Power BI’da R destekli Power BI görsellerini kullanmaUse R-powered Power BI visuals in Power BI

Power BI Desktop’ta ve Power BI hizmetinde herhangi bir R bilgisine sahip olmanıza ve R betiği oluşturmanıza gerek kalmadan R destekli Power BI görsellerini kullanabilirsiniz.In Power BI Desktop and the Power BI service, you can use R-powered Power BI visuals without any knowledge of R and without any R scripting. Bu sayede, R hakkında bilgi sahibi olmadan veya kendiniz herhangi bir programlama yapmadan R görselleri ve R betiklerinin analitik ve görsel özelliklerinden yararlanabilirsiniz.This enables you to harness the analytic and visual power of R visuals, and R scripts, without learning R or doing any programming yourself.

R destekli Power BI görsellerini kullanmak için önce Power BI’a yönelik AppSourcePower BI görsel galerisinden işinize yarayacak R özel görselini seçip indirmeniz gerekir.To use R-powered Power BI visuals, you first select and download the R custom visual you're interested in using from the AppSource gallery of Power BI visuals for Power BI.

R görseli 1a

Power BI Desktop'ta R tabanlı görselleri seçme, yükleme ve kullanma işlemleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.The following sections describe how to select, load, and use R-powered visuals in Power BI Desktop.

R Power BI görsellerini kullanmaUse R Power BI visuals

R destekli Power BI görsellerini kullanmak için her bir görseli Power BI görselleri kitaplığından indirin. Daha sonra, ilgili görseli Power BI Desktop’taki tüm diğer görsel türleri gibi kullanın.To use R-powered Power BI visuals, download each visual from the Power BI visuals library, then use the visual like any other type of visual in Power BI Desktop. Power BI görsellerini almak için izlenebilecek iki yol vardır: Çevrimiçi AppSource sitesinden indirebilir veya Power BI Desktop’tayken göz atıp edinebilirsiniz.There are two ways to get Power BI visuals: you can download them from the online AppSource site, or browse and get them from within Power BI Desktop.

Power BI görsellerini AppSource’tan almaGet Power BI visuals from AppSource

Görselleri AppSource sitesinde bulup seçmeye yönelik adımlar aşağıda verilmiştir:Following are the steps to browse and select visuals from the online AppSource site:

 1. https://appsource.microsoft.com sayfasında bulunan Power BI görselleri kitaplığına gidin.Navigate to the Power BI visuals library, found at https://appsource.microsoft.com. Ürüne göre daralt bölümündeki Power BI apps onay kutusunu işaretleyin ve ardından Tümünü gör bağlantısını seçin.Select the Power BI apps checkbox under Refine by product, then select the See all link.

  R görseli 2a

 2. Power BI görselleri kitaplık sayfasında, sol bölmedeki Eklentiler listesinden Power BI görselleri’ni seçin.On the Power BI visuals library page, select Power BI visuals from the list of Add-ins in the left pane.

  R görseli 2b

 3. Galeriden işinize yarayacak görseli seçin, seçiminizin ardından görsel açıklamasının sunulduğu bir sayfaya yönlendirilirsiniz.Select the visual you're interested in using from the gallery, and you're taken to a page that describes the visual. İndirmek için Şimdi edinin seçeneğini belirleyin.Select the Get it now button to download.

  Not

  Power BI Desktop'ta yazmak için yerel makinenizde R yüklü olmalıdır.For authoring in Power BI Desktop, you need to have R installed on your local machine. Ancak, kullanıcılar R tabanlı bir görseli Power BI hizmetinde görüntülemek isterse R'nin yerel makinede yüklü olmasına gerek yoktur.But, when users want to view an R-powered visual in the Power BI service they do not need R installed locally.

  R görseli 3a

  R destekli Power BI görsellerini Power BI hizmetinde kullanmak için R’yi yüklemeniz gerekmez ancak R destekli Power BI görsellerini Power BI Desktop’ta kullanmak isterseniz yerel makinenize R’yi yüklemeniz gerekir.You do not need to install R to use R-powered Power BI visuals in the Power BI service, however, if you want to use R-powered Power BI visuals in Power BI Desktop you must install R on the local machine. R'yi aşağıdaki konumlardan indirebilirsiniz:You can download R from the following locations:

 4. Görseli indirdikten sonra (indirme işlemi tarayıcınızdan herhangi bir dosya indirmeye benzer) Power BI Desktop'a giderek Görsel Öğeler bölmesindeki Diğer seçenekler (...) düğmesine tıklayın ve Dosyadan içeri aktar'ı seçin.Once the visual is downloaded (which is like downloading any file from your browser), go to Power BI Desktop and click More options (...) in the Visualizations pane, and select Import from file.

  R görseli 4a

 5. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi özel görseli içeri aktarırken dikkatli olmanız konusunda uyarı alırsınız:You're warned about importing a custom visual, as shown in the following image:

  R görseli 5

 6. Görsel dosyasının kaydedildiği konuma gidin ve dosyayı seçin.Navigate to where the visual file was saved, then select the file. Power BI Desktop özel görselleştirmeleri .pbiviz uzantılıdır.Power BI Desktop custom visualizations have the .pbiviz extension.

  R görseli 6

 7. Power BI Desktop'a döndüğünüzde yeni görsel türünü Görsel Öğeler bölmesinde bulabilirsiniz.When you return to Power BI Desktop, you can see the new visual type in the Visualizations pane.

  R görseli 7

 8. Yeni görseli içeri aktardığınızda (veya R tabanlı özel görseli içeren bir raporu açtığınızda) Power BI Desktop gerekli R paketlerini yükler.When you import the new visual (or open a report that contains an R-powered custom visual), Power BI Desktop installs the required R packages.

  R görseli 8

 9. Tüm diğer Power BI Desktop görsellerinde yaptığınız gibi buradan görsele veri ekleyebilirsiniz.From there, you can add data to the visual just as you would any other Power BI Desktop visual. İşlemlerinizi tamamladığınızda, görselinizin son halini tuvalde görebilirsiniz.When complete, you can see your finished visual on the canvas. Aşağıdaki görselde, Birleşmiş Milletler (BM) doğum oranı tahminlerini (soldaki görsel) sunmak üzere R tabanlı Forecasting görseli kullanılmıştır.In the following visual, the Forecasting R-powered visual was used with United Nations (UN) birth rate projections (the visual on the left).

  R görseli 10

  Tüm diğer Power BI Desktop görsellerinde olduğu gibi R tabanlı görselleriyle birlikte bu raporu da Power BI hizmetinde yayımlayabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.Like any other Power BI Desktop visual, you can publish this report with its R-powered visuals to the Power BI service and share it with others.

  Her zaman yeni görseller eklendiği için kitaplığı sık sık ziyaret etmeyi unutmayın.Check the library often, since new visuals are being added all the time.

Power BI görsellerini Power BI Desktop’tan edinmeGet Power BI visuals from within Power BI Desktop

 1. Power BI görsellerini Power BI Desktop’tan da edinebilirsiniz.You can also get Power BI visuals from within Power BI Desktop. Power BI Desktop'ta Görsel Öğeler bölmesindeki üç nokta (...) simgesine tıklayın ve Market’ten al'ı seçin.In Power BI Desktop click the ellipsis (the ...) in the Visualizations pane, and select Import from marketplace.

  R görseli 4a

 2. Bu işlemin ardından, kullanılabilir Power BI görsellerine göz atarak aralarından seçim yapabileceğiniz Power BI Görselleri iletişim kutusu açılır.When you do so, the Power BI Visuals dialog appears, where you can scroll through the available Power BI visuals and select what you would like. Ada göre arama yapabilir, kategori belirleyebilir veya kullanılabilir görsellere göz atabilirsiniz.You can search by name, select a category, or just scroll through the available visuals. Hazır olduğunuzda özel görseli Power BI Desktop'a eklemek için Ekle seçeneğini belirlemeniz yeterlidir.When you're ready, just select Add to add the custom visual to Power BI Desktop.

  R görseli 12

R destekli Power BI görselleri ile katkıda bulunmaContribute R-powered Power BI visuals

Raporlarınızda kullanmak için kendi R görsellerinizi oluşturursanız, bunları Power BI görsel galerisine ekleyerek tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.If you create your own R visuals for use in your reports, you can share those visuals with the world by contributing your custom visual to the Power BI visuals gallery. Katkılar, GitHub aracılığıyla yapılır ve katkıda bulunma işlemi, aşağıdaki konumda ana hatlarıyla açıklanmıştır:Contributions are made through GitHub, and the process is outlined in the following location:

R destekli Power BI görselleri ile ilgili sorun çözümüTroubleshoot R-powered Power BI visuals

R destekli Power BI görselleri, görsellerin düzgün şekilde çalışması için karşılanması gereken belirli bağımlılıklar içerir.R-powered Power BI visuals have certain dependencies that must be met for the visuals to work properly. R destekli Power BI görselleri düzgün şekilde çalıştırılamıyor veya yüklenemiyorsa sorun genellikle aşağıdakilerden biridir:When R-powered Power BI visuals don't run or load properly, the problem is usually one of the following:

 • R altyapısının eksik olmasıThe R engine is missing
 • R betiğindeki görsel temelli hatalarErrors in the R script on which the visual is based
 • R paketlerinin eksik olması veya güncel olmamasıR packages are missing or out of date

Aşağıdaki bölümde, karşılaşabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı olacak sorun giderme adımları açıklanmaktadır.The following section describes troubleshooting steps you can take to help address trouble you might run into.

Güncel olmayan veya eksik R paketleriMissing or outdated R packages

R tabanlı bir özel görseli yüklerken güncel olmayan veya eksik R paketlerine bağlı sorunlarla karşılaşabilirsiniz; bunun nedeni aşağıdakilerden biridir:When attempting to install an R-powered custom visual, you can run into errors when there are missing or outdated R packages; this is due to one of the following reasons:

 • R yüklemesinin R paketi ile uyumlu olmamasıThe R installation is incompatible with the R package
 • Güvenlik duvarının, virüsten koruma yazılımının veya ara sunucu ayarlarının, R'nin İnternet'e bağlanmasına engel olmasıThe firewall, anti-virus software, or proxy settings are preventing R from connecting to the Internet
 • İnternet bağlantısının yavaş olması veya bir İnternet bağlantısı sorununun bulunmasıThe Internet connection is slow or there's an Internet connection problem

Power BI ekibi, siz henüz karşılaşmadan bu tür sorunları azaltmak için etkin bir şekilde çalışır ve sonraki Power BI Desktop sürümüne bu sorunları gidermeye yönelik güncelleştirmeler eklenir.The Power BI team is actively working on mitigating these issues before they reach you and the next Power BI Desktop will incorporate updates to address these problems. Şimdilik bu sorunları gidermek için aşağıdaki adımlardan birini veya birkaçını uygulayabilirsiniz:Until then, you can take one or more of the following steps to mitigate the issues:

 1. Özel görseli kaldırın ve tekrar yükleyin.Remove the custom visual, then install it again. Bu işlem, R paketlerini yeniden yükleme işlemini başlatır.This initiates a reinstallation of the R packages.

 2. R yüklemeniz güncel değilse R yüklemenizi yükseltin, ardından önceki adımda açıklandığı gibi özel görseli kaldırın ve yeniden yükleyin.If your installation of R is not current, upgrade your R installation, then remove and reinstall the custom visual as described in the previous step.

  Desteklenen R sürümleri, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi R tabanlı her bir özel görselin açıklamasında belirtilmiştir.Supported R versions are listed in the description of each R-powered custom visual, as shown in the following image.

  R görseli 11

  Not

  Özgün R yüklemesini koruyabilir ve Power BI Desktop'ı yalnızca yüklediğiniz güncel sürümle ilişkilendirebilirsiniz.You can keep the original R installation and only associate Power BI Desktop with the current version you install. Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler > R betiği oluşturma seçeneğine gidin.Go to File > Options and settings > Options > R scripting.

 3. R konsolunu kullanarak R paketlerini el ile yükleyin.Install R packages manually, using any R console. Bu yaklaşıma ilişkin adımlar aşağıda açıklanmıştır:The steps for this approach follow:

  a.a. R tabanlı görselin yükleme betiğini indirin ve bu dosyayı yerel bir sürücüye kaydedin.Download the R-powered visual installation script and save that file to a local drive.

  b.b. R konsolunda aşağıdaki komutu çalıştırın:From the R console, run the following:

  source("C:/Users/david/Downloads/ScriptInstallPackagesForForecastWithWorkarounds.R")
  

  Genellikle, varsayılan yükleme konumları şunlardır:Typical default installation locations are the following:

  c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rterm.exe (for CRAN-R)
  c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for CRAN-R)
  c:\Program Files\R\R-3.3.x\bin\R.exe (for CRAN-R)
  c:\Program Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\R.exe (for MRO)
  c:\Program Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for MRO)
  c:\Program Files\RStudio\bin\rstudio.exe (for RStudio)
  
 4. Önceki adımlar işe yaramazsa şunları deneyin:If the previous steps don't work, try the following:

  a.a. R Studio'yu kullanın ve yukarıdaki 3.b.Use R Studio and follow the step outlined in 3.b. maddesinde açıklanan adımı uygulayın. (Betik satırını R konsolunda çalıştırın.)above (run the script line from the R console).

  b.b. Önceki adım işe yaramazsa R Studio'daki Tools > Global Options > Packages (Araçlar > Genel Seçenekler > Paketler) seçeneğini değiştirin ve Use Internet Explorer library/proxy for HTTP (HTTP için Internet Explorer kitaplığını/ara sunucuyu kullan) onay kutusunu etkinleştirip yukarıdaki adımlardan 3.b.If the previous step doesn't work, change Tools > Global Options > Packages in R Studio, and enable the checkbox for Use Internet Explorer library/proxy for HTTP, then repeat step 3.b. adımını tekrarlayın.from the above steps.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI'daki R hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek kaynaklara göz atın.Take a look at the following additional information about R in Power BI.