Power BI’da otomatik sayfa yenilemeAutomatic page refresh in Power BI

Kritik olayları izlerken, kaynak veriler güncelleştirildiği anda verilerin yenilenmesi önemlidir.When you monitor critical events, it's important for data to be refreshed as soon as the source data is updated. Örneğin, üretim sektöründe bir makinenin hatalı çalıştığını veya hatalı çalışmak üzere olduğunu bilmeniz kritik önem taşır.For example, in the manufacturing industry, it's critical to know when a machine is malfunctioning or is close to malfunctioning. Sosyal medya yaklaşımı gibi sinyalleri izliyorsanız ani değişiklikleri gerçekleştikleri anda bilmek istersiniz.If you're monitoring signals like social media sentiment, you want to know about sudden changes as soon as they happen.

Power BI’daki otomatik sayfa yenileme, etkin rapor sayfanızın DirectQuery kaynakları için önceden tanımlanmış bir tempoda yeni verileri sorgulamasını sağlar.Automatic page refresh in Power BI enables your active report page to query for new data, at a predefined cadence, for DirectQuery sources.

Yenileme türleriRefresh types

Otomatik sayfa yenilemeyi kullanırken, sabit aralık ve değişiklik algılama olmak üzere iki tür yenileme vardır.When using automatic page refresh, there are two refresh types available: fixed interval and change detection.

Sabit aralıkFixed interval

Bu yenileme türü, bir rapor sayfasındaki tüm görselleri bir saniye veya beş dakika gibi sabit bir aralığa göre güncelleştirmenize olanak verir.This refresh type allows you to update all visuals in a report page based on a constant interval such as one second or five minutes. Bu belirli aralığa ulaşıldığında, söz konusu sayfadaki tüm görseller veri kaynağına bir güncelleştirme sorgusu gönderir ve uygun şekilde güncelleştirilirler.When that specific interval is reached, all visuals in that page send an update query to the data source and update accordingly.

Değişiklik algılamaChange detection

Bu yenileme türü, belirli bir aralık yerine verilerdeki değişiklikleri algılayarak sayfadaki görselleri yenilemenize olanak verir.This refresh type allows you to refresh visuals on a page based on detecting changes in the data rather than a specific refresh interval. Ayrıntılı ifade etmek gerekirse bu ölçüm, DirectQuery kaynağınıza yapılan değişikleri yoklar.Specifically, this measure polls for changes to your DirectQuery source. Ölçüyü tanımlamanın yanı sıra, Power BI Desktop’ın değişiklikleri denetleme sıklığını da seçmeniz gerekir.Besides defining the measure, you also have to select how frequently Power BI Desktop will check for changes. Hizmette yayımladığınızda, bu yenileme türü yalnızca bir Premium kapasitenin parçası olan çalışma alanlarında desteklenir.When publishing to the service, this refresh type is only supported in workspaces that are part of a Premium capacity.

Power BI Desktop’ta otomatik sayfa yenileme ile rapor yazmaAuthoring reports with automatic page refresh in Power BI Desktop

Otomatik sayfa yenileme yalnızca DirectQuery sorguları için kullanılabileceğinden, yalnızca bir DirectQuery veri kaynağına bağlandığınızda kullanılabilir hale gelir.Automatic page refresh is available only for DirectQuery sources so it will only be available when you are connected to a DirectQuery data source. Bu kısıtlama, her iki otomatik sayfa yenileme türü için de geçerlidir.This restriction applies to both automatic page refresh types.

Power BI Desktop’ta otomatik sayfa yenilemeyi kullanmak için, otomatik sayfa yenilemeyi etkinleştirmek istediğiniz rapor sayfasını seçin.To use automatic page refresh in Power BI Desktop, select the report page for which you want to enable automatic page refresh. Görsel Öğeler bölmesinde Biçimlendirme düğmesini (boya rulosu) seçin ve bölmenin alt kısmından Sayfa yenileme bölümünü bulun.In the Visualizations pane, select the Formatting button (a paint roller) and find the Page refresh section near the bottom of the pane.

Sayfa yenileme konumu

 1. Sayfa yenilemeyi açar veya kapatır.Turns page refresh on or off.
 2. Yenileme türüRefresh type
 3. Girişler ve bilgiler (yenileme türüne bağlı olarak)Inputs and information (depending on refresh type)

Sayfa yenileme kartı yalnızca bir DirectQuery kaynağına bağlıysanız kullanılabilir.The Page refresh card will only be available if you are connected to a DirectQuery source. Otomatik sayfa yenilemeyi etkinleştirmek için geçişin Açık konumda olması gerekir.To enable automatic page refresh the toggle needs to be on the On position. Gereken girişler ve sağlanan bilgiler, seçilen yenileme türüne bağlıdır.The inputs needed and information provided will depend on the refresh type selected.

Sabit aralık kurulumuFixed interval setup

Yenileme türü olarak Otomatik sayfa yenilemeyi seçtiğinizde, istenen yenileme aralığını sağlamanız gerekir.When selecting Auto page refresh as the refresh type, you need to provide the desired refresh interval. Varsayılan değer 30 dakikadır.The default value is 30 minutes. (En az yenileme aralığı bir saniyedir.) Raporunuz, belirlediğiniz aralıkta yenilemeye başlar.(The minimum refresh interval is one second.) Your report will begin refreshing at the interval you set.

Ayrıntıları göster seçeneğine tıkladığınızda, Power BI şununla ilgili daha fazla bilgi sağlayacaktır:When clicking on show details Power BI will provide further information on:

 • Özellik yöneticiniz tarafından etkinleştirildiyse (yalnızca Power BI hesabınızda oturum açıldığında)If the feature is enabled by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • Yöneticiniz tarafından izin verilen en kısa aralık (yalnızca Power BI hesabınızda oturum açıldığında)The minimum interval allowed by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • Gerçek yenileme oranı (genellikle seçtiğiniz aralıktan daha uzundur)Actual rate of refresh (usually longer than your selected interval)
 • Son yenileme zamanıLast refresh time

Sayfa yenileme ayrıntılarını göster

Değişiklik algılama kurulumuChange detection setup

Yenileme türü olarak Değişiklik algılama seçildiğinde Değişiklik algılama ekle bağlantısıyla karşılaşırsınız.When selecting Change detection as your refresh type, you are presented with a link to Add change detection. Değişiklik algılama penceresinde şeritteki Modelleme sekmesinden de erişebilirsiniz.You can also access the change detection window from the Modeling tab in the ribbon. Daha sonra, Sayfa yenileme bölümündeki Değişiklik algılama simgesine tıklayın.Then click on the Change detection icon on the Page refresh section. Son olarak, Değerler kutusundaki herhangi bir değere sağ tıklayıp veya bu değerin yanındaki açılan oku seçip menüden Değişiklik algılama seçeneğini belirleyebilirsiniz.Finally, you can right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well, and select Change detection from the menu.

Değişiklik algılama kartı

Pencere açıldığında, mevcut bir ölçüyü seçebileceğiniz veya sıfırdan yeni bir ölçü oluşturabileceğiniz Ölçü türü seçeneğiyle karşılaşırsınız.Once the window is open, you are presented with the Measure type option where you can select an existing measure or create a new one from scratch. Mevcut bir ölçüyü seçtiğinizde, alanlar listesinden istediğiniz ölçüyü seçmeniz veya ölçüyü Mevcut ölçüyü seç bölümüne sürükleyip bırakmanız yeterlidir.When selecting an existing, you just have to select the desired measure from the fields list or drag and drop it into the Choose existing measure section. Yeni bir ölçü oluştururken say, farklı say, minimum, maksimum ve toplam arasından bir ölçüm için Hesaplamayı seçebilirsiniz.When creating a new measure, you can Choose a calculation for the measure between count, count distinct, minimum, maximum and sum. Örneğin, müşteri kimliklerini saymak için farklı say seçeneğini kullanabilir ve yalnızca listeye yeni bir müşteri eklendiğinde yenilemeyi tercih edebilirsiniz.For example, you can use count distinct to count customer IDs and only refresh when a new customer is added to the list. Bir ölçüyü seçtiğinizde, Power BI’ın değişiklikleri ne sıklıkta denetleyeceğini belirlemeniz gerekir.Once you have a measure selected, you have to define how often Power BI will Check for changes. Bu, Power BI’ın ölçü ve yoklama değişikliklerini hesaplama sıklığındaki aralığı ifade eder.That's the interval on how often Power BI will calculate the measure and poll changes. Uygula’ya tıkladığınızda, değişiklik algılama simgesine sahip yeni bir ölçü alan listenizde görünür.Once you click apply, a new measure with the change detection icon will appear in your field list.

Değişiklik algılama penceresi

Daha sonra sayfa yenileme bölümüne döndüğünüzde, değişiklik algılama için kullanılmakta olan ölçüme ilişkin bilgileri ve başvurabilmeniz için tanımlı aralığı görürsünüz.Then, back on the page refresh section, you will see the information of which measure is being used for change detection and the defined interval for your reference.

Ayrıntılarla değişiklik algılama kartı

Not

Her model için yalnızca bir değişiklik algılama ölçüsüne izin verilir.Only one change detection measure is allowed per model.

Yenileme aralığını belirlemeDetermining the refresh interval

Otomatik sayfa yenileme etkinleştirildiğinde Power BI Desktop, DirectQuery kaynağınıza sürekli olarak sorgu gönderir.When automatic page refresh is enabled, Power BI Desktop is constantly sending queries to your DirectQuery source. Sorgunun gönderilmesi ile verilerin döndürülmesi arasında bir gecikme olur.After the query is sent, there's a delay before data is returned. Bu nedenle kısa yenileme aralıkları için sorguların sorgulanan verileri yapılandırılan aralık içinde başarıyla döndürdüğünü onaylamanız gerekir.So, for short refresh intervals, you should confirm that queries are successfully returning the queried data within the configured interval. Veriler aralık içinde döndürülmezse görseller yapılandırılandan daha az sıklıkta güncelleştirilir.If data isn't returned within the interval, visuals will update less frequently than configured.

Bu konular hem sabit aralık hem de değişiklik algılama olmak üzere her iki yenileme türü için de geçerlidir.These considerations apply for both refresh types: fixed interval and change detection. Aralarındaki asıl fark, değişiklik algılama için kaynağa sabit bir aralıkla geri dönen yalnızca bir sorgu olması ve görsellerin yenilemesinin yalnızca değişiklik algılama ölçüsünün değeri değiştiğinde tetiklenmesidir.The main difference will be that for change detection there is only one query going back to the source at a fixed interval and the visuals refresh is triggered only when the value of the change detection measure changes.

En iyi uygulama olarak yenileme aralığı en azından beklenen yeni veri alım hızıyla eşleşmelidir:As a best practice, the refresh interval should at least match your expected new data arrival rate:

 • Yeni veriler her 20 dakikada bir kaynağa ulaşırsa yenileme aralığınız 20 dakikadan kısa olamaz.If new data arrives at the source every 20 minutes, your refresh interval can't be less than 20 minutes.
 • Her saniye yeni veriler alınıyorsa aralığı bir saniye olarak ayarlayın.If new data arrives every second, set the interval to one second.

Bir saniye gibi düşük yenileme aralıkları için aşağıdakiler gibi faktörleri göz önünde bulundurun:For low refresh intervals like one second, take factors like the following into consideration:

 • DirectQuery veri kaynağının türüThe type of the DirectQuery data source
 • Sorgularınızın üzerinde oluşturduğu yükThe load your queries create on it
 • Rapor görüntüleyicilerinizin kapasitenin veri merkezine uzaklığıThe distance of your report viewers from the capacity's datacenter

Power BI Desktop’taki Performans Analizi’ni kullanarak dönüş sürelerini tahmin edebilir ve sabit aralıklı yenileme türü için sayfa yenileme bölümündeki ayrıntılar menüsünü gösterebilirsiniz.You can estimate return times by using the Performance Analyzer in Power BI Desktop and the show details menu in the page refresh section for fixed interval refresh type. Performans Analizi, her görsel sorgunun kaynaktan sonuçlarla dönmek için yeterli süresi olup olmadığını denetlemenize olanak verir.Performance Analyzer lets you check if each visual query has enough time to come back with results from the source. Ayrıca, zamanın harcandığı yeri belirlemenizi sağlar.It also lets you determine where time is spent. Performans Analizi’nin sonuçlarına göre, veri kaynağını ayarlayabilir veya raporunuzdaki diğer görseller ve ölçülerle deneme yapabilirsiniz.Based on the results from Performance Analyzer, you can adjust the data source, or you can experiment with other visuals and measures in your report.

Aşağıdaki resimde, Performans Analizi’ndeki DirectQuery kaynağının sonuçları gösterilmektedir:This image shows the results of a DirectQuery source in Performance Analyzer:

Performans Analizi sonuçları

Bu veri kaynağıyla ilgili bazı diğer özellikleri ele alalım:Let's consider some other characteristics of this data source:

 • Veriler 2 saniyelik hızla ulaşırData arrives at a rate of 2 seconds
 • Performans Analizi, yaklaşık 4,9 saniyelik (4,688 milisaniyelik) maksimum sorgu + görüntüleme süresini gösterirPerformance Analyzer shows a maximum query + display time of approximately 4.9 seconds (4,688 milliseconds)
 • Veri kaynağı, saniyede yaklaşık 1,000 eşzamanlı sorguyu işleyecek şekilde yapılandırılmıştırThe data source is configured to handle approximately 1,000 concurrent queries per second
 • Yaklaşık 10 kullanıcının raporu eşzamanlı olarak görüntülemesini beklersinizYou expect approximately 10 users to be viewing the report concurrently

Böylece aşağıdaki denklemdekiler oluşur:So that results in the following equation:

 • 5 görsel x 10 kullanıcı = yaklaşık 50 sorgu5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Bu hesaplamanın sonucu, veri kaynağının destekleyebileceğinden çok daha fazla yüke sahip olduğunu gösterir.The result of this calculation shows much more load than the data source can support. Veriler iki saniyelik hızla ulaşır ve bu da sizin yenileme hızınız olmalıdır.The data arrives at a rate of two seconds, so that should be your refresh rate. Ancak sorgunun tamamlanması yaklaşık beş saniye sürdüğünden bunu beş saniyeden uzun bir süreye ayarlamanız gerekir.But because the query takes around five seconds to complete, you should set it to more than five seconds.

Ayrıca, raporunuzu hizmette yayımladığınızda bu sürenin değişebileceğini unutmayın.Also note that this result might differ as you publish your report to the service. Rapor, bulutta barındırılan Azure Analysis Services örneğini kullandığı için bu fark oluşur.This difference occurs because the report will use the Azure Analysis Services instance that's hosted in the cloud. Yenileme hızınızı uygun şekilde ayarlamanız faydalı olabilir.You might want to adjust your refresh rates accordingly.

Sorguları ve yenileme zamanlamasını hesaba katmak için Power BI yalnızca kalan tüm yenileme sorguları tamamlandığında bir sonraki yenileme sorgusunu çalıştırır.To account for queries and refresh timing, Power BI will only run the next refresh query when all the remaining refresh queries are complete. Bu nedenle, yenileme aralığınız, sorgularınızın işlenme süresinden kısa olursa Power BI yalnızca kalan sorgular tamamlandıktan sonra tekrar yenileme yapar.So even if your refresh interval is shorter than the time your queries take to process, Power BI will refresh again only after remaining queries complete.

Değişiklik algılama yenileme türü söz konusu olduğunda bu konular yine geçerlidir.In the case of change detection refresh type, these considerations still apply. Performans Analizi, raporunuzdaki hiçbir görselle eşleşmese dahi değişiklik algılama ölçü sorgusuna yönelik sonuçları size gösterir.Also, the Performance Analyzer will show you the results for the change detection measure query even though it does not match to any visual in your report. Önceden bahsettiğimiz kılavuzun aynısını izleyen bu özel ölçü türünde sorun giderebilmeniz için bu özelliği size sunuyoruz.We have provided this capability for you to be able to troubleshoot this particular type of measure following the same guidance we mentioned previously. Bu yenileme türündeki asıl fark, tüm görsellerdeki tüm sorgular yerine yalnızca bir sorgunun veri kaynağına gitmesidir.The main difference for this refresh type is that only one query is going to the data source instead of all queries from all visuals. Raporu birden çok kullanıcı görüntülediğinde de durum aynıdır.This is still the case if multiple users are viewing the report.

Değişiklik algılamaya sahip Performans Analizi sonuçları

Önceden ele aldığımız senaryonun aynısı için:For the same scenario we discussed before:

 • 5 görsele yönelik 1 değişiklik algılama ölçü sorgusu, görüntüleyici sayısından bağımsız olarak tek bir sorgu oluşturur1 change detection measure query for 5 visuals generates only one query for any number of viewers

 • Değişiklik algılama ölçüsü, 5 görsel x 10 kullanıcı = yaklaşık 50 sorgu olan aynı senaryoyu varsayarak bir güncelleştirmeyi tetiklediğindeWhen the change detection measure triggers an update assuming same scenario as before with 5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Özetlemek gerekirse, değişiklik algılama kullanılırken bir değişiklik algılanana kadar veri kaynağına yalnızca bir sorgu gönderilir.To summarize, when using change detection only one query is sent to the data source until a change is detected. Bu durum oluştuğunda, sabit aralıklı yenileme türü için kullanılan mantığın aynısı tüm kullanıcılar için tüm görseller güncelleştirilirken aynı sayıda sorgu oluşturur.When that happens, the same logic used for fixed interval refresh type applies updating all visuals for all users generating the same number of queries. Bu yaklaşımın, uzun vadede daha verimli olması beklenir.This approach should be more efficient in the long run.

Şimdi de kapasite yöneticisi olarak performans sorunlarını nasıl algılayıp tanılayabileceğinize bakalım.Now let's look at how you can potentially detect and diagnose performance problems as a capacity administrator. Daha sonra bu makalenin ilerleyen bölümünde, performans ve sorun giderme ile ilgili diğer sorular ve yanıtlar için Sık sorulan sorular bölümüne de göz atabilirsiniz.You can also check the Frequently asked questions section, later in this article, for more questions and answers about performance and troubleshooting.

Power BI hizmetinde otomatik sayfa yenilemeAutomatic page refresh in the Power BI service

Veri kaynağı DirectQuery olduğu sürece, Power BI hizmetinde yayımlanan raporlar için otomatik sayfa yenilemeyi ayarlayabilirsiniz.You can also set automatic page refresh for reports that have been published to the Power BI service as long as the data source is DirectQuery.

Power BI hizmetindeki raporlar için otomatik sayfa yenilemeyi yapılandırma adımları Power BI Desktop’takine benzer.To configure automatic page refresh for reports in the Power BI service, the steps are similar to Power BI Desktop. Power BI hizmetinde yapılandırıldığında, otomatik sayfa yenileme eklenmiş Power BI içeriğini de destekler.When configured in the Power BI service, automatic page refresh also supports embedded Power BI content. Bu resimde, Power BI hizmeti için Sayfa yenileme yapılandırması gösterilmektedir:This image shows the Page refresh configuration for the Power BI service:

Hizmette sayfa yenileme konumu

 1. Sayfa yenilemeyi açar veya kapatır.Turns page refresh on or off.
 2. Yenileme türüRefresh type
 3. Girişler ve bilgiler (yenileme türüne bağlı olarak)Inputs and information (depending on refresh type)

Not

Power BI Desktop’tan otomatik sayfa yenileme özelliği etkin raporunuzu hizmette yayımlarken, veri kümesi ayarları menüsünde DirectQuery veri kaynağı için kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.When you publish your automatic page refresh-enabled report from Power BI Desktop to the service, you'll have to provide the credentials for the DirectQuery data source on the dataset settings menu. Kaynaktaki güvenlik yapılandırmasını dikkate almak kaydıyla, rapor görüntüleyicilerinin bu veri kaynağına kendi kimlikleriyle erişebilmesi için kimlik bilgilerini ayarlayabilirsiniz.You can set up the credentials so report viewers access this data source with their own identities, respecting any security set up at the source. Değişiklik algılama ölçüsü durumunda, her zaman yazarın kimlik bilgileriyle değerlendirilir.In the case of change detection measure, it will always be evaluated with the author's credentials.

Sayfa yenileme aralıklarıPage refresh intervals

Power BI hizmetinde izin verilen sayfa yenileme türleri ve aralıkları, raporun çalışma alanı türünden etkilenir.The page refresh types and intervals allowed in the Power BI service are affected by the report's workspace type. Bu senaryolar için geçerlidir:This applies to these scenarios:

 • Otomatik sayfa yenileme özelliği etkin olan bir çalışma alanında rapor yayımlamaPublishing a report into a workspace that has automatic page refresh enabled
 • Bir çalışma alanında zaten bulunan bir sayfa yenileme aralığını düzenlemeEditing a page refresh interval that's already in a workspace
 • Doğrudan hizmette rapor oluşturmaCreating a report directly in the service

Power BI Desktop’ın yenileme aralığı için bir kısıtlaması yoktur ve yenileme aralığı, bir saniye sıklığında bile olabilir.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals and can be as frequent as every second. Ancak, raporlar Power BI hizmetinde yayımlandığında, aşağıdaki bölümlerde açıklanan belirli kısıtlamalar uygulanır.But when reports are published to the Power BI service, certain restrictions apply which are described in the following sections.

Yenileme aralıklarındaki kısıtlamalarRestrictions on refresh intervals

Power BI hizmetinde, otomatik sayfa yenileme kısıtlamaları raporun yayımlandığı çalışma alanına göre uygulanır. Premium hizmetleri veya Premium kapasitesi yönetici ayarlarını kullanmanız fark etmez.In the Power BI service, restrictions on automatic page refresh apply based on the workspace where the report is published, whether you're using Premium services, and the Premium capacity admin settings.

Bu kısıtlamaların nasıl çalıştığını netleştirmek için kapasiteler ve çalışma alanıyla ilgili bazı arka plan bilgileriyle başlayalım.To clarify how these restrictions work, let's start with some background on capacities and workspaces.

Kapasiteler, Power BI’daki önemli kavramlardan biridir.Capacities are an important Power BI concept. Power BI içeriğini barındırmak ve sunmak için kullanılan bir dizi kaynağı (depolama, işlemci ve bellek) temsil eder.They represent a set of resources (storage, processor, and memory) that are used to host and deliver Power BI content. Kapasiteler paylaşımlı veya ayrılmıştır.Capacities are either shared or dedicated. Paylaşılan kapasite diğer Microsoft müşterileri ile paylaşılır.A shared capacity is shared with other Microsoft customers. Ayrılmış kapasite, tamamen tek bir müşteriye ayrılır.A dedicated capacity is fully committed to a single customer. Ayrılmış kapasitelere giriş için bkz. Premium kapasiteleri yönetme.For an introduction to dedicated capacities, see Managing Premium capacities.

Paylaşılan kapasitede iş yükleri, diğer müşterilerle paylaşılan hesaplama kaynaklarında çalışır.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Kapasitenin kaynakları paylaşması gerektiğinden, tarafsızlığı sağlamak için maksimum model boyutu (1 GB) ve maksimum günlük yenileme sıklığı (günde sekiz defa) ayarlama gibi sınırlamalar uygulanır.Because the capacity needs to share resources, limitations are imposed to ensure fair play, such as setting a maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

Power BI çalışma alanları kapasitelerin içinde yer alır.Power BI workspaces reside within capacities. Bunlar güvenlik, işbirliği ve dağıtım kapsayıcılarını temsil eder.They represent security, collaboration, and deployment containers. Her Power BI kullanıcısının Çalışma Alanım olarak bilinen kendi kişisel çalışma alanı vardır.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. İşbirliğine ve dağıtıma olanak sağlamak için ek çalışma alanları oluşturulabilir.Additional workspaces can be created to enable collaboration and deployment. Bunlar çalışma alanları olarak bilinir.They're known as workspaces. Kişisel çalışma alanları da dahil olmak üzere çalışma alanları varsayılan olarak paylaşılan kapasitede oluşturulur.By default, workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity.

Burada, iki çalışma alanı senaryosu için bazı ayrıntılara yer verilmiştir:Here are some details for the two workspace scenarios:

Paylaşılan çalışma alanları.Shared workspaces. Düzenli çalışma alanları (Premium kapasitenin parçası olmayan çalışma alanları) için otomatik sayfa yenileme minimum 30 dakikalık aralığa (izin verilen en düşük aralık) sahip olur.For regular workspaces (workspaces that aren't part of a Premium capacity), automatic page refresh has a minimum interval of 30 minutes (the lowest interval allowed). Değişiklik algılama yenileme türü, paylaşılan kapasitelerde kullanılamaz.Change detection refresh type is not available in shared capacities.

Premium çalışma alanları.Premium workspaces. Premium çalışma alanlarındaki otomatik sayfa yenileme kullanılabilirliği (hem sabit aralık hem de değişiklik algılama için), Premium yöneticinizin Power BI Premium kapasitesi için ayarladığı iş yükü ayarlarına bağlı olur.The availability of automatic page refresh in Premium workspaces (both for fixed interval and change detection) depends on the workload settings your Premium administrator has set up for the Power BI Premium capacity. Otomatik sayfa yenilemeyi ayarlama yeteneğinizi etkileyebilecek iki değişken vardır:There are two variables that might affect your ability to set up automatic page refresh:

 • Özellik açık/kapalı.Feature on/off. Kapasite yöneticiniz özelliği devre dışı bıraktıysa yayımlanmış raporunuzda herhangi bir sayfa yenileme türü ayarlayamazsınız.If your capacity administrator has disabled the feature, you won't be able to set up any type of page refresh in your published report. Sabit aralık ve değişiklik algılama ayrı ayrı açılıp kapatılabilir.Fixed interval and change detection can be turned on and off separately.

 • Minimum yenileme aralığı.Minimum refresh interval. Sabit aralık için otomatik sayfa yenileme etkinleştirildiğinde, kapasite yöneticinizin bir en kısa yenileme aralığı (varsayılan değer beş dakikadır) ayarlaması gerekir.When enabling automatic page refresh for fixed interval, your capacity administrator needs to set up a minimum refresh interval (default value is five minutes). Zaman aralığınız minimumdan düşükse Power BI hizmeti, kapasite yöneticiniz tarafından ayarlanan minimum aralığa göre aralığınızı geçersiz kılar.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

 • En kısa yürütme aralığı.Minimum execution interval. Değişiklik algılama etkinleştirildiğinde, kapasite yöneticinizin bir en kısa yürütme aralığı (varsayılan değer beş saniyedir) ayarlaması gerekir.When enabling change detection, your capacity administrator needs to set up a minimum execution interval (default value is five seconds). Zaman aralığınız minimumdan düşükse Power BI hizmeti, kapasite yöneticiniz tarafından ayarlanan minimum aralığa göre aralığınızı geçersiz kılar.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

Kapasite yönetim portalında otomatik sayfa yenileme ayarları

Bu tabloda, bu özelliğin nerede kullanılabildiğine dair daha fazla ayrıntı ve her bir kapasite türü ve depolama moduna ilişkin sınırlar açıklanmaktadır:This table describes with more detail where this feature is available and the limits for each capacity type and storage mode:

Depolama moduStorage mode Ayrılmış kapasiteDedicated capacity Paylaşılan kapasiteShared capacity
DirectQueryDirectQuery SA destekli: EvetFI supported: Yes
DA destekli: EvetCD supported: Yes
Minimum: 1 saniyeMinimum: 1 second
Yöneticiyi geçersiz kılma: EvetAdmin override: Yes
SA destekli: EvetFI supported: Yes
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: 30 dakikaMinimum: 30 minutes
Yöneticiyi geçersiz kılma: HayırAdmin override: No
İçeri AktarImport SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A
SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A
Karma mod (DirectQuery ve diğer veri kaynakları)Mixed mode (DirectQuery + other data sources) SA destekli: EvetFI supported: Yes
DA destekli: EvetCD supported: Yes
Minimum: 1 saniyeMinimum: 1 second
Yöneticiyi geçersiz kılma: EvetAdmin override: Yes
SA destekli: EvetFI supported: Yes
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: 30 dakikaMinimum: 30 minutes
Yöneticiyi geçersiz kılma: HayırAdmin override: No
Live connect ASLive connect AS SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A
SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A
Live connect PBILive connect PBI SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A
SA destekli: HayırFI supported: No
DA destekli: HayırCD supported: No
Minimum: YOKMinimum: N/A
Yöneticiyi geçersiz kılma: YOKAdmin override: N/A

Tablo göstergesi:Table legend:

 1. SA: Sabit aralıkFI: Fixed interval
 2. DA: Değişiklik algılamaCD: Change detection

Uyarı

Veri kümenizde etkinleştirildiğinde değişiklik algılama ölçümü DirectQuery veri kaynağınıza bağlanarak ölçümü hesaplayıp değişiklikleri yoklar.When enabled in your dataset, change detection measure will open a connection to your DirectQuery data source to calculate the measure and poll for changes. Bu bağlantı, Power BI tarafından yapılan Düşük Öncelikli yenileme bağlantılarından farklıdır.This connection is different from the Low Priority refresh connections Power BI already makes.

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Power BI Desktop veya Power BI hizmetinde otomatik sayfa yenilemeyi kullanırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç nokta vardır:There are a few things to keep in mind when you use automatic page refresh in Power BI Desktop or in the Power BI service:

 • İçeri Aktarma, LiveConnect ve Push depolama modları, otomatik sayfa yenileme için desteklenmez.Import, LiveConnect, and Push storage modes aren't supported for automatic page refresh.
 • En az bir DirectQuery veri kaynağı olan bileşik modeller desteklenir.Composite models that have at least one DirectQuery data source are supported.
 • Power BI Desktop’ta yenileme aralıklarına yönelik bir kısıtlama yoktur.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals. Aralık, hem sabit aralık hem de değişiklik algılama yenileme türü için her saniye gerçekleşecek sıklıkta olabilir.The interval can be as frequent as every second for both fixed interval and change detection refresh types. Raporlar Power BI hizmetinde yayımlandığında, bu makalenin önceki kısmında açıklandığı gibi belirli kısıtlamalar uygulanır.When reports are published to the Power BI service, certain restrictions do apply, as described earlier in this article.
 • Veri kümesi başına yalnızca bir değişiklik algılama ölçüsüne sahip olabilirsiniz.You can only have one change detection measure per dataset.
 • Bir Power BI kiracısında değişiklik algılama ölçüsüne sahip en fazla 10 model olabilir.There can only be a maximum of 10 models with change detection measure in a Power BI tenant.

Performans tanılamalarıPerformance diagnostics

Otomatik sayfa yenileme, senaryoları izlemek ve hızla değişen verileri keşfetmek için kullanışlıdır.Automatic page refresh is useful for monitoring scenarios and exploring fast-changing data. Ancak bazen bu, kapasite veya veri kaynağı üzerinde gereksiz yük oluşturabilir.But sometimes it can put undue load on the capacity or data source.

Veri kaynaklarında gereksiz yük oluşmasını engellemek için Power BI şu korumaları içerir:To prevent undue load on data sources, Power BI has these safeguards:

 • Tüm otomatik sayfa yenileme sorguları, etkileşimli sorguların (sayfa yükleme ve görselleri çapraz filtreleme gibi) öncelikli olmasını sağlamak için daha düşük öncelikle çalıştırılır.All automatic page refresh queries run at a lower priority to ensure that interactive queries (like page load and cross-filtering visuals) take precedence.
 • Bir sonraki yenileme döngüsü geldiğinde sorgu tamamlanmadıysa Power BI, önceki sorgu tamamlanıncaya kadar yeni yenileme sorguları düzenlemez.If a query hasn't finished before the next refresh cycle, Power BI doesn't issue new refresh queries until the previous query completes. Örneğin, bir saniyelik yenileme aralığınız varsa ve sorgularınız ortalama dört saniye sürüyorsa Power BI yalnızca dört saniyede bir etkili şekilde bir sorgu düzenler.For example, if you have a refresh interval of one second and your queries take an average of four seconds, Power BI effectively only issues a query every four seconds.

Performans sorunları yaşamaya devam edebileceğiniz iki yer vardır:There are two areas where you could still encounter performance bottlenecks:

 1. Kapasite.The capacity. Sorgu ilk olarak Premium kapasiteye gelir; burada, rapor görselleştirmelerinden oluşturulan DAX sorgusu katlanır ve kaynak sorgulara değerlendirilir.The query first hits the Premium capacity, which will fold and evaluate the DAX query generated from the report visualizations into the source queries.
 2. DirectQuery veri kaynağı.The DirectQuery data source. Önceki adımda yer alan çevrilmiş sorgular, kaynağa karşı çalıştırılır.The translated queries in the previous step are then run against the source. Kaynak SQL Server örnekleriniz, SAP Hana kaynaklarınız vb. olabilir.The source would be your SQL Server instances, SAP Hana sources, and so on.

Yöneticilerin kullanımına sunulan Premium Capacity Metrics uygulamasını kullanarak, düşük öncelikli sorgular tarafından kapasitenin ne kadarının kullanılmakta olduğunu görselleştirebilirsiniz.By using the Premium Capacity Metrics app that's available to admins, you can visualize how much of the capacity is being used by low-priority queries.

Düşük öncelikli sorgular, otomatik sayfa yenileme sorgularından ve model yenileme sorgularından oluşur.Low-priority queries consist of automatic page refresh queries and model refresh queries. Şu anda, otomatik sayfa yenileme ve model yenileme sorgularından gelen yükü ayırt etmenin bir yolu yoktur.There's currently no way to distinguish between the load from automatic page refresh and model refresh queries.

Kapasitenizin düşük öncelikli sorgularla aşırı yüklendiğini fark ederseniz uygulayabileceğiniz birkaç eylem vardır:If you notice that your capacity is overloaded with low-priority queries, there are a few actions you can take:

 • Daha büyük bir premium SKU isteyin.Request a larger premium SKU.
 • Rapor sahibinden yenileme aralığını azaltmasını isteme.Ask the report owner to lower the refresh interval.
 • Kapasite yönetici portalında şunları yapabilirsiniz:In the capacity admin portal, you can:
  • Bu kapasite için otomatik sayfa yenilemeyi kapatma.Turn off automatic page refresh for that capacity.
  • Minimum yenileme aralığını yükseltebilirsiniz; bu, söz konusu kapasitedeki tüm raporları etkiler.Raise the minimum refresh interval, which will affect all reports on that capacity.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

Ben bir rapor yazarıyım. Rapor yenileme aralığını Power BI Desktop’ta bir saniye olacak şekilde tanımladım, ancak yayımlandıktan sonra raporum hizmette yenilenmiyor.I'm a report author. I defined my report refresh interval to one second on Power BI Desktop, but, after publishing, my report isn't refreshing in the service.

 • Sayfa için otomatik sayfa yenilemenin açık olduğundan emin olun.Ensure that automatic page refresh is turned on for the page. Bu ayar sayfa başına olduğundan, raporda yenilemek istediğiniz her bir sayfa için bunun açık olduğundan emin olmanız gerekir.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Ekli Premium kapasiteye sahip bir çalışma alanına yükleyip yüklemediğinizi kontrol edin.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Henüz yapmadıysanız yenileme aralığınız sabit aralık için 30 dakikada kilitlenir ve değişiklik algılama için kullanılamaz.If you haven't, your refresh interval will be locked at 30 minutes for fixed interval and it will not be available for change detection.
 • Raporunuz bir Premium çalışma alanındaysa bu özelliğin ekli kapasite için etkin olup olmadığını yöneticinize sorun.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Ayrıca, kapasite için minimum yenileme aralığının raporunuzla aynı veya raporunuzdan daha düşük olduğundan da emin olun.Also, ensure that the minimum refresh interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report. Bu hem sabit aralık hem de değişiklik algılama için ayrı ayrı geçerlidirThis applies separately for both fixed interval and change detection

Ben bir kapasite yöneticisiyim. Otomatik sayfa yenileme aralığım için ayarları değiştirdim, ancak değişiklikler yansıtılmadı. Başka bir deyişle, raporlar halen olmaması gereken bir hızda yenileniyor veya otomatik sayfa yenileme ayarını açtığım halde yenilenmiyor.I'm a capacity admin. I changed the settings for my automatic page refresh interval, but the changes aren't reflected. In other words, reports are still refreshing at a rate they shouldn't be, or not refreshing even though I turned on automatic page refresh.

 • Kapasite yöneticisi kullanıcı arabiriminde yapılan otomatik sayfa yenileme ayarı değişikliklerinin raporlara yayılması 5 dakika kadar sürebilir.It takes up to 5 minutes for automatic page refresh setting changes made in the capacity admin UI to propagate to reports.
 • Otomatik sayfa yenileme özelliğini hem kapasite için açmanız hem de bir raporun bunu etkinleştirmek istediğiniz sayfaları için açmanız gerekir.In addition to turning on automatic page refresh for the capacity, you also need to turn it on for the pages of a report where you want to enable it.
 • Her iki yenileme türü de, etkinleştirmekte olduğunuz yenileme türünün açıldığından emin olmak amacıyla ayrı ayrı yönetilir.Both refresh types are managed separately so make sure that the type of refresh you are enabling is turned on.

Raporum karma modda çalışıyor. (Karma mod, raporun hem DirectQuery bağlantısına hem de İçeri aktarma veri kaynağına sahip olduğu anlamına gelir.) Bazı görseller yenilenmiyor.My report is operating in mixed mode. (Mixed mode means the report has a DirectQuery connection and an Import data source.) Some visuals aren't refreshing.

 • Görselleriniz İçeri Aktarma tablolarına başvuruyorsa bu davranış, beklenen bir durumdur.If your visuals reference Import tables, this behavior is expected. İçeri Aktarma için otomatik sayfa yenileme desteklenmez.Automatic page refresh isn't supported for Import.
 • Bu bölümdeki ilk soruya bakın.See the first question in this section.

Raporum hizmette düzgün şekilde yenileniyordu, ancak daha sonra aniden durdu.My report was refreshing fine in the service, but then it suddenly stopped.

 • Sorunun kendi kendine çözülüp çözülmediğini görmek için sayfayı yenilemeyi deneyin.Try refreshing the page to see if the problem resolves itself.
 • Kapasite yöneticinizle görüşün. Yönetici, özelliği kapatmış veya en düşük yenileme aralığını artırmış olabilir.Check with your capacity admin. The admin might have turned off the feature or raised the minimum refresh interval. (Bu bölümdeki ikinci soruya bakın.)(See the second question in this section.)

Ben bir rapor yazarıyım. Görsellerim, belirttiğim tempoda yenilenmiyor. Daha yavaş hızda yenileniyor.I'm a report author. My visuals aren't refreshing at the cadence I specified. They're refreshing at a slower rate.

 • Sorgularınızın çalışması daha uzun sürüyorsa yenileme aralığı gecikir.If your queries are taking longer to run, your refresh interval will be delayed. Otomatik sayfa yenileme, yeni sorgular çalıştırmadan önce tüm sorguların sona ermesini bekler.Automatic page refresh waits for all queries to finish before running new ones.
 • Kapasite yöneticiniz, raporunuzda ayarlamış olduğunuzdan daha yüksek bir minimum yenileme aralığı ayarlamış olabilir.Your capacity admin might have set a minimum refresh interval that's higher than the one you set in your report. Kapasite yöneticinizden en düşük yenileme aralığını azaltmasını isteyin.Ask your capacity admin to lower the minimum refresh interval.

Otomatik sayfa yenileme sorguları, önbellekten sunulur mu?Are automatic page refresh queries served from the cache?

 • Hayır.No. Tüm otomatik sayfa yenileme sorguları, önbelleğe alınmış verileri atlar.All automatic page refresh queries bypass any cached data.

Değişiklik algılama ölçüm güncelleştirmeleri tetiklemiyorMy change detection measure is not triggering any updates

 • Değişiklik algılamanın sayfa için açık olduğundan emin olun.Ensure that change detection is turned on for the page. Bu ayar sayfa başına olduğundan, raporda yenilemek istediğiniz her bir sayfa için bunun açık olduğundan emin olmanız gerekir.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Ekli Premium kapasiteye sahip bir çalışma alanına yükleyip yüklemediğinizi kontrol edin.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Bunu yapmadıysanız değişiklik algılama çalışmayacaktır.If you haven't, change detection will not work.
 • Raporunuz bir Premium çalışma alanındaysa bu özelliğin ekli kapasite için etkin olup olmadığını yöneticinize sorun.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Ayrıca, kapasite için minimum yürütme aralığının raporunuzla aynı veya raporunuzdan daha düşük olduğundan da emin olun.Also, ensure that the minimum execution interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report.
 • Önceden bahsedilen tüm öğeleri denetlediyseniz ölçünün değişip değişmediğini görmek için Power BI Desktop’ta veya Düzenleme modunda denetleyin.I you have checked for all of the items mentioned before, check in Power BI Desktop or in edit mode if the measure is changing at all. Bunu yapmak için ölçüyü tuvale sürükleyin ve değerin değişip değişmediğini denetleyin.To do this, drag it into the canvas and check if the value changes. Değer değişmezse ölçü veri kaynağı değişikliklerini yoklamak için iyi bir tercih olmayabilir.If it does not, the measure might not be a good choice to poll for data source changes.

Sonraki adımlarNext steps

Daha fazla bilgi için şu makalelere bakın:For more information, see these articles: