Power BI Desktop'ta içgörüleri paylaşmak ve hikayeler oluşturmak için yer işareti oluşturmaCreate bookmarks in Power BI Desktop to share insights and build stories

Power BI Desktop'ta yer işaretleriyle filtreler ve görsellerin durumu da dahil olmak üzere rapor sayfasının mevcut yapılandırılmış görünümünü yakalarsınız.With bookmarks in Power BI Desktop, you capture the currently configured view of a report page, including filtering and the state of visuals. Daha sonra, kaydedilen yer işaretini seçerek söz konusu duruma geri dönebilirsiniz.Later, you can go back to that state by selecting the saved bookmark.

Ayrıca bir yer işareti koleksiyonu oluşturabilir, bu yer işaretlerinin sırasını istediğiniz gibi düzenleyebilir ve daha sonra bir içgörü dizisini veya görselleriniz ve raporlarınız ile anlatmak istediğiniz hikayeyi vurgulamak için yer işaretleri üzerinden ilerleyebilirsiniz.You can also create a collection of bookmarks, arrange them in the order you want, and later step through each bookmark in a presentation to highlight a series of insights, or the story you want to tell with your visuals and reports.

Power BI'da yer işaretleri

Yer işaretlemesine yönelik birçok kullanım vardır.There are many uses for bookmarking. Örneğin yer işaretlerini, rapor oluşturma konusundaki ilerleyişinizi izlemek için kullanabilirsiniz (yer işaretleri kolayca eklenebilir, silinebilir ve yeniden adlandırılabilir) ve yer işaretleri üzerinden sırayla ilerleyen PowerPoint benzeri bir sunum oluşturarak raporunuzla bir hikaye anlatmak için yer işaretlerinden yararlanabilirsiniz.For example, you can use bookmarks to keep track of your own progress in creating reports (bookmarks are easy to add, delete, and rename) and you can create bookmarks to build a PowerPoint-like presentation that steps through bookmarks in order, thereby telling a story with your report.

İpucu

Power BI hizmetinde kişisel yer işaretlerini kullanma hakkında bilgi edinmek için bkz. Power BI hizmetinde kişisel yer işaretleri duyurusu.For information about using personal bookmarks in the Power BI service, see Announcing personal bookmarks in the Power BI Service.

Yer işaretlerini kullanmaUsing bookmarks

Yer işaretlerini kullanmak için Power BI Desktop şeridinde Görünüm sekmesini ve ardından Yer İşaretleri Bölmesi'ni seçin.To use bookmarks, select the View tab from the Power BI Desktop ribbon, then select Bookmarks Pane.

Yer İşaretleri bölmesini açma

Bir yer işareti oluşturduğunuzda aşağıdaki öğeler, bu yer işareti ile birlikte kaydedilir:When you create a bookmark, the following elements are saved with the bookmark:

 • Geçerli sayfaThe current page
 • FiltrelerFilters
 • Dilimleyici türü (açılan menü veya liste) ve dilimleyici durumu dahil olmak üzere dilimleyicilerSlicers, including slicer type (for example, dropdown or list) and slicer state
 • Görsel seçim durumu (çapraz vurgulama filtreleri gibi)Visual selection state (such as cross-highlight filters)
 • Sıralama düzeniSort order
 • Detay konumuDrill location
 • Nesnenin görünürlüğü (Seçim bölmesi kullanılarak)Visibility of an object (by using the Selection pane)
 • Herhangi bir görünür nesnenin odak veya Spotlight modlarıThe focus or Spotlight modes of any visible object

Rapor sayfasını yer işaretinde görünmesini istediğiniz şekilde yapılandırın.Configure a report page as you want it to appear in the bookmark. Rapor sayfanızı ve görsellerinizi istediğiniz şekilde düzenledikten sonra yer işareti eklemek için Yer İşaretleri bölmesinden Ekle'yi seçin.After your report page and visuals are arranged how you want them, select Add from the Bookmarks pane to add a bookmark.

Bir yer işareti ekleme

Power BI Desktop, bir yer işareti oluşturur ve yer işaretine genel bir ad verir.Power BI Desktop creates a bookmark and gives it a generic name. Bir yer işaretini, yer işareti adının yanındaki üç nokta simgesini seçip görüntülenen menüden bir eylem seçerek kolayca Yeniden Adlandırabilir, Silebilir veya Güncelleştirebilirsiniz.You can easily Rename, Delete, or Update a bookmark by selecting the ellipsis next to the bookmark's name, then selecting an action from the menu that appears.

Üç noktayı kullanarak yer işareti menüsünü seçme

Yer işaretini oluşturduktan sonra Yer İşaretleri bölmesinde seçerek görüntüleyin.After you've created a bookmark, display it by selecting it in the Bookmarks pane.

Ayrıca her yer işaretinin, filtreler ve dilimleyiciler gibi Veri özelliklerini, öne çıkanlar ve görünürlüğü gibi Görüntüleme özelliklerini ve yer işareti eklendiğinde görünür olan sayfayı sunan Geçerli sayfa değişikliklerini uygulayıp uygulamayacağını seçebilirsiniz.You can also select whether each bookmark will apply Data properties, such as filters and slicers; Display properties, such as spotlight and its visibility; and Current page changes, which present the page that was visible when the bookmark was added. Bu özellikler, rapor görünümleriyle görsel seçimleri arasında geçiş yapmak için yer işaretlerini kullanırken faydalıdır. Ancak bu durumda, kullanıcılar görünümler arasında geçiş yaptıkça filtrelerin sıfırlanmaması için veri özelliklerini kapatmak isteyebilirsiniz.These capabilities are useful when you use bookmarks to switch between report views or selections of visuals, in which case you'd likely want to turn off data properties, so that filters aren't reset when users switch views by selecting a bookmark.

Bunun gibi değişiklikler yapmak için yer işaretinin adının yanında bulunan üç noktayı seçin, ardından Veriler, Görüntü ve diğer denetimlerin yanındaki onay işaretlerini seçin ya da seçimini kaldırın.To make such changes, select the ellipsis next to the bookmark's name, then select or unselect the checkmarks next to Data, Display, and other controls.

Yer işaretlerini düzenlemeArranging bookmarks

Yer işaretleri oluşturdukça bunları oluşturduğunuz sıranın hedef kitlenize sunmak istediğiniz sırayla farklı olduğunu görebilirsiniz.As you create bookmarks, you might find that the order in which you create them is different from the order you'd like to present to your audience. Sorun değil, yer işaretlerinin sırasını kolayca yeniden düzenleyebilirsiniz.No problem, you can easily rearrange the order of bookmarks.

 • Yer İşaretleri bölmesinde yer işaretlerini sürükleyip bırakarak sıralarını değiştirin.In the Bookmarks pane, drag-and-drop bookmarks to change their order.

  Yer işaretleri arasındaki sarı çubuk, sürüklenen yer işaretinin nereye yerleştirileceğini belirtir.The yellow bar between bookmarks designates where the dragged bookmark will be placed.

  Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak yer işareti sırasını değiştirme

Yer işaretlerinizin sırası, sonraki bölümde açıklandığı gibi yer işaretlerinin Görünüm özelliği kullanılırken önemli olabilir.The order of your bookmarks can be important when you use the View feature of bookmarks, as described in the next section.

Slayt gösterisi olarak yer işaretleriBookmarks as a slide show

Sırasıyla sunmak istediğiniz bir yer işareti koleksiyonunuz olduğunda, bir slayt gösterisi başlatmak için Yer İşaretleri bölmesindeki Görünüm seçeneğini belirleyebilirsiniz.When you have a collection of bookmarks you would like to present, in order, you can select View from the Bookmarks pane to begin a slideshow.

Görünüm modunda dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır.When in View mode, there are some features to notice.

Yer işareti bölmesindeki yer işareti başlık çubuğu özellikleri

 1. Yer işaretinin adı, tuvalin alt tarafında görüntülenen yer işareti başlık çubuğunda görünür.The name of the bookmark appears in the bookmark title bar, which appears at the bottom of the canvas.

 2. Yer işareti başlık çubuğu, önceki ve sonraki yer işaretine gitmenize olanak sağlayan oklar içerir.The bookmark title bar has arrows that let you move to the next or previous bookmark.

 3. Görünüm modundan çıkmak için Yer İşaretleri bölmesindeki Çıkış’ı veya yer işareti başlık çubuğundaki X işaretini seçebilirsiniz.You can exit View mode by selecting Exit from the Bookmarks pane or by selecting the X on the bookmark title bar.

Görünüm modundayken sunumunuz için daha fazla alan sağlamak üzere Yer İşaretleri bölmesindeki X işaretine tıklayarak bu bölmeyi kapatabilirsiniz.When you're in View mode, you can close the Bookmarks pane, by selecting the X on that pane, to provide more space for your presentation. Görünüm modundayken tüm görseller etkileşimlidir ve normalde bunlarla doğrudan etkileşim kurduğunuzda olduğu gibi çapraz vurgulama için kullanılabilir.All visuals are interactive when they're in View mode and available for cross-highlighting, just as they would be when you interact directly with them.

Görünürlük: Seçim bölmesini kullanmaVisibility: Using the Selection pane

Yer İşaretleri bölmesiyle ilişkili olarak Seçim bölmesi geçerli sayfadaki tüm nesnelerin listesini sunar ve bir nesne seçip görünür olup olmayacağını belirtmenize olanak sağlar.Related to the Bookmarks pane, the Selection pane provides a list of all objects on the current page and allows you to select an object and specify whether it's visible.

Seçim bölmesini etkinleştirme

Seçim bölmesinde bir nesne seçer ve nesnenin sağındaki göz simgesini kullanarak nesnenin şu anda görünür olmasıyla olmaması arasında geçiş yapabilirsiniz.In the Selection pane, you select an object and toggle whether the object is currently visible by selecting the eye icon to the right of the object.

Seçim bölmesi

Yer işareti eklediğinizde her nesnenin görünürlük durumu da Seçim bölmesindeki ayarına göre kaydedilir.When you add a bookmark, the visibility status of each object is also saved, based on its setting in the Selection pane.

Dilimleyicilerin, görünür olup olmadıklarından bağımsız olarak rapor sayfalarını filtrelemeye devam ettiğini unutmayın.It's important to note that slicers continue to filter a report page, regardless of whether they're visible. Bu nedenle, farklı dilimleyici ayarlarına sahip birçok farklı yer işareti oluşturabilir ve tek bir rapor sayfasının çeşitli yer işaretlerinde farklı görünmesini (ve farklı içgörüleri vurgulamasını) sağlayabilirsiniz.As such, you can create many different bookmarks, with different slicer settings, and make a single report page appear different (and highlight different insights) in various bookmarks.

Not

Seçim bölmesini yer işaretleriyle birlikte kullandığınızda seçim sonuçlarının görünürlüğünü değiştirirseniz görünürlük ayarı varsayılan ayara döner.When using the Selection pane in combination with bookmarks, changing the visibility of a selection results in its visibility reverting to the default setting. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra görünürlüğünü güncelleştirmek için yer işaretine sağ tıklayıp Güncelleştir'i seçebilirsiniz.After making such changes, you can right-click a bookmark and select update to update its visibility.

Şekiller ve resimler için yer işaretleriBookmarks for shapes and images

Yer işaretlerine şekil ve resim de bağlayabilirsiniz.You can also link shapes and images to bookmarks. Bu özellikle, bir nesneyi seçtiğinizde o nesneyle ilişkili yer işareti gösterilir.With this feature, when you select an object, it shows the bookmark associated with that object. Bu özellik düğmelerle çalıştığınızda özellikle önemlidir.This feature can be especially useful when you work with buttons. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da düğmeleri kullanma.For more information, see Using buttons in Power BI.

Nesneye yer işareti atamak için:To assign a bookmark to an object:

 1. Rapor tuvalinde nesneyi seçin.Select the object in the report canvas. Ardından görüntülenen Şekli Biçimlendir bölmesinde Eylem kaydırıcısını Açık konuma getirin.Then, from the Format Shape pane that appears, turn the Action slider to On.

 2. Eylem bölümünü genişletin.Expand the Action section. Tür'ün altında Yer İşareti'ni seçin.Under Type, select Bookmark.

 3. Yer İşaretleri'nin altında bir yer işareti seçin.Under Bookmarks, select a bookmark.

  Bir nesneye yer işareti bağlantısı ekleme

Nesne bağlantılı yer işaretlemesi ile pek çok ilgi çekici işlem yapabilirsiniz.There are all sorts of interesting things you can do with object-linked bookmarking. Rapor sayfanızdaki görsellere ilişkin bir içindekiler tablosu oluşturabilir veya aynı bilgilerle farklı görünümler (görsel türleri gibi) sağlayabilirsiniz.You can create a visual table of contents on your report page, or you can provide different views (such as visual types) of the same information.

Düzenleme modundayken Ctrl tuşuna basın ve izlenecek bağlantıyı seçin.When you're in editing mode, press Ctrl and select the link to follow it. Düzenleme modunda değilseniz, bağlantıyı izlemek için nesneyi seçin.When you're not in editing mode, select the object to follow the link.

Yer işareti gruplarıBookmark groups

Power BI Desktop uygulamasının Ağustos 2018 sürümünden itibaren yer işareti grupları oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.Beginning with the August 2018 release of Power BI Desktop, you can create and use bookmark groups. Yer işareti grubu belirttiğiniz yer işaretlerinden oluşan ve grup halinde gösterilip düzenlenebilen bir koleksiyondur.A bookmark group is a collection of bookmarks that you specify, which can be shown and organized as a group.

Yer işareti grubu oluşturma:To create a bookmark group:

 1. Ctrl tuşuna basın ve gruba eklemek istediğiniz yer işaretlerini seçin.Press Ctrl and select the bookmarks you want to include in the group.

 2. Seçtiğiniz yer işaretlerinin yanındaki üç noktayı seçin ve sonra da görüntülenen menüde Gruplandır'ı seçin.Select the ellipsis next to your selected bookmarks, and then select Group from the menu that appears.

  Yer işareti grubu oluşturma

Power BI Desktop, gruba otomatik olarak Grup 1 adını verir.Power BI Desktop automatically names the group Group 1. Bu adın yanındaki üç noktayı ve sonra da Yeniden Adlandır'ı seçerek istediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz.You can select the ellipsis next to this name, select Rename, and rename it to whatever you want.

Yer işareti grubunu yeniden adlandırma

Herhangi bir yer işareti grubunda olduğu gibi, ye işaretinin adı genişletildiğinde yalnızca yer işaretleri grubu genişletilir veya daraltılır; bu tek bir yer işaretini temsil etmez.As with any bookmark group, expanding the bookmark group's name only expands or collapses the group of bookmarks, and doesn't represent a bookmark by itself.

Yer işaretlerinin Görüntüle özelliğini kullandığınızda aşağıdaki ayrıntılar geçerli olur:When you use the View feature of bookmarks, the following details apply:

 • Seçilen yer işareti bir grubun içindeyse Görüntüle seçeneğini belirlediğinizde görüntüleme oturumunda yalnızca bu gruptaki yer işaretleri gösterilir.If the selected bookmark is in a group when you select View from bookmarks, only the bookmarks in that group are shown in the viewing session.

 • Seçilen yer işareti bir grup değilse veya en üst düzeydeyse (yer işareti grubunun adı gibi) gruptaki yer işaretleri dahil olmak üzere rapordaki tüm yer işaretleri oynatılır.If the selected bookmark isn't in a group, or is on the top level (such as the name of a bookmark group), then all bookmarks for the entire report are played, including bookmarks in any group.

Yer işaretleri grubunu çözmek için:To ungroup bookmarks:

 1. Gruptaki yer işaretlerinden birini ve sonra da üç noktayı seçin.Select any bookmark in a group and select the ellipsis.

 2. Görüntülenen menüden Grubu Çöz'ü seçin.Select Ungroup from the menu that appears.

  Yer işareti grubunu çözme

  Gruptaki herhangi bir yer işaretinden Grubu Çöz'ü seçtiğinizde tüm yer işaretleri gruptan kaldırılır; grup silinir, ama yer işaretlerinin kendileri silinmez.Selecting Ungroup for any bookmark from a group removes all bookmarks from the group; it deletes the group, but not the bookmarks themselves.

Gruptan tek bir yer işaretini kaldırmak için:To remove a single bookmark from a group:

 1. Söz konusu grubun herhangi bir üyesinin grubunu çözün; bu işlem tüm gruplandırmayı siler.Ungroup any member from that group, which deletes the entire grouping.

 2. Yeni grupta yer almasını istediğiniz üyeleri belirlemek için Ctrl tuşuna basıp her yer işaretini seçin ve sonra da yeniden Gruplandır'ı seçin.Select the members you want in the new group by pressing Ctrl and selecting each bookmark, then and select Group again.

Spotlight'ı kullanmaUsing spotlight

Yer işaretleri ile gelen bir diğer özellik de Spotlight özelliğidir.Another feature released with bookmarks is spotlight. Örneğin Görünüm modunda yer işaretlerinizin sunumunu yaparken, Spotlight özelliğiyle ilgiyi belirli bir grafiğe çekebilirsiniz.With spotlight, you can draw attention to a specific chart, for example, when presenting your bookmarks in View mode.

Şimdi Spotlight ile odak modunu karşılaştıralım ve aralarındaki farkları görelim:Let's compare spotlight to focus mode to see how they differ:

 1. Odak moduyla, görselin Odak modu simgesini seçtiğinizde görsel tuvalin tamamını kaplar.With focus mode, you select the Focus mode icon of a visual, which causes the visual to fill the entire canvas.

 2. Spotlight'la, bir görseli özgün boyutunda vurgulamak üzere görselin üç nokta menüsünde Öne Çıkanlar'ı seçtiğinizde sayfadaki diğer tüm görseller saydamlığa yakın düzeyde soluklaşır.With spotlight, you select Spotlight from the ellipsis of a visual to highlight one visual in its original size, which causes all other visuals on the page to fade to near transparency.

Spotlight'ı odak moduyla karşılaştırma

Önceki resimde görselin Odak modu simgesini seçtiğinizde sayfa aşağıdaki gibi görünür:When you select the Focus mode icon of the visual in the previous image, the page appears as follows:

Odak modu

Buna karşılık görselin üç nokta menüsünden Spotlight seçildiğindeyse sayfa aşağıdaki gibi görünür:In contrast, when Spotlight is selected from the visual's ellipsis menu, the page appears as follows:

Spotlight modu

Yer işareti eklendiğinizde Spotlight veya odak modu seçili durumdaysa, bu mod yer işaretinde de korunur.If either the focus or spotlight mode is selected when you add a bookmark, that mode is retained in the bookmark.

Power BI hizmetinde yer işaretleriBookmarks in the Power BI service

Power BI hizmetinde en az bir yer işareti bulunan bir rapor yayımladığınızda, bu yer işaretlerini Power BI hizmetinde görüntüleyebilir ve yer işaretleriyle etkileşim kurabilirsiniz.When you publish a report to the Power BI service with at least one bookmark, you can view and interact with those bookmarks in the Power BI service. Raporda yer işaretleri kullanılabilir olduğunda, Görünüm > Seçim bölmesi'ni veya Görünüm > Yer İşaretleri bölmesi'ni seçerek Seçim veya Yer İşaretleri bölmesini görüntülersiniz.When bookmarks are available in a report, you display the Selection and Bookmarks panes by selecting View > Selection pane or View > Bookmarks pane.

Power BI hizmetinde yer işaretleri ve seçim bölmelerini görüntüleme

Power BI hizmetinde Yer İşaretleri bölmesi tıpkı Power BI Desktop'taki gibi çalışır. Yer işaretlerinizi bir slayt gösterisi gibi sırayla göstermek için Görünüm seçeneğini belirlemek de buna dahildir.In the Power BI service, the Bookmarks pane operates just as it does in Power BI Desktop, including the ability to select View to show your bookmarks in order, like a slide show.

Yer işaretleri arasında gezinmek içni siyah oklar yerine gri yer işareti başlık çubuğunu kullanın.Use the gray bookmark title bar, instead of the black arrows, to navigate through the bookmarks. (Siyah oklar sizi yer işaretleri arasında değil rapor sayfaları arasında taşır.)(The black arrows move you through report pages, not bookmarks.)

Yer işaretleri önizlemesini (Mart 2018’den önceki sürümler) etkinleştirmeEnable the bookmarks preview (versions prior to March 2018)

Power BI Desktop’ın Mart 2018 sürümünden itibaren, yer işaretleri genel kullanıma sunulmuştur.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, bookmarks are generally available.

Her zaman en son sürüme yükseltmeniz önerilir.We always suggest you upgrade to the most recent release. Ancak Power BI Desktop sürümünüz söz konusu sürümden eskiyse Power BI Desktop’ın Ekim 2017 sürümü itibarıyla, yer işaretleri özelliğini deneyebilirsiniz. Bu özellik, Power BI hizmetindeki yer işareti özellikli raporlar için de kullanılabilir.But, if your version of Power BI Desktop is earlier than that release, you can try the bookmarks feature beginning with the October 2017 release of Power BI Desktop, and for bookmark-enabled reports, in the Power BI service as well.

Önizleme yer işaretleri özelliğini etkinleştirmek için:To enable the preview bookmarks feature:

 1. Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Seçenekler > Önizleme Özellikleri'ni seçin ve sonra da Yer İşaretleri'ni seçin.Select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select Bookmarks.

  Seçenekler penceresinde yer işaretlerini etkinleştirme

 2. Yer işaretlerinin önizleme sürümünü etkinleştirmek için Power BI Desktop'ı yeniden başlatın.Restart Power BI Desktop to enable the preview version of bookmarks.

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

Yer işareti özelliklerinin bu sürümünde dikkat etmeniz gereken bazı sınırlamalar ve önemli noktalar bulunmaktadır.In this release of the bookmarks features, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Çoğu Power BI görselinin yer işareti eklemeyle iyi çalışması gerekir.Most Power BI visuals should work well with bookmarking. Öte yandan yer işareti eklemeyle ve özel görselle ilgili olarak sorunlarla karşılaşırsanız, bu özel görseli oluşturan kişiye başvurun ve görseline yer işareti desteği eklemesini isteyin.However, if you encounter problems with bookmarking and a custom visual, contact the creator of that custom visual and ask them to add support for bookmarks to their visual.
 • Yer işareti oluşturduktan sonra rapor sayfasına bir görsel eklerseniz bu görsel, varsayılan durumunda görüntülenir.If you add a visual on a report page after creating a bookmark, the visual is displayed in its default state. Diğer bir deyişle, önceden yer işaretleri oluşturduğunuz bir sayfaya dilimleyici eklediğinizde dilimleyici varsayılan durumuna göre davranır.That is, if you introduce a slicer into a page where you previously created bookmarks, the slicer behaves in its default state.
 • Yer işareti oluşturulduktan sonra gerçekleştirdiğiniz görsel taşıma işlemleri otomatik olarak yer işaretine yansıtılır.Moving a visual after a bookmark has been created is automatically reflected in the bookmark.

Sonraki adımlarNext steps

Yer işaretlerine benzeyen veya yer işaretleriyle etkileşim kuran özellikler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:For more information about features that are similar or interact with bookmarks, see the following articles: