Power BI uygulamasını Face ID, Touch ID, geçiş kodu veya biyometrik verilerle korumaProtect Power BI app with Face ID, Touch ID, passcode, or biometric data

Birçok durumda Power BI'da yönetilen veriler gizlidir; bunların korunması ve yalnızca yetkili kullanıcıların bu verilere erişebilmesi gerekir.In many cases, the data managed in Power BI is confidential and needs to be protected and accessed by authorized users only.

iOS ve Android için Power BI uygulaması ek kimlik bilgileri yapılandırarak verilerinizi korumanıza olanak sağlar.The Power BI apps for iOS and Android let you protect your data by configuring additional identification. Ardından uygulama her başlatıldığında veya ön plana getirildiğinde, kimlik doğrulaması yapmak gerekecektir.Then, every time the app is launched or brought to the foreground, identification will be required. iOS’ta bu Face ID, Touch ID veya geçiş kodu sağlamak anlamına gelir.On iOS, this means providing Face ID, Touch ID, or a passcode. Android’de ise biyometrik veriler (Parmak İzi Kimliği) sağlamak anlamına gelir.On Android, it means providing biometric data (Fingerprint ID).

Aşağıdakiler için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad'ler Android telefon Android tablet
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets

iOS’ta Face ID, Touch ID veya geçiş kodunu açmaTurn on Face ID, Touch ID, or passcode on iOS

iOS için Power BI mobil uygulamasında ek kimlik bilgileri kullanmak için Gizlilik ve Güvenlik’in altındaki uygulama ayarına gidin.To use additional identification in the Power BI mobile app for iOS, go to the app setting under Privacy and Security. Face ID, Touch ID veya geçiş kodunu açma seçeneğini görürsünüz.You'll see the option to turn on Face ID, Touch ID, or passcode. Gördüğünüz seçenekler, cihazınızın özelliklerine bağlıdır.The options you see depend on the capabilities of your device.

Power BI iOS uygulama ayarı sayfası

Bu ayar açıldıktan sonra, uygulamayı her başlattığınızda veya ön plana getirdiğinizde uygulamaya erişebilmek için kimliğinizi sağlamanız istenir.When this setting is turned on, every time you launch the app or bring it to the foreground, it will ask you to provide your ID before you can access the app.

Sağlamanız istenilen kimlik türü, cihazınızın özelliklerine bağlıdır.The type of ID you will be asked to provide depends on your device's capabilities. Cihazınız Face ID'yi destekliyorsa Face ID kullanmanız gerekir.If your device supports Face ID, you'll need to use Face ID. Touch ID'yi destekliyorsa Touch ID kullanmanız gerekir.If it supports Touch ID, you'll need to use Touch ID. İkisi de desteklenmiyorsa geçiş kodunu sağlamanız gerekir.If neither are supported, then you'll need to provide a passcode. Aşağıdaki resimde Yüz Kimliği kimlik doğrulaması ekranı gösterilir.The image below shows the Face ID authentication screen.

Power BI iOS Face ID

Android üzerinde biyometrik verileri (Parmak İzi Kimliği) açmaTurn on biometric data (Fingerprint ID) on Android

Android için Power BI mobil uygulamasında ek kimlik bilgileri kullanmak için Gizlilik ve Güvenlik’in altındaki uygulama ayarına gidin.To use additional identification in the Power BI mobile app for Android, go to the app setting under Privacy and Security. Biyometrik verileri açma seçeneğini görürsünüz.You'll see the option to turn on biometric data.

Power BI Android uygulaması ayar sayfası

Bu ayar açıldıktan sonra, uygulamayı her başlattığınızda veya ön plana getirdiğinizde uygulamaya erişebilmek için biyometrik verilerinizi (Parmak İzi Kimliği) sağlamanız istenir.When this setting is turned on, every time you launch the app or bring it to the foreground, it will ask you to provide your biometric data (Fingerprint ID) before you can access the app.

Aşağıdaki resimde parmak izi kimlik doğrulaması ekranı gösterilir.The image below shows the fingerprint authentication screen.

Power BI iOS Face ID

Not

Mobil uygulamanın “Biyometrik Kimlik Doğrulaması Gerektir” ayarını kullanabilmek için önce Android cihazınızda biyometrik verileri ayarlamanız gerekir.To be able to use mobile app's Require Biometric Authentification setting, you must first set up biometrics on your Android device. Cihazınız biyometrik verileri desteklemiyorsa bu mobil uygulama ayarını kullanarak Power BI verilerinize yönelik erişimin güvenliğini sağlayamazsınız.If your device doesn't support biometrics, you will not be able to secure access to your Power BI data using this mobile app setting.

Yöneticiniz, mobil uygulama için güvenli erişimi uzaktan açtıysa uygulamaya erişmek için, henüz yapmadıysanız cihazınızda biyometrik verileri ayarlamanız gerekir.If your administrator has remotely turned on secure access for the mobile app, you must set up biometrics on your device in order to access the app, if you haven't already done so. Cihazınız biyometrik verileri desteklemiyorsa uzak ayar sizi etkilemez.If your device doesn't support biometrics, the remote setting will not affect you. Mobil uygulamanıza erişim, güvenli olmayan bir şekilde kalır.Access to your mobile app will remain unsecured.

Power BI mobil uygulamanıza güvenli erişim için MDM’yi zorunlu kılma.MDM enforcement of secure access to your Power BI mobile app.

Bazı kuruluşların güvenlik ilkeleri ve uyumluluk gereksinimleri gizli iş verilerine erişebilmeniz için ek kimlik bilgileri girmenizi zorunlu tutar.Some organizations have security policies and compliance requirements that enforce additional identification before you can access business sensitive data.

Bunu desteklemek için, Power BI mobil uygulaması yöneticilerin Microsoft Intune’dan ve diğer mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümlerinden uygulama yapılandırma ayarlarını göndererek mobil uygulama güvenli erişim ayarını denetlemelerine olanak tanır.To support this, the Power BI mobile app allows admins to control the mobile app secure access setting by pushing the app configuration settings from Microsoft Intune and other mobile device management (MDM) solutions. Yöneticiler uygulama koruma ilkesini kullanarak bu ayarı tüm kullanıcılar için veya bir grup kullanıcı için açabilir.Admins can use the app protection policy to turn on this setting for all users or for a group of users. Ayrıntılar için bkz. Power BI mobil uygulamasını uzaktan yapılandırmak için MDM’yi kullanma.See Use MDM to remotely configure the Power BI mobile app for detail.

Sonraki adımlarNext steps