Erişilebilirlik özelliklerinden faydalanarak Power BI raporlarını kullanmaConsume Power BI reports by using accessibility features

Power BI'da, engelli kullanıcıların Power BI raporlarını daha kolay bir şekilde kullanmasına ve raporlarla etkileşime geçmesine yardımcı olan birçok özellik bulunur.Power BI has many built-in features to help people with disabilities more easily consume and interact with Power BI reports. Bu araçlar, kullanıcıların yardımcı teknoloji kullanmayan bir rapordan aynı bilgileri almasına yardımcı olur.These tools help users get the same information from a report as those who don’t use assistive technology.

Yüksek karşıtlık pencere ayarları

Bu makaleyi okurken bilinmesi gereken birkaç terim vardır:There are a couple terms to know as you read through this article:

  • Odak, farenizin sayfada bulunduğu yerdir.Focus is where your mouse is on the page. Odak genellikle bir nesneyi çevreleyen mavi kenarlıkla belirtilir.Focus is usually indicated by a blue border surrounding an object.
  • Tuval, raporunuzun sayfa alanıdır.Canvas is the page area of your report.

Aşağıdaki bölümlerde, Power BI raporlarını kullanmaya yönelik erişilebilirlik araçları açıklanmıştır.The following sections describe the accessibility tools available for consuming Power BI reports.

Klavye ile gezinmeKeyboard navigation

Power BI Desktop veya Power BI hizmetini başlattığınızda, Tab tuşuna basar basmaz sağ üst köşede bir araç ipucu görünür.When you launch Power BI Desktop or the Power BI service, as soon as you press Tab, a tooltip appears in the upper-right hand corner. Ekran okuyucu ile Power BI kullanma ipuçları başlıklı bağlantı size bu makaleye yönlendirir ve erişilebilirlik araçlarıyla bir raporu kullanma hakkında bilgiler verir.The link titled Tips for using Power BI with a screen reader directs you to this article, providing information on how to consume a report with accessibility tools. Ana içeriğe atla bağlantısına tıkladığınızda rapor tuvaline gidersiniz.Clicking on the Skip to main content link takes you to the report canvas.

Erişilebilirlik ipuçlarını görmek için Tab yazın

? düğmesinePressing ? bastığınızda Power BI'da en sık kullanılan klavye kısayollarının bulunduğu bir iletişim kutusu açılır.opens a dialog with the most frequently used keyboard shortcuts in Power BI. Power BI’daki klavye kısayollarının tam listesini görmek için iletişim kutusunun altındaki bağlantıya giderek klavye kısayolları ile ilgili Power BI belgelerini görüntüleyebilirsiniz.To see a full list of keyboard shortcuts available in Power BI, you can navigate to the link at the bottom of the dialog, which takes you to the Power BI documentation on keyboard shortcuts.

Klavye kısayolları iletişim kutusu

Ctrl + F6 tuşlarını kullanarak bir rapordaki rapor sayfası sekmeleri veya nesneler arasında odağı değiştirebilirsiniz.You can switch focus between the report page tabs, or objects on a given report page using Ctrl + F6. Odak yüklenmiş rapor sayfası üzerindeyken odağı sayfadaki nesnelerin (tüm metin kutuları, resimler, şekiller ve grafikler dahil) her birine kaydırmak için Sekme tuşunu kullanın.When focus is on a loaded report page, use the Tab key to shift focus to each object on the page, which includes all textboxes, images, shapes, and charts.

Genel olarak, yazmak veya girmek için Enter tuşu, çıkmak için Esc tuşu Power BI’daki yaygın komutlardır.In general, using Enter to select or enter, and using Esc to exit are common commands in Power BI.

Görseller için klavye gezintisiKeyboard navigation for visuals

Birçok Power BI rapor oluşturucusu çok fazla veri içeren raporlar oluşturmaktadır.Many Power BI report creators are building reports that contain a lot of data. Bir görselde gezinirken görseldeki her öğe arasında sekmeyle gezmek can sıkıcı olabilir.As you move through a visual, it can be annoying to tab through every element in a visual. Görsellerde klavye gezintisi, üç düzeyli bir hiyerarşi olarak tasarlanmıştır.Keyboard navigation for visuals has been designed as a hierarchy, with three levels. Bu üç düzey aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır.Those three levels are described in the following paragraphs.

İlk düzeyde gezinmek için, bir görsele gittiğinizde Ctrl + sağ ok tuşlarına basarak görsele girebilirsiniz.To navigate through the first level, when you navigate to a visual press Ctrl + right arrow to enter that visual. Görsele girdikten sonra Tab tuşuna basarak görselin ana alanlarında gezinebilirsiniz.Once you enter that visual, you can press Tab to cycle through the main areas of the visual. Gezinebileceğiniz ana alanlar veri çizim alanı, eksen kategorileri (görsel için geçerliyse) ve göstergedir (görselde varsa).Those main areas you can cycle through are the data plot area, the axis categories (if applicable to the visual), and the legend (if the visual has one).

Aşağıdaki .gif dosyasında, görselin birinci düzeyinde bir kullanıcının nasıl gezindiği gösterilmektedir:The following .gif shows how a user cycles through the first level of a visual:

Birinci düzeyde gezinme

Hiyerarşinin ikinci düzeyi, görselin ana alanlarından birine (veri çizim alanı, x ekseni kategorileri, gösterge) girmektir.The second level of the hierarchy is entering one of the main areas (data plot area, x-axis categories, legend) of the visual. Bir raporu kullanırken bu ana alanlardan birine geçebilir ve görselin ilgili bölümündeki veri noktaları veya kategoriler arasında gezinebilirsiniz.As you consume a report, you can move into one of these main areas and cycle through the data points or categories in that section of the visual. Daha fazla araştırmak istediğiniz alana karar verdikten sonra Enter tuşuna basarak ilgili alanda gezinebilirsiniz.Once you decide which area you’d like to explore further, you can press Enter to cycle through that specific area.

Bir serideki tüm veri noktalarını seçmek istiyorsanız göstergeye gidip Enter tuşuna basın.If you’d like to select all the data points in a series, navigate to the legend and press Enter. Göstergeye girdikten sonra Tab tuşuna basarak farklı kategorilerde gezinebilirsiniz.Once in the legend, you can press Tab to navigate through the different categories in the legend. Belirli bir seriyi seçmek için Enter tuşuna basın.Press Enter to select a specific series.

Belirli veri noktalarını seçmek istiyorsanız göstergeye gidip Enter tuşuna basın.If you’d like to select specific data points, navigate to the data plot area and press Enter. Veri çizimi alanına girdikten sonra Tab tuşuna basarak veri noktaları arasında gezinebilirsiniz.Once in the data plot area you can press Tab to navigate through the data points. Görselinizde birden çok seri varsa, farklı bir serideki veri noktalarına atlamak için Yukarı ok veya Aşağı ok tuşuna basabilirsiniz.If your visual has multiple series, you can press the Up arrow or Down arrow to jump to the data points in a different series.

Bir kategori eksenindeki tüm veri noktalarını seçmek istiyorsanız eksen etiketlerine gidip Enter tuşuna basın.If you’d like to select all the data points in a categorical axis, navigate to the axis labels and press Enter. Eksen etiketlerine girdikten sonra Tab tuşuna basarak etiket adları arasında gezinebilirsiniz.Once in the axis labels, you can press Tab to navigate through the label names. Etiket adı seçmek için Enter tuşuna basın.Press Enter to select a label name.

Bir katmana gittiyseniz Esc tuşuna basarak o katmandan ayrılabilirsiniz.If you’ve navigated into a layer, you can press Esc to come out of that layer. Aşağıdaki .gif görüntüsünde bir kullanıcının görsel düzeylerine nasıl girip çıkabileceği ve veri noktalarını, x ekseni kategori etiketlerini nasıl seçebileceği, farklı bir seriye nasıl atlayabileceği ve bir serideki tüm veri noktalarını nasıl seçebileceği gösterilmektedir.The following .gif shows how a user can enter and exit the levels of a visual and select data points, x-axis category labels, jump to a different series, and select all the data points in a series.

İkinci düzeyde gezinme

Klavye kullanırken bir nesnede veya görsel gezinemiyorsanız, bunun nedeni rapor yazarının o nesneyi sekme sırasından gizlemeye karar vermesi olabilir.If you find yourself unable to navigate to an object or visual while using a keyboard, it may be because the report author has decided to hide that object from the tab order. Rapor yazarları genellikle dekoratif nesneleri sekme sırasından gizler.Report authors commonly hide decorative objects from the tab order. Bir raporda mantıksal bir şekilde gezinemiyorsanız rapor yazarıyla iletişime geçmeniz gerekir.If you find that you cannot tab through a report in a logical manner, you should contact the report author. Rapor yazarları nesneler ve görseller için sekme sırasını ayarlayabilir.Report authors can set the tab order for objects and visuals.

Dilimleyiciler için klavye gezintisiKeyboard navigation for slicers

Dilimleyicilerde de yerleşik olarak erişilebilirlik işlevleri bulunur.Slicers also have accessibility functionality built in. Dilimleyici seçtiğinizde, dilimleyicinin değerini ayarlamak için Ctrl + Sağ ok tuşlarını kullanarak dilimleyici içindeki çeşitli denetimler arasında ilerleyin.When you select a slicer, to adjust the value of a slicer use Ctrl + Right arrow to move through the various controls within the slicer. Örneğin başlangıçta Ctrl + Sağ ok tuşlarına bastığınızda odak silginin üzerindedir.For example, when you initially press Ctrl + Right arrow, the focus is on the eraser. Ardından ara çubuğuna basmak, dilimleyicideki tüm değerleri silen silgi düğmesine tıklamakla eşdeğerdir.Then, pressing the spacebar is equivalent to clicking the eraser button, which erases all values on the slicer.

Sekme tuşuna basarak dilimleyicideki denetimler arasında ilerleyebilirsiniz. Silgideyken Sekme tuşuna basıldığında, aşağı açılan liste düğmesine geçilir.You can move through the controls in a slicer by pressing Tab. Pressing Tab when on the eraser moves to the drop-down button. Bir kez daha Sekme tuşuna basıldığında ilk dilimleyici değerine gidilir (dilimleyicide birden çok değer, örneğin bir aralık varsa).Another Tab then moves to the first slicer value (if there are multiple values for the slicer, such as a range).

Dilimleyicilerde gezinme

Sayfaları değiştirmeSwitching pages

Odak rapor sayfası sekmeleri üzerindeyken, odağı bir rapor sayfasından sonraki rapor sayfasına geçirmek için Sekme veya Ok tuşlarını kullanın.When focus is on report page tabs, use the Tab or Arrow keys to move focus from one report page to the next. Ekran okuyucu rapor sayfasının başlığını okur ve sayfanın seçili olup olmadığı söyler.The screen reader reads out the title of the report page, and whether it's currently selected. Şu anda odakta olan rapor sayfasını yüklemek için Enter tuşunu ve ara çubuğunu kullanın.To load the report page currently under focus, use the Enter key or spacebar.

Görsel başlığına erişmeAccessing the visual header

Görseller arasında ilerlerken Alt + Shift + F10 tuşlarına basarak odağı görsel üst bilgisine taşıyabilirsiniz.As you navigate between visuals, you can press Alt + Shift + F10 to move focus to the visual header. Gösrsel üst bilgisi sıralama, grafiğin arkasındaki verileri dışarı aktarma ve Odak modu gibi çeşitli seçenekler içerir.The visual header contains various options including sorting, exporting the data behind the chart, and Focus mode. Görsel başlığında gördüğünüz simgeler, rapor yazarının göstermeye karar verdiği seçeneklere bağlıdır.The icons you see in the visual header will depend on the options the report author has decided to show.

Görsel başlığında gezinme

Ekran okuyucuScreen reader

Bir raporu görüntülerken tarama modundan çıkmak en iyisidir.When viewing a report it's best to leave scan mode off. Power BI, belgeden çok bir uygulama gibi kabul edilmelidir. Bu nedenle, gezinmeyi kolaylaştırmak üzere özel gezinti özelliğiyle donatılmıştır.Power BI should be treated more like an application and less like a document, so it’s been set up with custom navigation to make it easier to navigate. Power BI Desktop ile ekran okuyucu kullanırken, Power BI Desktop’ı açmadan önce ekran okuyucunuzun açık olduğundan da emin olmanız gerekir.When using a screen reader with Power BI Desktop, you should also make sure your screen reader is open before you open Power BI Desktop.

Nesneler arasında gezinirken ekran okuyucu nesnenin türünü ve nesnenin başlığını (varsa) okur.When navigating around objects, the screen reader reads the type of object and the object's title (if it has one). Rapor yazarı tarafından sağlanmışsa, ekran okuyucu söz konusu nesnenin (alternatif metin) açıklamasını da okur.The screen reader also reads a description of that object (alt text) if it's provided by the report author.

Verileri gösterShow data

Verileri göster penceresinin erişilebilir bir sürümünün gösterilmesi için Alt + Shift + F11 tuşlarına basabilirsiniz.You can press Alt + Shift + F11 to present an accessible version of the Show data window. Bu pencere, görselde kullanılan verileri ekran okuyucunuzda her zaman kullandığınız klavye kısayollarını kullanarak bir HTML tablosunda incelemenizi sağlar.This window lets you explore the data used in the visual in an HTML table, using the same keyboard shortcuts you normally use with your screen reader.

Verileri göster

Verileri göster özelliği, ekran okuyucunun yalnızca bu klavye kısayolu aracılığıyla erişebildiği bir HTML tablosudur.The Show data feature is an HTML table that is only accessible to a screen reader through this keyboard shortcut. Görsel başlığındaki seçenekten Verileri göster’i açarsanız, ekran okuyucu ile uyumlu olmayan bir tablo gösterilir.If you open Show data from the option in the visual header, a table that is not screen reader compatible is displayed. Klavye kısayolları aracılığıyla Verileri göster özelliğini kullanırken, ekran okuyucunuzun sağladığı tüm kısayol tuşlarından yararlanmak için tarama modunu açın.When using Show data through keyboard shortcuts, turn on scan mode to take advantage of all the hot keys your screen reader provides.

Verileri Göster görünümünden çıkıp bir rapora dönmek için Esc tuşuna basın.To exit the Show Data view and return to a report, press Esc.

Yüksek karşıtlık modlarıHigh contrast modes

Power BI hizmeti Windows tarafından seçilen yüksek karşıtlık ayarlarını algılamayı dener.The Power BI service attempts to detect the high contrast settings selected for Windows. Bu algılama denemesinin etkili ve doğru olması, Power BI hizmetinin gösterildiği tarayıcıya bağlıdır.The effectiveness and accuracy of that detection depends on the browser showing the Power BI service. Power BI hizmetinde temayı el ile ayarlamak isterseniz, Görünüm > Yüksek karşıtlık renkleri’ni ve sonra rapora uygulamak istediğiniz temayı seçebilirsiniz.If you want to set the theme manually in the Power BI service, you can select View > High contrast colors and then select the theme you would like to apply to the report.

Yüksek karşıtlık pencere ayarları

Sonraki adımlarNext steps

Power BI erişilebilirliği ile ilgili makale koleksiyonu aşağıda verilmiştir:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: