up again.

  Bir alanın daha detayına gidin.And drill down one more field. 37919 posta kodunu seçip mağaza adı detayına gidin.Select postal code 37919 and drill down to store name.

  Knoxville Lindseys'in gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü.

  Bu veriler için tüm düzeylerde aynı anda detaya gitmek cazip bir seçenek olmayabilir.For this particular data, drilling down all levels at once may not be interesting. Bunun yerine genişletmeyi deneyelim.Let's try expanding instead.

Aynı anda tüm alanları ve tek bir alanı genişletmeExpand all and expand one field at a time

Yalnızca posta kodu veya mağaza adı gösteren bir ağaç haritası pek bilgi vermez.Having a treemap that shows us only a postal code or only a store name isn't informative. Bu nedenle hiyerarşide bir düzey aşağıya genişletelim.So let's expand down one level in the hierarchy.

 1. Öncelikle posta kodu düzeyine kadar detaydan çıkın.First, drill back up to the postal code level.

 2. Ağaç haritası etkinken aşağıya genişlet simgesini Aşağıya genişlet simgesinin ekran görüntüsü seçin.With the treemap active, select the expand down icon Screenshot of the expand-down icon.. Ağaç haritanız şimdi iki hiyerarşi düzeyi gösterir: posta kodu ve mağaza adı.Your treemap now shows two levels of the hierarchy: postal code and store name.

  Posta kodunun ve mağaza adının gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü

 3. Tennessee’nin dört hiyerarşi düzeyinin tamamını görmek için ikinci düzeye ulaşana kadar detaydan çıkma okunu seçin (Bölge ve şehre göre bu yılki toplam birim sayısı).To see all four hierarchy levels of data for Tennessee, select the drill-up arrow until you reach the second level, Total units this year by territory and city.

  TN'nin tüm verilerinin gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü.

 4. Detaya gitme düğmesinin hala açık olduğundan emin olun Açılmış detaya gitme açık/kapalı simgesinin ekran görüntüsü.Make sure drill down is still turned on, Screenshot of drill down on/off icon turned on. ve aşağıya genişlet simgesini Aşağıya genişlet simgesinin ekran görüntüsü seçin.and select the expand down icon Screenshot of the expand-down icon.. Ağaç haritanız şimdi aynı sayıda yaprak (kutu) gösterir ama her yaprağın ek ayrıntıları vardır.Your treemap now shows the same number of leaves (boxes), but each leaf has additional detail. Yalnızca şehir ve eyalet yerine posta kodu da gösterilir.Instead of only showing city and state, it now also shows us postal code.

  Şehir, il ve posta kodunun gösterildiği görselin ekran görüntüsü.

 5. Ağaç haritanızda Tennessee’nin dört hiyerarşi düzeyinin tamamını görüntülemek için aşağıya genişletme simgesini bir kez daha seçin.Select the expand down icon one more time to display all four hierarchy levels of detail for Tennessee on your treemap. Daha fazla ayrıntı görmek için bir yaprağın üzerine gelin.Hover over a leaf to see even more detail.

  Yaprağa özgü verilerle bir araç ipucunun gösterildiği ağaç haritasının ekran görüntüsü.

Detaylandırırken verileri göstermeShow the data as you drill

Temel alınan verilere göz atmak için Tablo olarak göster seçeneğini kullanın.Use Show as a table to get a look behind the scenes. Her detaylandırma veya genişletme işlemi yaptığınızda, Tablo olarak göster seçeneği görseli oluştururken kullanılan verileri görüntüler.Each time you drill or expand, Show as a table displays the data being used to build the visual. Bu, görselleri oluşturmak için hiyerarşilerin, detaylandırmanın ve genişletmenin birlikte nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilir.This may help you understand how hierarchies, drill, and expand work together to build visuals.

Sağ üst köşede Diğer eylemler (...) ve sonra Tablo olarak göster’i seçin.In the upper-right corner, select More actions (...), and then select Show as a table.

Üç nokta menüsünün ekran görüntüsü.

Power BI, ağaç haritasını tuvali kaplayacak şekilde açar.Power BI opens the treemap so that it fills the canvas. Ağaç haritasını oluşturan veriler, görselin altında görüntülenir.The data that makes up the treemap displays below the visual.

Altta veri tablosunun yer aldığı ağaç haritasının ekran görüntüsü.

Tuvalde yalnızca görsel görüntülenirken detaya gitmeye devam edin.With the visual alone in the canvas, continue drilling. Tablodaki verilerin ağaç haritasını oluşturmak için kullanılan verileri yansıtacak şekilde değiştiğini göreceksiniz.Watch the data in the table change to reflect the data being used to create the treemap. Aşağıdaki tabloda tüm alanlarda aynı anda bölgeden mağaza adına detaya gidilmesinin sonuçları gösterilir.The following table shows the results of drilling down all fields at once from territory to store name. İlk tablo, hiyerarşinin en üst düzeyini, biri KY, biri de TN için olmak üzere iki yaprağa sahip ağaç haritasını gösterir.The first table represents the top level of the hierarchy, the treemap showing two leaves, one for KY and one for TN. Sonraki üç tablo bölgeden posta koduna ve mağaza adına doğru tüm düzeylerde aynı anda detaya gittiğinizde elde edilen ağaç haritası verilerini gösterir.The next three tables represent the treemap's data as you drill down all levels at once--from territory to city to postal code to store name.

Detaya gidilen dört düzeyin de verilerini gösteren ekran görüntüsü.

City, PostalCode ve Name için toplamların aynı olduğuna dikkat edin.Notice that the totals are the same for City, PostalCode, and Name. Toplamlar her zaman eşit olmayacaktır.Matching totals won't always be the case. Ama bu veriler için her posta kodunda ve her şehirde tek mağaza vardır.But for this data, there's only one store in each postal code and in each city.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

 • Varsayılan olarak, detaylandırma özelliği bir rapordaki diğer görselleri filtrelemez.By default, drilling won't filter other visuals in a report. Öte yandan rapor tasarımcısı bu varsayılan davranışı değiştirebilir.However, the report designer can change this default behavior. Detaylandırırken, sayfadaki diğer görsellerde çapraz filtreleme veya çapraz vurgulama yapılıp yapılmadığına bakın.As you drill, look to see if the other visuals on the page are cross-filtering or cross-highlighting.

 • Sizinle paylaşılan bir raporu görüntülemek için Power BI Pro veya Premium lisansına sahip olmanız veya raporun Power BI Premium kapasitesinde depolanması gerekir.Viewing a report that has been shared with you requires a Power BI Pro or Premium license or for the report to be stored in Power BI Premium capacity. Hangi lisansa sahibim?Which license do I have?

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki görsellerVisuals in Power BI reports

Power BI raporlarıPower BI reports

Power BI - Temel KavramlarPower BI - Basic Concepts

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community