Telefonunuz için en iyi duruma getirilmiş Power BI raporlarını görüntülemeView Power BI reports optimized for your phone

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone Android telefon
iPhone'lariPhones Android telefonlarAndroid phones

Telefonunuzda bir Power BI raporu görüntülediğinizde, Power BI raporun telefonlar için iyileştirilip iyileştirilmediğini denetler.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Rapor telefonlar için iyileştirilmişse, Power BI bunu otomatik olarak dikey görünümde açar.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Dikey modda rapor

Telefon için en iyi duruma getirilmiş rapor yoksa rapor en iyi duruma getirilmemiş, yatay görünümde açılır.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. Telefon için en iyi duruma getirilmiş raporlarda bile telefonunuzu yan çevirdiğinizde rapor özgün rapor düzeniyle, en iyi duruma getirilmemiş görünümde açılır.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Sayfaların yalnızca bazıları en iyi duruma getirildiyse dikey görünümde raporun yatay görünümde kullanılabileceğini belirten bir ileti görürsünüz.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

En iyi duruma getirilmemiş rapor sayfası

Telefon için en iyi duruma getirilmiş raporlarda diğer tüm Power BI rapor özellikleri çalışmaya devam eder.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Aşağıdakilerle yapabilecekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinin:Read more about what you can do in:

Telefonda rapor sayfasını filtrelemeFilter the report page on a phone

Telefon için en iyi duruma getirilmiş bir raporda tanımlı filtreler varsa, söz konusu raporu bir telefonda görüntülerken bu filtreleri kullanabilirsiniz.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. Rapor, web üzerindeki raporda filtrelenen değerlerle filtrelenmiş şekilde telefonunuzda açılır.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. Sayfada etkin filtreler olduğunu belirten bir ileti görürsünüz.You see a message that there are active filters on the page. Telefonunuzdaki filtreleri değiştirebilirsiniz.You can change the filters on your phone.

 1. Sayfanın en altında bulunan filtre simgesineTap the filter icon Telefon filtre simgesi dokunun.at the bottom of the page.

 2. İlgilendiğiniz sonuçları görmek için temel veya gelişmiş filtreleme kullanın.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Phone BI telefon raporunda gelişmiş filtreleme

Görsellerde çapraz vurgulamaCross-highlight visuals

Dikey görünümde görsellere çapraz vurgulama uygulama, Power BI hizmetinde olduğu gibi gerçekleştirilir ve telefonlarda yatay görünümde çalışır: Bir görseldeki verileri seçtiğinizde, aynı sayfada yer alan diğer görsellerin ilgili verilerini vurgular.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

Power BI'da filtreleme ve vurgulama hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Görsel seçmeSelect visuals

Telefon raporlarında bir görsel seçtiğinizde ilgili görsele telefon raporunda vurgulama ve odaklama uygulanır, tuval hareketleri engellenir.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Görseli seçtiğinizde kaydırma gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. Bir görselin seçimini kaldırmak için görsel alanı dışındaki bir yere dokunmanız yeterlidir.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Görselleri odak modunda açmaOpen visuals in focus mode

Telefon raporları da bir odak modu sunar: Tek bir görselin daha büyük görünümünü elde eder ve daha kolayca araştırabilirsiniz.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • Telefon raporunda görselin sağ üst köşesindeki üç nokta ( ... ) simgesine dokunduktan sonra Odak moduna genişlet'i seçin.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Odak moduna genişlet

Odak modunda yaptığınız değişiklikler rapor tuvaline, rapor tuvalinde yaptıklarınız da odak moduna uygulanır.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Örneğin, görseldeki bir değeri vurgulayıp raporun tamamına geri dönerseniz, rapor görselde vurguladığınız değere göre filtrelenmiş halde görüntülenir.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Bazı eylemler ekran boyutu kısıtlamaları nedeniyle yalnızca odak modunda gerçekleştirilebilir:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • Görselde görüntülenen bilgilerin detayına gitme.Drill down into the information displayed in a visual. Telefon raporunda detaya gitme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümü inceleyin.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • Görseldeki değerleri sıralama.Sort the values in the visual.

 • Geri döndürme: Görselde gerçekleştirdiğiniz keşfetme adımlarını silme ve tanım kümesini raporun oluşturulduğu zamandaki duruma döndürme.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Bir görseldeki tüm araştırma düzeyini silmek için üç nokta simgesine ( ... ) dokunup Geri döndür'ü seçin.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Geri döndür

  Geri döndürme işlemi, tüm görsellerdeki araştırma işlemlerini silmek için rapor düzeyinde veya seçili görseldeki araştırma işlemini silmek için görsel düzeyinde kullanılabilir.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Bir görselde detaya gitmeDrill down in a visual

Hiyerarşi düzeyleri tanımlanmış olan görsellerde bilgilerin detayına gidebilir, ardından normal görünüme dönebilirsiniz.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. Görselde detaya gitme özelliğini Power BI hizmetinde veya Power BI Desktop uygulamasında kullanabilirsiniz.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

Birkaç farklı türde detaya gitme bulunur:There are few types of drill-down:

Değerde detaya gitmeDrill down on a value

 1. Bir görseldeki veri noktasına uzun süreyle dokunun (dokunun ve basılı tutun).Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Araç ipucu görünür. Hiyerarşi tanımlıysa, araç ipucu alt bilgisinde detaya gitme ve detaydan çıkma seçenekleri gösterilir.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Detaya gitmek için aşağı oka dokununTap on the down arrow for drill-down

  Detaya git seçeneğine dokunun

 4. Detaydan çıkmak için yukarı oka dokunun.Tap on the up arrow for drill-up.

Sonraki düzeyde detaya gitmeDrill to next level

 1. Telefondaki raporda sağ üst köşedeki üç nokta ( ... ) simgesine dokunduktan sonra Odak moduna genişlet'i seçin.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Odak moduna genişlet

  Bu örnekte çubuklar, eyalet değerlerini göstermektedir.In this example, the bars show the values for states.

 2. Sol alt köşedeki araştır simgesineTap the explore icon Araştır simgesi dokunun.in the lower left.

  Araştırma modu

 3. Sonraki düzeyi göster veya Bir sonraki düzeye genişlet'e dokunun.Tap Show next level or Expand to next level.

  Bir sonraki düzeye genişlet

  Şimdi çubuklarda şehirlere ait değerler gösterilir.Now the bars show the values for cities.

  Genişletilmiş düzeyler

 4. Sol üst köşedeki ok simgesine dokunursanız telefon raporuna dönersiniz ve değerler alt düzeye genişletilmiş şekilde kalır.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Alt düzeye genişletilmiş durumda

 5. Özgün düzeye dönmek için üç nokta simgesine ( ... ) tekrar dokunup Geri döndür'ü seçin.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Geri döndür

Bir değerden detaylandırmaDrill through from a value

Detaylandırma, bir rapor sayfasındaki değerleri diğer rapor sayfalarına bağlar.Drill through connects values in one report page, with other report pages. Bir veri noktasından farklı bir rapor sayfasına detaylandırma yaptığınızda, detaylandırılan sayfayı filtrelemek için veri noktası değerleri kullanılır veya sayfa, seçilen verilerin bağlamında olur.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. Rapor yazarları, raporu oluştururken detaylandırmayı tanımlayabilir.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Bir görseldeki veri noktasına uzun süreyle dokunun (dokunun ve basılı tutun).Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Araç ipucu görünür. Detaylandırma tanımlıysa, araç ipucu alt bilgisinde detaylandırma oku gösterilir.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Detaylandırmak için oka dokununTap on the arrow for drill through

  Detaylandır seçeneğine dokunun

 4. Detaylandıracağınız rapor sayfasını seçinChoose which report page to drill through

  Rapor sayfasını seç

 5. Uygulama üst bilgisinde bulunan Geri düğmesini kullanarak başladığınız sayfaya geri dönün.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Sonraki adımlarNext steps