Kendinizi ve başkalarını Power BI hizmetinde sayfalandırılmış raporlara abone yapmaSubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

Artık Power BI hizmetinde sayfalandırılmış raporlar için kendinize ve başkalarına e-posta abonelikleri ayarlayabilirsiniz.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Bu işlem genel olarak Power BI hizmetinde raporlara ve panolara abone olmakla aynıdır.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Bu makalede farklılıklar ve dikkat edilecek noktalar ortaya konur.This article spells out the differences and considerations.

Abonelikleri ayarlarken ne sıklıkta e-posta almak istediğinizi seçersiniz: günlük, haftalık, aylık veya saatlik.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, monthly, or hourly. Aboneliğin çalışmasını istediğiniz saatleri de seçebilirsiniz.You can also choose the time(s) you'd like the subscription to run. Toplamda, her rapor için en fazla 24 farklı abonelik ayarlayabilirsiniz.In all, you can set up to 24 different subscriptions for every report.

Sayfalandırılmış rapor abonelikleriyle ilgili önemli noktalarConsiderations for paginated report subscriptions

  • Pano ve Power BI raporu aboneliklerinden farklı olarak, aboneliğiniz tüm rapor çıkışının ekini içerir.Unlike subscriptions for dashboards or Power BI reports, your subscription contains an attachment of the entire report output. Aşağıdaki ek türleri desteklenir: PDF, PowerPoint sunusu (PPTX), Excel Çalışma Kitabı (XLSX), Word Belgesi (DOCX), CSV dosyası ve XML.The following attachment types are supported: PDF, PowerPoint presentation (PPTX), Excel Workbook (XLSX), Word Document (DOCX), CSV file, and XML.

  • E-posta gövdesine raporun önizleme görüntüsünü ekleyebilirsiniz.You may include a preview image of the report in the email body. Bu isteğe bağlıdır ve seçtiğiniz ek biçimine bağlı olarak ekli rapor belgenizin ilk sayfasından biraz farklı olabilir.This is optional, and may differ slightly than the first page of your attached report document, depending on the attachment format selected.

  • Rapor eki boyutu üst sınırı 24 MB'tır.The maximum report attachment size is 24 MB.

  • Azure Analysis Services veya Power BI veri kümeleri gibi şu anda desteklenen veri kaynaklarına bağlanan sayfalandırılmış raporlara başka kullanıcıları da abone yapabilirsiniz.You can subscribe other users for paginated reports that connect to any currently supported data sources, including Azure Analysis Services or Power BI datasets. SQL Server Reporting Services'in bugün yaptığı gibi, rapor ekinin sizin izinleriniz temelinde verileri yansıttığını unutmayın.Keep in mind the report attachment reflects the data based on your permissions, just as SQL Server Reporting Services does today.

  • E-posta abonelikleri, raporunuz için şu anda seçili olan veya varsayılan parametrelerle gönderilebilir.Email subscriptions can be sent with either the currently selected or default parameters for your report. Raporunuz için oluşturduğunuz her abonelik için farklı parametre değerleri ayarlayabilirsiniz.You may set different parameter values for each subscription you create for your report.

  • Rapor yazarınız ifade tabanlı parametreler ayarladıysa (örneğin, varsayılan ayar her zaman bugünün tarihiyse), abonelik varsayılan değer olarak bunu kullanır.If your report author has set expression-based parameters (for example, the default is always today's date), the subscription uses that as the default value. Diğer parametre değerlerini değiştirebilir ve mevcut değerleri kullanmayı seçebilirsiniz. Ancak, o değeri de açıkça değiştirmediğiniz sürece, abonelik ifade tabanlı parametreyi kullanır.You can change other parameter values and choose to use current values, but unless you explicitly change that value as well, the subscription uses the expression-based parameter.

  • Sayfalandırılmış raporlarda sıklık için Veri Yenilemesinden Sonra seçeneği yoktur.There is no After Data Refresh option for frequency with paginated reports. Temel veri kümesinden her zaman en son değerleri alırsınız.You always get the latest values from the underlying data source.

Sonraki adımlarNext steps

Kendinizi ve başkalarını Power BI hizmetinde raporlara ve panolara abone yapmaSubscribe yourself and others to reports and dashboards in the Power BI service

Power BI hizmetinde sayfalandırılmış raporlarPaginated reports in the Power BI service