Power BI Desktop'ta örneklerden sütun eklemeAdd a column from examples in Power BI Desktop

Power Query Düzenleyicisi'nde örneklerden sütun ekleme ile, yalnızca yeni sütunlar için bir veya birden fazla örnek değer sağlayarak veri modelinize yeni sütunlar ekleyebilirsiniz.With add column from examples in Power Query Editor, you can add new columns to your data model simply by providing one or more example values for the new columns. Bir seçimden yeni sütun örnekleri oluşturabileceğiniz gibi, tablodaki tüm mevcut sütunları temel alarak giriş de sağlayabilirsiniz.You can create the new column examples from a selection, or provide input based on all existing columns in the table.

Power BI Desktop’taki örneklerden sütun eklemeyi gösteren Power Query Düzenleyicisi’nin ekran görüntüsü.

Örnekten sütun ekleme yöntemini kullanmak hızlı ve kolay bir şekilde yeni sütunlar oluşturmanıza olanak tanır ve ayrıca aşağıdaki durumlar için harikadır:Using add column from example lets you quickly and easily create new columns, and is great for the following situations:

 • Yeni sütununuzda hangi verileri elde etmek istediğinizi biliyorsunuz ancak hangi dönüştürme işleminin veya dönüştürme işlemi koleksiyonunun sizi bu sonuca götüreceğinden emin değilsiniz.You know the data you want in your new column, but you're not sure which transformation, or collection of transformations, will get you there.
 • İhtiyacınız olan dönüştürme işlemlerini zaten biliyorsunuz ama bunları gerçekleştirmek için kullanıcı arabiriminde neleri seçeceğinizden emin değilsiniz.You already know which transformations you need, but you're not sure what to select in the UI to make them happen.
 • M dilinde Özel Sütun ifadesi kullanarak yapabileceğiniz dönüştürme işlemlerine tümüyle hakimsiniz ama söz konusu ifadelerden biri veya daha fazlası kullanıcı arabiriminde yok.You know all about the transformations you need using a Custom Column expression in M language, but one or more of those expressions aren't available in the UI.

Örnekten sütun eklemek kolay ve sorunsuz bir işlemdir.Adding a column from an example is easy and straightforward. Sonraki bölümlerde bunun ne kadar kolay olduğu gösterilmektedir.The next sections show just how easy it is.

Örneklerden yeni sütun eklemeAdd a new column from examples

Wikipedia'dan örnek veriler almak için Power BI Desktop şeridinin Giriş sekmesinde Veri Al > Web'i seçin.To get sample data from Wikipedia, select Get Data > Web from the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Web'den Veri Al

Görüntülenen iletişim kutusuna aşağıdaki URL'yi yapıştırın ve Tamam'ı seçin:Paste the following URL into the dialog that appears, and select OK:

https://wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_Stateshttps://wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States

Gezgin iletişim kutusunda States of the United States of America (Amerika Birleşik Devletleri'nin Eyaletleri) tablosunu ve sonra da Veri Dönüştürme'yi seçin.In the Navigator dialog box, select the States of the United States of America table, and then select Transform Data. Tablo Power Query Düzenleyicisi'nde açılır.The table opens in Power Query Editor.

İsterseniz, Power BI Desktop'tan önceden yüklenmiş olan verileri açmak için şeridin Giriş sekmesinde Sorguları Düzenle'yi de seçebilirsiniz.Or, to open already-loaded data from Power BI Desktop, select Edit Queries from the Home tab of the ribbon. Veriler Power Query Düzenleyicisi'nde açılır.The data opens in Power Query Editor.

Power BI Desktop'tan Sorguları Düzenle'yi seçme

Power Query Düzenleyicisi'nde örnek veriler açıldıktan sonra şeritteki Sütun Ekle sekmesini ve sonra da Örneklerden Sütun'u seçin.Once the sample data opens in Power Query Editor, select the Add Column tab on the ribbon, and then select Column from Examples. Sütunu tüm mevcut sütunlardan oluşturmak için Örneklerden Sütun simgesinin kendisini seçebilir veya aşağı açılan oku seçerek Tüm Sütunlardan ile Seçimden arasında bir seçim yapabilirsiniz.Select the Column From Examples icon itself to create the column from all existing columns, or select the drop-down arrow to choose between From All Columns or From Selection. Burada izlenen yol için Tüm Sütunlardan öğesini seçin.For this walkthrough, use From All Columns.

Örneklerden Sütun Ekle'yi seçme

Örneklerden Sütun Ekle bölmesiAdd Column From Examples pane

Sütun Ekle > Örneklerden'i seçtiğinizde tablonun üst kısmında Örneklerden Sütun Ekle bölmesi açılır.When you select Add Column > From Examples, the Add Column From Examples pane opens at the top of the table. Mevcut sütunların sağ tarafında yeni Sütun 1 görüntülenir (hepsini görmek için ekranı kaydırmanız gerekebilir).The new Column 1 appears to the right of the existing columns (you may need to scroll to see them all). Örnek değerlerinizi Sütun 1'in boş hücrelerine girdiğinizde, Power BI örneklerinizle eşleşecek kurallar ve dönüştürmeler oluşturur; bunları kullanarak sütunun kalanını doldurur.When you enter your example values in the blank cells of Column 1, Power BI creates rules and transformations to match your examples, and uses them to fill the rest of the column.

Örneklerden Sütun seçeneğinin Sorgu Ayarları bölmesinde Uygulanan Adım olarak da gösterildiğine dikkat edin.Notice that Column From Examples also appears as an Applied Step in the Query Settings pane. Power Query Düzenleyicisi her zamanki gibi dönüştürme adımlarınızı kaydeder ve sırasıyla bunları sorguya uygular.As always, Power Query Editor records your transformation steps and applies them to the query in order.

Örneklerden Sütun Ekle bölmesi

Örneğinizi yeni sütuna yazdığınız sırada, Power BI oluşturduğu dönüştürmeleri temel alarak sütunun kalan bölümünün nasıl görüneceğine ilişkin bir önizleme gösterir.As you type your example in the new column, Power BI shows a preview of how the rest of the column will look, based on the transformations it creates. Örneğin, tablonun ilk sütunundaki Alabama değerine karşılık olarak ilk satıra Alabama yazdınız.For example, if you type Alabama in the first row, it corresponds to the Alabama value in the first column of the table. Siz Enter tuşuna basar basmaz Power BI ilk sütun değerini temel alarak yeni sütunun kalan bölümünü doldurur ve sütunu Ad ve posta kısaltması[12] - Kopya olarak adlandırır.As soon as you press Enter, Power BI fills in the rest of the new column based on the first column value, and names the column Name & postal abbreviation[12] - Copy.

Şimdi yeni sütunun Massachusetts[E] satırına gidin ve dizenin [E] bölümün silin.Now go to the Massachusetts[E] row of the new column and delete the [E] portion of the string. Power BI değişikliği algılar ve örneği kullanarak bir dönüşüm oluşturur.Power BI detects the change and uses the example to create a transformation. Power BI, Örneklerden Sütun Ekle bölmesinde dönüştürmeleri açıklar ve sütunu Sınırlandırıcıdan Önce Gelen Metin olarak yeniden adlandırır.Power BI describes the transformations in the Add Column From Examples pane, and renames the column to Text Before Delimiter.

Örneklerden dönüştürülen sütun

Siz örnek sağlamaya devam ettikçe Power Query Düzenleyicisi dönüştürmelere ekleme yapar.As you continue to provide examples, Power Query Editor adds to the transformations. Memnun kaldığınızda, Tamam'ı seçip değişikliklerinizi kaydedin.When you're satisfied, select OK to commit your changes.

Sütun başlığına çift tıklayıp Yeniden Adlandır'ı seçerek yeni sütunu istediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz.You can rename the new column whatever you want by double-clicking the column heading, or right-clicking it and selecting Rename.

Örnek veri kaynağını kullanarak Örneklerden Sütun Ekle işleminin nasıl çalıştığını görmek için bu videoyu izleyin:Watch this video to see Add Column From Examples in action, using the sample data source:

Power BI Desktop: Örneklerden Sütun Ekle.Power BI Desktop: Add Column From Examples.

Desteklenen dönüştürmeler listesiList of supported transformations

Örneklerden Sütun Ekle kullanılırken dönüştürmelerin hepsi değilse bile birçoğu kullanılabilir.Many but not all transformations are available when using Add Column from Examples. Aşağıdaki listede desteklenen dönüştürmeler gösterilir:The following list shows the supported transformations:

GenelGeneral

 • Koşullu SütunConditional Column

BaşvuruReference

 • Kırpma, temizleme ve büyük/küçük harf dönüştürmeleri gibi, belirli bir sütuna yönelik başvuruReference to a specific column, including trim, clean, and case transformations

Metin dönüştürmeleriText transformations

 • Birleştir (hazır dize ve tam sütun değerlerinin birleştirilmesini destekler)Combine (supports combination of literal strings and entire column values)
 • DeğiştirReplace
 • UzunlukLength
 • AyıklaExtract
  • İlk KarakterlerFirst Characters
  • Son KarakterlerLast Characters
  • AralıkRange
  • Sınırlandırıcıdan Önce Gelen MetinText before Delimiter
  • Sınırlandırıcıdan Sonra Gelen MetinText after Delimiter
  • Sınırlandırıcılar Arasındaki MetinText between Delimiters
  • UzunlukLength
  • Karakterleri KaldırRemove Characters
  • Karakterleri TutKeep Characters

Not

Tüm Metin dönüştürmeleri, sütun değerinin kırpılması, temizlenmesi veya sütun değerine büyük/küçük harf dönüştürmesi uygulanması gerekebileceğini hesaba katar.All Text transformations take into account the potential need to trim, clean, or apply a case transformation to the column value.

Tarih dönüştürmeleriDate transformations

 • GünDay
 • Haftanın GünüDay of Week
 • Haftanın Günü AdıDay of Week Name
 • Yılın GünüDay of Year
 • AyMonth
 • Ay AdıMonth Name
 • Yılın ÇeyreğiQuarter of Year
 • Ayın HaftasıWeek of Month
 • Yılın HaftasıWeek of Year
 • YılYear
 • YaşAge
 • Yıl BaşıStart of Year
 • Yıl SonuEnd of Year
 • Ay BaşıStart of Month
 • Ay SonuEnd of Month
 • Çeyrek BaşıStart of Quarter
 • Ayın GünleriDays in Month
 • Çeyrek SonuEnd of Quarter
 • Hafta BaşıStart of Week
 • Hafta SonuEnd of Week
 • Ayın GünüDay of Month
 • Günün BaşlangıcıStart of Day
 • Gün SonuEnd of Day

Saat dönüştürmeleriTime transformations

 • HourHour
 • DakikaMinute
 • SecondSecond
 • Yerel Saat OlarakTo Local Time

Not

Tüm Tarih ve Saat dönüştürmeleri, sütun değerinin Tarih, Saat veya Tarih/Saat olarak dönüştürülmesi gerekebileceğini hesaba katar.All Date and Time transformations take into account the potential need to convert the column value to Date or Time or DateTime.

Sayı dönüştürmeleriNumber transformations

 • Mutlak DeğerAbsolute Value
 • ArkkosinüsArccosine
 • ArksinüsArcsine
 • ArktanjantArctangent
 • Sayıya DönüştürConvert to Number
 • KosinüsCosine
 • KüpCube
 • BölDivide
 • ÜsExponent
 • FaktöriyelFactorial
 • Tam Sayı-BölInteger Divide
 • ÇifttirIs Even
 • TektirIs Odd
 • LnLn
 • 10 Tabanında LogaritmaBase-10 Logarithm
 • ModModulo
 • ÇarpMultiply
 • Aşağı YuvarlaRound Down
 • Yukarı YuvarlaRound Up
 • İşaretSign
 • SinüsSin
 • KarekökSquare Root
 • KareSquare
 • ÇıkarSubtract
 • ToplamSum
 • TanjantTangent
 • Gruplandırma/AralıklarBucketing/Ranges