Power BI’da erişilebilirliğe genel bakışOverview of accessibility in Power BI

Power BI ile çalışırken, raporlarınızla etkileşimde bulunan farklı kullanıcı türlerini göz önünde bulundurun.When working with Power BI, consider the different types of users who may interact with your reports. Klavye veya ekran okuyucu kullananların kolayca gezinebildiği ve anlayabildiği raporlar oluşturabilirsiniz.You can create reports that are easily navigated and understood by keyboard or screen reader users. Bu tür raporlar görme bozukluğu veya fiziksel sorunları olan kullanıcıların raporlarınızdan yararlanmasına olanak tanır.Such reports enable users who may have visual or physical impairments to benefit from your reports.

Yüksek karşıtlık pencere ayarları

Bu makalede Power BI ve erişilebilirlik hakkında genel bir bakış sunulmaktadır.This article provides an overview of Power BI and accessibility. Ek makaleler, erişilebilirliği göz önünde bulundurarak harika raporlar oluşturmanıza yardımcı olabilecek yönergeler ve araçlar sağlar.Additional articles provide guidance, and tools, that can help you create great reports with accessibility in mind.

Evrensel tasarımUniversal design

Evrensel tasarım, özel bir uyarlama veya özel tasarıma gerek duymadan olabildiğince fazla kişi tarafından kullanılabilen ürünlerin tasarlanmasıdır.Universal design is the design of products that are usable by as many people as reasonable possible, without the need for special adaptation or specialized design. Power BI’da raporlar veya deneyimler oluştururken, kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.When creating reports or experiences in Power BI, it’s important to consider the needs of your users. Erişilebilir bir deneyim tasarlamak yalnızca işitsel, motor, bilişsel veya görsel bozuklukları olabilecek son kullanıcılarınıza fayda sağlamakla kalmaz.Designing an accessible experience won't only benefit your end users who may have hearing, motor, cognitive, or visual impairments. Kuruluşunuzdaki tüm son kullanıcılara yardımcı olabilir.It can help all the end users in your organization. Power BI, erişilebilir raporlar oluşturma ve kullanma araçları sağlar.Power BI gives you the tools to make and consume accessible reports. Bu araçları, herkesin deneyimini geliştirmek için kullanmak, rapor oluşturucusu olarak size bağlıdır.It’s up to you, as a report creator, to use those tools to improve everyone’s experience.

Erişilebilirlik standartlarıAccessibility standards

Power BI, aşağıdaki erişilebilirlik standartlarına bağlıdır.Power BI is committed to the following accessibility standards. Bu standart, Power BI deneyimlerinizin mümkün olduğunca çok kişi tarafından erişilebilir olmasını sağlamaya yardımcı olur.The standards help ensure that your Power BI experiences are accessible to as many people as possible. Erişilebilir raporlar veya panolar oluşturduğunuzda, bu içerik Power BI Mobil kullanarak görüntüleyen herkes için erişilebilir olur.When you build accessible reports or dashboards, that content is accessible for anyone who views them using Power BI Mobile.

WCAG 2.1WCAG 2.1

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), web içeriğinin engelli kişiler tarafından erişilebilir olmasına yardımcı olur.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) help make web content accessible to people with disabilities. Bu yönergelerin başlıca ilkeleri şunlardır:The following are key principles of the guidelines:

  1. Algılanabilir.Perceivable. Bilgiler ve kullanıcı arabirimi bileşenleri, kullanıcılara algılayabilecekleri şekilde sunulabilir olmalıdır.Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.
  2. Çalıştırılabilir.Operable. Kullanıcı arabirimi bileşenleri ve gezinme, çalıştırılabilir olmalıdır.User interface components and navigation must be operable.
  3. Anlaşılır.Understandable. Bilgiler ve kullanıcı arabiriminin çalışması anlaşılır olmalıdır.Information and the operation of user interface must be understandable.

US Section 508US Section 508

US Section 508, kamu kurumlarının ve federal kurumların elektronik ve bilgi teknolojisini engelli kişilerin erişimine açık hale getirmesini gerektiren bir standarttır.US Section 508 is a standard that requires governments and federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities.

EN 301 549EN 301 549

EN 301 549, ICT ürün ve hizmetlerine yönelik Erişilebilirlik için Uyumlaştırılmış Avrupa Standardıdır.EN 301 549 is the Harmonized European Standard for Accessibility requirements for ICT products and services.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynakları gözden geçirin:For more information about Power BI accessibility, see the following resources: