Power BI Desktop klavye kısayollarıKeyboard shortcuts in Power BI Desktop

Power BI raporları arasında klavyeyle dolaşırken klavye kısayolları yararlı olur.Keyboard shortcuts are helpful for moving around in Power BI reports using a keyboard. Bu makaledeki tablolarda, bir Power BI raporunda kullanılabilen kısayollar açıklanmıştır.The tables in this article describe the shortcuts available in a Power BI report.

Power BI Desktop kullanırken SHIFT + ?When using Power BI Desktop, you can press Shift + ? tuşlarına basarak aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi klavye kısayollarını görüntüleyebilirsiniz.to show keyboard shortcuts, as shown in the following image.

Power BI Desktop'ta Shift + ?

Bu klavye kısayollarını, Power BI Desktop’ın yanı sıra şu deneyimlerde de kullanabilirsiniz:In addition to using these keyboard shortcuts in Power BI Desktop, these shortcuts work in the following experiences as well:

 • Soru-Cevap Gezgini iletişim kutusuQ&A Explorer dialog
 • Başlarken iletişim kutusuGetting Started dialog
 • Dosya menüsü ve Hakkında iletişim kutusuFile menu and About dialog
 • Uyarı çubuğuWarning bar
 • Dosya Geri Yükleme iletişim kutusuFile Restore dialog
 • Kaş Çatmalar iletişim kutusuFrowns dialog

Erişilebilirliği geliştirmek için devam eden çalışmalarımız kapsamında, listelenen önceki deneyimler ekran okuyucu ve yüksek karşıtlık ayarlarını da destekler.In our continued effort to improve accessibility, the previous list of experiences also support screen readers and high contrast settings.

Sık kullanılan kısayollarFrequently used shortcuts

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Odağı bölümler arasında taşımaMove focus between sections Ctrl + F6Ctrl + F6
Bölüm içinde odağı ileri doğru taşımaMove focus forward in section SekmeTab
Bölüm içinde odağı geriye doğru taşımaMove focus backward in section Shift + SekmeShift + Tab
Nesneyi seçme veya seçimi temizlemeSelect or clear selection of an object Enter veya ara çubuğuEnter or spacebar
Nesneleri çoklu seçmeMulti-select objects Ctrl + ara çubuğuCtrl + spacebar

GörseldeOn visual

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Odağı görsel menüye taşımaMove focus to visual menu Alt + Shift + F10Alt + Shift + F10
Verileri gösterShow data Alt + Shift + F11Alt + Shift + F11
Görsel girinEnter a visual Ctrl + Sağ okCtrl + Right arrow
Katman girinEnter a layer EnterEnter
Katman veya görselden çıkınExit a layer or visual EscEsc
Veri noktasını seçme veya seçimi temizlemeSelect or clear selection of a data point Enter veya ara çubuğuEnter or spacebar
Çoklu seçimMulti-select Ctrl + Enter veya Ctrl + ara çubuğuCtrl + Enter or Ctrl + spacebar
Sağ tıklamaRight-click
 • Windows klavyesi: Windows bağlam tuşu + F10.Windows keyboard: Windows context key + F10. Windows bağlam tuşu, Sol Alt tuşuyla Sol Ok tuşunun arasındadırThe Windows context key is between the Left Alt key and the Left Arrow Key
 • Başka klavye: Shift + F10Other keyboard: Shift + F10
Seçimi temizleClear selection Ctrl + Shift + CCtrl + Shift + C
Araç ipucunu göster veya gizleShow or hide tooltip Ctrl + HCtrl + H

Tablo ve matris gezintisiTable and matrix navigation

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Odağı bir hücre yukarı / aşağı taşıma (tüm alanlardaki tüm hücreler arasında)Move focus up / down one cell (across all cells in all areas) Yukarı ok tuşu / Aşağı ok tuşuUp arrow key / Down arrow key
Odağı bir hücre sola / sağa taşıma (tüm alanlardaki tüm hücreler arasında)Move focus left / right one cell (across all cells in all areas) Sol ok tuşu / Sağ ok tuşuLeft arrow key / Right arrow key

Bölme gezintisiPane navigation

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Çoklu seçimMulti-select Ctrl + ara çubuğuCtrl + spacebar
Tek bir tabloyu daraltCollapse a single table Sol ok tuşuLeft arrow key
Tek bir tabloyu genişletExpand a single table Sağ ok tuşuRight arrow key
Tüm tabloları daraltCollapse all tables Alt + Shift + 1Alt + Shift + 1
Tüm tabloları genişletExpand all tables Alt + Shift + 9Alt + Shift + 9
Bağlam menüsünü açOpen a context menu
 • Windows klavyesi: Windows bağlam tuşu + F10.Windows keyboard: Windows context key + F10. Windows bağlam tuşu, Sol Alt tuşuyla Sol Ok tuşunun arasındadırThe Windows context key is between the Left Alt key and the Left Arrow Key
 • Başka klavye: Shift + F10Other keyboard: Shift + F10

DilimleyiciSlicer

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Dilimleyiciyle etkileşim kurmaInteract with a slicer Ctrl + Sağ ok tuşuCtrl + Right arrow key

Seçim bölmesiSelection pane

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Seçim bölmesini etkinleştirmeActivate selection pane F6F6
Nesneyi katman içinde yukarı taşımaMove an object up in the layering Ctrl + Shift + FCtrl + Shift + F
Nesneyi katman içinde aşağı taşımaMove an object down in the layering Ctrl + Shift + BCtrl + Shift + B
Nesneyi gizleme / gösterme (iki durumlu)Hide / show (toggle) an object Ctrl + Shift + SCtrl + Shift + S

DAX EditorDAX editor

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Satırı yukarı / aşağı taşımaMove line up / down Alt + Yukarı ok tuşu / Aşağı ok tuşuAlt + Up arrow key / Down arrow key
Üstteki /alttaki satırı kopyalamaCopy line up / down Shift + Alt + Yukarı ok tuşu / Aşağı ok tuşuShift + Alt + Up arrow key / Down arrow key
Altına satır ekleInsert line below Shift + EnterShift + Enter
Üstüne satır ekleInsert line above Ctrl + Shift + EnterCtrl + Shift + Enter
Eşleşen köşeli ayraca atlaJump to matching bracket Ctrl + Shift + Ctrl + Shift + \
Satırı girintileme / Satırı kenar boşluğuna genişletmeIndent line / Extend line into the margin Ctrl + ] / [Ctrl + ] / [
İmleç ekleInsert cursor Alt + TıklamaAlt + Click
Geçerli satırı seçSelect current line Ctrl + ICtrl + I
Geçerli seçimin tüm oluşumlarını seçSelect all occurrences of current selection Ctrl + Shift + LCtrl + Shift + L
Kelimenin tüm oluşumlarını seçSelect all occurrences of current word Ctrl + F2Ctrl + F2
Satırı açıklamaya dönüştürComment a line Ctrl + / veya Ctrl + K + CCtrl + / or Ctrl + K + C
Satırı açıklama durumundan çıkarUncomment a line Ctrl + / veya Ctrl + K + UCtrl + / or Ctrl + K + U
Yazı tipi boyutunu büyütIncrease font size Ctrl + + veya Yukarı KaydırCtrl + + Or Scroll Up
Yazı tipi boyutunu küçültDecrease font size Ctrl + - veya Aşağı KaydırCtrl + - Or Scroll Down

Veri girmeEnter data

Bu eylemi gerçekleştirmek içinTo do this action Buna basınPress
Düzenlenebilir kılavuzdan çıkışExit editable grid Ctrl + SekmeCtrl + Tab

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Erişilebilirlik özelliklerine ilişkin sınırlamalar ve bilinen birkaç sorun vardır.There are a few known issues and limitations with the accessibility features. Aşağıdaki listede bu sorunların ve sınırlamaların açıklamaları verilmiştir:Descriptions of those issues and limitations are in the following list:

 • Power BI Desktop ile ekran okuyucuları kullanırken en iyi deneyimi elde etmek için, Power BI Desktop'ta dosya açmadan önce ekran okuyucuyu başlatın.When using screen readers with Power BI Desktop, you'll have the best experience if you open your screen reader before opening any files in Power BI Desktop.
 • Ekran Okuyucusu uygulamasını kullanıyorsanız, Verileri göster seçeneğiyle ulaştığınız HTML tablosunda gezinme konusunda belirli sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz.If you're using Narrator, there are some limitations around navigating Show data as an HTML table.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI erişilebilirliği ile ilgili makale koleksiyonu aşağıda verilmiştir:The collection of articles for Power BI accessibility are the following:

Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir:You might also be interested in the following: