Dağıtım işlem hatlarını kullanmaya başlama (önizleme)Get started with deployment pipelines (preview)

Bu makalede, dağıtım işlem hatlarını kullanmak için gereken temel ayarlara ilişkin yollar gösterilir.This article walks you through the basic settings required for using deployment pipelines.

Dağıtım işlem hatlarına erişmeAccessing deployment pipelines

Aşağıdaki koşullar sağlandığında dağıtım işlem hatları özelliğine erişebilirsiniz:You'll be able to access the deployment pipelines feature, if the following conditions are met:

Not

Önceden bir işlem hattı oluşturduysanız veya sizinle bir işlem hattı paylaşıldıysa da dağıtım işlem hatları düğmesini görebilirsiniz.You'll also be able to see the deployment pipelines button, if you previously created a pipeline, or if a pipeline was shared with you.

Dağıtım işlem hatları açılış sayfasının ekran görüntüsü.

1. Adım: Dağıtım işlem hattı oluşturmaStep 1 - Create a deployment pipeline

Dağıtım işlem hattı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:To create a deployment pipeline, do the following:

 1. Power BI hizmetindeki gezinti bölmesinde Dağıtım işlem hatları’nı seçip İşlem hattı oluştur’a tıklayın.In Power BI service, from the navigation pane, select Deployment pipelines and click Create pipeline.

 2. Dağıtım işlem hattı oluştur iletişim kutusunda işlem hattı için bir ad ve açıklama girip Oluştur’a tıklayın.In the Create a deployment pipeline dialog box, enter a name and description for the pipeline, and click Create.

İşlem hattını oluşturduktan sonra diğer kullanıcılarla paylaşabilir veya silebilirsiniz.After the pipeline is created, you can share it with other users or delete it. İşlem hattını başkalarıyla paylaştığınızda, işlem hattını paylaştığınız kullanıcılara işlem hattı erişimi verilir.When you share a pipeline with others, the users you share the pipeline with will be given access to the pipeline. İşlem hattı erişimi kullanıcıların işlem hattını görüntülemesine, paylaşmasına, düzenlemesine ve silmesine olanak verir.Pipeline access enables users to view, share, edit, and delete the pipeline.

2. Adım: Dağıtım işlem hattına çalışma alanı atamaStep 2 - Assign a workspace to a deployment pipeline

İşlem hattını oluşturduktan sonra, işlem hattını yönetmek istediğiniz içeriği eklemeniz gerekir.After creating a pipeline, you need to add the content you want to manage to the pipeline. İşlem hattına içerik eklemek, işlem hattı aşamasına çalışma alanı ekleyerek yapılır.Adding content to the pipeline is done by assigning a workspace to the pipeline stage. Çalışma alanını herhangi bir aşamaya atayabilirsiniz.You can assign a workspace to any stage.

Dağıtım işlem hattına bir çalışma alanı atayabilirsiniz.You can assign one workspace to a deployment pipeline. Dağıtım işlem hatları, işlem hattının farklı aşamalarında kullanılmak üzere çalışma alanı içeriğinin kopyalarını oluşturur.Deployment pipelines will create clones of the workspace content, to be used in different stages of the pipeline.

Dağıtım işlem hattına çalışma alanı atamak için şu adımları izleyin:Follow these steps to assign a workspace in a deployment pipeline:

 1. Yeni oluşturulan dağıtım işlem hattında Çalışma alanı ata’ya tıklayın.In the newly created deployment pipeline, click Assign a workspace.

 2. Çalışma alanı seç açılan menüsünde işlem hattına atamak istediğiniz çalışma alanını seçin.In the Choose the workspace drop-down menu, select the workspace you want to assign to the pipeline.

 3. Çalışma alanını atamak istediğiniz aşamayı seçin.Select the stage you want to assign the workspace to.

Çalışma alanı atama sınırlamalarıWorkspace assignment limitations

 • Çalışma alanının bir yeni çalışma alanı deneyimi olması gerekir.The workspace must be a new workspace experience.

 • Çalışma alanının yöneticisi olmanız gerekir.You must be an admin of the workspace.

 • Çalışma alanının başka bir işlem hattına atanmamış olması gerekir.The workspace is not assigned to any other pipeline.

 • Çalışma alanının bir  premium kapasitede bulunması gerekir.The workspace must reside on a premium capacity.

 • Power BI örnekleri içeren bir çalışma alanı, işlem hattı aşamasına atanamaz.You cannot assign a workspace with Power BI samples to a pipeline stage.

Not

Seçim yapabileceğiniz çalışma alanları listesinde yalnızca dağıtım işlem hatlarıyla kullanılabilecek çalışma alanları görüntülenir.Only workspaces that can be used with deployment pipelines, will show in the list of workspaces you can select from.

3. Adım: Boş bir aşamaya dağıtmaStep 3 - Deploy to an empty stage

Kaynak çalışma alanında üye veya yönetici olan bir Pro kullanıcı içeriği boş bir aşamaya (içeriğe sahip olmayan bir aşama) dağıtabilir.Any Pro user that's a member or admin in the source workspace, can deploy content to an empty stage (a stage that doesn't contain content). Dağıtımın tamamlanması için çalışma alanının bir kapasite üzerinde bulunması gerekir.The workspace must reside on a capacity for the deployment to be completed.

İçerik boş bir aşamaya dağıtıldığında, öğeler arasındaki ilişkiler korunur.When deploying content to an empty stage, the relationships between the items are kept. Örneğin, kaynak aşamasındaki bir veri kümesine bağlı olan bir rapor veri kümesiyle birlikte kopyalanır ve kopyalar benzer şekilde hedef çalışma alanına bağlı olur.For example, a report that is bound to a dataset in the source stage, will be cloned alongside its dataset, and the clones will be similarly bound in the target workspace.

Dağıtım tamamlandıktan sonra veri kümesini yenileyin.Once the deployment is complete, refresh the dataset. Daha fazla bilgi için bkz. boş bir aşamaya içerik dağıtma.For more information, see deploying content to an empty stage.

Tüm içeriği dağıtmaDeploying all content

İçinden dağıtılacak aşamayı seçip dağıtım düğmesine tıklayın.Select the stage to deploy from and click the deployment button. Dağıtım işlemi, hedef aşamada yinelenen bir çalışma alanı oluşturur.The deployment process creates a duplicate workspace in the target stage. Bu çalışma alanı, geçerli aşamada bulunan tüm içeriğe sahiptir.This workspace includes all the content existing in the current stage.

Dağıtım işlem hattındaki geliştirme ve test aşamaları için dağıtım düğmesini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing the deploy button for the development and test stages in a deployment pipeline.

Seçmeli dağıtımSelective deployment

Yalnızca belirli öğeleri dağıtmak için Daha fazla göster bağlantısına tıklayıp dağıtmak istediğiniz öğeleri seçin.To deploy only specific items, click the Show more link, and select the items you wish to deploy. Dağıt düğmesine tıkladığınızda, sonraki aşamaya yalnızca seçili öğeler dağıtılır.When clicking the deploy button, only the selected items are deployed to the next stage.

Pano, rapor ve veri kümeleri ilişkili olduğundan ve bağımlılıklara sahip olduğundan, bu öğelerin bağımlı olduğu tüm öğeleri işaretlemek için ilişkili seç düğmesini kullanabilirsiniz.Since dashboards, reports and datasets are related and have dependencies, you can use the select related button to check all items that those items are dependent on. Örneğin, bir rapor sonraki aşamaya dağıtmak isterseniz ilişkili seç düğmesine tıkladığınızda raporun bağlı olduğu veri kümesi işaretlenir, böylece her ikisi de tek seferde dağıtılır ve rapor kesintiye uğramaz.For example, if you want to deploy a report to the next stage, clicking the select related button will mark the dataset that the report is connected to, so that both will be deployed at once and the report will not break.

Daha fazlasını göster seçeneği belirlendikten sonra açılan dağıtım işlem hattı seçmeli dağıtım seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing the selective deploy option in deployment pipelines, available after selecting the show more option.

Not

 • Bir raporun veya panonun bağımlı olduğu öğeler sonraki aşamada yoksa bu rapor veya pano sonraki aşamaya dağıtılamaz.You can't deploy a report or dashboard to next stage if the items it's dependent on do not exist in the stage you are deploying to.
 • Bir raporu veya panoyu veri kümesi olmadan dağıtmayı seçerseniz beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.You might get unexpected results if you choose to deploy a report or dashboard without its dataset. Hedef aşamadaki veri kümesi değiştiğinde veya içinden dağıtım yaptığınız aşamadakiyle artık aynı olmadığında bu meydana gelebilir.This can happen when the dataset in the target stage, has changed and is no longer identical to the one in the stage you're deploying from.

Geriye dönük dağıtımBackwards deployment

Örneğin, mevcut bir çalışma alanını üretim aşamasına dağıtıp daha sonra geriye dönük olarak önce test aşamasına, sonra geliştirme aşamasına dağıttığınız bir senaryoda olduğu gibi, önceki aşamaya dağıtmayı tercih edebilirsiniz.You can choose to deploy to a previous stage, for example in a scenario where you assign an existing workspace to a production stage and then deploy it backwards, first to the test stage, and then to the development one.

Önceki bir aşamaya dağıtmak yalnızca önceki aşamadaki içeriğin boş olması durumunda işe yarar.Deploying to a previous stage works only if the previous stage is empty of content. Önceki aşamaya dağıtırken belirli öğeler seçilemez.When deploying to previous stage, you can't select specific items. Aşamadaki tüm içerik dağıtılır.All content in the stage will be deployed.

Test veya üretim aşaması menülerinden ulaşılabilen önceki aşamaya dağıt düğmesini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing the deploy to previous stage button, available from the test or production stage menus.

4. Adım: Veri kümesi kuralları oluşturmaStep 4 - Create dataset rules

Dağıtım işlem hattında çalışırken farklı aşamaların farklı yapılandırmaları olabilir.When working in a deployment pipeline, different stages may have different configurations. Örneğin, her aşamada farklı veritabanları veya farklı sorgu parametreleri olabilir.For example, each stage can have different databases or different query parameters. Test ve üretim aşamaları tüm veritabanını sorgularken, geliştirme aşaması veritabanındaki örnek verileri sorgulayabilir.The development stage might query sample data from the database, while the test and production stages query the entire database.

İşlem hattı aşamaları arasında içerik dağıtırken veri kümesi kurallarını yapılandırmak, bazı ayarları korurken içerikte değişiklik yapmanıza olanak verir.When you deploy content between pipeline stages, configuring dataset rules enables you to allow changes to content, while keeping some settings intact.

Veri kümesi kuralları, her bir veri kümesindeki veri kaynakları ve parametreler üzerinde tanımlanır.Dataset rules are defined on data sources and parameters, in each dataset. Bunlar, belirli bir veri kümesindeki veri kaynaklarının veya parametrelerin değerlerini belirler.They determine the values of the data sources or parameters for a specific dataset. Örneğin, üretim aşamasındaki bir veri kümesinin bir üretim veritabanına işaret etmesini isterseniz bunun için bir kural tanımlayabilirsiniz.For example, if you want a dataset in a production stage to point to a production database, you can define a rule for this. Kural, üretim aşamasında uygun veri kümesi kapsamında tanımlanır.The rule is defined in the production stage, under the appropriate dataset. Kural tanımlandığında, testten üretime dağıtılan içerik veri kümesi kurallarında tanımlandığı şekilde değeri alır, kural değiştirilmediği ve geçerli olduğu sürece uygulanır.Once the rule is defined, content deployed from test to production, will inherit the value as defined in the dataset rules, and will always apply as long as the rule is unchanged and valid.

Not

Veri kümesi kuralları, yalnızca kaynak ve hedef veri kaynağı aynı türden olduğunda çalışır.Dataset rules work only when the source and target data source are of the same type.

Veri kümesi kuralı oluşturmaCreate a dataset rule

 1. Veri kümesi kuralı oluşturmak istediğiniz işlem hattı aşamasında Dağıtım ayarları’na tıklayın.In the pipeline stage you want to create a dataset rule for, click Deployment settings.

  Dağıtım işlem hattı aşamalarının her birinde sağ üstte bulunan dağıtım ayarları düğmesinin ekran görüntüsü.

 2. Dağıtım ayarları bölmesinden kural oluşturmak istediğiniz veri kümesini seçin.From the Deployment settings pane, select the dataset you want to create a rule for.

  Veri kümesi kuralı oluşturmak için veri kümesi seçimini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing selecting a dataset for creating a dataset rule.

 3. Oluşturmak istediğiniz kural türünü seçin, listeyi genişletin ve Kural ekle’ye tıklayın.Select the type of rule you want to create, expand the list, and click Add rule.

  Veri kaynağı kuralı seçip kural ekle seçeneğine tıklamayı gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing selecting a data source rule, and clicking the add rule option.

Veri kümesi kural türleriDataset rule types

İki tür kural oluşturabilirsiniz:There are two types of rules you can create:

 • Veri kaynağı kuralları: Veri kaynağı listesi, kaynak işlem hattı aşamasının veri kümesinden alınır.Data source rules The data source list is taken from the dataset of the source pipeline stage. Veri kaynağı listesinden, değiştirilmesini istediğiniz veri kaynağını seçin.From the data source list, select a data source to be replaced. Kaynak aşamasındakiyle değiştirmek istediğiniz bir değeri seçmek için şu yöntemlerden birini kullanın:Use one of the following methods to select a value to replace the one from the source stage:

  1. Listeden seçin.Select from a list.

  2. Diğer’e tıklayıp yeni veri kaynağını el ile ekleyin.Click Other and manually add the new data source. Yalnızca aynı türdeki bir veri kaynağıyla değiştirebilirsiniz.You can only change to a data source from the same type.

 • Parametre kuralları: Geçerli değerin gösterildiği parametre listesinden bir parametre seçin.Parameter rules Select a parameter from the list of parameters; the current value is shown. Değeri, her dağıtımdan sonra geçerli olmasını istediğiniz değer olarak düzenleyin.Edit the value to the value you want to take effect after each deployment.

Veri kümesi kuralı sınırlamalarıDataset rule limitations

 • Veri kümesi kuralı oluşturmak için veri kümesi sahibi olmanız gerekir.You must be the dataset owner to create a dataset rule.

 • Veri kümesi kuralları dağıtım aşamasında oluşturulamaz.Dataset rules cannot be created in the development stage.

 • Bir öğe kaldırıldığında veya silindiğinde kuralları da silinir.When an item is removed or deleted, its rules are deleted too. Bu kurallar geri yüklenemez.These rules cannot be restored.

 • Bir kuralda tanımlanan veri kaynağı veya parametreler değiştirilirse veya kaynak veri kümesinden kaldırılırsa kural geçerli olmaz ve dağıtım başarısız olur.If the data source or parameters defined in a rule are changed or removed from the source dataset, the rule will not be valid and the deployment will fail.

 • Parametre kuralları, Tümü veya İkili türündeki parametreler için tanımlanamaz.Parameter rules cannot be defined for parameters that are of type Any or Binary. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kümesi güncelleştirme parametresi kısıtlamaları.For more information, see datasets update parameters restrictions.

 • Veri kaynağı kuralları, yalnızca şu veri kaynakları için tanımlanabilir:Data source rules can only be defined for the following data sources:

  • Azure Analysis ServicesAzure Analysis services
  • SQL Server Analysis Services (SSAS)SQL Server Analysis Services (SSAS)
  • Azure SQL SunucusuAzure SQL Server
  • SQL sunucusuSQL server
  • Odata AkışıOdata Feed
  • OracleOracle
  • SapHana (doğrudan sorgu modu için değil, yalnızca içeri aktarma modu için desteklenir)SapHana (only supported for import mode; not direct query mode)
  • SharePointSharePoint
  • TeradataTeradata

  Diğer veri kaynakları için, veri kaynağınızı yapılandırmaya yönelik parametreleri kullanmanızı öneririz.For other data sources, we recommend using parameters to configure your data source.

5. Adım: Bir aşamadan diğerine içerik dağıtmaStep 5 - Deploy content from one stage to another

Bir işlem hattı aşamasında içeriğe sahip olduğunuzda bu içeriği sonraki aşamaya dağıtabilirsiniz.Once you have content in a pipeline stage, you can deploy it to the next stage. Başka bir aşamaya içerik dağıtmak genellikle işlem hattında bazı eylemler gerçekleştirdikten sonra yapılır.Deploying content to another stage is usually done after you've performed some actions in the pipeline. Örneğin, dağıtım aşamasında içeriğinizde değişiklik yapılması veya test aşamasında içeriğinizin test edilmesi.For example, made development changes to your content in the development stage, or tested your content in the test stage. İçeriği bir aşamadan diğerine taşımaya ilişkin tipik bir iş akışı geliştirmeden teste ve sonra testten üretime şeklinde gerçekleşir.A typical workflow for moving content from stage to stage, is development to test, and then test to production. Mevcut bir çalışma alanına içerik dağıtma bölümünde bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can learn more about this process, in the deploy content to an existing workspace section.

Dağıtım işlem hattındaki sonraki aşamaya içerik dağıtmak için, aşamanın alt kısmındaki dağıt düğmesine tıklayın.To deploy content to the next stage in the deployment pipeline, click the deploy button at the bottom of the stage.

Test ve üretim aşaması kartlarını gözden geçirirken son dağıtım zamanını görebilirsiniz.When reviewing the test and production stage cards, you can see the last deployment time. Bu, içeriğin aşamaya son dağıtıldığı zamanı belirtir.This indicates the last time content was deployed to the stage.

Dağıtım zamanı, bir aşamayı son güncelleştirildiği zamana göre oluşturmak bakımından yararlıdır.Deployment time is useful for establishing when a stage was last updated. Test ve üretim dağıtımları arasındaki süreyi izlemek için de yararlı olabilir.It can also be helpful if you want to track time between test and production deployments.

Aşamaları karşılaştırmaComparing stages

Ardışık iki aşamada içerik bulunduğunda bu içerik, içerik öğeleri meta verileri temel alınarak karşılaştırılır.When two sequential stages have content, the content is compared based on the content items metadata. Bu karşılaştırma, verileri karşılaştırmayı veya aşamalar arasındaki zamanı yenilemeyi kapsamaz.This comparison doesn't include comparing data or refresh time between stages.

Bir dağıtım işlem hattını ve karşılaştırma göstergelerini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing a deployment pipeline with its comparison indicators.

İki ardışık aşama arasındaki farklara yönelik hızlı bir görsel içgörü elde etmek için bunlar arasında bir karşılaştırma simgesi göstergesi görünür.To allow a quick visual insight into the differences between two sequential stages, a comparison icon indicator appears between them. Karşılaştırma göstergesinin iki durumu vardır:The comparison indicator has two states:

 • Yeşil gösterge: Her iki aşamadaki içeriğe ait meta veriler aynıdır.Green indicator – The metadata for each content item in both stages, is the same.

 • Turuncu gösterge: Şu koşullardan biri sağlandığında görünür:Orange indicator - Appears if one of these conditions is met:

  • Her aşamadaki içerik öğelerinin bazıları değiştirildiğinde veya güncelleştirildiğinde (farklı meta verilere sahip olduğunda).Some of the content items in each stage, were changed or updated (have different metadata).
  • Aşamalar arasındaki öğe sayısında farklılık olduğunda.There is a difference in the number of items between the stages.

İki ardışık aşama aynı olmadığında, turuncu karşılaştırma simgesinin altında bir karşılaştırma bağlantısı görünür.When two sequential stages aren't the same, a compare link appears underneath the orange comparison icon. Bu bağlantıya tıkladığınızda iki aşamadaki öğe listesi de Karşılaştırma görünümünde açılır.Clicking the link opens the content item list in both stages in Compare view. Karşılaştırma görünümü, her işlem hattı aşamasındaki öğeler arasındaki değişiklikleri veya farkları izlemenize yardımcı olur.Compare view helps you track changes or differences between items, in each pipeline stage. Değiştirilen öğeler aşağıdaki etiketlerden birini alır:Changed items get one of the following labels:

 • Yeni: Kaynak aşamadaki yeni bir öğe.New – A new item in the source stage. Bu, hedef aşamada bulunmayan bir öğedir.This is an item that doesn't exist in the target stage. Dağıtımdan sonra bu öğe hedef aşamaya kopyalanır.After deployment, this item will be cloned to the target stage.

 • Farklı: Hem kaynak hem de hedef aşamada yer alan, ancak son dağıtımdan sonra bu iki sürümden birinin değiştirildiği öğedir.Different – An item that exists both in the source and the target stage, were one of the versions was changed after the last deployment. Dağıtımdan sonra, değişikliğin nerede gerçekleştiği fark etmeksizin kaynak aşamadaki öğe hedef aşamadaki öğenin üzerine yazılır.After deployment, the item in the source stage will overwrite the item in the target stage, regardless of where the change was made.

 • Şurada eksik: Bu etiket, bir öğenin hedef aşamada olduğunu ancak kaynak aşamada olmadığını gösterir.Missing from – This label indicates that an item appears in the target stage, but not in the source stage.

  Not

  Dağıtım, şurada eksik olan öğeleri etkilemez.Deployment will not impact missing from items.

Karşılaştırma görünümünü genişleten ve farklı dağıtım işlem hatlarındaki öğelerin karşılaştırılmasını sağlayan karşılaştırma seçeneğini gösteren ekran görüntüsü.A screenshot showing the compare option which expands the compare view and allows comparing items between deployment pipeline stages.

İçeriği geçersiz kılmaOverriding content

Kaynak aşamadaki içerikte değişiklikler yaptıktan sonra dağıttığınızda, hedef aşamada değiştirdiğiniz içeriğin üzerine yazılır.When you deploy after making changes to content in the source stage, the content you changed in the target stage is overwritten. Dağıt’a tıkladıktan sonra, üzerine yazılacak öğelerin sayısını içeren bir uyarı listesi alırsınız.After clicking deploy, you'll get a warning listing the number of items that will be overwritten.

Bir dağıtımın, dağıtım yapılan aşamadaki öğelerde değişiklik yapılmasına neden olacak olması halinde görüntülenen değiştirilen içerik uyarısının ekran görüntüsü.

Dağıtım sürecini anlama bölümünde, sonraki aşamaya kopyalanan öğeler ve kopyalanmayan öğeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can learn more about which items are copied to the next stage, and which items are not copied, in Understand the deployment process.

Sonraki adımlarNext steps