iOS cihazlarında Power BI mobil uygulaması ile çalışmaya başlamaGet started with the Power BI mobile app on iOS devices

iPhone, iPad veya iPod touch'taki iOS için Microsoft Power BI; Power BI, Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services için mobil BI deneyimi sunar.The Microsoft Power BI for iOS app on the iPhone, iPad, or iPod Touch delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Nerede olursanız olun, gerçek zamanlı ve dokunmatik kullanıma uygun mobil erişimle şirket içindeki ve buluttaki şirket panolarınızı görüntüleyin ve bunlarla etkileşime geçin.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Panolardaki verileri araştırın ve e-posta veya kısa mesaj yoluyla iş arkadaşlarınızla paylaşın.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages. Üstelik Apple Watch'unuzda en güncel verilerinize erişerek her şeyden haberdar olun.And keep up to date with your most timely data on your Apple Watch.

iPhone veya iPad üzerinde Power BI mobil uygulaması

Power BI Desktop'ta Power BI raporları oluşturur ve bunları yayımlarsınız:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Daha sonra iOS için Power BI mobil uygulamasında, şirket içinde veya bulutta olmaları fark etmeksizin panolarınızla ve raporlarınızla etkileşime geçin.Then in the Power BI mobile app for iOS, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Power BI mobil uygulamalarındaki yenilikleri öğrenin.Find out what's new in the Power Bi mobile apps.

Uygulamayı indirmeDownload the app

App Store'a giderek iPhone, iPad veya iPod touch'ınıza iOS uygulamasını indirin.Download the iOS app from the Apple App Store to your iPhone, iPad, or iPod Touch.

iOS için Power BI uygulamasını, iOS 11 veya sonraki bir sürümü çalıştıran herhangi bir cihazda çalıştırabilirsiniz.You can run the Power BI for iOS app on any device running iOS 11 or later.

Power BI hizmetine kaydolmaSign up for the Power BI service

Henüz kaydolmadıysanız, powerbi.com adresine gidip Power BI - Bulut işbirliği ve paylaşımı bölümünde Ücretsiz olarak deneyin’i seçin.If you haven't already signed up, go to powerbi.com, and under Power BI - Cloud collaboration and sharing, select Try free.

Power BI uygulaması ile çalışmaya başlamaGet started with the Power BI app

 1. iOS cihazınızda Power BI uygulamasını açın.In your iOS device, open the Power BI app.

 2. Power BI panolarınızı görüntülemek için Power BI seçeneğine dokunun.To view your Power BI dashboards, tap Power BI.
  Reporting Services mobil raporlarınızı ve KPI'lerinizi görüntülemek içinse SQL Server Reporting Services seçeneğine dokunun.To view your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap SQL Server Reporting Services.

  Power BI mobil uygulamasında oturum açma

  Uygulamadayken, bu ikisi arasında geçiş yapmak için sol üst köşedeki genel gezinti düğmesineWhen you're in the app, just tap the global navigation button Genel gezinti düğmesi dokunmanız yeterlidir.in the upper-left corner to go between the two.

Power BI ve Reporting Services örneklerini denemeTry the Power BI and Reporting Services samples

Kaydolmadan bile Power BI ve Reporting Services örnekleriyle deneme yapabilirsiniz.Even without signing up, you can play with the Power BI and Reporting Services samples. Uygulamayı indirdikten sonra örnekleri görüntüleyebilir veya çalışmaya başlayabilirsiniz.After you download the app, you can view the samples or get started. Dilediğiniz zaman genel gezinti düğmesini kullanarak örneklere geri dönebilirsiniz.Go back to the samples whenever you want from the global navigation.

Power BI örnekleriPower BI samples

Power BI pano örneklerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşime geçebilirsiniz ancak örneklerle gerçekleştiremediğiniz birkaç şey bulunur.You can view and interact with the Power BI dashboard samples, but there are a few things you can't do with them. Panolarla bağlantılı raporlar açamaz, örnekleri başkalarıyla paylaşamaz veya sık kullanılanlara ekleyemezsiniz.You can't open the reports behind the dashboards, share the samples with others, or make them your favorites.

 1. Sol üst köşede bulunan genel gezinti düğmesineTap the global navigation button Genel gezinti düğmesi dokunun.in the upper-left corner.

 2. Sol üst taraftaki dişli simgesine Dişli simgesi ve ardından Power BI örnekleri seçeneğine dokunun.Tap the gear icon in the upper-right Gear icon, then tap Power BI samples.

 3. Bir rol seçin ve bu role yönelik örnek panoyu araştırın.Pick a role and explore the sample dashboard for that role.

  Power BI mobil örnekleri

  Not

  Örneklerde tüm özellikler kullanılamaz.Not all features are available in the samples. Örneğin, panolarla bağlantılı örnek raporları görüntüleyemezsiniz.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards.

Reporting Services mobil rapor örnekleriReporting Services mobile report samples

 1. Sol üst köşede bulunan genel gezinti düğmesineTap the global navigation button Genel gezinti düğmesi dokunun.in the upper-left corner.

 2. Sağ üstteki dişli simgesine Dişli simgesi ve ardından Reporting Services örnekleri seçeneğine dokunun.Tap the gear icon in the upper-right Gear icon, then tap Reporting Services samples.

 3. Retail Reports veya Sales Reports klasörünü açarak ilgili KPI'leri ve mobil raporları araştırın.Open either the Retail Reports or the Sales Reports folder to explore their KPIs and mobile reports.

  Power BI mobil uygulamasındaki Reporting Services örnekleri

Power BI mobil uygulamalarında içeriklerinizi bulmaFind your content in the Power BI mobile apps

Panolarınız ve raporlarınız kaynaklarına bağlı olarak Power BI mobil uygulamalarında farklı konumlarda depolanır.Your dashboards and reports are stored in different locations in the Power BI mobile apps, depending on where they came from. Mobil uygulamalarda içeriklerinizi bulma hakkında bilgi edinin.Read about finding your content in the mobile apps. Ayrıca, Power BI mobil uygulamalarında sahip olduğunuz her şeyi dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.Plus you can always search for anything you have in the Power BI mobile apps.

Sol gezinti bölmesi

Mobil uygulamalarda içeriklerinizi bulma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about finding your content in the mobile apps.

Sık kullandığınız panoları, KPI'leri ve raporları görüntülemeView your favorite dashboards, KPIs, and reports

Mobil uygulamalardaki Sık Kullanılanlar sayfasında, Power BI Rapor Sunucusu ve Reporting Services KPI'lerinin ve raporlarının yanı sıra sık kullandığınız Power BI panolarının tümünü görebilirsiniz.On the Favorites page in the mobile apps, you see all of your favorite Power BI dashboards, together with Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports. Power BI mobil uygulamasında bir panoyu sık kullanılan olarak eklediğinizde, söz konusu panoya, tarayıcınızdan eriştiğiniz Power BI hizmeti de dahil olmak üzere tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz.When you make a dashboard a favorite in the Power BI mobile app, you can access it from all of your devices, including the Power BI service in your browser.

 • Sık Kullanılanlar'a dokunun.Tap Favorites.

  Sol gezinti bölmesindeki Sık Kullanılanlar seçeneği

  Sık kullanılanlarınızın tümünü şu sayfada görürsünüz:You see all your favorites together on this page:

  Sık Kullanılanlar sayfası

  1. Power BI hizmetindeki panolarDashboards on the Power BI service
  2. Power BI Rapor Sunucusu'ndaki KPI'lerKPIs on Power BI Report Server
  3. Power BI Rapor Sunucusu'ndaki Power BI raporlarıPower BI reports on Power BI Report Server

Power BI mobil uygulamalarındaki sık kullanılanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Power BI mobil uygulamaları için kurumsal destekEnterprise support for the Power BI mobile apps

Kuruluşlar, Android ve iOS için Power BI mobil uygulamaları da dahil olmak üzere cihazları ve uygulamaları yönetmek için Microsoft Intune'u kullanabilir.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune, kuruluşların; bir erişim PIN'i gerektirme, verilerin uygulama tarafından nasıl işlendiğini denetleme ve hatta uygulama kullanılmadığı sırada uygulama verilerini şifreleme gibi işlemler gerçekleştirerek öğeleri denetlemesine olanak sağlar.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Not

iOS cihazınızda Power BI mobil uygulamasını kullanıyorsanız ve kuruluşunuzda Microsoft Intune MAM yapılandırıldıysa arka planda veri yenileme devre dışıdır.If you use the Power BI mobile app on your iOS device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. Uygulamaya bir sonraki girişinizde Power BI, web üzerindeki Power BI hizmetinden verileri yeniler.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Microsoft Intune ile Power BI mobil uygulamalarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Sonraki adımlarNext steps