Power BI raporlarını erişilebilirlik için tasarlamaDesign Power BI reports for accessibility

Etkileyici raporlar tasarlayıp oluşturabilir, aynı zamanda bu raporları erişilebilirlik için tasarlayabilirsiniz.You can design and create compelling reports while also designing for accessibility. Bir rapor oluştururken, hedef kitleniz kim olursa olsun, raporlarınızı özel bir tasarıma uyarlanmasına gerek kalmadan mümkün olduğunca kullanılabilir olacak şekilde oluşturmanız gerekir.Whenever building a report, no matter who your audience is, you should create your reports to be usable by as many people as possible, without the need to be adapted for a sort of special design.

Yüksek karşıtlık pencere ayarları

Bu makalede, Power BI’da erişilebilir raporlar oluşturmaya yönelik erişilebilirlik özellikleri ve araçları açıklanmaktadır.This article describes the accessibility features and tools for creating accessible reports in Power BI.

Genel olarak, Power BI bir ekran okuyucuyla kullanılırken tarama modunun veya gözatma modunun kapatılmasını öneririz.In general, when using Power BI with a screen reader, we recommend turning scan mode or browse mode off.

Ekran okuyucularla rapor oluşturma işlemini geliştirmek için bir bağlam menüsü sağlanmıştır.To improve the process of creating reports with screen readers, a context menu is available. Bu menü Alanlar listesindeki alanları kutuda yukarı veya aşağı taşımanızı sağlar.The menu allows moving fields in the well up or down in the Fields list. Ayrıca menü alanı Gösterge veya Değer gibi diğer kutulara taşımaya da olanak tanır.The menu also allows moving the field to other wells, such as Legend or Value or others.

Alanlar bağlam menüsü alanları yukarı, aşağı veya başka bir alana taşımanızı sağlar

Erişilebilirlik özelliklerinin türleriTypes of accessibility features

Power BI, erişilebilir raporlar oluşturma yeteneği sağlar ancak rapor yazarı olarak bunları raporlarınıza dahil etmek size bağlıdır.Power BI provides capability to create accessible reports, but as the report author, it's up to you to incorporate them in your reports. Bu makalede üç erişilebilirlik özelliği açıklanmaktadır:There are three categories of accessibility features described in this article:

 • Yerleşik erişilebilirlik özellikleri (yapılandırma gerekmez)Built-in accessibility features (no configuration required)
 • Yerleşik erişilebilirlik özellikleri (yapılandırma gerekir)Built-in accessibility features (requiring configuration)
 • Diğer ipuçları ve önemli noktalarOther tips and considerations

Bu kategorilerin her birini aşağıdaki bölümlerde ele alacağız.We discuss each of these categories in the following sections.

Yerleşik erişilebilirlik özellikleriBuilt-in accessibility features

Power BI, üründe yerleşik olarak bulunan erişilebilirlik özelliklerine sahiptir ve bu özellikler, rapor yazarının herhangi bir yapılandırma yapmasını gerektirmez.Power BI has accessibility features built into the product, which don't require any configuration from the report author. Bu özellikler şunlardır:These features are the following:

 • Klavye ile gezinmeKeyboard navigation
 • Ekran okuyucu uyumluluğuScreen-reader compatibility
 • Yüksek karşıtlık renkleri görünümüHigh contrast colors view
 • Odak moduFocus mode
 • Veri tablosunu gösterShow data table

Ayrıca, rapor tüketim deneyimine yardımcı olan özellikler vardır.There are also features that help with the report consumption experience. Bu özellikleri açıklayan makaleler, bu makalenin sonundaki Sonraki adımlar bölümünde bulunabilir.Articles describing those features can be found in the Next steps section, at the end of this article.

Şimdi bu yerleşik erişilebilirlik özelliklerinin her birine sırayla göz atalım.Let's take a look at each of these built-in accessibility features, in turn.

Klavye ile gezinmeKeyboard navigation

Bir rapor yazarı olarak, tüketicilerinizin bir raporda gezinmek için klavyesini kullanıp kullanamayacağını merak etmeniz gerekmez.As a report author, you don't have to worry whether your consumers can use their keyboard to navigate through a report. Power BI görsellerin hepsinde klavye ile gezinilebilir ve rapor tüketiciniz görsellerdeki veri noktaları üzerinde gezinebilir, sayfa sekmeleri arasında geçiş yapabilir ve çapraz vurgulama, filtreleme ve dilimleme gibi etkileşimli olanaklara erişim sağlayabilir.Power BI visuals are all keyboard navigable and your report consumer can walk through the data points in visuals, switch between page tabs, and have access to interactive capabilities including cross-highlighting, filtering, and slicing.

Bir rapor tüketicisi raporda gezindiğinde, kullanıcının raporun neresinde olduğunu göstermek üzere bir odak görünür.As a report consumer navigates around a report, focus shows up to indicate where the user is in the report. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak odak modu farklı görünebilir.Depending on the browser being used, focus mode may appear differently.

Erişilebilirlik gezintisi için odak

En sık kullanılan klavye kısayollarına erişmek için ?To access the most frequently used keyboard shortcuts, you can press ? tuşuna basarak klavye kısayolu iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz.to display a keyboard shortcut dialog. Daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki Sonraki adımlar bölümünde yer alan erişilebilir tüketim deneyimleri ve klavye kısayolları ile ilgili makalelere bakın.To learn more, see these articles on accessible consumption experiences and keyboard shortcuts in the Next steps section at the end of this article.

Ekran okuyucusu uyumluluğuScreen reader compatibility

Genel olarak, Power BI’da klavye ile gezinme özelliği olan her nesne ekran okuyucularla da uyumludur.In general, every object in Power BI that has keyboard navigation is also compatible for screen readers. Bir rapor tüketicisi görsele gittiğinde, ekran okuyucu başlık, görsel türü ve varsa alternatif metinleri okur.When a report consumer navigates to a visual, the screen reader will read out the title, visual type, and any alt text if that has been set.

Yüksek karşıtlık rengi görünümüHigh contrast color view

Power BI raporlarında yüksek karşıtlık desteği mevcuttur.Power BI has high contrast support for reports. Windows’ta bir yüksek karşıtlık modu kullanıyorsanız, Power BI Desktop Windows’ta hangi yüksek karşıtlık temasının kullanıldığını otomatik olarak algılar ve bu ayarları raporlarınıza uygular.If you're using a high contrast mode in Windows, Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme is being used in Windows and applies those settings to your reports. Bu yüksek karşıtlık renkleri, Power BI hizmetinde veya başka bir yerde yayımlandığında raporu izler.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service or elsewhere.

Yüksek karşıtlıklı pencereler ayarlarına sahip bir raporu gösteren ekran görüntüsü.

Power BI hizmeti ayrıca Windows için seçilen yüksek karşıtlık ayarlarını algılamaya çalışır, ancak bu algılamanın ne kadar etkili ve doğru olduğu Power BI hizmeti için kullanılan tarayıcıya bağlıdır.The Power BI service also attempts to detect the high contrast settings selected for Windows, but how effective and accurate that detection is depends on the browser being used for the Power BI service. Power BI hizmetinde temayı el ile ayarlamak isterseniz, sağ üst köşeden Görünüm > Yüksek karşıtlık renkleri’ni ve sonra rapora uygulamak istediğiniz temayı seçebilirsiniz.If you want to set the theme manually in the Power BI service, in the top-right corner you can select V > High contrast colors and then select the theme you would like to apply to the report.

Yüksek karşıtlıklı renklerin yer aldığı bir temayı seçme adımını gösteren ekran görüntüsü.

Odak moduFocus mode

Rapor tüketicisi bir panodaki görsele bakıyorsa, görselin bağlam menüsüne gidip Odak modunda aç'ı seçerek görseli ekranın daha büyük bir kısmını dolduracak şekilde genişletebilir.If a report consumer is looking at a visual in a dashboard, they can expand the visual to fill up more of their screen by navigating to the context menu of the visual and selecting Open in focus mode.

Odak modu

Veri tablosunu gösterShow data table

Rapor tüketicileri Alt+Shift+F11 tuşlarına basarak bir görseldeki verileri tablo biçiminde de görüntüleyebilir.Report consumers can also view the data in a visual in a tabular format by pressing Alt+Shift+F11. Bu tablo, görselin bağlam menüsünde Verileri Göster’e basılmasına benzer ancak ekran okuyucuya uygun bir tablo gösterir.This table is similar to pressing Show Data in the visual context menu, but it shows a table that is screen reader friendly.

Veri tablosunu göster

Yapılandırma gerektiren yerleşik erişilebilirlik özellikleriBuilt-in accessibility features requiring configuration

Power BI, üründe yerleşik olarak bulunan ve rapor yazarının yapılandırma yapmasını gerektiren erişilebilirlik özelliklerine sahiptir.Power BI has accessibility features that are built into the product and require configuration from the report author. Bu özellikler şunlardır:These features include:

 • Alternatif metinAlt text
 • Sekme sırasıTab order
 • Başlıklar ve etiketlerTitles & labels
 • İşaretlerMarkers
 • Rapor temalarıReport themes

Alternatif metinAlt text

Alternatif metin (alternatif metin açıklamaları), rapor sayfasındaki görsellerin ve görüntülerin görünüm ve işlevini, ekran okuyucu kullanıcılarına anlatmak için kullanılır.Alt text (alternative text descriptions) are used to describe the appearance and function of visuals and images on the report page to screen reader users. Rapor yazarları, bir rapora anlamlı bilgiler aktaran her nesneye alternatif metin eklemelidir.Report authors should add alt text to every object that conveys meaningful information on a report. Alternatif metin eklediğinizde raporunuzu kullanan kişiler; ilgili görseli, resmi, şekli veya metin kutusunu görmese bile bu görselle ne amaçladığınızı anlayabilir.Providing alt text ensures that consumers of your report understand what you are trying to communicate with a visual, even if they cannot see the visual, image, shape, or textbox. Nesneyi (görsel, şekil vb.) seçip Görsel Öğeler bölmesindeki Biçim bölümünde bulunan Genel'i genişleterek ve ardından en alt kısma gidip Alternatif Metin metin kutusunu doldurarak bir Power BI Desktop raporundaki herhangi bir nesne için alternatif metin sağlayabilirsiniz.You can provide alt text for any object on a Power BI Desktop report by selecting the object (such as a visual, shape, and so on) and in the Visualizations pane, select the Format section, expand General, scroll to the bottom, and fill in the Alt Text textbox. Alternatif Metin metin kutusu 250 karakterlik bir sınıra sahiptir.The Alt Text textbox has a limit of 250 characters.

Alternatif metin kutusu

Alternatif metin, rapor tüketicisinin bir görselden almasını istediğiniz içgörü hakkındaki bilgileri içermelidir.Alt text should include information about the insight that you'd like the report consumer to take away from a visual. Ekran okuyucu bir görselin başlığını ve türünü okuduğundan, yalnızca bir açıklama girmeniz gerekir.Because a screen reader reads out the title and type of a visual, you only need to fill in a description. Aşağıdaki görsel için alternatif metin örneği şunlar olabilir: Satılan ürünün rengine ve sonra ürün sınıfına göre ayrılmış net kullanıcı memnuniyeti.An example of alt text for the following visual could be: Net user satisfaction by color of product sold, further broken down by product class.

Açıklayıcı alternatif metin kullanma

Power BI’da veriler dinamik olduğundan, bir içgörüyü veya belirli veri noktalarını çağırmak, statik alternatif metin girmek için en iyi yöntem olmayabilir.Keep in mind that calling out an insight or specific data points may not be the best thing to put in static alt text, because data in Power BI is dynamic. Dinamik alternatif metin kullanmak istiyorsanız, alternatif metin için koşullu biçimlendirmeyi açıklayan bir sonraki bölüme bakın.If you'd like to use dynamic alt text, see the next section that describes conditional formatting for alt text.

Alternatif metin için koşullu biçimlendirmeConditional formatting for alt text

Power BI’ı bu kadar etkileyici hale getiren bir özellik, verilerinin dinamik olmasıdır.One feature that makes Power BI so compelling is that its data is dynamic. Dinamik alternatif metin oluşturmak için DAX ölçüleri ve koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz.You can use DAX measures and conditional formatting to create dynamic alt text. Ekran okuyucular daha sonra bir rapor tüketicisinin görüntülediği verilere özgü değerleri çağırabilir.Screen readers are then able to call out values specific to the data that a report consumer is viewing.

alternatif metni koşullu biçimlendirme

Sekme sırasıTab order

Sekme sırasının ayarlanması, klavye kullanıcılarının raporunuzda rapor görsellerini görsel olarak işleme yöntemiyle eşleşen bir sırada gezinmesine yardımcı olur.Setting the tab order helps keyboard users navigate your report in an order that matches the way users visually process the report visuals. Raporunuza dekoratif şekiller ve görüntüler ekleyecekseniz, bunları sekme sırasından kaldırmanız gerekir.If you're including decorative shapes and images in your report, you should remove those from the tab order.

Sekme sırasını ayarlamak için şeritteki Görünüm sekmesini seçin ve Seçim Bölmesi düğmesini seçerek Seçim bölmesini görüntüleyin.To set the tab order, select the View tab in the ribbon and select the Selection Pane button to display the Selection pane.

Seçim Bölmesini gösteren Görünüm menüsü

Seçim bölmesi’nde Sekme sırası’nı seçtiğinizde raporunuzun geçerli sekme sırası gösterilir.In the Selection pane, selecting Tab order displays the current tab order for your report. Bir nesne seçebilir, sonra yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanarak nesneyi hiyerarşide taşıyabilir veya farenizle bir nesne seçip listede istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.You can select an object, then use the up and down arrow buttons to move the object in the hierarchy, or you can select an object with your mouse and drag it into the position you'd like it the list. Bir nesnenin yanındaki sayıya tıkladığınızda nesne sekme sırasından gizlenir.Clicking on the number next to an object hides the object from the tab order.

Seçim bölmesindeki sekme sırası

Başlıklar ve etiketlerTitles and labels

Görsel ve rapor sayfası başlıkları, rapor tüketicisini yönlendiren önemli erişilebilirlik özellikleridir.Visual and report page titles are important accessibility features that orient the report consumer. Rapor başlıklarında kısaltmalar veya jargon kullanmaktan kaçının; raporu yeni bir kullanıcıyla veya kuruluşunuzun dışında bir kişiyle paylaşırsanız, terimlerinizin veya kısaltmalarınızın ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir.Avoid using acronyms or jargon in your report titles; if you share the report to a new user or someone who is external to your organization, they may not know what your terms or acronyms mean. Aşağıdaki görüntüde, başlığında kısaltma olan bir görsel (solda) ve sağ tarafta görsele ilişkin daha net bir başlık gösterilmektedir.The following image shows a visual with an acronym in the title (on the left), and a clearer title for the visual on the right.

Görsel başlıklarında jargon kullanmaktan kaçının

Bir görseldeki tüm başlıkların, eksen etiketlerinin, gösterge değerlerinin ve veri etiketlerinin kolayca okunup anlaşılabildiğinden emin olun.Within a visual, make sure that any titles, axis labels, legend values, and data labels are easy to read and understand. Aşağıda, verilerin birkaç sayı veya açıklamasını içeren birinci görüntü ile birçok sayı veya açıklama içeren ikinci görüntüyü karşılaştırın.Compare the following images, where the first image has few numbers or descriptions of the data, and the second has many.

Yeterli miktarda açıklama, gösterge değeri, veri etiketi sağlama

Veri etiketlerini kullanarak, görselinizdeki her bir seri için etiketleri açıp kapatmayı veya bir serinin üstüne ya da altına konumlandırmayı seçebilirsiniz.With data labels, you can even choose to turn on or off the labels for each series in your visual or position them above or below a series. Power BI veri etiketlerini bir satırın üstüne veya altına en iyi şekilde yerleştirmeye çalışsa da bazen çok açık olmaz.While Power BI does its best to place data labels above or below a line, sometimes it is not very clear. Aşağıdaki görselde veri etiketleri birbirine karışmıştır ve okunması kolay değildir.In the following visual, the data labels are jumbled and not easy to read.

Üstteki veya alttaki veri etiketleri

Veri etiketlerinizi serinizin üstüne veya altına konumlandırmak, özellikle birden çok satır içeren bir çizgi grafik kullanıyorsanız yararlı olabilir.Positioning your data labels above or below your series can help, especially if you're using a line chart with multiple lines. Birkaç ayarlama sayesinde, veri etiketleri artık çok daha iyi bir şekilde görünür.With a few adjustments, the data labels now look much better.

Veri etiketleri ayarlanmış, artık çok daha açık

İşaretlerMarkers

Bilgi iletmenin tek yolu olarak renk (koşullu biçimlendirme özellikleri dahil) kullanmaktan kaçınmak en iyi uygulamadır.It's a best practice to avoid using color (including features conditional formatting) as the only way of conveying information. Bunun yerine, farklı serileri iletmek için işaretleri kullanabilirsiniz.Instead, you can use markers to convey different series.

Çizgi, Alan ve Birleşik görsellerin yanı sıra Dağılım ve Kabarcık görselleri için işaretçileri açabilir ve her bir çizgi için farklı İşaretçi şekilleri kullanabilirsiniz.For Line, Area, and Combo visuals, as well as for Scatter and Bubble visuals, you can turn markers on, and use a different Marker shape for each line.

Bilgi iletmek için işaretleri kullanma

İşaretleri etkinleştirmek için Görselleştirmeler bölmesindeki Biçim bölümünü seçin, Şekiller bölümünü genişletin, ardından sayfayı aşağıya kaydırarak İşaretleri Göster düğmesini bulun ve aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Açık konumuna getirin.To turn Markers on, select the Format section in the Visualizations pane, expand the Shapes section, then scroll down to find the Show Markers toggle and turn it to On, as shown in the following image.

İşaretleri açma

Şekiller bölümünde açılır kutudan her bir çizginin (veya Alan grafiği kullanılıyorsa alanın) adını seçmek için Serileri Özelleştir’i de kullanabilirsiniz.You can also use Customize Series to select the name of each line (or area, if using an Area chart) from the drop-down box in that Shapes section. Açılan kutunun altında, seçili çizgi için kullanılan işaretçinin birçok özelliğini (şekli, rengi ve boyutu dahil) ayarlayabilirsiniz.Below the drop-down, you can then adjust many aspects of the marker used for the selected line, including its shape, color, and size.

Rapor yazarlarının veri etiketlerini ve işaretlerini etkinleştirmesini önersek de, her görsel için bunların etkinleştirilmesi dikkat dağıtıcı olabilir ve raporunuzu daha az erişilebilir hale getirebilir.While we suggest report authors to turn on data labels and markers, turning them all on for every visual may be distracting and make your report less accessible. Aşağıdaki görüntüde, hem veri etiketleri hem de işaretleri etkin olan bir görseli, veri etiketleri kapalı olan daha anlaşılır bir sürüm ile karşılaştırabilirsiniz.In the following image, you can compare a visual that has data labels and markers both on, and then a more understandable version with data labels off.

Veri etiketlerini uygulamadan önce iyi düşünün

Görselinizin veya raporunuzun çok meşgul olup olmadığından emin değilseniz gözlerinizi kısarak test edin.If you're not sure whether your visual or report is too busy, test that by doing a squint test. Gözleriniz veri noktalarından daha çok veri etiketlerine kayıyorsa veri etiketlerini kapatın.If your eyes are drawn more to the data labels than the data points, turn off your data labels.

Temalar, karşıtlık ve renk körlerine uygun renklerThemes, contrast and colorblind-friendly colors

Raporlarınızdaki metinler ile arka plan renkleri arasında yeterli düzeyde karşıtlık bulunduğundan emin olmanız gerekir.You should ensure that your reports have enough contrast between text and any background colors. WCAG 2.1 başarı ölçütü 1.4.3, metin ve arka plan renginin en az 4.5:1 karşıtlık oranına sahip olması gerektiğini belirtir.WCAG 2.1 success criterion 1.4.3 delineates that text and background color should have a contrast ratio of at least 4.5:1. Raporunuzun renklerini denetlemek için kullanabileceğiniz Color Contrast Analyzer, WebAIM ve Accessible Colors gibi birkaç araç vardır.There are several tools such as Color Contrast Analyzer, WebAIM, and Accessible Colors you can use to check your report colors.

Ayrıca, bazı rapor görüntüleyicilerinin renkli görme bozukluklarının olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir.You should also consider that some report viewers may have color vision deficiencies. Coblis ve Vischeck gibi araçlar, farklı renk görme bozuklukları olan rapor görüntüleyicilerin ne göreceğinin benzetimini yapar.Tools like Coblis and Vischeck simulate what report viewers with different color deficiencies see. Raporunuzda daha az renk veya tek renkli bir palet kullanmak, erişilemeyen raporlar oluşturma sorunu azaltmaya yardımcı olabilir.Using fewer colors or a monochrome palette in your report can help mitigate creating reports that are inaccessible.

Renk görme bozuklukları olan kullanıcıların belirli renk birleşimlerini ayırt edilebilmesi özellikle zordur.Certain color combinations are particularly difficult for users with color vision deficiencies to distinguish. Buna aşağıdaki birleşimler dahildir:These include the following combinations:

 • yeşil ve kırmızıgreen and red
 • yeşil ve kahverengigreen and brown
 • mavi ve morblue and purple
 • yeşil ve mavigreen and blue
 • açık yeşil ve sarılight green and yellow
 • mavi ve griblue and grey
 • yeşil ve grigreen and grey
 • yeşil ve siyahgreen and black

Bu renkleri bir grafikte veya aynı rapor sayfasında bir arada kullanmaktan kaçının.Avoid using these colors together in a chart, or on the same report page. Power BI, raporunuzu daha erişilebilir hale getirmenize yardımcı olacak bazı yerleşik temalara sahiptir, ancak bu makalede önerilen ek araçlardan bazılarıyla raporunuzu denetlemek en iyi uygulamadır.Power BI has some built-in themes to help make your report more accessible, but it's best practice to check your report with some of the additional tools suggested in this article.

Yerleşik temalar

İpuçları ve önemli noktalarTips and considerations

Bu bölümde erişilebilirliği göz önünde bulundurarak raporlar oluştururken aklınızda bulundurmanız gereken bazı yönergeler, ipuçları ve önemli noktalar sunulmaktadır.This section provides some guidance, tips, and considerations to keep in mind when creating reports with accessibility in mind.

Hedef kitlenizin ne istediğini anlayınUnderstand what your audience wants

Rapor oluşturmak yinelemeli bir işlemdir.Creating a report is an iterative process. Sayfaya görsel yerleştirme başlamadan önce, raporunuzdan hangi bilgileri almak istediklerini ve bu bilgileri nasıl görmek istediklerini daha iyi anlamak için rapor tüketicilerinizden bazılarıyla konuşun.Before you begin placing visuals on the page, speak to some of your report consumers to have a better understanding of what information they want to get from your report and how they want to see it.

Erişilebilirliği dahil etmek, bu işlemin bir parçası olmalıdır.Building in accessibility should be part of this process. Vizyonunuzun, rapor tüketicilerinizin aklındaki şeye uymadığını öğrenebilirsiniz.You might find out that your vision is not what your report consumers have in mind. Raporunuzun ilk taslağını hazırladıktan sonra, raporu bir rapor tüketicisine gösterin ve daha fazla geri bildirim alın.Once you have prepared an initial draft of your report, show it to a report consumer and gather more feedback. Rapor yazarı olarak, geri bildirim almak gelecekte memnuniyetsiz rapor tüketicilerinden talep yağmuruna tutulma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.As a report author, gathering feedback can help mitigate a future deluge of requests for changes from unhappy report consumers.

Raporunuzu basit ve tutarlı tutunKeep your report simple and consistent

Raporunuzu mümkün olduğunca basit tutun.Keep your report as simple as possible. İnsanlar genellikle tek bir görsele çok fazla yük bindirmeye çalışır.People often try to put too much into a single visual. Genellikle raporu birden çok görsele bölmek, raporu daha basit ve kolay anlaşılır hale getirir.Often breaking it out into multiple visuals makes it simpler and easy to understand. Verilerin farklı modellerini gösterip zengin bir deneyim oluşturmak için filtreleri veya görsel etkileşimleri kullanıyorsa birden çok görsel kullanmayı düşünün.Consider using multiple visuals if they show different facets of the data and use filters or visual interactions to create a rich experience. Aynı zamanda, bir sayfadaki görsellerin sayısını minimum düzeyde tutun.At the same time, keep the number of visuals on a page to a minimum. Gereksiz artıklık ve sayfa dağınıklığını önlemeye çalışın.Try to avoid unnecessary redundancy and page clutter. Aynı şeyi gösteren iki görsel gerekli değildir.You don't need two visuals to show the same thing. Rapor tüketicileri bütün bilgilerin çok sayıda görselden verilmesinden bunalabilir veya dikkat süreleri sınırlı olup dikkatleri dağılabilir.Report consumers may get overwhelmed from all the information being given from too many visuals, or they may have a limited attention span and get distracted. Bunun yapılması raporunuzun tüketilmesini daha kolay hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir sayfada çok fazla görselin olması raporunuzun performansını yavaşlatabilir.Not only does this make your report easier to consume, but also having too many visuals on a page can slow down the performance of your report.

Rapor genelindeki görsel öğeler için aynı yazı tipi rengini ve stilini kullanarak raporunuzun tutarlılığını koruyun.Keep your report consistent by using the same font color and style for the visual elements across your report. Veri etiketleri ve eksen başlıkları için yaptığınız gibi tüm görsel başlıkları için aynı yazı tipi boyutunu kullanın.Use the same font size for all visual titles, just as you should for data labels and axis titles. Birden fazla rapor sayfasında dilimleyiciler kullanıyorsanız raporunuzun her sayfasında aynı konumda tutun.If you're using slicers on multiple report pages, keep them in the same location on every page of your report.

Görme bozukluğu testiTest for low vision

Bir raporun görme zorluğu olan tüketiciler için ne şekilde göründüğünü test etmenin hızlı bir yolu, ekranınızın veya mobil cihazınızın parlaklığını kapatmaktır.A quick way to test what a report would look like for consumers with low vision would be to turn down the brightness of your screen or mobile device. Görme testi gerçekleştirmenize yardımcı olmak üzere kullanabileceğiniz tarayıcı eklentileri vardır.There are browser add-ons you can use that can help you perform a squint test.

Rapor erişilebilirliği denetim listesiReport accessibility checklist

Power BI, erişilebilirlik araçları ve işlevselliği sağlamaya ek olarak, raporlar oluştururken kullanabileceğiniz aşağıdaki denetim listesini sağlar.In addition to providing accessibility tools and functionality, Power BI provides the following checklist you can use when creating reports. Bu denetim listesi, raporlarınızın yayımlanmadan önce erişilebilir olmasına ve en geniş kitlenin kullanımına sunulmasına yardımcı olur.This checklist helps ensure your reports are accessible, and available to the largest audience, before you publish it.

Tüm görsellerAll visuals

 • Başlık, eksen etiketi ve veri etiketi ile arka plan arasındaki renk karşılığının en az 4.5:1 olduğundan emin olun.Ensure color contrast between title, axis label, and data label text and the background are at least 4.5:1.
 • Bilgi iletmenin tek yolu olarak renk kullanmaktan kaçının.Avoid using color as the only means of conveying information. Rengi tamamlaması veya yerine geçmesi için metin ya da simgeler kullanın.Use text or icons to supplement or replace the color.
 • Gereksiz jargonları veya kısaltmaları değiştirin.Replace unnecessary jargon or acronyms.
 • Sayfadaki dekoratif olmayan tüm görsellere alternatif metin eklendiğinden emin olun.Ensure alt text is added to all non-decorative visuals on the page.
 • Rapor sayfanızın, renk görme bozukluğu olan kullanıcılar için çalışıp çalışmadığını denetleyin.Check that your report page works for users with color vision deficiency.

DilimleyicilerSlicers

 • Rapor sayfalarınızda birkaç dilimleyiciden oluşan bir koleksiyon kullanıyorsanız tasarımınızın sayfalar arasında tutarlı olduğundan emin olun.If you have a collection of several slicers on your report pages, ensure your design is consistent across pages. Mümkün olduğunca aynı yazı tipini, renkleri ve uzamsal konumu kullanın.Use the same font, colors, and spatial position as much as possible.

Metin KutusuTextbox

 • Yazı tipi ile arka plan arasındaki renk karşıtlığının en az 4.5:1 olduğundan emin olun.Ensure color contrast between font and background are at least 4.5:1.
 • Ekran okuyucularının okuyabilmesi için alternatif metin kutusuna metin içeriğini yerleştirdiğinizden emin olun.Make sure to put text contents in the alt text box so screen readers can read them.

Görsel etkileşimlerVisual interactions

 • Önemli bilgilere yalnızca bir etkileşim ile mi erişilebiliyor?Is key information only accessible through an interaction? Yanıt evetse, önemli sonucu daha belirgin hale getirmek için görsellerinizi önceden filtreleyerek yeniden düzenleyin.If so, rearrange your visuals so they are pre-filtered to make the important conclusion more obvious.
 • Gezinti için yer işaretlerini kullanıyor musunuz?Are you using bookmarks for navigation? Deneyimin yalnızca klavye kullanan kullanıcılar için kabul edilebilir olduğundan emin olmak için raporunuzda bir klavye ile gezinmeyi deneyin.Try navigating your report with a keyboard to ensure the experience is acceptable for keyboard-only users.

Sıralama düzeniSort order

 • Sayfadaki her görselin sıralama düzenini bilerek mi ayarladınız?Have you purposefully set the sort order of each visual on the page? Erişilebilir Verileri Göster tablosu, görselde ayarladığınız sıralama düzeninde verileri gösterir.The accessible Show Data table shows the data in the sort order you have set on the visual.

Araç İpuçlarıTooltips

 • Önemli bilgileri iletmek için araç ipuçlarını kullanmayın.Don't use tooltips to convey important information. Motor sorunları olan kullanıcılar ve fare kullanmayan kullanıcılar bunlara erişmekte sorun yaşayacaktır.Users with motor issues and users who do not use a mouse will have difficulties accessing them.
 • Araç ipuçlarını grafiklere yardımcı bilgi olarak ekleyin.Do add tooltips to charts as ancillary information. Her görsel için erişilebilir Verileri Göster tablosuna dahil edilir.It is included in the accessible Show Data table for each visual.

VideoVideo

 • Sayfa işlendiğinde videonun otomatik olarak başlatılmasını engelleyin.Avoid video that automatically starts when the page is rendered.
 • Videolarınızın açıklamalı alt yazı içerdiğinden veya bir konuşma metni sağladığınızdan emin olun.Ensure your video has captions or provide a transcript.

SesAudio

 • Sayfa işlendiğinde sesin otomatik olarak başlatılmasını engelleyin.Avoid audio that automatically starts when the page is rendered.
 • Her ses için bir konuşma metni sağlayın.Provide a transcript for any audio.

ŞekillerShapes

 • Tüm dekoratif şekillerin sekme sırasında gizli olarak işaretlendiğinden, böylece ekran okuyucu tarafından duyurulmayacağından emin olun.Make sure any decorative shapes are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Dikkati dağıtacak kadar fazla sayıda dekoratif şekil kullanmaktan kaçının.Avoid using too many decorative shapes to the point where they are distracting.
 • Veri noktalarını çağırmak için şekiller kullanırken, neyin çağrıldığını açıklamak için alternatif metin kullanın.When using shapes to call out data points, use alt text to explain what is being called out.

GörüntülerImages

 • Veri noktalarını çağırmak için görüntüleri kullanırken, neyin çağrılacağını açıklamak için alternatif metin kullanın.When using images to call out data points, use alt text to explain what is being called out.
 • Tüm dekoratif görüntülerin sekme sırasında gizli olarak işaretlendiğinden, böylece ekran okuyucu tarafından duyurulmayacağından emin olun.Make sure any decorative images are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Dikkati dağıtacak kadar fazla sayıda dekoratif görüntü kullanmaktan kaçının.Avoid using too many decorative images, to the point where they are distracting.

Power BI görselleriPower BI visuals

 • Power BI görselleri için Verileri Göster tablosunun erişilebilir olup olmadığını denetleyin.Check the accessible Show Data table for Power BI visuals. Gösterilen bilgiler yeterli değilse başka bir görsel arayın.If the information shown is not enough, look for another visual.
 • Yürütme Ekseni özel görselini kullanıyorsanız otomatik olarak yürütülmediğinden emin olun.If using the Play Axis custom visual, ensure it does not auto play. Kullanıcının değişen değerleri başlatması/durdurması için oynat/duraklat düğmesine basması gerektiğini açıkça belirtin.Make it obvious that the user must press the play/pause button to start/stop the changing values.

Sayfadaki görsellerin tamamındaAcross visuals on the page

 • Sekme sırasını ayarlayın ve herhangi bir dekoratif öğe üzerinde sekme sırasını kapatın (öğeyi gizli olarak işaretleyin).Set tab order and turn off tab order (mark the item as hidden) on any decorative items.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Erişilebilirlik özelliklerine ilişkin sınırlamalar ve bilinen birkaç sorun vardır.There are a few known issues and limitations with the accessibility features. Aşağıdaki listede bu sorunların ve sınırlamaların açıklamaları verilmiştir:Descriptions of those issues and limitations are in the following list:

 • Power BI Desktop ile ekran okuyucuları kullanırken en iyi deneyimi elde etmek için, Power BI Desktop'ta dosya açmadan önce ekran okuyucuyu başlatın.When using screen readers with Power BI Desktop, you'll have the best experience if you open your screen reader before opening any files in Power BI Desktop.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI erişilebilirliği ile ilgili makale koleksiyonu aşağıda verilmiştir:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: