Android cihazlarda Power BI mobil uygulaması ile çalışmaya başlamaGet started with the Power BI mobile app on Android devices

Android telefonlardaki Microsoft Power BI uygulaması Power BI, Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services için mobil BI deneyimi sunar.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Nerede olursanız olun, gerçek zamanlı ve dokunmatik kullanıma uygun mobil erişimle şirket içindeki ve buluttaki şirket panolarınızı görüntüleyin ve bunlarla etkileşime geçin.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Panolardaki verileri araştırın ve e-posta veya kısa mesaj yoluyla iş arkadaşlarınızla paylaşın.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Android için Power BI uygulamasındaki pano

Power BI Desktop'ta Power BI raporları oluşturur ve bunları yayımlarsınız:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Daha sonra Android için Power BI uygulamasında, şirket içinde veya bulutta olmaları fark etmeksizin panolarınızla ve raporlarınızla etkileşime geçin.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Power BI mobil uygulamalarındaki yenilikleri öğrenin.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

ÖnkoşullarPrerequisites

Uygulamayı alınGet the app

Google Play'den Android için Power BI uygulamasını indirin.Download the Power BI for Android app from Google Play.

Power BI, Android 5.0 veya sonraki işletim sistemlerini çalıştıran birkaç farklı Android cihazda çalışabilir.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. Cihazınızı kontrol etmek için Ayarlar > Cihaz hakkında > Android sürümü menüsüne gidin.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Uygulamayı açtığınızda çalışmaya başlayın Start when you open the app
Kaydolmanıza veya oturum açmanıza gerek kalmadan, Android cihazınızdaki Power BI uygulaması ile neler yapabileceğinize ilişkin hızlı bir genel bakış edinmek için oturum açma sayfalarına göz atabilirsiniz.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Örnekleri görüntülemek ve incelemek için Atla'ya dokunun ve uygulamayı bizzat deneyin.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. Panoların bulunduğu giriş sayfasından dilediğiniz zaman örneklere geri dönebilirsiniz.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Power BI mobil uygulamalarındaki yenilikleri öğrenin.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Web üzerinde Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service on the web

Henüz kaydolmadıysanız Power BI hizmeti sayfasına gidin. Kendi hesabınızla panolar ve raporlar oluşturup bunları saklamanın yanı sıra verilerinizi bir araya getirmek için hizmete kaydolun.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Ardından, nerede olursanız olun Android cihazınızdan panolarınızı görebilmek için Power BI'da oturum açın.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. Power BI hizmetinde bir Power BI hesabı oluşturmak için Kaydol seçeneğine dokunun.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Kendi panolarınızı ve raporlarınızı oluşturmaya başlayın.Start creating your own dashboards and reports.

Cihazınızdaki Power BI uygulaması ile çalışmaya başlamaGet started with the Power BI app on your device

 1. Android cihazınızdaki başlangıç ekranından Android için Power BI uygulamasını açın.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Power BI simgesi

 2. Power BI’da oturum açmak için Power BI sekmesine dokunun ve oturum açma ayrıntılarınızı girin.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Power BI oturumunuzun açılmadığını bildiren bir ileti alırsanız bu sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. "Kurumsal SSL sertifikanıza güvenilmediği için kimlik doğrulaması yapılamadı".If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Reporting Services mobil raporlarınızda ve KPI’larda oturum açmak için Rapor sunucusu sekmesine dokunun ve oturum açma ayrıntılarınızı girin.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Power BI'da oturum açma

Power BI ve Reporting Services örneklerini denemeTry the Power BI and Reporting Services samples

Kaydolmadan bile Power BI ve Reporting Services örneklerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşim kurabilirsiniz.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

Örneklere erişmek için gezinti çubuğunda Diğer seçenekler'e (...) dokunun ve Örnekler'i seçin.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Bir dizi Power BI örneğinin ardında çeşitli Rapor sunucusu örnekleri yer alır.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Power BI mobil örnekleri

Not

Örneklerde tüm özellikler kullanılamaz.Not all features are available in the samples. Örneğin panoların temelini oluşturan raporları görüntüleyemez, örnekleri başkalarıyla paylaşamaz ve bunları sık kullanılanlarınıza ekleyemezsiniz.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

Power BI mobil uygulamalarında içeriklerinizi bulmaFind your content in the Power BI mobile apps

Power BI içeriğinizi aramaya başlamak için üst bilgide büyütece dokunun.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

Sık kullandığınız panoları ve raporları görüntülemeView your favorite dashboards and reports

Sık Kullanılanlar sayfanızı görüntülemek için gezinti çubuğunda Sık Kullanılanlar (Sık Kullanılanlar simgesi) öğesine dokunun.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

Power BI mobil uygulamalarındaki sık kullanılanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Power BI mobil uygulamaları için kurumsal destekEnterprise support for the Power BI mobile apps

Kuruluşlar, Android ve iOS için Power BI mobil uygulamaları da dahil olmak üzere cihazları ve uygulamaları yönetmek için Microsoft Intune'u kullanabilir.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune, kuruluşların; bir erişim PIN'i gerektirme, verilerin uygulama tarafından nasıl işlendiğini denetleme ve hatta uygulama kullanılmadığı sırada uygulama verilerini şifreleme gibi işlemler gerçekleştirerek öğeleri denetlemesine olanak sağlar.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Not

Android cihazınızda Power BI mobil uygulamasını kullanıyorsanız ve kuruluşunuzda Microsoft Intune MAM yapılandırıldıysa arka planda veri yenileme devre dışıdır.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. Uygulamaya bir sonraki girişinizde Power BI, web üzerindeki Power BI hizmetinden verileri yeniler.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Microsoft Intune ile Power BI mobil uygulamalarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Sonraki adımlarNext steps

Android cihazı için Power BI mobil uygulamasındaki panolar ve raporların yanı sıra Power BI Rapor Sunucusu veya Reporting Services web portalındaki raporlar ve KPI'ler ile gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

Power BI panoları ve raporlarıPower BI dashboards and reports

Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services web portallarındaki raporlar ve KPI'lerReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Ayrıca bkz.See also