Power BI raporlarında detaylandırmayı ayarlamaSet up drill through in Power BI reports

Power BI raporlarında detaylandırma özelliğini kullanarak raporunuzda tedarikçi, müşteri veya üretici gibi belirli bir varlığa odaklanan bir sayfa oluşturabilirsiniz.With drill through in Power BI reports, you can create a page in your report that focuses on a specific entity such as a supplier, customer, or manufacturer. Rapor okuyucularınız detaylandırmayı kullandığında, diğer rapor sayfalarındaki bir veri noktasına sağ tıklar ve ilgili bağlama göre filtrelenmiş olan ayrıntılara ulaşmak için odaklanmış sayfayı detaylandırır.When your report readers use drill through, they right-click a data point in other report pages, and drill through to the focused page to get details that are filtered to that context. Tıklandığında detaylandırma yapan bir düğme de oluşturabilirsiniz.You can also create a button that drills through to details when they click it.

Power BI Desktop’ta veya Power BI hizmetindeki raporlarınızda detaylandırmayı ayarlayabilirsiniz.You can set up drill through in your reports in Power BI Desktop or the Power BI service.

Detaylandırmayı kullanma

Detaylandırma hedefi sayfasını ayarlamaSet up the drill-through destination page

 1. Detaylandırmayı ayarlamak isterseniz detaylandırma yapacağınız varlık türü için görmek istediğiniz görsellere sahip olan bir rapor sayfası oluşturun.To set up drill through, create a report page that has the visuals you want for the type of entity that you're going to provide drill through for.

  Örneğin, üreticiler için detaylandırma yapmak istediğinizi düşünelim.For example, suppose you want to provide drill through for manufacturers. Bu örnekte toplam satış, gönderilen toplam ürün sayısı, kategoriye göre satış rakamları, bölgeye göre satış rakamları gibi görsellere sahip bir detaylandırma sayfası oluşturabilirsiniz.For this case, you might create a drill-through page with visuals that show total sales, total units shipped, sales by category, sales by region, and so on. Bu sayede ilgili sayfada detaylandırma gerçekleştirdiğinizde görseller seçtiğiniz üreticiye özgü hale gelir.That way, when you drill through to that page, the visuals are specific to the manufacturer you selected.

 2. Ardından söz konusu detaylandırma sayfasındaki Görsel Öğeler bölmesinin Alanlar bölümünde, detaylandırmayı etkinleştirmek istediğiniz alanı Detaylandırma filtreleri kutusuna sürükleyin.Then, on that drill-through page, in the Fields section of the Visualizations pane, drag the field for which you want to enable drill through into the Drill-through filters well.

  Detaylandırma kutusu

  Detaylandırma filtreleri kutusuna bir alan eklediğinizde Power BI otomatik olarak bir geri düğmesi görseli oluşturur.When you add a field to the Drill-through filters well, Power BI automatically creates a back button visual. Bu görsel yayımlanmış raporlarda düğme haline gelir.That visual becomes a button in published reports. Power BI hizmetinde raporunuzu inceleyen kullanıcılar daha önce bulundukları rapor sayfasına geri dönmek için bu düğmeyi kullanır.Users who consume your report in the Power BI service use this button to get back to the report page from which they came.

  Detaylandırma görüntüsü

Önemli

Aynı raporun bir sayfasına detaylandırma yapılandırabilir ve gerçekleştirebilirsiniz, ama farklı bir raporun sayfasında detaylandırma yapamazsınız.You can configure and perform drillthrough to a page in the same report, however, you cannot drillthrough to a page in a different report.

Geri düğmesi için kendi görüntünüzü kullanmaUse your own image for a back button

Geri düğmesi bir görüntü olduğu için istediğiniz görüntüyle değiştirebilirsiniz.Because the back button is an image, you can replace the image of that visual with any image you want. Raporunuzu inceleyen kullanıcıların geldikleri sayfaya geri dönebilmesi için geri düğmesi olarak çalışmaya devam eder.It still operates as a back button so that report consumers can go back to their original page.

Geri düğmesi için kendi görüntünüzü kullanmak istiyorsanız şu adımları izleyin:To use your own image for a back button, follow these steps:

 1. Giriş sekmesinde Görüntü'yü seçin.On the Home tab, select Image. Ardından görüntünüzü bulun ve detaylandırma sayfasına yerleştirin.Then, locate your image and place it on the drill-through page.

 2. Detaylandırma sayfasında yeni görüntünüzü seçin.Select your new image on the drill-through page. Resmi biçimlendir bölmesinin altında Eylem kaydırıcısını Açık konuma getirin ve Tür olarak Geri seçeneğine ayarlayın.Under the Format image pane, set the Action slider to On, and then set the Type to Back. Görüntünüz artık geri düğmesi olarak işlev görür.Your image now functions as a back button.

  Görüntüyü yükleme ve Türü Geri olarak ayarlama

  Artık kullanıcılar raporunuzdaki bir veri noktasına sağ tıklayıp sayfayı detaylandırma seçeneği sunan bir bağlam menüsüne erişebilir.Now users can right-click a data point in your report and get a context menu that supports drill through to that page.

  Detaylandırma menüsü

  Rapor kullanıcıları detaylandırmayı seçtiğinde, sayfa, tıkladıkları veri noktası hakkındaki bilgileri gösterecek şekilde filtrelenir.When report consumers choose to drill through, the page is filtered to show information about the data point on which they right-clicked. Örneğin kullanıcının bir üretici olan Contoso'yla ilgili bir veri noktasına sağ tıklayıp detaylandırma seçeneğini belirlediğini düşünelim.For example, suppose they right-clicked on a data point about Contoso, a manufacturer, and selected to drill through. Açılan detaylandırma sayfası da Contoso için filtrelenmiş olur.The drill-through page they go to is filtered to Contoso.

Detaylandırmadaki tüm filtreleri geçirmePass all filters in drill through

Uygulanan tüm filtreleri detaylandırma penceresine geçirebilirsiniz.You can pass all applied filters to the drill-through window. Örneğin, söz konusu kategoriye filtrelenen görsellerin ve ürünlerin yalnızca belirli bir kategorisini seçebilir ve sonra detaylandırmayı seçebilirsiniz.For example, you can select only a certain category of products and the visuals filtered to that category, and then select drill through. Tüm bu filtreler uygulandığında detaylandırmanın nasıl göründüğünü merak edebilirsiniz.You might be interested in what that drill through would look like with all those filters applied.

Tüm uygulanan filtreleri tutmak için Görsel Öğeler bölmesinin Detaylandırma bölümünde Tüm filtreleri tut seçeneğini Açık olarak ayarlayın.To keep all applied filters, in the Drill-through section of the Visualizations pane, set Keep all filters to On.

Tüm filtreleri tut

Daha sonra bir görsel üzerinde detaylandırma yaptığınızda, kaynak görselde geçici filtrelerin uygulanması sonucunda hangi filtrelerin uygulandığını görebilirsiniz.When you then drill through on a visual, you can see which filters were applied as a result of the source visual having temporary filters applied. Görselleştirme bölmesinin Detaylandırma bölümünde bu geçici filtreler italik olarak gösterilir.In the Drill-through section of the Visualization pane, those transient filters are shown in italics.

İtalik geçici filtreler

Araç ipuçları sayfalarında bunu kullanabilirsiniz ama araç ipucu düzgün çalışıyor gibi görünmeyeceğinden bu sorunlu bir deneyim olacaktır.Although you could do this with tooltips pages, that would be an odd experience because the tooltip wouldn't appear to be working properly. Bu nedenle araç ipuçlarıyla bu işlemin gerçekleştirilmesi önerilmez.For this reason, so doing so with tooltips isn't recommended.

Detaylandırma için bir ölçü eklemeAdd a measure to drill through

Tüm filtreleri detaylandırma penceresine geçirmeye ek olarak detaylandırma alanına bir ölçü de (veya özetlenen sayısal sütun) ekleyebilirsiniz.Besides passing all filters to the drill-through window, you can also add a measure or a summarized numeric column to the drill-through area. Detaylandırma alanını Detaylandırma kartına sürükleyerek uygulayabilirsiniz.Drag the drill-through field to the Drill-through card to apply it.

Detaylandırma için bir ölçü ekleme

Bir ölçü veya özetlenen sayısal sütun eklediğinizde, alan bir görselin Değer alanında kullanılıyorsa sayfayı detaylandırabilirsiniz.When you add a measure or summarized numeric column, you can drill through to the page when the field is used in the Value area of a visual.

Raporlarınızda detaylandırma özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler bu kadardır.That's all there is to using drill through in your reports. Bu, detaylandırma filtreniz için seçtiğiniz varlık bilgilerini genişletilmiş görünümde göstermek için idealdir.It's a great way to get an expanded view of the entity information that you selected for your drill-through filter.

Sonraki adımlarNext steps

Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir:You might also be interested in the following articles: