Power BI Desktop'ta gruplandırma ve gruplama özelliklerini kullanmaUse grouping and binning in Power BI Desktop

Power BI Desktop görsel oluştururken, temel alınan verilerde bulunan değerlere bağlı olarak verilerinizi öbekler (veya gruplar) halinde toplar.When Power BI Desktop creates visuals, it aggregates your data into chunks (or groups) based on values found in the underlying data. Genellikle sorun çıkmaz ancak bu öbeklerin sunulma biçimini geliştirmek istediğiniz zamanlar olabilir.Often that's fine, but there may be times when you want to refine how those chunks are presented. Örneğin, üç ürün kategorisini daha büyük bir kategoriye (bir gruba) yerleştirmek isteyebilirsiniz.For example, you might want to place three categories of products in one larger category (one group). Başka bir örnek vermek gerekirse, satış rakamlarını 923.983 dolarlık parçalar yerine 1.000.000 dolarlık gruplar halinde görmek isteyebilirsiniz.Or, you might want to see sales figures put into bin-sizes of 1,000,000 dollars, instead of chunks of 923,983-dollar sizes.

Power BI Desktop'ta görsellerinizdeki verileri ve eğilimleri daha açık şekilde görüntülemek, çözümlemek ve araştırmak için veri noktalarını gruplandırabilirsiniz.In Power BI Desktop, you can group data points to help you more clearly view, analyze, and explore data and trends in your visuals. Ayrıca, değerleri eşit boyutlu gruplara bölerek verileri anlamlı şekillerde görselleştirmenize olanak sağlayan gruplama boyutunu da tanımlayabilirsiniz.You can also define the bin size to put values into equally sized groups that better enable you to visualized data in ways that are meaningful. Bu eylem genellikle gruplama olarak adlandırılır.This action is often called binning.

Gruplandırma özelliğini kullanmaUsing grouping

Gruplandırma özelliğinden yararlanmak için, öğeleri çoklu olarak seçmek üzere Ctrl tuşunu basılı tutarak görsellerdeki bir veya daha fazla öğeye tıklayabilirsiniz.To use grouping, select two or more elements on a visual by using Ctrl+click to select multiple elements. Ardından çoklu seçime dahil olan öğelerden birine sağ tıklayıp bağlam menüsünden Grup'u seçin.Then right-click one of the multiple selection elements and choose Group from the context menu.

Gruplandır komutu, grafik, Gruplandırma, Power BI Desktop

Oluşturulan grup, görselin Açıklama demetine eklenir.Once it's created, the group is added to the Legend bucket for the visual. Grup ayrıca Alanlar listesinde de görünür.The group also appears in the Fields list.

Açıklama ve Alanlar listeleri, gruplandırma, Power BI Desktop

Oluşturduğunuz grubun üyelerini kolayca düzenleyebilirsiniz.Once you have a group, you can easily edit the members of that group. Açıklama demetinde veya Alanlar listesinde alana sağ tıklayın ve Grupları Düzenle'yi seçin.Right-click the field from the Legend bucket or from the Fields list, and then choose Edit Groups.

Grupları Düzenle komutu, Açıklama ve Alanlar listeleri, Power BI Desktop

Gruplar iletişim kutusunda yeni grup oluşturabilir veya mevcut grupları değiştirebilirsiniz.In the Groups dialog box, you can create new groups or modify existing groups. Ayrıca grupları yeniden adlandırabilirsiniz.You can also rename any group. Tek yapmanız gereken Gruplar ve üyeler kutusundaki grup adına çift tıklayıp yeni bir ad girmektir.Just double-click the group title in the Groups and members box, and then enter a new name.

Grupları kullanarak her türlü işlemi gerçekleştirebilirsiniz.You can do all sorts of things with groups. Gruplandırılmamış değerler listesindeki öğeleri yeni bir gruba veya mevcut gruplardan birine ekleyebilirsiniz.You can add items from the Ungrouped values list into a new group or into one of the existing groups. Yeni bir grup oluşturmak için, Gruplandırılmamış değerler kutusundaki iki veya daha fazla öğeyi seçip (Ctrl tuşunu basılı tutup tıklayarak) bu kutunun altındaki Grup düğmesini seçin.To create a new group, select two or more items (using Ctrl+click) from the Ungrouped values box, and then select the Group button below that box.

Gruplandırılmamış bir değeri mevcut bir gruba ekleyebilirsiniz: Bunun için Gruplandırılmamış değerlerden birini ve ardından bu değeri eklemek istediğiniz mevcut grubu seçip Grup düğmesini seçmeniz yeterlidir.You can add an ungrouped value into an existing group: just select the one of the Ungrouped values, then select the existing group to add the value to, and select the Group button. Bir gruptan öğe kaldırmak için söz konusu öğeyi Gruplar ve üyeler kutusundan seçip Grubu Çöz'ü seçin.To remove an item from a group, select it from the Groups and members box, and then select Ungroup. İsterseniz gruplandırılmamış kategorileri Diğer grubuna taşıyabilir veya gruplandırılmamış şekilde bırakabilirsiniz.You can also move ungrouped categories into the Other group or leave them ungrouped.

Gruplar iletişim kutusu, Power BI Desktop

Not

Alanlar kutusunda mevcut bir görselden çoklu seçim yapmak zorunda kalmadan herhangi bir alan için grup oluşturabilirsiniz.You can create groups for any field in the Fields well, without having to select multiple items from an existing visual. Yalnızca söz konusu alana sağ tıklayıp açılan menüden Yeni Grup'u seçin.Just right-click the field, and select New Group from the menu that appears.

Gruplamayı kullanmaUsing binning

Power BI Desktop'ta sayısal alanlar ve saat alanları için gruplama boyutunu ayarlayabilirsiniz.You can set the bin size for numerical and time fields in Power BI Desktop. Power BI Desktop'ın görüntülediği verileri düzgün bir şekilde boyutlandırmak için gruplama özelliğini kullanabilirsiniz.You can use binning to right-size the data that Power BI Desktop displays.

Bir gruplama boyutu uygulamak için bir Alan'a sağ tıklayıp Yeni Grup’u seçin.To apply a bin size, right-click a Field and choose New Group.

Yeni Grup komutu, Alanlar listesi, Power BI Desktop

Gruplar iletişim kutusunda, Gruplama boyutunu istediğiniz boyuta ayarlayın.From the Groups dialog box, set the Bin size to the size you want.

Grup boyutu, Gruplar iletişim kutusu, Power BI Desktop

Tamam'ı seçtiğinizde Alanlar bölmesinin (bölmeler) eklenmiş olarak görüntülendiğini fark edeceksiniz.When you select OK, you'll notice that a new field appears in the Fields pane with (bins) appended. Daha sonra gruplama boyutunu bir görselde kullanmak için bu alanı tuvale sürükleyebilirsiniz.You can then drag that field onto the canvas to use the bin size in a visual.

Gruplar alanını tuvale sürükleme, Power BI Desktop

Gruplamayı uygulamalı olarak görmek için bu videoya göz atın.To see binning in action, take a look at this video.

Böylece, raporlarınızdaki görsellerin istediğiniz şekilde gösterilmesini sağlamak için gruplandırma ve gruplama özelliklerini kullanarak gerçekleştirebileceğiniz tüm işlemlere değinmiş olduk.And that's all there is to using grouping and binning to ensure the visuals in your reports show your data just the way you want them to.